wadium ustawy prawo zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Andrzela Gawrońska-Baran

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ważność gwarancji wadialnej

Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wadium w orzecznictwie KIO

odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu W wyroku z dnia 31 lipca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 942/09 stwierdzono, że niedokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego, zaś dokonanie wpłaty gotówki w banku zamawiającego

Zasady wnoszenia wadium

zaokrąglenia "w górę" obliczona kwota nie będzie mieścić się w ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania. W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w

Wadium

Wadium

Przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatrzymanie wadium

warunku nie może skutkować zajęciem wadium wraz z odsetkami." Jednocześnie wskazać należy na wyrok KIO z dnia 20 kwietnia 2009r. (sygn. akt: KIO/UZP 449/09) w którym Izba stwierdza, że zatrzymanie wadium przez zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest sensu

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Słownik Pzp Przetarg Słownik Pzp Wadium

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

wadium przez zamawiającego określa art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych . Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

bezpośrednią przyczyną zatrzymania były tylko zaniechania członka konsorcjum a nie lidera wpłacającego kwotę wadium. [1] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) [2]  art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

zamawiającego godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. *1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. Podstawa prawna * Spełniona zostaje okoliczność obligująca zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

jednoznacznej podstawy odrzucenia oferty np. braku, który nie podlega korekcie w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium . Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony w art. 14

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

. Postanowienia umów wykonawców z podwykonawcami nie będą mogły być mniej korzystne niż postanowienia umów zamawiającego z wykonawcami w zakresie kar umownych, płatności czy waloryzacji" - czytamy także. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

komornika: Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Prawie zamówień publicznych (1) - warto podkreślić - zmienionych z dniem 19 października 2014 r. Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem bezwarunkowym i nieodwołalnym. Przez bezwarunkowość gwarancji należy rozumieć taką jej właściwość, że Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania, a

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

obniżeniu) uzyskają prawo do wakacji kredytowych, które umożliwią zawieszenie spłaty jednego kredytu przez maksymalnie 3 miesiące. W ustawie wprowadzono też zapis chroniący polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

sprawy, co oznacza, że zamawiający nie musi w każdym przypadku zwracać wadium w tym samym dniu, który został ustalony jako data zawarcia umowy. Podstawa prawna art. 46 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.. Zobacz: Jednolity tekst

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej. Ustawa zakłada także wakacje kredytowe. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym

Progi stosowania ustawy Pzp

postępowania, zatem w przypadku ich zastosowania nie można postawić zamawiającemu zarzutów, iż nie przestrzega zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium. Zamawiający ma

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

wykonawca zachowuje się biernie, nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

podmiotu obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych nie stanowi przeszkody w udzieleniu przez niego zamówienia łącznie z innym podmiotem, który nie ma takiego obowiązku. Utworzenie grupy zakupowej nie pozbawia jednak nigdy statusu zamawiającego określonego ustawą Pzp . Porozumienie

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium. Tym samym oferta jest zabezpieczona wadium i brak podstaw do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Termin związania ofertą

komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski Podstawa prawna art. 85 ust. 5, art. 184 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo? Odpowiedź Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotne jest, czy zamawiający mógłby wystąpić z żądaniem wypłaty określonej sumy pieniężnej na

Siwz - numer rachunku bankowego

. 148 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przedłużenie terminu związania ofertą

. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przedłużenie terminu związania ofertą

; 1 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

ofertą.* Zapamiętaj! Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie. Powodem uruchomienia nowego postępowania jest

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

przypadku wykonawca mógł się ubiegać o zwrot wpłaconego wadium? Odpowiedź Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dodatkowo zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp faktycznie

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

? Odpowiedź Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium (wadium zabezpiecza zobowiązanie wynikające z oferty a nie z umowy). W Twojej sytuacji może natomiast zachodzić

Przedłużenie terminu związania ofertą

związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej terminologii

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W tym miejscu należy jednak

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2). 90 dni

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca

Termin złożenia oferty przetargowej

: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 84 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z

Kiedy można zatrzymać wadium?

. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub też z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4, art. 85 ust. 2-5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą) niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania. Ponieważ ustawodawca nie reguluje w żaden sposób opisanej

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

uzupełnienia i tak będzie podlegać odrzuceniu. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że obecnie obowiązujące brzmienie normy zawartej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zrównuje brak dokumentu z dokumentem złożonym, ale zawierającym błędy, a za taki można uznać dokument, który nie potwierdza

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

zamawiającego wymogi nie mogą jednak stać w sprzeczności z wymogami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element, którego celem jest zwiększenie pewności zamawiającego, że zobowiązania wykonawcy przedstawione

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił podpisania umowy może nie ponieść żadnych konsekwencji z tego

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Kancelaria tego samego Ustawodawcy nie daje przykładu w zakresie praktyk społecznie odpowiedzialnego kształtowania zamówień publicznych to uchwalenie przedmiotowej nowelizacji wydaje się być hipokryzją. Lepiej dla pracowników? 19 października ubiegłego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo zamówień

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

udzielenie zamówienia publicznego ofertą rozstrzygnęło postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. akt SK 22/08). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, analiza przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 października 2008 r., tj. od

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

i wrześniu o min. wadium 30 tys. zł. Według prawa, ta kwota może maksymalnie stanowić 3% wartości przetargów, więc są to postępowania o minimalnej wartości 1 mln zł. Przetargi dotyczyły całego przekroju prac budowlanych ogłaszanych na różnych szczeblach administracji publicznej. Rynek zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

;. A zatem znajdują do tego zamówienia zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym nie stosuje się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Prawa zamówień publicznych kontrowersje budzi sposób ustalenia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stosownie do postanowień zawartych w art. 85 ust. 5 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część zamawiających termin związania ofertą

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający. 2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, jeżeli koncesje

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przesłanka unieważnienia postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

wymagań określonych przez zamawiającego. Podstawa prawna: art. 22, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759); § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów

Czy wykonawca może wycofać swoją ofertę po terminie składania ofert?

umowy, ale wówczas zatrzymujesz złożone przez niego wadium, jeśli żądałeś jego wniesienia Podstawa prawna:art. 46 ust. 5, art. 84 ust. 1, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony