wadium terminy wnoszenia

Autor: Łukasz Korba

Zasady wnoszenia wadium

Zasady wnoszenia wadium

Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania.

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp . W takim przypadku znajduje też zastosowanie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp tj. po wyborze kolejnej oferty wykonawca wnosi wadium w określonym przez zamawiającego terminie. Termin ten musi przypadać przed

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy są analogiczne. Zasady zwrotu zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie: - 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy w części zabezpieczającej umowę oraz - 15

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Pytanie: Przeprowadzamy postępowanie na remont bloku operacyjnego o wartości ok. 3.000.000 zł. Termin składania ofert upłynął 19 stycznia 2018 r. Wpłynęły dwie oferty a wykonawcy byli nimi związani do 19 lutego 2018 r. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. W ocenie składów orzekających KIO posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem "wpłacać na rachunek" jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków

Wadium od konsorcjum

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z wybranym oferentem. W myśl

Przedłużenie ważności wadium

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Wadium przetargowe

wadium przetargowego nie można wpłacać w kasie zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wykonawcy wnosząc wadium przelewem bankowym muszą pamiętać, że dla ważności wadium nie wystarczy dokonanie przelewu w terminie wyznaczonym na

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Wadium w orzecznictwie KIO

wnoszeniem wadium. Poniżej przedstawiam wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, odnoszące się do praktycznych problemów dotyczących wniesienia wadium przetargowego. Co musi zawierać gwarancja W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wykonawca powinien dopilnować aby

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

do końca umowy. W dłuższych umowach wykonawcy będą otrzymywać zaliczki i wynagrodzenie za wykonane etapy prac, dzięki czemu poprawi się ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również

Wadium po nowelizacji

zamówienia a następnie celowo nie składały kompletu dokumentów. Wprowadził, więc zapis, w świetle, którego zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie złoży ich w wymaganym terminie, chyba, że udowodni, że wynika to z

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

koniecznością oczekiwania na zapłatę za wykonanie pracy aż do końca umowy. W dłuższych umowach wykonawcy będą otrzymywać zaliczki i wynagrodzenie za wykonane etapy prac, dzięki czemu poprawi się ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wykonawców wniesienia wadium. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 wartości zamówienia. 5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane

Przedłużenie terminu związania ofertą według nowych zasad

ofertą. Senat zdecydował, że może to powodować, że wykonawca nie będzie w stanie uzyskać nowego wadium, jeżeli będzie ono wnoszone w innej niż pieniądz formie stąd termin 3 dni. Wątpliwości budzi jednak to, że ustawodawca nie określił ile razy wykonawca będzie mógł ten termin przedłużać. Jedynie w

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

przepisami kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może bowiem wnosić o zlicytowanie ruchomości (auta, sprzęt TV), pobieranie części wynagrodzenia, wreszcie - zając rachunki bankowe. Mieszkania z licytacji komorniczych i przetargów - zobacz aktualne ogłoszenia » Konieczne wadium Licytację i

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy. Pamiętaj jednak, że jest możliwe podpisanie umowy po terminie związania ofertą. Wyjaśnienie Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

Licytacja elektroniczna w praktyce

otwarcia licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W trybach "

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

udzielenie zamówienia publicznego. Art. 85 W ust. 4 nowelizacja doprecyzowała obowiązek wnoszenia wadium podczas przedłużania terminu związania ofertą. Obowiązek ten po wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 144 Zmianie uległ

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

wpłaty: 8.04.2015 r. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Wisznia Mała nr: Bank Spółdzielczy Trzebnica nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Wisznia Mała. Termin i miejsce przetargu: 14.04.2015 r., godz. 12.00

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 28. 1. Skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby koncesjodawcy w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

- mówiła nam wtedy rzeczniczka KIO Małgorzata Stręciwilk. Ale Warbud i Vinci wciąż nie składają broni. - Wnosimy sprawę do Sądu Okręgowego w Szczecinie - poinformował Thibaut Bardout. Zgodnie z prawem założenie sprawy wymaga wpłacenia wadium w wysokości 1 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

) Utrata wadium za celowe nie uzupełnienie brakujących dokumentów. Obecnie, stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

definiuje jedynie warunki udziału w postępowaniu, dookreśla zasady prowadzenia postępowania (te, które nie są objęte w Ustawie jak, np. wysokość i termin wnoszenia wadium) oraz zawiera umowę z wykonawcą, który wygrał licytację, model polegający na częściowym zleceniu usługi, w którym przeprowadzenie

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej W mojej ocenie najistotniejszą ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych jest powołanie

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

części zamówienia. Brak jest takiego wskazania w nowym przepisie (znaleźć je można za to np. w przepisach o wadium, gdzie wyraźnie wskazano, iż jego wartość jest ustalana w odniesieniu do wartości zamówienia z określonymi wyłączeniami), co z pewnością stanowi istotną niedoróbkę nowelizacji. Jednak inne

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Zatrzymanie wadium

zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wprowadził wynikającą