wadium przetargowe co to

Marek Okniński

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych przepisami ustawy.

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie, z którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany

Przetargi w Łodzi

Przetargi w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. W skład ofert przetargowych wchodzą mieszkania, lokale użytkowe oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Nieruchomości oferowane w przetargach znajdują się w różnych częściach Łodzi. Ceny wahają

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy. Po nowelizacji odrzucenie oferty następuje

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wspólnej nieruchomości. Lokalizacje mieszkań: w Katowicach: ul. GALLUSA, ul. Zamkowa, ul. Krucza, ul. Żeleńskiego; w Mysłowicach na ul. Norwida. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym w formie licytacji. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium. Ostateczna

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

treści gwarancji, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium. Przetarg w AMW: Lokale

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

ryzyko finansowe. Pozwoli ona uczestniczyć w postępowaniu bez obaw, że jakikolwiek błąd w dokumentacji przetargowej, o której mowa w art. 25 PZP, będzie skutkował utratą wadium. Ostatnia ze zmian, które będą omówione w niniejszym opracowaniu, dotyczy zasad oceny oferty pod kątem jej ceny jako rażąco

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy

Wadium

Wadium

weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Wadium nie może być wyższe niż 3% wartości szacunkowej udzielanego zamówienia publicznego. Wysokość wadium musi być określona przez zamawiającego kwotowo i nie może zależeć od wartości składanej oferty. Wadium

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej wymienieni byli

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

przypadku gdy zamawiający przedłuża uprzednio wyznaczony termin związania ofertą, wykonawca może nie zgodzić się na nowo wyznaczony okres bez konsekwencji utraty wadium. Ocena Trybunału Konstytucyjnego dotycząca możliwości zawarcia umowy po terminie związania ofertą Jeżeli pomimo przedłużenia terminu

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

obowiązku „jednoczesnego przedłużenia ważności wadium przetargowego” wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, w ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej który wydał w dniu 11 lipca 2019 r. wyrok o sygn. akt: KIO 1206/19 nie powinno być interpretowane w ten sposób, że

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice

Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Famuru pozytywnie zaopiniowała decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmierzającej do wyłonienia nabywcy wszystkich udziałów spółki zależnej De Estate sp. z o.o. (SPV), a tym samym na kontynuacji procesu dezinwestycji

Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

Postępowanie przetargowe ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Jego wartość została wyceniona na 962.662,00 zł. Działka ma powierzchnię 0.7615 i znajduje się na terenie Gdańska. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2016 roku. Informacje

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych w przetargu

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; - brak obowiązku żądania przez Zamawiający wniesienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wadium

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawodawca nie określił

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

; - powiedziała Biała. Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy kilkumilionowe, jeśli chodzi o wpłatę wadium, czy dostarczenie gwarancji dobrego wykonania. Ursus nie

Działki nad Bałtykiem

Bardzo dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działki i wybudowaniem domu na polskim wybrzeżu. Gmina Miasta Świnoujście ogłosiła kilka postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości. Powierzchnia najmniejszej działki wynosi 1006 m2, a największej 38 625 m 2. Ceny sprzedaży

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

miejscu wskazanym dla tej części. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Odpowiedź: Jeżeli z wszystkich pozostałych dokumentów złożonych wraz z ofertą można jednoznacznie stwierdzić, iż wykonawca zamierzał złożyć ofertę na część 1 zamówienia, oraz jeżeli kwota wadium odpowiada tej wymaganej

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

najniższą ceną po wyłączeniu ww. przetargu (samodzielnie lub w konsorcjum) wynosi ok. 771 mln zł, co łącznie daje kwotę ok. 1,1 mld zł. W listopadzie 2016 roku konsorcjum ZUE i PORR Polska Infrastructure złożyło ofertę z najniższą ceną, wynoszącą 253,4 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym na

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

Pytanie Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji, wykonawca załączy nieaktualne dokumenty podmiotu trzeciego (nieaktualne KRK) odnośnie potencjału kadrowego, to czy zachowa wadium? Odpowiedź Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy

Wadium od konsorcjum

okoliczność udziału w procedurze przetargowej. Wyjątkiem do tej zasady jest oferta najkorzystniejsza. Ona musi być zabezpieczona wadium, aż do momentu zawarcia umowy. Nadal obowiązuje przepis w myśl którego zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

Sprzedaż ośrodków wypoczynkowych

Wśród nieruchomości oferowanych w postępowaniu przetargowym przez Nadleśnictwo w Krośnie znalazła się działka, ośrodek kolonijny, cztery pawilony wypoczynkowe oraz budynek mieszkalno-wypoczynkowy. Nieruchomości znajdują się na terenie południowej części gminy Bytnica w otoczeniu innych obiektów

Przetargi w Krakowie - w sprzedaży nieruchomości gminne

jest wpłata określonego wadium. Powierzchnie oferowanych lokali rozpoczynają się od 12 do 11 tysięcy metrów kwadratowych. Nieruchomość w Krakowie : Oferty przetargowa Nieruchomość w Krakowie : Oferty przetargowa Nieruchomość w Krakowie : Oferta dzierżawy Nieruchomość w Krakowie : Oferta

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Pierwsza z nieruchomości zlokalizowana jest przy ulicy Do Studzienki 38, natomiast działki u numerach: 42, 43, 44, 45, 16/18 i 16/19 znajdują się przy ulicy Dantyszka - Dębowej. Warunkiem udziału w obu postępowaniach przetargowych jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000 zł . Osoby zainteresowane kupnem

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w gotówce) i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik dokumentacji

Przetarg na sprzedaż hotelu we Wrocławiu

łączna powierzchnia wynosi: 2 226,98 m2. Hotel usytuowany jest przy ulicy Wincentego Stysia i widnieje w w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. Postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości odbędzie się 14.04.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

przy Piotrkowskiej 270. Nieruchomości mają samodzielny charakter i są położone w dwóch budynkach: biurowym oraz produkcyjno-magazynowym. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w ramach przetargu pisemnego. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Osoby zainteresowane mogą

Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie odpowiedniego wadium. Ceny wywoławcze nieruchomości wahaja się od 890 000 do 3 520 000 złotych. Oferty przetargowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października 2015r. Sprzedający przewiduje możliwość oglądania nieruchomości po

Ośrodek Wczasowy w Mrzeżynie

Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowań Ośrodka Wczasowego. Składa się on z 4 budynków: -          4 budynków wczasowych -          3 budynków gospodarczych

Przetargi w Banku PEKAO S.A

i Radomiu. Przetargi dotyczą zarówno budynków o charakterze usługowym, jak i również mieszkań czy domów. Jedna z nieruchomości jest położona nad jeziorem. Postępowania przetargowe mają charakter nieograniczony. Mogą do nich przystąpić wszyscy. Jedynym warunkiem jest wniesienie określonego wadium

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

Kudowa Zdrój wyróżnia się na mapie Polski głównie jako miejscowość uzdrowiskowa.Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na sprzedaż jednego z ośrodków. Sanatorium znajduję się w obrębie Stary Zdrój i ma powierzchnię 1 385 m kwadratowych. W skład oferty przetargowej wchodzi także zespół garaży

Nieruchomości nad Bałtykiem

Dobra wiadomość dla osób marzących o własnej działce, lub domu nad Bałtykiem. Gmina Miasta Ustka ogłosiła przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Wśród ofert przetargowych znajdują się: działki, lokale użytkowe oraz mieszkania. Obiekty są usytuowane na ulicy

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej. Utrata wadium - najczęstszą konsekwencją odmowy podpisania umowy W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił

PEKAO S.A. znów sprzedaje nieruchomości

  Postępowania przetargowe PEKAO S.A dotyczą sprzedaży nieruchomości na terenie kilku Polskich miast. To przede wszystkim oferty sprzedaży lokali użytkowych i biurowych, w których bank prowadził swoją działalność. To między innymi biurowiec zlokalizowany przy ulicy Migdałowej w Warszawie o

Działka przy zbiorniku wodnym "Topola"

obiektów o charakterze usługowym. Postępowanie ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 8.220,00 złotych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 821.620,00 zł . Postępowanie przetargowe odbędzie się 20 maja 2016 roku o godzinie 10:00 siedzibie

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Pytanie W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz oryginał nie został złożony do kasy zamawiającego

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych

Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych zakupem obiektów związanych z turystyką nad Bałtykiem! Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na sprzedaż dwóch działek wraz budynkiem wczasowym znajdujących się na terenie miasta. Oferowane w postępowaniu przetargowym działki mają powierzchnie 729 oraz 91

Tylko cztery firmy zainteresowane dystrybucją rządowego podręcznika

jest na etapie badania i oceny ofert przetargowych. W związku z czym w chwili obecnej nie jest jeszcze znana data rozstrzygnięcia postępowania - mówi Joanna Dębek, rzecznik prasowy MEN. Każdy z podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu musiał wpłacić wadium w wysokości 46,8 tys. zł. Do tego

Polaris w Opolu już pewny? Firma szuka już nawet pracowników

partner koncernu Polaris. Panattoni wybuduje fabrykę, a na podstawie umowy podpisanej przez obie firmy Polaris będzie hale produkcyjne wynajmował. W tej sytuacji licytacja przetargowa wydaje się formalnością. Przystąpi do niej tylko Panattoni Europe, która już zapłaciła 1,2 mln wadium. Gdyby odstąpiła od

Przetargi w PEKAO S.A.

Kolejne przetargi w PEKAO S.A. Bank ogłosił 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości na terenie Szczecina, Bydgoszczy, Koluszek oraz Krakowa. Wśród ofert sprzedaży znalazły się: Lokal użytkowy w Szczecinie, lokale biurowe w Bydgoszczy i Koluszkach oraz lokale mieszkalne na terenie

Nieruchomości w Olsztynie

Olsztyn to kolejne miasto, które ogłosiło przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości. Wśród kilkunastu ofert przetargowych znajdują się oferty sprzedaży działek oraz budynków mieszkalnych. Część z nich to nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę na ich terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych

Wadium w orzecznictwie KIO

wnoszeniem wadium. Poniżej przedstawiam wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, odnoszące się do praktycznych problemów dotyczących wniesienia wadium przetargowego. Co musi zawierać gwarancja W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wykonawca powinien dopilnować aby

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

Lokale użytkowe, mieszkania i działka należące do Banku PEKAO S.A zostały poddane postępowaniu przetargowemu. Oferowane nieruchomości znajdują się w kilku polskich miastach. Przeważająca część nieruchomości to dawne oddziały banku między innymi w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Płocku, Łódzi

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości na terenie Wrocławia. Gmina ogłosiła właśnie kilkanaście przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości. Wśród ofert przetargowych znajdując się lokale użytkowe, działki oraz mieszkania. Postępowania mają charakter przetargów ustnych

Hotel w Pruszczu Gdańskim wystawiony na sprzedaż

. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł). Zainteresowani kupnem mogą obejrzeć oferowane nieruchomości po konsultacji z Bydgoskim Domem Aukcyjnym. Sprzedaż hotelu Nieruchomość w Pruszczu Gdańskim Przetarg Ząbsko Górne

OBWIESZCZENIE

przetargu bez dokonania wyboru.   5. O terminie posiedzenia Sędzia-Komisarz powiadomi syndyka oraz upadłego.   § 11   Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek na wskazany przez oferenta

Przetargi w Banku PEKAO S.A - na sprzedaż nieruchomości w całej Polsce

Warszawa, Kraków, Częstochowa, Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Gdynia to tylko niektóre spośród miejscowości, w których Bank PEKAO S.A. sprzedaje swoje nieruchomości. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie określonego wadium

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego. Ustanowione przez

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

składający oferty przetargowe. Możliwości zamawiającego uzależnione są od ilości ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacji gdy została złożona więcej niż jedna oferta zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jednak już bez

Tłumy chętnych na miejskie nieruchomości. Miasto zarobiło już 21 mln

. Zgierskiej 31/33 - północno-wschodni narożnik skrzyżowania tuż przy Bałuckim Rynku. Dzisiaj stoi na nim zrujnowana kamienica. Teren o powierzchni prawie 1100 m kw. został wyceniony na 443 500 zł, a wadium wpłaciło pięciu chętnych. Ze względów formalnych licytować mogło tylko czterech z nich, bo ostatni nie

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

niezłożeniem oświadczenia o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą przez wykonawcę (...) którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dokonuje się następujących czynności: 1. Unieważnienia (...) czynności wyboru

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

jest zatrzymać wadium przetargowe. W celu ograniczenia niejasności odnośnie sposobu stosowania normy wyrażonej w art. 46 ust. 4a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię (dostępną na stronach internetowych UZP; www.uzp.gov.pl). Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyjaśnia między innymi, iż

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym. Bank PEKAO S.A ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży działek wraz z zabudowaniami  na terenie miejscowości Dziwnów.  Postępowanie ma charakter nieograniczony, warunkiem udziału jest

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

tytułu. W przypadku, gdy zamawiający nie żądał wniesienia wadium przetargowego, odmowa podpisania umowy nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek bezpośrednich konsekwencji dla wykonawcy który uchylił się od jej podpisania. Powyższe dotyczy również sytuacji gdy odmowa podpisania umowy

Hotel na Północnej? Na razie nie ma chętnych na budowę

handlowych o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych ani stacji benzynowych. Cenę wywoławczą za ponad hektar gruntu w centrum miasta ustalono na 8,6 mln zł. Do przetargu zgłosiła jedna firma, która wpłaciła wadium. Miał się on odbyć w piątek. Jednak się nie odbył. Powód? - Przedstawiciel firmy, która je

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji

Ogródki wystartują już 10 kwietnia

Wzorem ubiegłych lat restauratorzy zainteresowani ustawieniem w Rynku swojego ogródka musieli walczyć o miejsce w przetargu. Nowością była konieczność wpłaty wadium w wysokości 1000 zł. - W ubiegłym roku nie było takiego przepisu i każdy z restauratorów stawał do przynajmniej kilku przetargów. Nic

Kup sobie coś od wojska - do wyboru Star, wiertarka...

Do kupienia w czwartek będą 44 tzw. pozycje przetargowe, w sumie warte ponad 155 tys. zł. Warunek udziału w przetargu Agencji Mienia Wojskowego to wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej danego artykułu oraz zarejestrowanie się jako uczestnik przetargu. 93 proc. zysków ze sprzedaży

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

wezwania wykonawcy do uzupełnienia braków. Termin wyznaczony przez zamawiającego, co do zasady nie podlega jednak wydłużeniu. Zamawiający, na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W

Wojsko sprzedaje sprzęt i... srebro z rakiet

magazynowe. Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium - w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Aukcja rozpocznie się o godz. 12.00, na terenie oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Montelupich 3. 93 proc. zysków ze sprzedaży przetargowej Agencja tradycyjnie przekaże na

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

, co trzeba. Trafiło ono do Metra Warszawskiego, a według protestujących powinno być przekazane zamawiającemu, czyli urzędowi miasta. Pojawiły się opinie, że z tego powodu przetarg może być nawet unieważniony. - Według naszych prawników wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Adresatem wadium mogło

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

pierwszym wzięli udział: Zakład Automatyki Kombud, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji oraz Bombardier Transportation Polska. Drugą zmowę przetargową zawarły spółki Thales Polska oraz Qumak. Postępowania w tych sprawach zostały wszczęte w grudniu 2013 r." - czytamy w komunikacie. Jeśli

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

do rozliczeń poprzez instytucje finansowe" - wskazał prezes. Marketplanet rozmawia także z jednym z banków w celu stworzenia modelu płatności dla swoich klientów, co pomoże zarządzać płatnościami czy np. wadiami wpływającymi w przetargach. równolegle opracowywane jest rozwiązanie wspierające

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego przez Sokólskie

Zatrzymanie wadium

dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a. Ponieważ przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych obowiązuje stosunkowo od niedawna, nie

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium przetargowego przez zamawiającego, - ustalania rażąco niskiej ceny (wprowadzany jest obowiązek badania rażąco niskiej ceny w sytuacji, gdy cena określona w ofercie o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen

Fiasko przetargu na teren przy Karolince

brakować chętnych, by zapłacić za niego co najmniej 1,5 mln zł. Tyle bowiem wynosiła cena wywoławcza za ten teren. Rozpoczęcie licytacji przetargowej miało się rozpocząć w czwartek o godz. 9. Już teraz wiadomo jednak, że nic takiego nie będzie miejsca. W ratuszu do poniedziałku czekano na zgłoszenia do

Znów mamy przetargową klapę. Na hipermarkety poczekamy

Choć termin sprzedaży ponad 20 ha ziemi ustalono na 17 lutego, to jednak dla samego przetargu ważniejsza okazała się data, która już minęła. W czwartek o północy minął bowiem termin wpłacania wadium, czyli kwoty w wysokości 20 proc. nominalnej ceny nieruchomości. Był to obowiązkowy warunek

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

- mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i tłumaczy dlaczego: - Pod koniec lipca wezwaliśmy wykonawców do wpłacenia wadium, będącego gwarancją wykonania zlecenia i zabezpieczenia zapłaty określonej sumy na rzecz dostawcy przez miasto. Jednak pieniądze nie wpłynęły. W komunikacie przesłanym przez biuro

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

zainteresowany. Zdradził jedynie, że chodzi o sześć podmiotów, które łącznie wpłaciły wadia na dziewięć z 22 przetargów, które zostały ogłoszone. Z nieoficjalnych informacji "Gazety" wynika, że co najmniej dwa przetargi dotyczą zasobów magazynowych. Tymczasem kluczowe dla przyszłości terenów

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

dyrektor ZUO Tomasz Lachowicz. Wynika to z harmonogramu przetargowego. Zapisano w nim, że wykonawca będzie miał na projekt i budowę 1250 dni. Oznacza to, że jeśli zacznie w połowie lipca, to skończy w połowie grudnia 2015 r. A koniec grudnia to ostateczny termin, w którym konieczne jest wykonanie

Twierdza Modlin na razie bez nowego właściciela

Nikt nie zgłosił się do licytacji Cytadeli - W przewidzianym czasie nikt nie wpłacił wadium w wysokości 40 mln zł - ogłosił wczoraj przewodniczący komisji przetargowej Paweł Głodowski. Cena wywoławcza za obiekt wraz z działką o powierzchni 55 ha miała wynieść ćwierć miliarda złotych. Cytadelę w

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

przetargu. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać informacje o co najmniej trzech terminach: - terminie, w którym reflektanci będą mogli składać oferty, - terminie związania ofertą, - terminie otwarcia ofert. Wskazanie terminu do składania ofert jest konieczne dla podjęcia kolejnych czynności przetargowych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się. 2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o: 1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; 2)obowiązku wniesienia wadium; 3) terminie związania ofertą. 3. Zamawiający

Przegląd informacji ze spółek

emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi start małym firmom. Najważniejsze jednak, że warunki umów będą mogły być

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46

Na Zwycięskiej powstaną mieszkania, postawi je Auchan

jedna tzw. pozycja przetargowa, przedsiębiorstwo z Piaseczna zapłaci agencji 4,87 mln zł. To niemal dwukrotnie więcej niż wynosiła cena wywoławcza (2,5 mln zł). - Licytacja była niezwykle zacięta - przyznaje Marianna Gordowy z wrocławskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. - To bardzo atrakcyjna

Porażka ratusza. Zabrakło chętnych na działki w Opławcu

wadium. Jednak pierwsze wątpliwości pojawiły się, zanim weszły do sali, w której czekali urzędnicy z komisji przetargowej. - Spodziewałam się tłumów ludzi. Bo przecież pojawiliby się tutaj, gdyby to była atrakcyjna oferta - mówiła jedna z kobiet. - Cena zaproponowana przez Urząd Miasta jest chyba zbyt

Brak chętnych do budowy prywatnych przedszkoli

oczekiwań potencjalnych inwestorów. Było kilka osób, które interesowały się budową, ale nikt nie wpłacił wadium i nie złożył oferty - mówi Jankowski. - Doszliśmy do wniosku, że warunki, które postawiliśmy, są zbyt wygórowane. Spróbujemy je złagodzić i rozpocząć procedurę przetargową na nowo. W jaki sposób

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

mln zł. Nie oznacza to jednak, że firma Asseco Systems na pewno już wygrała. Do komisji przetargowej wpłynął bowiem protest jednej z firm, która nie brała udziału w przetargu, ale wpłaciła wadium. - Spodziewamy się, że odwołanie zostanie rozstrzygnięte około 20 maja - mówi Sekuła. Po tym terminie

Szkoci kupują kopalnię Silesia za 205 mln zł

przetargowa dokładnie prześwietliła całą dokumentację. Komisja zgodziła się w poniedziałek na sprzedaż Silesii. Szkoci mają czas do 31 czerwca na wpłacenie reszty sumy. - Spółka spełniła do tej pory wszystkie wymogi formalne, w tym wpłaciła wadium w wysokości 4 mln zł, które przepadnie w przypadku

Przedłużenie terminu związania ofertą według nowych zasad

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowy przepis stanowi, że wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

Sienkiewicza 3 nadal do wynajęcia

Nie pomógł ani wielki baner, który od tygodni wisi na pustym już budynku, ani reklamy w prasie ogólnopolskiej, które miały przyciągnąć do Białegostoku inwestorów. - Na nasze konto nie wpłynęło ani jedno wadium - przyznają pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego. I choć termin minął 16 czerwca, to

Przetargowe oferty pełne niespodzianek

- tłumaczy Piotr Sodel, starszy informatyk kieleckiego PUP, członek komisji przetargowej. I tu pierwsza niespodzianka. Maxto przysłała pismo, że "nie jest w stanie spełnić warunków gwarancji" i zrezygnowała z wygranego przetargu. Dlaczego firma chwaląca się tylko jednym partnerskim producentem

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o