wadium przetarg ograniczony

redakcja Komunikaty.pl

Strzelnica na terenie Gdańska

Strzelnica na terenie Gdańska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zaprasza do udziału w przetargu na wynajem strzelnicy na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

; - powiedziała Biała. Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy kilkumilionowe, jeśli chodzi o wpłatę wadium, czy dostarczenie gwarancji dobrego wykonania. Ursus nie

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna - art

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

średnich, które startują w przetargach, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Parlament zakończył prace nad nowym PZP. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

zmiany w przetargach publicznych. Celem ustawy jest także ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu. Jednocześnie Sejm wprowadził do ustawy

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu ustawy opowiedziało się 181 posłów, przeciw było 233 posłów, a 8 wstrzymało się od głosu. Jak poinformowała wicepremier i minister

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda

Komu, komu ogródek na rzeszowskim Rynku?!

- Mamy nadzieję, że tak. Wprowadzamy nowość, która powinna ostudzić emocje i usprawnić przetarg. Chodzi o to, że każdy z zainteresowanych konkretnym miejscem na Rynku będzie musiał wpłacić wadium - 1 tys. zł. Jeśli będzie starał się np. o dwa miejsca, to za każde z nich będzie musiał wpłacić osobne

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

, a rola Qumak miała ograniczyć się jedynie do działań organizacyjnych. W opinii Urzędu pomiędzy przedsiębiorcami doszło do zmowy, której celem było  naruszenie konkurencji w przetargu poprzez podwojenie szans na jego wygranie przez Thales Polska" - wskazuje Urząd. Na Thales Polska

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy

Rosja sprzedaje jedno z największych złóż złota na świecie

Rosja sprzedaje jedno z największych złóż złota na świecie

Pod koniec stycznia przyszłego roku w Rosji odbędzie się przetarg na prawa do eksploatacji złóż Suchoj Łog pod Irkuckiem na Syberii. To jedno z największych złotonośnych pól świata. Według rosyjskich danych złoże to zawiera prawie 2 tys. ton złota oraz 1,5 tys. ton srebra. Złoże Suchoj Łog odkryto

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

z przedstawionych w odpowiedzi na wezwanie dokumentów nadal nie będzie wynikało, że wykonawca wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

jest zatrzymać wadium przetargowe. W celu ograniczenia niejasności odnośnie sposobu stosowania normy wyrażonej w art. 46 ust. 4a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię (dostępną na stronach internetowych UZP; www.uzp.gov.pl). Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyjaśnia między innymi, iż

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE. Najważniejsze

Stoisko z obwarzankami droższe o 2700 procent

Mimo wysokiego, bo wynoszącego 1000 zł wadium, do czwartkowego przetargu na 13 stoisk do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowanych w obszarze obejmującego Stare Miasto parku kulturowego stanęło aż 56 podmiotów. Mógł do niego stanąć każdy, ograniczeniem była jednak liczba miejsc, którą mógł

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy, jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny, dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi.* Biorąc pod uwagę ograniczenia wprowadzone nowelizacją w większości udzielanych zamówień publicznych, obok kryterium

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

podwykonawców. Jest to krok w kierunku podziału przychodu z zamówienia pomiędzy duże podmioty oraz mniejsze, które są w stanie pełnić jedynie funkcję podwykonawców. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie nie są w omawianym dokumencie jasne. Kolejna nowość dotyczy ograniczenia możliwości utraty wadium z tytułu

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przetarg miał się odbyć dzisiaj. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie wadium w wysokości 200 tys. złotych najpóźniej w takim dniu, aby pieniądze były na koncie urzędu miasta 25 czerwca. - Żadne wadium nie wpłynęło. Prawdopodobnie w październiku ogłosimy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

zamówienia: - w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, - przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w

Stocznia Szczecińska Nowa znów niesprzedana

zainteresowane było PZU. Firma wpłaciła wadium, ale ostatecznie nie złożyła oferty. Dlaczego? - Nie będziemy komentować polityki inwestycyjnej - ucina Michał Witkowski, rzecznik PZU. Ministerstwo Skarbu przekonuje, że mizerne wyniki przetargów to jeszcze nie tragedia. - Nie patrzymy na to w kategoriach sukcesu

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni przed upływem terminu składania ofert - 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem

Licytacja elektroniczna w praktyce

;tradycyjnych" gdzie mamy do czynienia z ograniczaniem liczby wykonawców poprzez wcześniejszą weryfikację warunków podmiotowych (jak np. w trybie przetargu ograniczonego) wykonawca musi wnieść wadium (jeżeli jest ono wymagane) wraz z ofertą. W licytacji elektronicznej oferta nie ma postaci materialnej

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 2. Zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

wystarczy zmienić warunki. Szybciej, taniej i mniej unieważnień. UWAGA: nie będzie można natomiast dokonywać zmian, jeżeli będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Powyższe terminy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

oszczędności przedsiębiorców mogą sięgnąć nawet 800 zł, podała spółka.   Źródło: spółka Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Ogłosił przetarg otwarty na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK. Wysokość wadium ustalono na 0,85 mln zł. Termin składania ofert to 5 lutego.  Źródło: DM PKO BP Madkom

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

do: - podpisania, parafowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z załącznikami oraz oferty wraz z załącznikami; - składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń wiedzy i woli oraz dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa i składania innych

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

można mieć było tylko jedną ciężarówkę, a właściciel musiał sam jeździć. Chyba że skończył 42 lata i lekarz wykazał trwałą niezdolność do wykonywania zawodu kierowcy. Było jeszcze kilka innych idiotycznych ograniczeń, np. pozwolenie na cały kraj dostawało się tylko na pół roku. Podpisałem umowę z WSS

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wadium Innym przepisem, który powszechnie krytykowano, jest art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (24). Celem jego wprowadzenia było ograniczenie zmów wykonawców poprzez uniemożliwienie bezkarnego wycofania oferty z przetargu dzięki celowemu nieuzupełnieniu braków. Jednak od samego początku wskazywano, iż jego

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

wymogi wskazane w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp). Jeśli nie - warto zastanowić się nad zawarciem umowy ramowej z kilkoma hotelami. Wyjaśnienie Tryby konkurencyjne - tj. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony są podstawowe i zawsze masz możliwość skorzystania z nich. Nadal też możesz zastosować tryb

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

warunkiem, że dzierżawa trwała przez co najmniej trzy lata. Do przetargu może przystąpić każdy: osoba fizyczna i prawna (firma, stowarzyszenie, fundacja, instytucja). Wystarczy wpłacić wadium, przystąpić do przetargu i spełnić warunki formalnoprawne. Na wniosek kupującego można obniżyć cenę do 50 proc., pod

Dynamiczny system zakupów

celu ustanowienie DSZ rozpoczyna się ogłoszeniem o postępowaniu. Ogłoszenie zawiera informacje analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo otrzymanego wezwania nie złoży brakujących dokumentów, chyba że udowodni, iż brak możliwości ich złożenia wynika z przyczyn nie leżących po jego stronie np

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 2. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. W ocenie zamawiających wskazany przepis w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie dużych przetargów zwłaszcza infrastrukturalnych. Wykonawcy w

Miasto martwi się o przyszłość kamienicy przy pl. Bema

jak najszybszy remont i renowację budynku. Drugą kwestia, która budzi zastrzeżenia to wysokość wadium, którą musi wpłacić kontrahent przed przystąpieniem do negocjacji. W tym wypadku wynosi ona 5 proc. wartości kamienicy określonej przez rzeczoznawcę. Co prawda jest to więcej niż 10 tys. zł, którą to

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obydwa etapy prowadzone są przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego. W obu etapach oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje przekazywane są drogą elektroniczną. Oferty składane przez