wadium prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Wadium

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ważność gwarancji wadialnej

Ważność gwarancji wadialnej

jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ? Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) wprowadziła między innymi nową

Wadium w orzecznictwie KIO

odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu W wyroku z dnia 31 lipca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 942/09 stwierdzono, że niedokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego, zaś dokonanie wpłaty gotówki w banku zamawiającego

Zasady wnoszenia wadium

zaokrąglenia "w górę" obliczona kwota nie będzie mieścić się w ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania. W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatrzymanie wadium

dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a. Ponieważ przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych obowiązuje stosunkowo od niedawna, nie

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Słownik Pzp Przetarg Słownik Pzp Wadium

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

bezpośrednią przyczyną zatrzymania były tylko zaniechania członka konsorcjum a nie lidera wpłacającego kwotę wadium. [1] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) [2]  art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

zamawiającego godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. *1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. Podstawa prawna * Spełniona zostaje okoliczność obligująca zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby firm, w tym małych i

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

jednoznacznej podstawy odrzucenia oferty np. braku, który nie podlega korekcie w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium . Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony w art. 14

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Prawie zamówień publicznych (1) - warto podkreślić - zmienionych z dniem 19 października 2014 r. Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem bezwarunkowym i nieodwołalnym. Przez bezwarunkowość gwarancji należy rozumieć taką jej właściwość, że Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania, a

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium ? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

sprawy, co oznacza, że zamawiający nie musi w każdym przypadku zwracać wadium w tym samym dniu, który został ustalony jako data zawarcia umowy. Podstawa prawna art. 46 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.. Zobacz: Jednolity tekst

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako

Korekta czynności w postępowaniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by w opisanej sytuacji żądać od wykonawcy ponownego wniesienia wadium. Jeżeli zamawiający stwierdzi (np. z własnej inicjatywy, na skutek powzięcia nieznanych mu przed dokonaniem wyboru oferty informacji

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium. Tym samym oferta jest zabezpieczona wadium i brak podstaw do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

wykonawca zachowuje się biernie, nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

nowej tarczy były w tym zakresie przygotowywane z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP). Jak powiedziała Emilewicz, są to rozwiązania podobne, jak przyjęte kilka tygodni temu w Niemczech.  Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium. Zamawiający ma

Progi stosowania ustawy Pzp

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej. Ustawa zakłada także wakacje kredytowe. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo? Odpowiedź Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotne jest, czy zamawiający mógłby wystąpić z żądaniem wypłaty określonej sumy pieniężnej na

Przedłużenie terminu związania ofertą

. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Termin związania ofertą

komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski Podstawa prawna art. 85 ust. 5, art. 184 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

ofertą.* Zapamiętaj! Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie. Powodem uruchomienia nowego postępowania jest

Siwz - numer rachunku bankowego

. 148 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

przypadku wykonawca mógł się ubiegać o zwrot wpłaconego wadium? Odpowiedź Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków

Przedłużenie terminu związania ofertą

; 1 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

? Odpowiedź Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium (wadium zabezpiecza zobowiązanie wynikające z oferty a nie z umowy). W Twojej sytuacji może natomiast zachodzić

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dodatkowo zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp faktycznie

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym i stworzeniu elektronicznej platformy zamówień

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca

Przedłużenie terminu związania ofertą

związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2). 90 dni

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego*. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W tym miejscu należy jednak

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Termin złożenia oferty przetargowej

: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 84 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Przykładowo w sytuacji gdy treść zapisów gwarancji wadialnej zawiera błąd literowy w określeniu przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne w związku z którego prowadzeniem dokument gwarancji został wystawiony, dopuszczalnym jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym nie zachodzą okoliczności

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

z przedstawionych w odpowiedzi na wezwanie dokumentów nadal nie będzie wynikało, że wykonawca wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą) niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania. Ponieważ ustawodawca nie reguluje w żaden sposób opisanej

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub też z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4, art. 85 ust. 2-5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił podpisania umowy może nie ponieść żadnych konsekwencji z tego

Kiedy można zatrzymać wadium?

. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "Wyborczej" Dariusz Ziembiński, ekspert zamówień publicznych w BCC. - Zatem Sejm mógł, ale nie musiał ich stosować, choć

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

zamawiającego wymogi nie mogą jednak stać w sprzeczności z wymogami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element, którego celem jest zwiększenie pewności zamawiającego, że zobowiązania wykonawcy przedstawione

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

i wrześniu o min. wadium 30 tys. zł. Według prawa, ta kwota może maksymalnie stanowić 3% wartości przetargów, więc są to postępowania o minimalnej wartości 1 mln zł. Przetargi dotyczyły całego przekroju prac budowlanych ogłaszanych na różnych szczeblach administracji publicznej. Rynek zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

Długość terminu związania ofertą uzależniona jest od rodzaju i wartości zamówienia publicznego. Zamawiający nie może, poprzez postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określić dłuższych terminów związania ofertą niż określone w Prawie zamówień publicznych. Natomiast

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia

Czy wykonawca może wycofać swoją ofertę po terminie składania ofert?

umowy, ale wówczas zatrzymujesz złożone przez niego wadium, jeśli żądałeś jego wniesienia Podstawa prawna:art. 46 ust. 5, art. 84 ust. 1, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniową. W opinii zamawiającego oferta została złożona przez panią Bożenę S, wadium zaś wniosło konsorcjum. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisko zamawiającego nie zasługiwało na uwzględnienie. Obowiązek wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Prawa zamówień publicznych kontrowersje budzi sposób ustalenia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stosownie do postanowień zawartych w art. 85 ust. 5 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część zamawiających termin związania ofertą

Zasady postępowania z protestem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli zawiera on wadę formalną może protest oddalić. W postępowaniu na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

. Administracja zamówi ponad 40 tys. telefonów i ponad 9 tys. modemów internetu mobilnego. Jak zapisano w warunkach zamówienia, nowy operator musi umożliwić przeniesienie dotychczasowych numerów. Wartość przetargu nie została podana, wiadomo natomiast, że wadium wynosi 700 tys. zł. Zgodnie z Prawem zamówień

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy