wadium konieczne

Marek Okniński

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

Nadal nie ma chętnych na zakup poszpitalnych budynków przy ul. Warszawskiej. Fiaskiem zakończyła się kolejna próba sprzedaży, bo nikt nie wpłacił wadium w terminie. Był to to konieczny warunek, aby stanąć do przetargu.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

W sytuacji, gdy wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, zamawiający zatrzymuje wadium. Wykonawca może jednak uwolnić się od negatywnej konsekwencji nie złożenia brakujących dokumentów, jaką jest zatrzymanie wadium, tylko w jeden sposób.

Wadium w orzecznictwie KIO

charakterze jest oceniany pod kątem wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp". Brak oświadczenia o przedłużeniu terminu ważności wadium Odnośnie przedłużenia terminu związania ofertą, jak wprost wynika z treści art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne jest

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Warunkiem koniecznym zatrzymania

OBWIESZCZENIE

trzydzieści dwa  tysiące złotych ) plus należny podatek VAT,   - z wyłączeniem wierzytelności przysługujących upadłemu, środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego, nadpłaconych podatków i opłat oraz ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Warunkiem koniecznym do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp jest skorzystanie przez zamawiającego z wezwania do

Pół miliona z poślizgiem. Ponowny przetarg dla Widzewa

Pół miliona z poślizgiem. Ponowny przetarg dla Widzewa

Widzewa, na którego konto miała wpłynąć największa kwota - 550 tys. zł. W pierwotnym terminie klub nie zdążył bowiem na czas wpłacić koniecznego wadium. Spóźnił się o... zaledwie trzy minuty. - Niestety, autoryzacja przelewu trwała długo i pieniądze wpłynęły na konto miasta kilka minut po czasie. Jest to

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym i stworzeniu elektronicznej platformy zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wadium; 9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 10) miejsce i termin składania ofert; 11) termin związania ofertą; 12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

7a wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 8 informację na temat wadium 9 kryteria oceny ofert i ich znaczenie 10 miejsce i termin składania ofert 10 termin składania ofert, adres, na który oferty muszą

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

przepisami kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może bowiem wnosić o zlicytowanie ruchomości (auta, sprzęt TV), pobieranie części wynagrodzenia, wreszcie - zając rachunki bankowe. Mieszkania z licytacji komorniczych i przetargów - zobacz aktualne ogłoszenia » Konieczne wadium Licytację i

Licytacja elektroniczna w praktyce

otwarcia licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W trybach "

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi start małym firmom. Najważniejsze jednak, że warunki umów będą mogły być

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wykonawców o przesłankę złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Zmiana istotna dla procedury prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, gdyż dla wykluczenia wykonawcy nie jest już konieczne dowiedzenie, że podane przez niego, nieprawdziwe informacje

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Piłsudskiego 35 ( II piętro, pok. nr 11). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie Nr 35 9660 0007 0012 1167 2000 0060 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim

Znów nikt nie chce szpitala przy Warszawskiej. Co teraz?

Oficjalnie przetarg na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej zostanie unieważniony w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano otwarcie kopert z ofertami. Dziś wiadomo, że żadnych kopert nie będzie. Do wtorku do północy chętni na zakup nieruchomości musieli zapłacić wadium, konieczny

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

przetargu. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać informacje o co najmniej trzech terminach: - terminie, w którym reflektanci będą mogli składać oferty, - terminie związania ofertą, - terminie otwarcia ofert. Wskazanie terminu do składania ofert jest konieczne dla podjęcia kolejnych czynności przetargowych

Nowoczesność i ruina - po sąsiedzku, przez ścianę

We wtorek miasto ogłosiło drugą licytację części Młynów Toruńskich, kompleksu nieruchomości przy ul. Kościuszki, Dworcowej i Łokietka. Cena wywoławcza to 5 mln zł. Przetarg odbędzie się 15 grudnia, a wezmą w nim udział ci, którzy do 6 grudnia wpłacą pół miliona zł wadium. Pod młotek idzie kilka

Kamienica z Sienkiewicza 3 do wzięcia na 30 lat

budynku, z rozbudowanym dachem, nową elewacją i nieco zmienionym układem okien, którą musiałby zrealizować przyszły najemca. Konieczny będzie też remont wnętrz, wraz z wymianą wszystkich instalacji. Za pierwszym razem do przetargu nie zgłosił się żaden chętny. Urzędnicy z ZMK liczą, że dzięki zmienionej

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

dyrektor ZUO Tomasz Lachowicz. Wynika to z harmonogramu przetargowego. Zapisano w nim, że wykonawca będzie miał na projekt i budowę 1250 dni. Oznacza to, że jeśli zacznie w połowie lipca, to skończy w połowie grudnia 2015 r. A koniec grudnia to ostateczny termin, w którym konieczne jest wykonanie

Bubli nie ubywa

. Kontrahent nie zapłacił mu za faktury 100 tys. zł, a następnie ogłosił upadłość. - Mimo to musiałem za wystawione faktury odprowadzić 19-proc. podatek, czyli 19 tys. zł - mówi. Aby odzyskać pieniądze, wpłacił do sądu wadium, opłacił prawnika. Po blisko dwóch latach dostał prawo egzekucji komorniczej od

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium

Szkoci kupują kopalnię Silesia za 205 mln zł

Kopalnia Silesia od 1995 r. przyniosła 150 mln zł strat. Może fedrować dalej, bo ma jeszcze ok. 100 mln ton węgla w zapasie, ale aby go wydobyć, konieczne są spore, bo szacowane na 350-400 mln zł, inwestycje. Kompanii Węglowej, w skład której wchodzi Silesia, nie stać na taki wydatek, więc w

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

sądem okręgowym; - wniesienia wymaganego przez zamawiającego wadium. Pełnomocnictwo może zawierać także umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw. Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

części zamówienia. Brak jest takiego wskazania w nowym przepisie (znaleźć je można za to np. w przepisach o wadium, gdzie wyraźnie wskazano, iż jego wartość jest ustalana w odniesieniu do wartości zamówienia z określonymi wyłączeniami), co z pewnością stanowi istotną niedoróbkę nowelizacji. Jednak inne

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

kierowaliśmy uczestników imprez do kilku hoteli w tym samym czasie. Poza tym konieczne jest, aby hotel mieścił się jak najbliżej filharmonii z uwagi na to, że artyści biorą udział w licznych próbach, część z nich nosi własne instrumenty. Z każdego przetargu wyłania się tylko jeden wykonawca (hotel) Proszę o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania". Wskazany przepis (w

Grunt to pieniądze? Niekoniecznie! Nie będzie nowych hipermarketów

Przetarg miał odbyć się wczoraj. Od kilku dni jednak było wiadomo, że nie ma oferentów, bo nikt nie wpłacił wadium. Radni zamierzali dochodem ze sprzedaży działek finansować różne zgłoszone przez nich inwestycje. Już dwa lata temu zobowiązali prezydenta do przygotowania gruntu do sprzedaży pod