wadium jaki koszt

Andrzej Łukaszewicz

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

r. znalazło się jednak szereg zmian mających na celu wsparcie uczestników szeroko rozumianego rynku zamówień publicznych w przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym jakie może przynieść epidemia COVID-19. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno – prawnych mających na celu przede

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

rynku będzie w stanie wziąć w nim udział ze względu na skalę projektu i idące za nią wymagania w zakresie gwarancji, zabezpieczeń i wadium. Wskazał, że prace będą warte "kilka miliardów złotych" i spodziewa się, że umowa może zostać podpisana do końca br. Prezes podtrzymał, że łączna wartość

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zatem wartość zamówienia ma obejmować wszelkie koszty i dotyczyć wszystkich czynności wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Rola właściwego oszacowania Właściwe oszacowanie

Zasady wnoszenia wadium

składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wysokość wadium określa się oddzielnie dla każdej części, mając na uwadze granice określone w Ustawie. Zapamiętaj: Jeżeli jako Zamawiający decydujesz się na żądanie wadium o najmniejszej wartości przewidzianej w Ustawie (0,5% wartości

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawo swobody wyboru formy wadium spośród wskazanych w ustawie Pzp. Z tego względu nie miałeś prawa ograniczyć w siwz form, w jakich wykonawcy mogą wnieść wadium, jedynie do pieniądza. Wykonawca, który wniósł wadium w formie gwarancji bankowej, postąpił prawidłowo i nie możesz odrzucić złożonej przez

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

pomiędzy Trakcją, jej podmiotami zależnymi oraz mBankiem i Credit Agricole Bank Polska. Dotyczy ona: - kredytu obrotowego uruchamiany w ciągnieniach terminowych w wysokości 31 mln zł z oprocentowaniem: WIBOR plus marża plus koszty obowiązkowe, z datą spłaty przypadającą w dniu 27 czerwca 2019 r

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

większe koszty niż początkowo zakładali, skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. nowoczesnych drogach. "Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią firmy przed takimi sytuacjami - jeżeli wzrosną ich koszty, to wzrośnie również

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

;Wprowadzamy też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów. A także obowiązek stosowania zaliczek lub

OBWIESZCZENIE

jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.   § 17   Cena nabycia ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

nie dało się przewidzieć i w trakcie wykonywania umów wykonawcy muszą ponieść dużo większe koszty niż początkowo zakładali, skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. nowoczesnych drogach. Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

finansowy tej tarczy, to jest bardzo rozczarowujące. Skala pomocy jest rzędu 580 mln zł […] - to jest po prostu kropla w morzu potrzeb" - powiedział. "Na jakiej podstawie uważacie, że ten projekt o dopłatach rzeczywiście przyniesie korzyść i ulgę przedsiębiorcom. Gdzie mamy analizę

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

użytkownik będzie obowiązany wpłacić część ceny –  wadium - albo komornikowi, albo przez system. Po wygraniu licytacji kupujący musi zapłacić cenę nabycia (w kancelarii komornika lub na jego konto) następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu, czyli formalnym potwierdzeniu przez

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

regulacje obejmują m.in. uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, poprzez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień, wprowadzenie fakultatywności

Znowu nie ma kupca na młyny

Technologiczny. Pozostałe obiekty, mające od dwóch do sześciu kondygnacji, ma kupić prywatny inwestor, który - pod rygorem kary umownej - wyremontuje na swój koszt i rozpocznie w nich własną działalność. Pierwsza część planu przebiega bez zarzutów: na Centrum Nowoczesności i inkubator miasto ma zagwarantowane

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu. Kiedy ją

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

ukraińskim podmiotem, który nie miał żadnego doświadczenia w budowie stadionów. Przetarg unieważniono, ogłoszono kolejny. Tym razem wybrana została renomowana firma Budimex. Jej oferta zakładała koszt około 30 mln zł. Wydawało się, że teraz wszystko pójdzie już zgodnie z obietnicami miasta. Ale nic z tego

Przegląd prasy

Wyborcza --Liczba podejrzeń i zachorowań na grypę przekracza 100 tys. tygodniowo; oznacza to, że (ostrożnie szacując) w tym sezonie koszty tej groźnej choroby mogą przekroczyć 3 mld zł ISBnews --Sfinks zawarł umowę ws. rozwoju i docelowo nabycia sieci Fabryka Pizzy --NCBR i PFR Ventures powołały

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

realizacji, więc de facto o wygranej decyduje najniższa cena" - czytamy w komunikacie. Czwartym najpopularniejszym kryterium było doświadczenie personelu, które pojawiło się w 15% przetargów, podano również. Jednym z nowych kryteriów, jakie politycy szczególnie promowali przy okazji zmian w prawie

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone

Koński test dla "dobrej zmiany". W niedzielę aukcja w Janowie

państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce oraz prywatnych właścicieli - w sumie 31 koni. Gwiazdą aukcji ma być 16-letnia klacz Emira. - Trudno przewidzieć, jaka to będzie aukcja. Patrząc tylko na wystawione konie, można się spodziewać wyniku w granicach 1-1,5 mln euro. Ale po zawirowaniach

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Pytanie: Ile wynosi (w miesiącach lub latach) okres rękojmi w przypadku umowy na roboty budowlane dotyczącej wymiany kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Ponadto jakie są ewentualnie konsekwencje za zwrot wadium po upływie 15 dni od daty upływu rękojmi za wady? Odpowiedź

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

Niekiedy na drzwiach klatek schodowych naszych bloków znajdujemy informacje o przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W ogłoszeniu znajdują się informacje podobne do tych, jakie znaleźć można w sądowych obwieszczeniach o licytacji. Odmienne podstawy Przede wszystkim wskazać

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 6,8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.  Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu

Wschodnia trybuna na Stali - kolejne podejście

miesięcy. Kiedy w końcu miasto było gotowe do podpisania umowy, ze współpracy zrezygnował Budimex. - Upłynął termin ważności wadium, a zgodnie z prawem dotyczącym zamówień publicznych, jeżeli termin ważności wadium upłynie, oferta traci ważność. Miasto nie prosiło o przedłużenie i nasza oferta wygasła

Przetarg na rower miejski w Rzeszowie rozstrzygnięty

Z tą inwestycją ratusz zmaga się już ponad półtora roku. - Mamy jednak nadzieję, że tym razem nam wyjdzie. Mamy wreszcie inwestora - cieszą się miejscy urzędnicy. Tym inwestorem jest firma Warżała i Mac System, zarejestrowana w Czarnej koło Dębicy. Firma ta wpłaciła w terminie wadium i stanęła do

Czekamy, aż inwestor przestanie być tajemniczy

zaplanowano na 31 marca. Cena wywoławcza budynku to 610 tys. zł. Aby przystąpić do przetargu, trzeba do 24 marca wpłacić wadium (120 tys. zł). - Jeszcze czekamy, częstą praktyką jest wpłacanie wadium na ostatnią chwilę. Jest spore zainteresowanie, zarówno ze strony firm lokalnych i zewnętrznych - mówi "

Koniec nadziei dla pracowników Fagora

Starania Niemców o przejęcie upadłej fabryki trwają od października 2013 r., kiedy to upadłość ogłosiła spółka matka wrocławskiego zakładu - hiszpański Fagor Electrodomésticos. W ogłoszonym w ubiegłym roku przetargu oferta BSH była jedyną, jaka wpłynęła. Syndyk masy upadłościowej Teresa

Marszałek sprzedaje atrakcyjne garaże w centrum

tylko do wczoraj zainteresowani inwestorzy mogli wpłacać wadium, które jest warunkiem przystąpienia do licytacji. Cena wywoławcza sięga ponad 2,5 mln zł. - To pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości - mówi Eliza Gniewek-Juszczak, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Sprzedażą nieruchomości

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

do rozliczeń poprzez instytucje finansowe" - wskazał prezes. Marketplanet rozmawia także z jednym z banków w celu stworzenia modelu płatności dla swoich klientów, co pomoże zarządzać płatnościami czy np. wadiami wpływającymi w przetargach. równolegle opracowywane jest rozwiązanie wspierające

Nowy sąd w Poznaniu będzie kosztował 100 mln zł

finansowe, tym bardziej że cena będzie najważniejszym kryterium wyboru oferty. Jednak już samo wadium, które uprawnia do wzięcia udziału w przetargu, zostało ustalone na 4 mln zł. Długa jest też lista warunków, jakie spełnić mają firmy budowlane, które chcą dostać zlecenie. Muszą one m.in. mieć na koncie

Przetarg na plac Inwalidów odbędzie się jesienią

gospodarczy pora na to jest nie najlepsza. Jesteśmy jednak dobrej myśli i mamy nadzieję, że tym razem się uda. Poza tym gonią nas terminy, nie możemy przeciągać dłużej tej decyzji. Np. wycena placu jesienią traci ważność i później trzeba byłoby ją zaktualizować. Żeby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z

Miasto oferuje atrakcyjne lokale do wynajęcia

chętni się wycofują albo czekają na drugi przetarg. Powód: wysoka stawka czynszu zmusza do ostrożnej kalkulacji. Jeśli bowiem za wystawiany obecnie do wynajęcia sklep przy Chrobrego cena wywoławcza wynosi 2,7 tys. zł, to może ona przecież wzrosnąć w licytacji, dojdą opłaty za energię i ostatecznie koszt

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi start małym firmom. Najważniejsze jednak, że warunki umów będą mogły być

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

unieważnieniu postępowania - obowiązek zwrotu nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Ponadto wprowadzono obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz obowiązek ponownego wniesienia wadium przez

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

sopockiego magistratu. W pokonanym polu został Budimex Dromex, dotychczasowy wykonawca prac konstrukcyjnych. Komisja przyznała jego ofercie 95,14 pkt. Według naszych informacji, o wygranej zadecydowały warunki finansowania inwestycji. Uczestnicy przetargu mieli wskazać bank, który zgodzi się pokryć koszty

Nowoczesność i ruina - po sąsiedzku, przez ścianę

We wtorek miasto ogłosiło drugą licytację części Młynów Toruńskich, kompleksu nieruchomości przy ul. Kościuszki, Dworcowej i Łokietka. Cena wywoławcza to 5 mln zł. Przetarg odbędzie się 15 grudnia, a wezmą w nim udział ci, którzy do 6 grudnia wpłacą pół miliona zł wadium. Pod młotek idzie kilka

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

złotych wadium. Jak dotąd do magistratu nie wpłynęła żadna oferta. Wiktor Krawiec, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta przyznaje, że wielkiego zainteresowania nie ma. - Oferta jest w internecie, każdy może ją przejrzeć i zobaczyć młyny z bliska bez potrzeby przychodzenia do urzędu

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o

Małe zainteresowanie nieruchomościami po Amber Gold

kw. Zainteresowany był tylko jeden oferent, z propozycją zakupu lokalu za 506 tys. zł (w tym miejsce postojowe za 16 tys. zł). Rzeczoznawca wycenił nieruchomość łącznie na 490 tys. zł. W sumie wadiów wpłacono pięć. Jeden z oferentów nie zjawił się na licytacji. - Zainteresowanie małe, być może cena

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Art. 86. 1. Z

Znów mamy przetargową klapę. Na hipermarkety poczekamy

Choć termin sprzedaży ponad 20 ha ziemi ustalono na 17 lutego, to jednak dla samego przetargu ważniejsza okazała się data, która już minęła. W czwartek o północy minął bowiem termin wpłacania wadium, czyli kwoty w wysokości 20 proc. nominalnej ceny nieruchomości. Był to obowiązkowy warunek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu portalowi gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online - za pomocą płatności elektronicznych. Nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas pozyskania gwarancji wadialnej i obniżyć koszty jakie musi

Kamienica z Sienkiewicza 3 do wzięcia na 30 lat

umowie oferta tym razem jednak zainteresuje inwestorów. - W poniedziałek w prasie pojawi się ogłoszenie o przetargu. Warunki dla inwestora są jeszcze bardziej atrakcyjne - umowa na 30 lat i możliwość poddzierżawy budynku. Taki okres daje już możliwość odbicia sobie kosztów narzuconego przez miasto

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

- mówiła nam wtedy rzeczniczka KIO Małgorzata Stręciwilk. Ale Warbud i Vinci wciąż nie składają broni. - Wnosimy sprawę do Sądu Okręgowego w Szczecinie - poinformował Thibaut Bardout. Zgodnie z prawem założenie sprawy wymaga wpłacenia wadium w wysokości 1 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

; 8) informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane; 9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz, o ile to możliwe, ich znaczenie; 10) warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy, skutkujące

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

wezwanie? Czy jeśli wykonawca nie uzupełni tego dokumentu, powinniśmy zatrzymać wniesione przez niego wadium Odpowiedź Przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej

Inwestora wciąż brak - jest młyn

do środy wpłacić milion złotych wadium. W czwartek okazało się, że na magistrackim koncie żadne pieniądze nie zostały zaksięgowane, więc zaplanowany na wtorek przetarg się nie odbędzie. Urzędnicy nie rezygnują i już szykują się do ogłoszenia kolejnej licytacji. Będą musieli jednak obniżyć kwotę

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (nie dotyczy zatem innych zamawiających, w tym sektorowych (3)). W tym zakresie ustawodawca wymaga, aby zamawiający wykazał, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, dokonujący zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, szukają lepszych cen (73% podaje ten aspekt jako powód dokonywania zakupów transgranicznych) oraz dostępu do przedmiotów niedostępnych w ich kraju (55%). Dla sprzedawców zainteresowanych pozyskaniem klientów z zagranicy kluczem do sukcesu jest

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 3. Jeżeli wartość zamówienia, o

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty określone w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwo: Co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest firewall. Główną barierą w rozwoju cyberbezpieczeństwa JST okazuje się – zdaniem pytanych urzędników – brak funduszy. Jednocześnie wykorzystanie środków unijnych na informatyzację jest niewystarczające: 87

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego. Wraz z wzrostem świadomości Zamawiających dotyczących korzyści, jakie niesie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

warunkiem, że dzierżawa trwała przez co najmniej trzy lata. Do przetargu może przystąpić każdy: osoba fizyczna i prawna (firma, stowarzyszenie, fundacja, instytucja). Wystarczy wpłacić wadium, przystąpić do przetargu i spełnić warunki formalnoprawne. Na wniosek kupującego można obniżyć cenę do 50 proc., pod

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dwukrotnie z szacowanych obecnie ponad 150 mln zł, poinformował agencję ISBnews dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl Arkadiusz Krupicz. "Stale rośnie liczba osób zamawiających jedzenie przez internet. Biorąc pod uwagę sukces, jaki odniosły w sieci zakupy online, możemy zapewnić, że

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

sądzę, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. W Amsterdamie warunkiem było przejęcie załogi obecnego przewoźnika na dotychczasowych zasadach. To znacznie ograniczało pole manewru w kalkulacji kosztów. - Tamtejszy organizator przewozów ogłosił, jaką dopłatą do wpływów biletów - które będą naszym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć: a) wojnę, b) konflikt zbrojny, c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. 4) (uchylony

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

61.418,00 zł. Podniesienie progu stosowania ustawy ma w ocenie autorów nowelizacji pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicznych małym firmom, które dotychczas nie były wstanie ponosić nierzadko znacznych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu o zamówienie

Słabnie zainteresowanie firm przetargami na UMTS w Europie

Jeden z potentatów na światowym rynku telekomunikacyjnym - Hutchison - postanowił wycofać się z przetargów na telefonię komórkową trzeciej generacji UMTS w Polsce i Szwajcarii. Przetargi na UMTS cieszą się coraz mniejszym powodzeniem i nie przynoszą już pieniędzy, o jakich marzyły rządy

NBP straci 30 mln na rezygnacji z Fort Knox

28-hektarowa działka w Zegrzu pod Serockiem miała cenę wywoławczą 28,5 mln zł. Otworzenie ofert zaplanowano na najbliższy czwartek. - Ale nie dojdzie do niego. W terminie określonym w warunkach przetargu nie wpłynęła żadna oferta, nikt też nie wpłacił wadium - informują pracownicy biura prasowego