wadium

Marek Okniński

Wadium

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Obowiązuje regulacja, która nakazuje zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

usług są informacją prawdziwą w części dotyczącej rezerwacji przy zakupie i dostawie biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Czy zamawiający może zatrzymać wadium tego wykonawcy ?  Odpowiedź:  W przypadku podejmowania decyzji odnośnie do zatrzymania wadium niezbędna

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy. Po nowelizacji odrzucenie oferty następuje

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie, z którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium ? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy . Nasza instytucja nie posiada oprocentowanego konta, na którym znajdowałyby się tylko wadia i zabezpieczenia i wszystkie pieniądze znajdują się na koncie bieżącym. Czy zamawiający ma obowiązek niezwłocznie założyć

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Termin wpłacania wadium Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której dokonane zostało zlecenie przelewu. To wykonawcę

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Pytanie Czy na zamawiającym ciąży obowiązek podania w siwz informacji o warunkach utraty wadium z podaniem okoliczności i przepisów dotyczących jego utraty? Jeżeli tak, to czy zamawiający może zabrać wadium oferenta, jeżeli ten uchyla się od podpisania umowy? Odpowiedź Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

Pytanie Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji, wykonawca załączy nieaktualne dokumenty podmiotu trzeciego (nieaktualne KRK) odnośnie potencjału kadrowego, to czy zachowa wadium? Odpowiedź Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Pytanie: Zamawiający w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej na część 1,2,3 i 4 zwrócił wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem tych, których oferty były wybrane jako najkorzystniejsze. Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca X zabrał na część 4 umowę do podpisu 17 października 2014 r. tak jak był

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

oświadczenia Wykonawcy kierowane do Ubezpieczyciela. Ustanowienie a wniesienie wadium Ustanowienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej następuje w chwili wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez Ubezpieczyciela. Z kolei wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje z

Kiedy można zatrzymać wadium?

Kiedy można zatrzymać wadium?

dzień składania ofert. Czy w związku z opisaną sytuacją zamawiający powinien zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp? Odpowiedź Przeważająca część doktryny i orzecznictwa opowiada się w takiej sytuacji za niezatrzymywaniem wadium. Wydaje się, że aby ostatecznie się upewnić, warto

Przedłużenie terminu ważności wadium

Przedłużenie terminu ważności wadium

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania

Wadium od konsorcjum

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z wybranym oferentem. W myśl

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych

Zatrzymanie wadium

z art. 46 ust. 4a sankcję utraty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Jednak jak wykazała

Przedłużenie ważności wadium

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium. Zamawiający ma

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

Pytanie Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Nie odpowiedział na wezwanie. Musimy zatem zatrzymać wpłacone wadium. Czy w związku z tym musimy wykonawcę o tym fakcie poinformować? Co konkretnie należałoby uznać za uzasadnione wyjaśnienie ze strony wykonawcy, aby w takim

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, kiedy

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

Pytanie Czy w przypadku odrzucenia oferty zamawiający ma prawo zatrzymać wadium złożone w postępowaniu? Odrzucenie nastąpiło z powodu nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym zmiany polegającej na dodaniu do kosztorysu 1 pozycji. Odpowiedź Nie, zamawiający nie ma prawa zatrzymać wadium w sytuacji

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Pytanie Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca ma

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

Konsorcjum firm złożyło ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była budowa drogi. Zamawiający zażądał w SIWZ złożenia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Konsorcjum dołączyło do oferty gwarancje wadialną wystawioną na jednego z członków konsorcjum. Zamawiający wykluczył konsorcjum z

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wielu zamawiających miewa jednak

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz pn. "Oferta" wskazał, iż uczestniczy w części nr 1 postępowania, dokonując wyceny w

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

Pytanie Jak należy postąpić, w sytuacji gdy wadium w formie gwarancji bankowej zostało załączone do oferty, a zamawiający określił w siwz, że wadium w innej formie niż pieniężna powinno znajdować się w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert? Odpowiedź Należy uznać, że oferta

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

Przetarg na sprzedaż Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

517 m2. Cena wywoławcza wynosi 1 900 000 zł. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 190.000 zł. Przetarg odbędzie się 15.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Sienkiewicza 1 w Szczawnie Zdroju.   Sprzedaż szpitala uzdrowiskowego   Przetarg w

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

przy Piotrkowskiej 270. Nieruchomości mają samodzielny charakter i są położone w dwóch budynkach: biurowym oraz produkcyjno-magazynowym. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w ramach przetargu pisemnego. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Osoby zainteresowane mogą

Ważność gwarancji wadialnej

jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ? Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) wprowadziła między innymi nową

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawodawca nie określił

Treść gwarancji wadialnej

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

przypadku gdy zamawiający przedłuża uprzednio wyznaczony termin związania ofertą, wykonawca może nie zgodzić się na nowo wyznaczony okres bez konsekwencji utraty wadium. Ocena Trybunału Konstytucyjnego dotycząca możliwości zawarcia umowy po terminie związania ofertą Jeżeli pomimo przedłużenia terminu

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Pytanie: Ile wynosi (w miesiącach lub latach) okres rękojmi w przypadku umowy na roboty budowlane dotyczącej wymiany kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Ponadto jakie są ewentualnie konsekwencje za zwrot wadium po upływie 15 dni od daty upływu rękojmi za wady? Odpowiedź

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego. Ustanowione przez

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

z całego postępowania, czy wyłącznie z pakietu, w zakresie którego nie uzupełnił dokumentów? Czy w tym przypadku zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp? Odpowiedź W tym przypadku oferta podlega odrzuceniu, a wadium powinieneś zwrócić wykonawcy. Wyjaśnienie W celu

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Utrata wadium - podstawową konsekwencją odmowy podpisania umowy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek

Licytacja elektroniczna w praktyce

otwarcia licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W trybach "

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem. Art. 46 Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

Szukają kupca na młyny. Prawdę powie wadium

końca września wpłacić na miejskie konto milion złotych wadium. Czy znajdzie się inwestor gotowy do wyłożenia takiej kwoty? Miasto zabiegało o to w czerwcu, kiedy na seminarium "Inwestycje na rynkach lokalnych" zaprezentowało Młyny Toruńskie 200 firmom. - Pojawiali się potencjalni inwestorzy

10 firm wpłaciło wadia na majątek stoczni Gdynia

statków. Wszystko wycenione na ponad 157 mln złotych - mówi Zygmunt Faruga pełnomocnik Zarządcy Kompensacji toczni Gdynia S.A.. Zarządcą kompensacji jest w imieniu rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu Bud-Bank Leasing. Do wczoraj do godz. 15 zbierał wpłaty wadium chętnych na kupno majątku Stoczni Gdynia

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

. Czy oznacza to, że muszę żądać wadium, wykazania się doświadczeniem oraz pełnego kompletu dokumentów wskazanych w rozporządzeniu? Czy muszę powiadomić Prezesa UZP o wszczęciu procedury z wolnej ręki, czy przepis ten dotyczy tylko usług i dostaw? Jakie terminy obowiązują od momentu wszczęcia procedury

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

treści gwarancji, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru

Działki nad Bałtykiem

rozpoczynają się od 415 000 złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte w sierpniu. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

wniesienie wadium. W skład oferowanych nieruchomości wchodzą następujące lokalizacje: 1.     Nr ewidencyjny 534/4 o powierzchni 609 m2 (droga), ceny pozostałych działek wymienionych w pkt. 2 - 9 zawierają cenę udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania działki nr ewidencyjny 534/4. 2

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r. Wykonawca wydłużył termin związania ofertą

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych w przetargu

Hotel w Bochni

3 500 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr. 2 Urzędu Gminy Bochnia przy ul. K. Wielkiego 26. W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do dnia 12

Hotel w miejscowości Babimost

wadium w wysokości 38.935 złotych oraz dostarczenie następujących dokumentów: -   w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku pełnomocnika: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy - w

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Pierwsza z nieruchomości zlokalizowana jest przy ulicy Do Studzienki 38, natomiast działki u numerach: 42, 43, 44, 45, 16/18 i 16/19 znajdują się przy ulicy Dantyszka - Dębowej. Warunkiem udziału w obu postępowaniach przetargowych jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000 zł . Osoby zainteresowane kupnem

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium. Przetarg w AMW: Lokale

Przetargi w Łodzi

się od 52 000 do 230 000 zł. Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych, warunkiem udziału jest wniesienie wadium określone przez Urząd Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje na temat oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie     Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim     Przetarg w PEKAO S.A  Lokal użytkowy  w Jeleniej Górze     Przetarg w PEKAO S.A 

Siwz - numer rachunku bankowego

upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie

Działka z widokiem na Bałtyk

do 23 listopada 2015 wadium w wysokości 1 600 000 złotych. Osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat przetargu w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 , e-mail: przetargi@rewal.pl Sprzedaż działki w Gminie Rewal Oferta przetargu Znajdź przetarg

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

(roboty remontowo -budowlane po naszej stronie) musimy aneksować umowę w zakresie terminu realizacji zadania o 30 dni. Taka ewentualność została przewidziana w siwz. Czy w tej sytuacji muszę zwrócić się do wykonawcy tylko o przedłużenie ważności wadium, czy też muszę prosić o przedłużenie związania ofertą

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wspólnej nieruchomości. Lokalizacje mieszkań: w Katowicach: ul. GALLUSA, ul. Zamkowa, ul. Krucza, ul. Żeleńskiego; w Mysłowicach na ul. Norwida. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym w formie licytacji. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium. Ostateczna

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

okazało się, że i tego nie było. I finalnie koń wylicytowany za 550 tys. euro został sprzedany za 225 tys. Nazwijmy to po imieniu - to po prostu nieuczciwe. Nie są zapisywane osoby licytujące, nie wpłacają żadnego wadium? Nie ma czegoś, co poświadczałoby ich wiarygodność? - Oczywiście, że musi być wadium

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

zainteresowany. Zdradził jedynie, że chodzi o sześć podmiotów, które łącznie wpłaciły wadia na dziewięć z 22 przetargów, które zostały ogłoszone. Z nieoficjalnych informacji "Gazety" wynika, że co najmniej dwa przetargi dotyczą zasobów magazynowych. Tymczasem kluczowe dla przyszłości terenów

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

W przetargu na oznakowanie wszystkich stacji metra zgłosiła się tylko jedna firma - C4, która za roboty chciała 5,2 mln zł, o 400 tys. więcej, niż zakładał kosztorys. Okazało się jednak, że firma źle wpłaciła wadium - wpisała zły numer konta. - Pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić, ale

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu. Kiedy ją

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

równowartość kwoty 20 mln , a dla dostaw lub usług - 10 mln , - do 60 dni dla zamówień o innych wartościach niż wskazane powyżej. W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest (pod sankcją utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie. W praktyce stosowania

Chcesz pracować w sądzie - musisz zapłacić

dokumentów. Sądowy przetarg nie różni się niczym od tych ogłaszanych na np. budowę dróg. Każdy z uczestników musi wpłacić wadium - 50 zł za jedno stanowisko. Jeśli ktoś chce ubiegać się o wszystkie posady (i liczyć, że którąś otrzyma), to musi wydać znacznie więcej. Wtedy zwrotne wadium wyniesie go 1100

Działka przy Szopena nadal w rękach miasta

nieruchomość można sprzedawać. Termin przetargu wyznaczono na 18 lutego, cena wywoławcza 3 mln zł. Wadium - 300 tys. zł - wpłaciła tylko jedna firma - Dakar z podrzeszowskiego Krasnego. Nieruchomości nie udało się jednak wczoraj sprzedać. - Przedstawiciele firmy, która wpłaciła wadium, nie stawili się na

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

podwykonawców. Jest to krok w kierunku podziału przychodu z zamówienia pomiędzy duże podmioty oraz mniejsze, które są w stanie pełnić jedynie funkcję podwykonawców. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie nie są w omawianym dokumencie jasne. Kolejna nowość dotyczy ograniczenia możliwości utraty wadium z tytułu

Półwysep Lalka znów na sprzedaż. Ponoć jest chętny(!)

Czwarta próba sprzedaży bajkowej nieruchomości z dawnym ośrodkiem rządowym Kormoran nad Jeziorem Łańskim odbyła się 14 października. Nikt jednak nie wpłacił w terminie wymaganego wadium w wysokości 640 tys. zł. - Co prawda jeden z oferentów wpłacił wadium, ale zrobił to dzień po wyznaczonym

Chętni spoza Kielc na miejskie solarisy

Do środy nie wpłynęła wprawdzie żadna oferta, ale nie jest to zaskoczenie, bo można je składać dziś do godz. 11. Dwie firmy wpłaciły za to wadium. - Rzeczywiście, mamy tyle wpłat. Spodziewamy się kolejnych, bo można je składać jeszcze 30 lipca - mówi Barbara Damian z Zarządu Transportu Miejskiego w

Nie ma chętnych do budowy hotelu przy Krakowskiej

poniedziałek. W piątek po południu było już wiadomo, ze do licytacji nie dojdzie. - Na wpłatę wadium czekaliśmy do godz. 14. Niestety żadnej wpłaty nie odnotowaliśmy. W związku z tym przetarg zostanie odwołany - mówi Agata Janicka, zastępca dyrektora rzeszowskiego BGM. Co dalej z działką? - Będziemy się

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przetarg miał się odbyć dzisiaj. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie wadium w wysokości 200 tys. złotych najpóźniej w takim dniu, aby pieniądze były na koncie urzędu miasta 25 czerwca. - Żadne wadium nie wpłynęło. Prawdopodobnie w październiku ogłosimy

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

złotych wadium. Jak dotąd do magistratu nie wpłynęła żadna oferta. Wiktor Krawiec, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta przyznaje, że wielkiego zainteresowania nie ma. - Oferta jest w internecie, każdy może ją przejrzeć i zobaczyć młyny z bliska bez potrzeby przychodzenia do urzędu

Szpital nie miał amatorów. Znów będzie własnością miasta?

Kolejna próba sprzedaży kompleksu przez urząd Marszałkowski zakończyła się niepowodzeniem. To otwiera drogę do przekazania tego terenu miastu w formie darowizny. Władze Gorzowa planują przenieść tam Zespół Szkół Elektrycznych i Mechanicznych. Do takiego wykorzystania terenu przychylił się już zarzą

Znów nikt nie chce szpitala przy Warszawskiej. Co teraz?

Oficjalnie przetarg na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej zostanie unieważniony w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano otwarcie kopert z ofertami. Dziś wiadomo, że żadnych kopert nie będzie. Do wtorku do północy chętni na zakup nieruchomości musieli zapłacić wadium, konieczny

Nikt nie chciał budować przy ulicy Legnickiej

Mało kto spodziewał się takiego przebiegu przetargu. Obie firmy, choć początkowo bardzo zainteresowane działką przy Legnickiej, ostatecznie do przetargu nie stanęły. Wcześniej wrocławskie Impressio i poznański Selgros wpłaciły po pięć i pół miliona wadium. Działka przy Legnickiej 48-50 jest

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

. Budimex wpłacił wadium, ale dokumentacja trybuny trafiła do kolejnej kontroli, tym razem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Termin ważności wadium, które zobowiązywało firmę, upłynął. A samorząd nie ubiegał się o jego przedłużenie. Kiedy dokumenty wróciły i można było podpisać umowę z wykonawcą, Budimex

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

Marszałek lubuski próbuje sprzedać poszpitalny kompleks od trzech lat. Początkowo wycenił nieruchomości przy ul. Warszawskiej i ul. Teatralnej na 30 mln zł. Chętnych nie było. Prób sprzedaży było pięć, za każdym razem obniżano cenę budynków. W końcu spadła o ponad 10 mln zł, ale nawet takich pienięd

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

;…….. lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp , przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie ro

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie:  Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego . Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium o kolejne 60 dni, argumentując fakt problemem z uzyskaniem

wadium

Wadium - kaucja, zastaw. Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Wadium wpłacane jest zazwyczaj przy przetargach (licytacjach) na rzecz organu organizującego przetarg, gdzie oferent składa swoją propozycję cenową.Inaczej wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na polecenie

więcej o wadium na pl.wikipedia.org