w trybie zapytania o cenę

Marek Okniński

Tryb zapytania o cenę

Tryb zapytania o cenę

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym, dlatego więc nie należy go stosować w przypadku wykorzystywania środków UE.

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Tryb zapytania o cenę jest wyłącznie zarezerwowany dla przetargów na dostawy lub usługi. Prawo zamówień publicznych precyzuje, w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie tego trybu.

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb ustawy? Odpowiedź Ze względu na

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

Po pierwsze należy zauważyć, że tryb zapytania o cenę nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego zapewniającą pełną konkurencję wśród podmiotów ubiegających się o jego uzyskanie. Ponadto procedura trybu zapytania o cenę nie znajduje odpowiednika w procedurach udzielania zamówień

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

takiego zakupu w trybie zapytania o cenę? Zamawiający może, bowiem udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

Pytanie Czy można zastosować tryb zapytania o cenę do zamówienia na kompleksowe przygotowanie koncertu noworocznego? Odpowiedź Udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie koncertu noworocznego w trybie zapytania o cenę jest niezasadne. Wyjaśnienie Decydując się na wybór każdego

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

Pytanie Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych muszą na każdą z części wpłynąć co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aby postępowanie lub jego dana część zostały rozstrzygnięte? Odpowiedź Czynności związane z unieważnieniem

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

okoliczności faktycznych występujących na danym terenie. Jednak, co do zasady, najwłaściwszym są tryby podstawowe tj. przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast zastosowanie trybu zapytania o cenę do wyboru wykonawcy usług związanych z dowozem dzieci do szkoły nie powinno mieć zastosowania

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Niestety w praktyce zamawiający mając możliwość dokonania wyboru spośród dwóch wyżej wskazanych trybów praktycznie zawsze decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę

Błędy w zapytaniu o cenę

pamiętać, że w trybie zapytania o cenę niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, szczególnie jeśli na ich podstawie miałoby nastąpić zawarcie umowy na inny przedmiot zamówienia niż określony w

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

czego złożył: - 13 ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego; - 4 oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

Kryzys na rynku najmu mieszkań. Oferty tygodniami wiszą w internecie. Ceny runą?

Kryzys na rynku najmu mieszkań. Oferty tygodniami wiszą w internecie. Ceny runą?

. Mogli spokojnie podnosić ceny, wiedząc, że z dużym prawdopodobieństwem mieszkanie i tak zostanie wynajęte przez studentów. Ale nie w tym roku. – Wiele uczelni zdecydowało się na zaoczny tryb studiów i spore grono żaków po prostu nie widzi potrzeby opuszczania rodzinnego domu, by pojechać do innego

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

oryginały? Wtedy cena to 70%, a oryginalność 30%. Czy pomyśleć raczej o trybie zapytania o cenę ? Odpowiedź: W mojej opinii wskazane kryterium pn. "oryginalność" może budzić zastrzeżenia. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

wolnej ręki, albo 3)      zaproszeniu do składania ofert − w procedurze zapytania o cenę (art. 93 ust 1a ustawy Pzp ). Karol Jaworski Więcej na www.portalzp.pl

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie Co stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania informacji na stronie internetowej. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Odpowiedź Zamówienie, o którym mowa w

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

(zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych w mld zł

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

pojęć, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do

Jaki tryb przetargu wybrać?

urzeczywistniają konkurencyjność wykonawców ubiegających się o zamówienie. A zatem wszystkie zamówienia publiczne mogą być realizowane w przedmiotowych trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np

Zamówienia publiczne w 2010 r.

. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki

Kryteria oceny ofert przetargowych

jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i racjonalności ustawodawcy

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

wstępnych danych dotyczących trybów udzielonych zamówień publicznych w 2010 r. wynika, że wyraźnie wzrósł odsetek postępowań, w których zastosowano tryby konkurencyjne, głównie przetarg nieograniczony, a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytanie o cenę

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów prawnych należałoby przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie, przy uwzględnieniu jednocześnie celu obu sytuacji, tj art. 70 oraz art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 1: Umowy ramowe

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

- Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Pobierz załącznik nr 6 - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Pobierz załącznik nr 7 - Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz

Błędy w zapytaniu o cenę

Pewien zamawiający chciał w trybie zapytania o cenę nabyć komputery. W związku, z czym wysłała druk oferty do 5 wykonawców i wybrał najtańszą ofertę. Takie działanie to częsty sposób działania zamawiających jednak zupełnie niezgodny z prawem. Umowa zawarta w tym postępowaniu była nieważna z mocy

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

zapytaniu sytuacji zamawiający nie powinien ani wyjaśniać braku wskazania terminu realizacji zamówienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , ani poprawiać braku na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści

Polacy rzucają się na dziury w ziemi. Najlepsze mieszkania sprzedają się jeszcze na etapie projektu

w niektórych przypadkach miała być ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych , według której można uzyskać wszelkie zgody w trybie przyspieszonym i z pominięciem planów zagospodarowania przestrzennego. Aktywiści miejscy mocno przeciw niej protestowali i okrzyknęli

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio. Oddział 6 Zapytanie o cenę Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

następujących po pierwszej dostawie. Zamawiający może udzielić zamówienia, zarówno w trybie przetargu nieograniczonego jak również zapytania o cenę, ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Newsletter Komunikaty.pl: Porady, aktualności - zapisz się

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

zastosowania trybu zapytania o cenę, w stosunku do którego zostało użyte to samo sformułowanie. W tym miejscu można wskazać opinię UZP pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę", w której stwierdzono, że: "Ustawa Pzp nie określa, co należy rozumieć przez dostawy lub usługi "

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne

Asystent od Google, który będzie słyszał wszystko w twoim domu

data sprzedaży Google Home, ani cena urządzenia. Sztuczna inteligencja Google ma również pomóc użytkownikom nowego komunikatora Google - Allo. Na podstawie analizy odpowiedzi użytkownika będzie on podpowiadać, co w danej sytuacji dany użytkownik mógłby napisać. Google zaproponował również tzw. tryb

Kryteria oceny ofert przetargowch

sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w istocie pod pojęciem "zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych" rozumiał zamówienia zaliczane do drobnych zamówień

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

zaktualizowała się w danym postępowaniu. Poinformuj o wykluczeniach, jeżeli udzielasz zamówienia w trybach: - przetargu nieograniczonego, - negocjacji bez ogłoszenia albo - zapytania o cenę, Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty należy jednocześnie zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty o

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

dnia na dzień rosną ceny niezbędnego do walki z pandemią sprzętu, np. ceny respiratorów podniesiono o bagatela 40 tys. zł. W szpitalach braki są duże: nie ma maseczek chirurgicznych, fartuchów izolacyjnych, pościeli jednorazowej, rękawic, kombinezonów barierowych. Uzupełnienie braków jest aktualnie

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1)określa warunki udziału

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

systemu; 5. udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 6. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Powyższy katalog przypadków nie ma jednak charakteru

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

dokumenty puławskiej placówki. Skupili się na umowach za cztery lata wstecz. - Mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzonych zamówieniach publicznych na zakup zestawów komputerowych w trybie zapytania o cenę na kwotę ponad 600 tys. zł - przyznaje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy CBA. Szczegółów

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wskazany przepis przed

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

Pytanie Czy zapytania o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można powtarzać wielokrotnie? Czy jeśli wykonawca nie odpowie w wyznaczonym terminie, to zamawiający może wskazać mu kolejny termin, czy też musi odrzucić ofertę? Czy jeśli wykonawca odpowie na wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, ale te

Przegląd informacji ze spółek

;  Ronson Development SE wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

największa firma esportowa na świecie. ESL ogłosiła, że oba turnieje ESL One powered by Intel – Los Angeles i Birmingham 2020 – rozegrane zostaną w trybie online. Decyzja o zmianie formuły została podjęta wspólnie z firmą Valve.  Źródło: ISBnews, spółka Asbisc Enterprises Plc: Wypracował w

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena jest bowiem jedynym kryterium oceny ofert. Analizowane rozporządzenie znajduje zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia 25 maja 2011 r.

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

przetarg, w którym zwycięża ten, kto zaproponuje najniższą cenę. UZP zwraca uwagę w raporcie na "niepokojąco wysoki odsetek postępowań prowadzonych w trybach, które nie gwarantują swobodnej konkurencji". Chodzi o tryb z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę. Np. w tym

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja zakłada rozszerzenie dotychczasowej możliwości udzielania zamówienia w trybie licytacji elektronicznej z zamówień

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i kontynuowaniu umów, podał ubezpieczyciel. Źródło: ISBnews Creepy Jar: Gra "Green Hell" w trybie kooperacji w dniu swojej premiery zajęła 2. miejsce na liście bestsellerów na platformie Steam, podał Creepy Jar. Jednocześnie tytuł pobił swój rekord użytkowników grających jednocześnie

Przegląd prasy

kompetencji pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi i centralą oraz zmian w strukturze aktywów grupy, podała spółka. --Torpol złożył najtańszą ofertę, wartą ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto), w postępowaniu PKP PLK prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn. "

Kary zjedzą zarobek Poczty Polskiej?

rocznie, stawia to pod jeszcze większym znakiem zapytania rentowność projektu pt. przesyłki sądowe. Czy Poczta będzie chciała renegocjować ten kontrakt? - pytamy Baranowskiego. - Rentowność kontraktu jest zachowana. Poczta wywiązuje się z zawartej umowy. Zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

prac o ok. 120 mln zł. Zakład szacuje że od marca w ramach zleceń w trybie specustawy do Asseco trafiły prace za blisko 100 mln zł (m.in. rozwój PUE). Comarch wykonał prace związane z dostosowaniem elektronicznej platformy wymiany danych do tarcz antykryzysowych (w ramach systemu KSI) za ok. 20 mln zł

Przekleństwo kart w trybie offline

zastrzeżonej karty, pan J. nie otrzymał, więc zapytałam o to ja. Pracownik banku wytłumaczył mi, że wszystko zależy od tego, czy terminal, w którym płacimy PayPassem, działa w trybie online czy offline. W pierwszym przypadku łączy się od razu z bankiem, co trwa dłużej, ale dzięki temu "ma" dostęp do

Jak ogłosić dialog techniczny?

, - informacji o dokumentach jakie muszą dołączyć do wniosku firmy zainteresowane otrzymaniem zaproszenia do udziału w dialogu technicznym, - informacji o sposobie porozumiewania, języku sporządzania dokumentów i prowadzenia dialogu, potwierdzenia dokumentów i oświadczeń. Tryb zapytania o cenę od A do Z

Przegląd prasy

niezwłocznie udziela odpowiedzi na zapytania i stale monitoruje rozwój sytuacji wokół GetBack, podał bank.   --Ronson Development SE wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. --Asseco South Eastern

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkową przesłankę unieważnienia umowy zawiera art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o

Lidl nie chciał przyjąć zużytego odkurzacza. Przeprasza klienta

nas to istotny impuls, by ponownie, w trybie natychmiastowym, przeszkolić wszystkich pracowników z zakresu obowiązków wynikających dla Lidla z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wierzymy, że pozwoli to uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości". Zadzwoniłem po tym na

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wymaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony) 3)(uchylony) 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy -podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1) określa warunki udziału w

Kredyt mieszkaniowy. Jak sprzedać obciążone mieszkanie?

związane z zabezpieczeniem kredytu. Jednym z nich jest weksel własny in blanco, który uzupełniany jest przez bank z chwilą postawienia kredytu w stan wymagalności. Innym rozwiązaniem, stosowanym najczęściej w przypadku kredytów mieszkaniowych, jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

płatności podatku, w trybie art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa, może złożyć jedynie wynajmujący. Warto również sprawdzić, czy rada gminy, w której znajduje się wynajmowana nieruchomość, podjęła uchwałę o odroczeniu płatności, obniżeniu stawek lub zwolnieniu z podatku od nieruchomości związanych z

Przekleństwo kart w trybie offline, czyli na co uważać przy zakupach

zastrzeżonej karty, pan J. nie otrzymał, więc zapytałam o to ja. Pracownik banku wytłumaczył mi, że wszystko zależy od tego, czy terminal, w którym płacimy PayPassem, działa w trybie online czy offline. W pierwszym przypadku łączy się od razu z bankiem, co trwa dłużej, ale dzięki temu "ma" dostęp do

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu. W postępowaniach prowadzonych w trybach

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

remonty, zakupy jedzenia i środków czystości, prace porządkowe i pozostałe usługi. Ponad 90 proc. zamówień WOG-i realizują w trybie przetargu nieograniczonego, a poniżej 30 tys. euro mogą szukać dostawców także na drodze zapytań ofertowych. - Zamówienia dla wojska, jak każdy zresztą przetarg, to loteria

Ktoś wyłudził pożyczki na jej nazwisko. Komornik na to...

Skąd komornik wiedział, że mimo rozbieżności nazwisk chodzi akurat o panią Annę? Andrzej Ritmann, rzecznik Izby Komorniczej w Łodzi, do której należy komornik zajmujący się sprawą pani Anny, tłumaczy, że "z systemu". - W wyniku zapytania wysłanego do systemu PESEL-NET komornik uzyskał

Rząd PiS szykuje nowy parapodatek w kwocie kilkaset złotych rocznie. 4 chwyty na oszczędność, a na koniec finansowy nokaut

przez rok w trybie czuwania zużywają tyle prądu co włączone przez 182 godziny żelazko. Zobacz: Czy zapłacimy więcej za prąd, aby rząd miał pieniądze na program 500 plus? Nokaut. Własna elektrownia Najmocniejszą tarczą przeciwko podwyżkom cen energii jest własna minielektrownia słoneczna na dachu, bo

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

zamówienia o wartości podprogowej nie odrzucono żadnej oferty oraz: - w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy, - w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin

W jaki sposób można wysłać wykonawcom zaproszenia do składania ofert wraz z siwz?

identycznej formie. Wyjaśnienie W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do tego, aby w trybie zapytania o cenę np. przesłać zaproszenie do składania ofert wraz z siwz przez gońca zatrudnionego w firmie do wykonawców mających siedzibę na terenie Twojego miasta, co oznacza, że otrzymają dokumenty w tym samym dniu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyłącznie najniższej ceny, będzie niewielki. Tymczasem nietrudno wskazać postępowania, których w trybie zapytania o cenę udzielać się nie da, a w których jedynym naturalnym kryterium jest często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa

Używane, zepsute, noszone. Jak uniknąć pułapek podczas wyprzedaży?

wyłączność od dostawców. - Zamawiam u dostawcy pralkę A o konkretnej specyfikacji niemal identycznej do pralki B funkcjonującej normalnie w sprzedaży. A od B różni się jednak kolorem jakiegoś paska czy przycisku, więc pralkę A można już inaczej nazwać. A wtedy nie da się porównać jej ceny w internecie, więc

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

ofert albo zapytania o cenę, - ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności : - udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Niefortunna instalacja LPG. Kto jest gwarantem?

Pan Mirosław kupił nowego chevroleta cruze w autoryzowanym salonie tej marki w Swarzędzu pod Poznaniem. Jak wielu Polaków, żeby obniżyć rachunki za paliwo, postanowił zamontować w swoim nowym samochodzie instalację gazową LPG. Najpierw jednak pisemnie zapytał o zgodę gwaranta samochodu. Postąpił

PGE ostro gra z UOKiK: "Urząd antymonopolowy naruszył prawo"

. Według Zadrogi bezpodstawne są także obawy UOKiK, że PGE będzie dyktować ceny i handlować energią wyłącznie w ramach grupy, bo spółka jest gotowa 90 proc. swojego prądu sprzedawać poprzez giełdę energii do 2020 r. "Gazeta" zapytała, ile obecnie prądu należące do PGE spółki-córki kupują w ramach

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

, jeżeli zamawiający: 1) naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawarł umowę z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 2. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Nowe Żerniki wzorem dla innych miast

urządzonym, estetycznym. Coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowy tryb życia, stąd nacisk np. na zieleń czy drogi rowerowe - mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes firmy Archicom i jeden z architektów, którzy projektowali Nowe Żerniki. - Dla młodych funkcje w mieście są uzupełnieniem mieszkania, więc pokój

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

Pytanie Mamy podpisaną umowę na dostawę węgla z dostawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę. Z tego powodu, że cena węgla w roku obecnym drastycznie wzrosła, dostawca chce, aby aneksować umowę i zwiększyć cenę. W przeciwnym wypadku zastrzegł, iż zrezygnuje z dalszej umowy i nie będzie dalej

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

; - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

ubiegających się o zamówienie publiczne powinien przede wszystkim: - ogłaszać możliwie jak najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych unikając np. trybu zapytania o cenę, czy trybu zamówienia z wolnej ręki, - ustalać warunki udziału w przetargu możliwie jak najłagodniejsze

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

warunkach świadczonych przez nich usług czy o cenie lub rodzaju dostawy, sam nie składa oferty, lecz jedynie zaprasza do jej złożenia (względnie - do negocjacji). Negocjacje W toku negocjacji, inaczej niż w modelu ofertowym, obowiązki stron nie są ostro wyróżnione. W trakcie negocjacji strony nie składają

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

przygotowywania postępowania. Jest ona kluczowa do ustalenia: - w jakim trybie dane postępowanie może być przeprowadzone, np. zapytanie o cenę można zastosować jedynie, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, - w jakiej procedurze "krajowej" czy "unijnej" zamówienie ma być

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Projekt nowej ustawy Pzp Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowego Pzp zakłada między innymi: - obowiązek stosowania ustawy do zamówień których wartość jest wyższa niż kwota 127.000,00 zł. - likwidację trybu zapytania o cenę, licytacji elektronicznej

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

ustawy według starych przepisów sygn. UZP/ZO/0-120/05. Ustalenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy sygn. UZP/ZO/0-2491/05. Wskazanie w umowie innego terminu wykonania prac niż zawarty w SIWZ sygn. UZP/ZO/0-2043/04. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę będzie

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

uprzywilejowanie miało miejsce. Jak pisze Jolanta Borysewicz z biura prasowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, procedura prowadzona jest w trybie konkurencyjnym, bo... postępowanie podzielono na dwa zadania. "Jedną z części zamówienia określoną jako Zadanie 1 stanowią przesyłki rejestrowane, dla których

Pół miliona od kibola

dostępną o ustalonych standardach jakościowych". A tylko w takim wypadku można skorzystać z trybu "zapytania o cenę". - Umowę z kancelarią pana Masioty badała rada nadzorcza i nie dopatrzyła się nieprawidłowości - mówi Pucek. Zaprzecza, by jego związki z kibolami miały wpływ na przyznanie

Przetargi i zamówienia publiczne w niewoli niskiej ceny

Marek Wielgo: Co pan pomyślał, kiedy dowiedział się, że przetarg na budowę fragmentu autostrady A2 wygrała chińska firma COVEC, oferując cenę o połowę niższą od zapisanej w kosztorysie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)? Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych w

Założyciel profilu AntyNC+ nie spotka się z prezesem NC+. Wysłał mu za to grubą listę pytań

platform - zarzucali NC+ podyktowanie wysokich cen, jednostronne narzucanie nowych warunków umowy, krótki czas na podjęcie decyzji o przejściu na nową platformę i ogólną dezinformację ze strony NC+. Zarzuty dotyczyły też problemów z dodzwonieniem się na infolinię i uzyskaniem niezbędnych informacji. W