w praktyce zamówienia publiczne

Zespół Komunikaty.pl

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" odbędzie się 6 października w Hotelu Mercure we Wrocławiu. Serwis Komunikaty.pl jest patronem tego wydarzenia.

Istotna jest treść a nie forma oferty

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w specyfikacji

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego żądnych obowiązków związanych z opisywaniem dokumentów finansowych takich jak rachunek bądź faktura wystawionych w związku z realizacją zamówienia publicznego .  Wobec powyższego możliwe jest umieszczanie na dokumentach

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

, jednocześnie znosi – jak się wydaje nieco archaiczny obowiązek, korzystania z tablicy ogłoszeń. Powszechnym stało się bowiem w praktyce udzielania zamówień publicznych , że informację o nowych przetargach najwięcej zainteresowanych czerpie z Biuletynu Zamówień Publicznych. W ustawie z 19 czerwca 2020

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

regulacji. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające . Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Zmiana trybu otwarcia ofert

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach. Jak zapowiadał resort, projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Pytanie: Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym , zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada pisemności umów wyklucza taką praktykę? Odpowiedź: Należy uznać, że umowa w sprawie zamówienia podpisana

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

publiczne odnieść się trzeba do przepisów Kodeksu cywilnego *1 W związku z uprawnieniem zamawiającego #2 - do określania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

W przypadku gdy oferta składana jest w przetargu organizowanym przez zamawiającego dla którego składający ofertę realizował uprzednio zamówienie tożsame z obecnie udzielanym nie ma obowiązku przedkładania referencji potwierdzających posiadane doświadczenie[1]. Powyższą praktykę stosowania

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

praktyce oznacza to, że zamawiający decydując się na skorzystanie z omawianej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych , muszą być w stanie jednoznacznie (przekonująco) wykazać zaistnienie okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od obowiązku stosowania wskazanej ustawy. Z

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

  Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów to konferencja  dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami w procedurach udzielania zamówień publicznych. Nowe regulacje są wywołane obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 6 sierpnia --Webinarium PAIH 'Prawo zamówień publicznych w Niemczech w praktyce' --10:00: Konferencja ING Banku Śląskiego nt. wyników po I poł.  --11:00: Instytut Sobieskiego, prezentacja raportu pt. 'Jak płacą Polacy w epoce pieniądza cyfrowego? Przed i po COVID-19

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Zamówieniach Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. "Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. W praktyce udzielania zamówienia w przypadku zaistnienia faktu nieotrzymania powiadomienia mailowego o skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy wezwaniu usprawiedliwia brak reakcji wykonawcy na takie wezwanie. Powyższe potwierdzają między innymi

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie prezesa UZP. Obowiązek taki, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pzp , istnieje tylko wówczas, gdy wartość zamówienia zawiera się w progach unijnych. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. * Prezes UZP będzie propagował dobre praktyki Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy, podano także.  Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać zamawiających. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

stanem prawnym wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W praktyce stosowania przepisów dotyczących elektronizacji procedury

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

posiadają stosowne i wskazane w odpowiednich przepisach cechy, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka  Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy

Serwis Komunikaty.pl patronem medialnym Polskiego Kongresu Zamawiających

Organizatorem wydarzenia jest pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W programie Polskiego Kongresu Zamawiających organizatorzy przewidzieli przewidzieli mnóstwo ciekawych tematów związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

przypadku wadliwego opracowania dokumentacji odpowiedzialnym wobec zamawiającego staje się jej autor. Dominika Perkowska prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m.in. zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie menadżer

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

tym zakresie. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, czy zamawiający zastosował klasyczny czy odwrócony model badania i oceny ofert. Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

wyjaśnień. W praktyce stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych występują sytuacje, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie - przekroczy wyznaczony termin z różnych powodów, lub pozostawi żądanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień całkowicie bez odpowiedzi. Powstaje wówczas

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje w postępowaniu. Mata Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może nastąpić między innymi w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki[1]: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

odzwierciedlać odpowiednie zapisy wprowadzające podział na części. W ten sposób zamawiający będzie mógł potraktować wprowadzone zmiany jako modyfikacje uprawnione w rozumieniu ustawy Pzp . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzut zmowy przetargowej siedmiu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów. Podejrzewa, że założone przez nich konsorcjum mogło służyć do ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

została w toku prowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ofert przetargowych W tym miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

opublikować ogłoszenie o zamówieniu w terminie umożliwiającym uwzględnienie minimalnych terminów składania ofert (...)”. Oczywiście skorzystanie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp przez zamawiającego musi mieć należyte uzasadnienie. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Przedsiębiorczości w uzyskiwaniu zleceń od publicznych instytucji. Dotychczasowa praktyka ustalania np. wysokich kar umownych, duży formalizm procedur przetargowych, niejednolite orzecznictwo ograniczające dostęp przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych - negatywnie wpływają na poziom konkurencyjności (średnio

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

zwracane po jej upływie, ale praktycznie nie istnieją przesłanki jego egzekwowania. Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

notariusza. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych: 1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, nie został sporządzony w postaci

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

mogłaby zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy . Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie”. Więcej na Portal ZP Dominika Perkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

komunikacji elektronicznej. Wskazany obowiązek wynika z wejścia w życie art. 15 ustawy o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Obowiązek złożenia JEDZ Wejście w życie wskazanego przepisu w praktyce oznacza, że JEDZ powinien zostać złożony zamawiającemu w

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000 euro Zamówienie uzupełniające stanowi odrębną od przetargu nieograniczonego procedurę. W praktyce oznacza to, że przed jego

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

lekarzy, wskazała Federacja. "Wiele tych usług jest zlecanych w trybie zamówień publicznych. Przepisy Prawa zamówień publicznych (PZP) stanowią, że umowa może być zmieniona, m.in. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Ta podstawa upoważnia więc do zmiany umów w związku epidemią

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w państwach członkowskich, do których odnoszą się wspomniane postępowania

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w przypadku usług nie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Portal ZP Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

zakończenia. W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się sytuacje gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego realizacji. Powstaje wówczas

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

wykonawcom pod względem formalnym udziału w postępowaniach. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym. Więcej na Portal ZP

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

jest ich jedynym zmartwieniem. Najnowsze badanie firmy doradczej KPMG pokazuje, że skarżą się na praktyki przetargowe. - Wykonawcy podkreślają, że w zamówieniach publicznych należy zmieniać nie tyle prawo, co praktykę jego stosowania i interpretowania - mówi dyrektor KPMG Advisory Michał Skorupski

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

w treści siwz. Niestety obowiązujące w zakresie udzielania zamówień publicznych przepisy * 1 nie precyzują w jaki sposób (za pomocą jakich dokumentów) zamawiający ma prawo weryfikować fakt zatrudniania przez wykonawcę zamówienia publicznego pracowników zatrudnianych na umowę o pracę. W

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

, bowiem przepisu w PZP, który zakazywałby takich praktyk. Instytucję prawa opcji każdorazowo należy rozpatrywać w związku i łącznie z innymi przepisami prawa zamówień publicznych, bowiem zasada przeciwna prowadzić może do błędnych wniosków i stosowania sprzecznych z przepisami mechanizmów. Zastosowanie

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

nie ma większego znaczenia - ocenia Wojciech Hartung, ekspert prawa zamówień publicznych w kancelarii DZP. - Już dzisiaj można bowiem tak sformułować zamówienia, aby było to korzystniejsze dla mniejszych firm. Natomiast praktyka jest faktycznie inna, bo zamawiający często tych przepisów nie rozumieją

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując powyższy obowiązek *1 w większości przetargów zamawiający przedstawia wzór umowy. Jak wykazuje praktyka udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie występują sytuacje w których przedstawione przez zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy naruszają zasady równości

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

54.985 euro - dla robót budowlanych 29.326 euro - dla dostaw i usług AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

Odwoławczej "taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający nie opisując wielkości gwarantowanych stosuje praktykę, która pozostawia

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Ustawa Pzp zakazuje podziału zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania jej przepisów* W praktyce wiele problemów może nastręczać odróżnienie jednego zamówienia o złożonym charakterze od dwóch lub więcej odrębnych zamówień. Kwestia ta, z przyczyn

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się jednak sytuacje, gdy kwota podana na otwarciu ofert jest niższa niż wartość szacunkowa zamówienia. Wykonawcy, który złożył ofertę przetargową nie przysługuje jednak możliwość wniesienia z tego tytułu zasadnego odwołania do Krajowej Izby

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

należy obecnie do kompetencji zamawiającego. Jednak jak pokazuje dotychczasowa praktyka z możliwości wypłacenia zaliczki korzysta stosunkowo niewielu zamawiających. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wprowadzenie obowiązku wypłacenia zaliczki w przypadku gdy termin

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wpływ na jego udzielenie. Progi przetargowe - definicja w Słowniku Prawa zamówień publicznych » Zmiany weszły w życie 16 kwietnia 2014 r. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń. "W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

W praktyce realizacji umów o wykonanie zamówienia publicznego występują sytuacje, w których strony umowy chciałyby jej rozwiązania za porozumieniem przed upływem terminu zapisanego w postanowieniach umowy. Jeżeli strony umowy nie przewidzą przed podpisaniem umowy okoliczności umożliwiających jej

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

parkingami typu Park & Ride, wskazano również. Kontrola NIK wykazała niejednolitą praktykę miast w kwestii opodatkowania usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Usługi te opodatkowane zostały ośmioprocentową stawką podatku VAT we Wrocławiu, a od

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

. Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

Jedna usługa to za mało Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.* Nie chodzi przy tym o minimalne doświadczenie, lecz o wykazanie przez wykonawców posiadania doświadczenia w realizacji

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

Pytanie: Jako gmina zamierzamy ogłosić przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz na oświetlenie uliczne. Czy na taki rodzaj zamówienia (zapewnienie ciągłości działania) również trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Pytanie: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Ustawa Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny

Pełnomocnictwo powołujące konsorcjum w praktyce

wymagania określone w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych sporne jest, czy wobec braku wskazania w treści pełnomocnictwa, że dotyczy ono wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaje ustanowiony pełnomocnik

Wykonawca może wycofać ofertę

do akt postępowania przetargowego. W praktyce część zamawiających nie dokonuje zwrotu wycofanej przed upływem terminu składania oferty, wskazując że musi być ona wraz z oświadczeniem o jej wycofaniu dołączona do akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo, że nie bierze udziału w

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym (1) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia publicznego będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

; AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych