w biuletynie zamówień publicznych

Marek Okniński

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

, że jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Pytanie: Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą złożą

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe unieważnienie postępowania o

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie. Wyjaśnienie Wynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Pytanie Jaką wartość: netto czy brutto należy wpisać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - sekcja IV, wiersz 6 (cena wybranej oferty i oferta z najniższą i najwyższą ceną)? Odpowiedź W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: - bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, - w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub

UZP

UZP

wydawniczą, - wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą, - zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, - prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

, jednocześnie znosi – jak się wydaje nieco archaiczny obowiązek, korzystania z tablicy ogłoszeń. Powszechnym stało się bowiem w praktyce udzielania zamówień publicznych , że informację o nowych przetargach najwięcej zainteresowanych czerpie z Biuletynu Zamówień Publicznych. W ustawie z 19 czerwca 2020

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych , a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami wprowadzającymi, nowe Prawo zamówień publicznych ma wejść w

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

) wprowadzenie obowiązku zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań; 4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych); 5

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej. Co należy rozumieć przez

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

czym ogłosił zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą . Z przepisów wynika, że zamawiający powinien zsumować zamówienia i przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Czy teraz zamawiający ma obowiązek na

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący; 2) Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

przetargach chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych, wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia" - czytamy także. Na rzecz zrównoważenia pozycji stron

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

zamówieniach - wzrost liczby startujących w przetargach ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu w Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

zamówienia publicznego należy podać wartość szacunkową danej części. Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 r

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia. Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Co do zasady orzekać mają składy 3-osobowe. Nastąpi też obniżka

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z

Zamówienia uzupełniające

zamówienia pomimo, że było przewidziane w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym, - opublikowania ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Na gruncie obowiązujących przepisów w szczególności ustawy Pzp oraz ustawy o

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

umowy. * Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach Wzrost liczby startujących w przetargach chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp   zamawiający może zmienić ogłoszenie

Usługi ochrony jako usługi społeczne

nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP , na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu , które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *3 Warto wskazać, że zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części siwz na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ponad 85% zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

społecznych W przekazywanej do UZP Informacji o stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać dane dotyczące: - liczby i wartości postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzule społeczne; - numeru ogłoszenia i rodzaju publikatora (Biuletyn Zamówień

Nowelizacja Pzp

przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Największy spadek odnotowano w sierpniu br., co wynika m.in. z wprowadzenia zmian w prawie zamówień publicznych - wyniósł on 80,7% r/r, podano w komunikacie. Ograniczenia zamówień widoczne są zarówno w ogłoszeniach publikowanych w krajowym Biuletynie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

inna? Trzeba za każdym razem w dniu zawarcia umowy ogłaszać na Biuletynie Zamówień Publicznych udzielenie zamówienia z datą tejże umowy? A jak się postępuje jeżeli zamówienia w 1 części zostało unieważnione z powodu braku ofert - dwukrotnie (zamówienie po raz trzeci udzielone zostaje poza Pzp jako

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP? Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać

Zakup książek to też zamówienie publiczne

zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o

Kalendarium ISBnews

opublikuje Biuletyn Statystyczny nr 11 - m.in. dane o nowych zamówieniach w przemyśle  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w grudniu    ŚRODA, 30 grudnia  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za III kw.  --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Pytanie Przez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

: wypłacalność - komentuje Skorupski. Dlatego - jak pokazuje najnowszy raport UZP - stają do publicznych przetargów. W ubiegłym roku średnio na przetarg budowlany ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych wpływały 4,3 oferty, podczas gdy rok wcześniej - 3,9. Z kolei w przetargach przekraczających próg unijny

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

certyfikatu. 3. (uchylony) Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Publicznych ukazują się ogłoszenia przetargów na inwestycje w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na czym polega umowa „zaprojektuj - wykonaj”? Zamawiający płaci wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia. Ustalone z góry i niezmienne. Jest ono kalkulowane przez wykonawcę na

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie jest wyświetlana informacja o zawarciu umowy

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne. Zwiększy to dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Celem nowelizacji jest też nacisk na wybór w przetargu oferty

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej; 6) zapewnia

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Pytanie Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ile trwa przetarg ?

zamówień publicznych w 2014 roku poinformowano, w oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych (ustalonych art. 11 ust. 8 ustawy PZP), liczony od

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

unijnego. Odpowiedź W przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE. Wyjaśnienie Należy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, - po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

publicznych. Nie należy traktować jednak tych umów jako udzielenia zamówienia w częściach, ani też jako udzielanego z możliwością składania ofert częściowych. Składanie ofert częściowych Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Pytanie Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną ofertę? Czy też 0 ofert? Odpowiedź W przedmiotowym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. 8, zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 2-4. 2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. 3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony

Rząd przyjmie projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II kw.

dokonywany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu. 2. Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego informacje o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności: 1) temin

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. 2

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo

Kalendarium ISBnews

; --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników   ŚRODA, 25 maja --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - dane m.in. o stopie bezrobocia, nowych zamówieniach przem.  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju  

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Kalendarium ISBnews

nieruchomości" --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych) --11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników za III kw. --12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o zamówienie publiczne w trybie licytacji

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert; 4) wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Obowiązek podatkowy zamawiającego

danej oferty. Jakich zamówień dotyczy ten przepis? I jakich wykonawców ? Czy każdorazowo musi wykonawca poinformować o powyższym w formularzu ofertowym ? Odpowiedź: Nie istnieje ograniczenie warunkujące możliwość uczestnictwa w procedurach ogłaszanych w Biuletynie ZP , jedynie dla wykonawców

Kalendarium ISBnews

"  --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro 

Kalendarium ISBnews

nieruchomości" --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert. Dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w

Kalendarium ISBnews

prasowe Libet nt. wyników za III kw.  --10:00: Konferencja Mostostalu Zabrze nt. wyników i perspektyw --10:00: XI Debata "Inwestowanie w nieruchomości"  --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Terminy na złożenie oferty Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

uzyskania regulaminu konkursu; 6) termin składania prac konkursowych; 7) rodzaj i wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

Pytanie W siwz na roboty budowlane - docieplenie obiektu (ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie ZP) umieściłam wymóg posiadania przez firmę ważnego certyfikatu ISO, wydanego przez akredytowany ośrodek. Teraz chcę wycofać ten warunek. Wynika to z tego, iż spełnienie innych warunków zawartych