w art 88 pzp

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa określa zasady spłaty należności przedsiębiorcy, wynikające z realizacji zamówień publicznych.

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Tekst ustawy określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za: a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne b) przestępstwo, o którym mowa w art

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

potwierdzających, że zaproponowany przez wykonawcę sprzęt odpowiada wynikom testów wydajnościowych. Zasada: Opis przedmiotu zamówienia nabywanego w postępowaniu prowadzonym na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych, musi zostać opracowany zgodnie z przepisami art. 29-31 Pzp. Poniżej przedstawiam

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), b) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 3) (uchylony) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Art. 88. (uchylony). Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który