umowa na podwykonawstwo

Andrzela Gawrońska-Baran

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola nad wykonywaniem umów

Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. Ingerencja zamawiającego w umowy jest dopuszczalna jest już na etapie siwz.

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

APEXnet i serwis Komunikaty.pl zapraszają na pierwsze w Polsce Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 24 czerwca w Warszawie.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp; b) w przypadku zamówień na roboty budowlane: - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek określenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej wykonania robót budowlanych wymagań, jakie winna spełniać treść umowy o podwykonawstwo. Niespełnienie przez wykonawcę zawierającego umowę z podwykonawcą wymagań

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez: - objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na

Astaldi zleciło Unibepowi prace na S8 za szacunkowo 69 mln zł netto

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto podał Unibep

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

uzyskała status oferty najkorzystniejszej. Obowiązkiem zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą. Podsumowanie A zatem zamawiający w postępowaniach, w których dany wykonawca wskazuje na fakt korzystania z podwykonawstwa, zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie

Unibep chce budować drogi ekspresowe i autostrady

było to odpowiednio: 45,81 mln zł i 0,63 mln zł. Dwa tygodnie temu spółka poinformowała, że Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

, ubiegając się o udzielenie koncesji. 4. Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji. 5. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

: aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, przestrzegania przez koncesjonariusza przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

, których obecny stan prawny skazuje na rolę podwykonawców. Odbiera im to możliwość zawarcia umowy z instytucją publiczną, co daje gwarancję otrzymania terminowej zapłaty za usługę. Tymczasem umowy o podwykonawstwo, niejednokrotnie zawierane z nierzetelnymi kontrahentami, często kończą się bankructwem

Grupa Belvedere miała 466,9 mln euro sprzedaży w 2014 r.

;(…) w oparciu o nową podstawę porównawczą, skorygowaną o umowy, które przestały obowiązywać w trakcie roku obrotowego 2014 oraz o wpływ zakresu, obroty grupy spadły o 4,1%, co jest związane z globalnym zastojem na rynku win i alkoholi mocnych" – czytamy w komunikacie. Umowy, które

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp? Odpowiedź Niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust

UOKiK wykrył dwie zmowy przy przetargu dot. linii kolejowej

z ustaleń UOKiK spółka Thales Polska złożyła ofertę, jako uczestnik przetargu, a ponadto miała być kompleksowym podwykonawcą swojego konkurenta w przetargu spółki Qumak. "Należy podkreślić, że UOKiK nie kwestionuje, co do zasady możliwości zawierania umów o podwykonawstwo pomiędzy uczestnikami

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

Pytanie: Czy jedna osoba może podpisać dwie osobne oferty w przetargu nieograniczonym? Oferty zostały złożone przez dwie różne firmy, różne nazwy osobne nipy i regony, lecz ten sam adres i telefony kontaktowe. Jedna z firm, firma A zawarła porozumienie z firmą B na podwykonawstwo. Porozumienie

Przegląd informacji ze spółek

zł, wynika z raportu datowanego na 5 sierpnia. Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, za szacunkowo 69 mln zł netto

Eksperci: wizyta prezydenta w Chinach w dobrym momencie; nacisk na gospodarkę

kontynuować politykę zacieśniania stosunków politycznych i gospodarczych z ChRL. Druga kwestia to udział prezydenta w 4. szczycie 16+1 w Suzhou. To jest spotkanie na szczeblu szefów rządów, a Polskę w tym roku reprezentował prezydent, co też zostało bardzo dobrze odebrane. Natomiast w grudniu będziemy

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

podwykonawstwa, możesz zmienić umowę, dopuszczając możliwość realizacji części zamówienia przez podmiot wskazany przez generalnego wykonawcę. Jeżeli nie, możesz rozważyć oparcie się na poglądach znacznej części doktryny, która stoi na stanowisku, iż określenie zakresu robót budowlanych wykonywanych osobiście

Chcieli ustawić przetarg na modernizację linii kolejowej Okęcie - Radom. Zapłacą 8,5 mln zł kary

Chcieli ustawić przetarg na modernizację linii kolejowej Okęcie - Radom. Zapłacą 8,5 mln zł kary

podwykonawcą swojego konkurenta - spółki Qumak, która również przystąpiła do konkursu. UOKiK podkreśla, że nie kwestionuje możliwości zawierania umów o podwykonawstwo pomiędzy uczestnikami przetargu, jednak w tym przypadku współpraca obu spółek była tak pogłębiona, że miała skutek identyczny z tym, jakby

Ekspert PISM: Polska powinna znaleźć w Iranie swoją niszę, np. żywność

Od piątku z misją gospodarczą w Teheranie przebywa wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Towarzyszy mu grupa polskich przedsiębiorców, którzy na miejscu spotykają się z irańskim biznesem. "Rozwój kontaktów handlowych pomiędzy Polską a Iranem zależy w dużej mierze od tego, w

Ugoda DSS i COVEC. Chińczycy zapłacą polskiej firmie 11 mln zł

. austriacki Boegl a Krysl. Koniec polsko-chińskiego sporu W zawartej właśnie ugodzie DSS i COVEC zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-11 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszyw oraz betonów na budowę odcinków A i C autostrady A2. COVEC wycofał z sądu swoje

Pracownik na śmieciówce, wiecznie zajęty niewolnik

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej złożył 25 listopada apel na ręce rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie złych praktyk zatrudniania. O co nam chodziło? Niedawno na Facebooku pojawił się rysunek satyryczny przedstawiający dwie sprzątaczki. Na pytanie pierwszej: "Jaką masz umowę

"Puls Biznesu": Zamówienia dobrymi chęciami wybrukowane

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zamierza wprowadzić zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie dotyczącej koncesji budowlanych. "Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30 proc. wartości koncesji" - napisali

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Pytanie Czy w usługach niepriorytetowych dotyczących ochrony mienia muzealnego mogę postawić wymóg odnośnie personelu zatrudnionego tylko na umowę o pracę oraz ograniczyć podwykonawstwo tylko do grupy interwencyjnej? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia, mieszczące się w

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

roku.   Astaldi zleciło Unibepowi prace na S8 za szacunkowo 69 mln zł netto   Astaldi zawarło z Unibepem umowę na realizację w ramach podwykonawstwa prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

wykonawca SDIP otrzymał również ponad 6 mln zł brutto wynagrodzenia mimo, że nie wykonał umowy w pełnym wymaganym zakresie. KZK wskazuje na niektóre wymuszające to okoliczności (m.in. trwającą wówczas przebudowę katowickiego Placu Wolności) oraz obniżenie wypłaconego wynagrodzenia w związku z pozostałymi

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

tytułu korzystania z przedmiotu koncesji; 3)warunków dopuszczalności podwykonawstwa. Art. 23. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę koncesji, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

że zaraz po podpisaniu umowy z MSZ spółki, które wycofały się z ostatniego etapu, otrzymały od CAM Media umowy na podwykonawstwo lub współpracę przy poszczególnych projektach związanych z prezydencją. Według prokuratury i CBA pomiędzy firmami, które startowały w konkursie, doszło do zmowy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; 2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

udział w procesie zadaniowym - podwykonawstwo, które budzi najmniej wątpliwości, - doradztwo, - nadzór, - szkolenia, - konsultacje, - przekazanie know-how. Każda z ww. form zaangażowania jest dopuszczalna i w kontekście konkretnego zamówienia może dawać rękojmię wykonania umowy zgodnie z wymaganiami

IFS Applications dla przedsiębiorstw zarządzanych projektowo

podwykonawstwa i outsourcingu silnie obciąża wiele firm starających się zachować kontrolę nad swoimi projektami. IFS Applications oferuje funkcjonalność pozwalającą sprostać takiemu wyzwaniu. Komponent zarządzania subkontraktami umożliwia zarządzanie skomplikowanymi umowami w tym zakresie. Możliwe jest także

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

doradztwo lub - udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Zmiany w przetargu ograniczonym W celu zwiększenia szans na zakwalifikowanie do udziału w przetargu ograniczonym małych i

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

udzielonego zamówienia (5 proc.). Na skutek tej zmiany wykluczenia unikną podmioty, których uchybienie przy realizacji umowy było nieznaczne. Zmiany, które mogą być istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczą podwykonawstwa. Zamawiający będzie mógł wprowadzić pewne warunki odnośnie do angażowania

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w życie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia też nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. ZUE ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego

Leasing: maszyny w górę, nieruchomości w dół

największych umów leasingowych ubiegłego roku w całej branży. BRE Leasing przeprowadził z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT transakcję obejmującą cztery umowy leasingu finansowego na łączną kwotę ok. 100 mln USD. Przedmiotem każdej z umów było nabycie oraz leasing jednego samolotu Embraer ERJ 175. Łącznie LOT

Francja: Budowlańcy przeciw nieuczciwej konkurencji z innych państw

-To wyjątkowo gorący temat. Temperatura rośnie, ponieważ jest to kwestia, co ma być dla naszych przedsiębiorstw priorytetem - powiedział niedawno przewodniczący Francuskiej Federacji Budowlanej (FFB) Didier Ridoret. Zdaniem Ridoreta FFB "wywiera presję na rząd", by kontrolował

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery