umowa na podwykonawstwo

Andrzela Gawrońska-Baran

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

24 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez:- objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp?OdpowiedźNiewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust

DSS ma ugodę z Covec, otrzymał 11 mln zł

Warszawa, 13.01.2014 (ISBnews) - Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zawarły z chińską firmą Covec ugodę, na mocy której strony zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-2011 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszyw oraz betonów na budowę odcinków A i C

Będzie więcej praw dla podwykonawców w przetargach

;konsekwencji do upadku części firm budowlanych.Nowelizacja określa definicję umowy o podwykonawstwo. Umowa taka pomiędzy wykonawcą wybranym przez zamawiającego a podwykonawcą będzie musiała mieć formę pisemną.Wykonawca nie płaci podwykonawcom - nie otrzymuje pieniędzy za pracęW myśl zmienionych przepisów

Ugoda DSS i COVEC. Chińczycy zapłacą polskiej firmie 11 mln zł

Ugoda DSS i COVEC. Chińczycy zapłacą polskiej firmie 11 mln zł

. austriacki Boegl a Krysl. Koniec polsko-chińskiego sporu W zawartej właśnie ugodzie DSS i COVEC zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-11 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszyw oraz betonów na budowę odcinków A i C autostrady A2. COVEC wycofał z sądu swoje

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Pytanie Czy w usługach niepriorytetowych dotyczących ochrony mienia muzealnego mogę postawić wymóg odnośnie personelu zatrudnionego tylko na umowę o pracę oraz ograniczyć podwykonawstwo tylko do grupy interwencyjnej? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia, mieszczące się w

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonałeś wyboru wykonawcy, chyba że przewidziałeś możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz oraz określiłeś warunki jej dokonania. Jeżeli we wskazanych dokumentach zawarłeś takie zastrzeżenie odnośnie do podwykonawstwa, możesz

Przegląd informacji ze spółek

strony zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-2011 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszyw oraz betonów na budowę odcinków A i C autostrady A2. W wyniku ugody DSS otrzymał 11 mln zł, poinformowała spółka. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało dwie

"Puls Biznesu": Zamówienia dobrymi chęciami wybrukowane

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zamierza wprowadzić zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie dotyczącej koncesji budowlanych. "Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30 proc. wartości koncesji" - napisali

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

po podpisaniu umowy z MSZ spółki, które wycofały się z ostatniego etapu, otrzymały od CAM Media umowy na podwykonawstwo lub współpracę przy poszczególnych projektach związanych z prezydencją.Według prokuratury i CBA pomiędzy firmami, które startowały w konkursie, doszło do zmowy przetargowej

Dramatyczne sygnały z KKSM. Kopalnie toną?

Dramatyczne sygnały z KKSM. Kopalnie toną?

najpierw podwykonawcą, a gdy zerwano umowę z Chińczykami, podjęły się jej dokończenia. Na początku lutego wypłatą wynagrodzeń zajmowała się już Okręgowa Inspekcja Pracy. - W dalszym ciągu aktualne są wytyczne z poprzedniej kontroli, dotyczące nieterminowej wypłaty wynagrodzeń. Wydaliśmy też decyzję o

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

procesie zadaniowym - podwykonawstwo, które budzi najmniej wątpliwości,- doradztwo,- nadzór,- szkolenia, - konsultacje, - przekazanie know-how.Każda z ww. form zaangażowania jest dopuszczalna i w kontekście konkretnego zamówienia może dawać rękojmię wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez

IFS Applications dla przedsiębiorstw zarządzanych projektowo

podwykonawstwa i outsourcingu silnie obciąża wiele firm starających się zachować kontrolę nad swoimi projektami. IFS Applications oferuje funkcjonalność pozwalającą sprostać takiemu wyzwaniu. Komponent zarządzania subkontraktami umożliwia zarządzanie skomplikowanymi umowami w tym zakresie. Możliwe jest także

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zwiększenia udziału małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych ustawodawca nadał zamawiającym uprawnienie do zobowiązania wykonawcy - koncesjonariusza robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo w zakresie co najmniej 30% wartości koncesji. Wprowadzana zmiana powinna się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w życie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia też nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. ZUE ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego

Francja: Budowlańcy przeciw nieuczciwej konkurencji z innych państw

Francja: Budowlańcy przeciw nieuczciwej konkurencji z innych państw

-To wyjątkowo gorący temat. Temperatura rośnie, ponieważ jest to kwestia, co ma być dla naszych przedsiębiorstw priorytetem - powiedział niedawno przewodniczący Francuskiej Federacji Budowlanej (FFB) Didier Ridoret. Zdaniem Ridoreta FFB "wywiera presję na rząd", by kontrolował

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników