umowa na podwykonawstwo

Andrzela Gawrońska-Baran

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

APEXnet i serwis Komunikaty.pl zapraszają na pierwsze w Polsce Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 24 czerwca w Warszawie.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek określenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej wykonania robót budowlanych wymagań, jakie winna spełniać treść umowy o podwykonawstwo. Niespełnienie przez wykonawcę zawierającego umowę z podwykonawcą wymagań

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

uzyskała status oferty najkorzystniejszej. Obowiązkiem zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą. Podsumowanie A zatem zamawiający w postępowaniach, w których dany wykonawca wskazuje na fakt korzystania z podwykonawstwa, zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez: - objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów

Torpol ma list intencyjny z Pozbudem nt. wspólnej realizacji zamówień publ.

w powyższym zakresie strony ustaliły, iż wspólnie uczestniczyć będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze infrastruktury kolejowej, na zasadach określonych w uprzednio zawartej umowie konsorcjum, bądź współpracy na zasadzie powierzenia spółce Pozbud podwykonawstwa robót

Konsorcjum PBG dochodzi 564,5 mln zł od podwykonawcy prac na Stadionie Narodowym

Warszawa, 29.12.2014 (ISBnews) - PBG i Hydrobudowa Polska złożyły pozew przeciwko podwykonawcy - spółce Imtech Polska, w którym dochodzą jako członkowie konsorcjum kwoty 564,5 mln zł tytułem niewykonania istotnej części umowy na prace przy budowie Stadionu Narodowego i wynikających z tego kar

Erbud ma umowę na prace dla Mitsubishi Hitachi w Kozienicach za 41 mln zł netto

Warszawa, 25.08.2014 (ISBnews) - Mitsubishi Hitachi Power Systems podpisała z Erbudem umowę na podwykonawstwo w projekcie budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 (etap I) i K1 (etap II) w Elektrowni Kozienice, należącej do Enea Wytwarzanie. Wartość umowy to 40,8 mln zł netto, podał

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

, których obecny stan prawny skazuje na rolę podwykonawców. Odbiera im to możliwość zawarcia umowy z instytucją publiczną, co daje gwarancję otrzymania terminowej zapłaty za usługę. Tymczasem umowy o podwykonawstwo, niejednokrotnie zawierane z nierzetelnymi kontrahentami, często kończą się bankructwem

Grupa Belvedere miała 466,9 mln euro sprzedaży w 2014 r.

;(…) w oparciu o nową podstawę porównawczą, skorygowaną o umowy, które przestały obowiązywać w trakcie roku obrotowego 2014 oraz o wpływ zakresu, obroty grupy spadły o 4,1%, co jest związane z globalnym zastojem na rynku win i alkoholi mocnych" – czytamy w komunikacie. Umowy, które

UOKiK wykrył dwie zmowy przy przetargu dot. linii kolejowej

z ustaleń UOKiK spółka Thales Polska złożyła ofertę, jako uczestnik przetargu, a ponadto miała być kompleksowym podwykonawcą swojego konkurenta w przetargu spółki Qumak. "Należy podkreślić, że UOKiK nie kwestionuje, co do zasady możliwości zawierania umów o podwykonawstwo pomiędzy uczestnikami

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp? Odpowiedź Niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust

Strata netto Belvedere wyniosła 8,90 mln euro w I połowie 2014 r.

marż grupy we Francji i w Polsce oraz rozwiązanie umowy o podwykonawstwo z firmą Pulco w Hiszpanii. Działalność grupy wzrosła na Litwie, w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii" - czytamy w komunikacie. Wskaźnik EBITDA w okresie I poł. 2014 r. wyniósł 1,90 mln euro wobec 1,97 mln zł straty rok

Będzie więcej praw dla podwykonawców w przetargach

;konsekwencji do upadku części firm budowlanych.Nowelizacja określa definicję umowy o podwykonawstwo. Umowa taka pomiędzy wykonawcą wybranym przez zamawiającego a podwykonawcą będzie musiała mieć formę pisemną.Wykonawca nie płaci podwykonawcom - nie otrzymuje pieniędzy za pracęW myśl zmienionych przepisów

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

kompleksowym podwykonawcą swojego konkurenta w przetargu – spółki Qumak. "Należy podkreślić, że UOKiK nie kwestionuje co do zasady możliwości zawierania umów o podwykonawstwo pomiędzy uczestnikami przetargu. Jednak w tym przypadku współpraca Thales i Qumak była tak daleko posunięta, że miała

Chcieli ustawić przetarg na modernizację linii kolejowej Okęcie - Radom. Zapłacą 8,5 mln zł kary

Chcieli ustawić przetarg na modernizację linii kolejowej Okęcie - Radom. Zapłacą 8,5 mln zł kary

podwykonawcą swojego konkurenta - spółki Qumak, która również przystąpiła do konkursu. UOKiK podkreśla, że nie kwestionuje możliwości zawierania umów o podwykonawstwo pomiędzy uczestnikami przetargu, jednak w tym przypadku współpraca obu spółek była tak pogłębiona, że miała skutek identyczny z tym, jakby

Pracownik na śmieciówce, wiecznie zajęty niewolnik

Pracownik na śmieciówce, wiecznie zajęty niewolnik

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej złożył 25 listopada apel na ręce rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie złych praktyk zatrudniania. O co nam chodziło? Niedawno na Facebooku pojawił się rysunek satyryczny przedstawiający dwie sprzątaczki. Na pytanie pierwszej: "Jaką masz umowę

Ugoda DSS i COVEC. Chińczycy zapłacą polskiej firmie 11 mln zł

Ugoda DSS i COVEC. Chińczycy zapłacą polskiej firmie 11 mln zł

. austriacki Boegl a Krysl. Koniec polsko-chińskiego sporu W zawartej właśnie ugodzie DSS i COVEC zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-11 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszyw oraz betonów na budowę odcinków A i C autostrady A2. COVEC wycofał z sądu swoje

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

podwykonawstwa, możesz zmienić umowę, dopuszczając możliwość realizacji części zamówienia przez podmiot wskazany przez generalnego wykonawcę. Jeżeli nie, możesz rozważyć oparcie się na poglądach znacznej części doktryny, która stoi na stanowisku, iż określenie zakresu robót budowlanych wykonywanych osobiście

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Pytanie Czy w usługach niepriorytetowych dotyczących ochrony mienia muzealnego mogę postawić wymóg odnośnie personelu zatrudnionego tylko na umowę o pracę oraz ograniczyć podwykonawstwo tylko do grupy interwencyjnej? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia, mieszczące się w

"Puls Biznesu": Zamówienia dobrymi chęciami wybrukowane

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zamierza wprowadzić zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie dotyczącej koncesji budowlanych. "Koncesjonariusz, na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30 proc. wartości koncesji" - napisali

Przegląd informacji ze spółek

centrum. Jego najemcą będzie m.in. Komputronik. Mitsubishi Hitachi Power Systems podpisała z Erbudem umowę na podwykonawstwo w projekcie budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 (etap I) i K1 (etap II) w Elektrowni Kozienice, należącej do Enea Wytwarzanie. Wartość umowy to 40,8 mln zł netto

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

wykonawca SDIP otrzymał również ponad 6 mln zł brutto wynagrodzenia mimo, że nie wykonał umowy w pełnym wymaganym zakresie. KZK wskazuje na niektóre wymuszające to okoliczności (m.in. trwającą wówczas przebudowę katowickiego Placu Wolności) oraz obniżenie wypłaconego wynagrodzenia w związku z pozostałymi

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

netto Mitsubishi Hitachi Power Systems podpisała z Erbudem umowę na podwykonawstwo w projekcie budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 (etap I) i K1 (etap II) w Elektrowni Kozienice, należącej do Enea Wytwarzanie. Wartość umowy to 40,8 mln zł netto, podał Erbud.   Tauron Ciepło

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

że zaraz po podpisaniu umowy z MSZ spółki, które wycofały się z ostatniego etapu, otrzymały od CAM Media umowy na podwykonawstwo lub współpracę przy poszczególnych projektach związanych z prezydencją. Według prokuratury i CBA pomiędzy firmami, które startowały w konkursie, doszło do zmowy

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

udział w procesie zadaniowym - podwykonawstwo, które budzi najmniej wątpliwości, - doradztwo, - nadzór, - szkolenia, - konsultacje, - przekazanie know-how. Każda z ww. form zaangażowania jest dopuszczalna i w kontekście konkretnego zamówienia może dawać rękojmię wykonania umowy zgodnie z wymaganiami

IFS Applications dla przedsiębiorstw zarządzanych projektowo

podwykonawstwa i outsourcingu silnie obciąża wiele firm starających się zachować kontrolę nad swoimi projektami. IFS Applications oferuje funkcjonalność pozwalającą sprostać takiemu wyzwaniu. Komponent zarządzania subkontraktami umożliwia zarządzanie skomplikowanymi umowami w tym zakresie. Możliwe jest także

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

doradztwo lub - udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Zmiany w przetargu ograniczonym W celu zwiększenia szans na zakwalifikowanie do udziału w przetargu ograniczonym małych i

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

niskiej ceny, dopuszczenie wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę, wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji cen w pewnym zakresie). Te problemy poruszane była aż w trzech spośród czterech poselskich projektów zmiany ustawy Pzp, które zostały połączone w jednym procesie legislacyjnym (1). Kryteria

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

udzielonego zamówienia (5 proc.). Na skutek tej zmiany wykluczenia unikną podmioty, których uchybienie przy realizacji umowy było nieznaczne. Zmiany, które mogą być istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczą podwykonawstwa. Zamawiający będzie mógł wprowadzić pewne warunki odnośnie do angażowania

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w życie od 2016 roku. Program inwestycyjny Synthosa uwzględnia też nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych, innowacyjnych produktów. ZUE ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego

Francja: Budowlańcy przeciw nieuczciwej konkurencji z innych państw

-To wyjątkowo gorący temat. Temperatura rośnie, ponieważ jest to kwestia, co ma być dla naszych przedsiębiorstw priorytetem - powiedział niedawno przewodniczący Francuskiej Federacji Budowlanej (FFB) Didier Ridoret. Zdaniem Ridoreta FFB "wywiera presję na rząd", by kontrolował

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów