ubezpieczenie na życie wysokość składki

bed

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych

Generali Życie ukarane zostało za to, że nie podwyższało sumy ubezpieczenia w tym samym stopniu co wysokości składek. Firmom Allianz i Signal Iduna dostało się za stosowanie w umowach niedozwolonych zapisów ograniczających ich odpowiedzialność. Ubezpieczyciele nie zgadzają się z decyzją UOKiK.

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

1 października 2011 roku weszły w życie przepisy na mocy, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci składkę na ubezpieczenie społeczne niań, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jaki musi zostać spełniony jest wcześniejsze zawarcie z opiekunką umowy uaktywniającej.

Składki na ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę - czy są przychodem pracownika?

Nasza firma opłaca pracownikom składki na ubezpieczenie na życie na wypadek pobytu w szpitalu. Składki opłacamy raz na pół roku w wysokości 234 zł za każdą osobę. Czy składka ta powinna być doliczana do przychodu pracownika? Czy od jej wartości należy naliczać składki na ZUS? Jeżeli finansowana przez nas składka stanowi przychód pracownika, to czy należy ją ubruttowić?

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

 dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. nr 71, poz. 609). Przepis w nowym brzmieniu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Regulaminy stosowane w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Składka przypisana brutto VIG Polska spadła o 26% r/r w I-III kw.

uzyskała przypis na poziomie 457 mln zł, a Polisa-Życie blisko 203 mln zł. VIG podała, że spadek składki spółek życiowych o 36,6% w skali roku wynika z wygasania portfela polisolokat, w szczególności byłej Benefii Życie. Grupa umacnia natomiast swoją pozycję w ubezpieczeniach życiowych ze składką

Posłowie PSL chcą zmiany sposobu ubezpieczeń rolnych

w przypadku umów ubezpieczenia zawierających pakiet ryzyk, a tym samym zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano w uzasadnieniu. 10 lipca br. weszła w życie znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach rolnych. Nowe przepisy podwyższają z 50 proc. do 65

Spółki VIG Polska zanotowały spadek składki i zysku brutto o 27% r/r po II kw.

życiowe VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 849 mln zł. Największą składkę w wysokości 384 mln zł zanotowała Skandia Życie, osiągając wzrost 74% r/r. Compensa Życie uzyskała składkę na poziomie 329 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 137 mln zł. Grupa

PiS proponuje większe dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych

obecnie obowiązujących przepisów są szacowne na około 150 mln zł. Obecnie budżet przeznacza na ten cel 200 mln zł. Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

% (2,95 mld zł) niższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Powyższe wynika z obserwowanego spadku przypisu składki w dziale I. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 28,67 mld zł i była niższa o 8,31% (o 2,60 mld zł) w skali roku. W strukturze ubezpieczeń działu I

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

to niezbędne w związku z wejściem w życie z nowym rokiem ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł dla m.in.. bezrobotnych, studentek, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowanie nierówności W wyniku wejścia w życie tej regulacji osoba prowadząca

UOKiK: trzy towarzystwa obniżą opłaty likwidacyjne za polisolokaty

regularną i 4 proc. dla umów opłacanych składką jednorazową. O obniżeniu opłat przedsiębiorca powiadomi konsumentów listownie i za pośrednictwem strony internetowej. Także Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA) zobowiązało się nie

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

nietrafionych inwestycji wyniosą teraz maksymalnie 25 proc. wpłaconych środków w przypadku inwestycji ze składką regularną i 7,5 proc. dla polis ze składką jednorazową. Europa Podobnie na rękę swoim klientom poszło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa. W przypadku polis ze składką regularną opłata karna

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

, to Aegon również powrócił do pobierania opłat w wysokości 100 proc. wpłaconych składek. Wcześniej na obniżenie opłat zgodziło się kilkanaście firm: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Ergo Hestia, UNIQA i WARTA. Wciąż trwają

Składka przypisana brutto VIG Polska spadła o 7% w I kwartale br.

konkretne korzyści ubezpieczonym" - powiedział dyrektor generalny VIG Polska Franz Fuchs, cytowany w komunikacie. Spółki życiowe z grupy zebrały składkę przypisaną brutto równą 481,5 mln zł, odnotowując 5,2% wzrostu r/r. Największą składkę w wysokości 226,2 mln zł pozyskała Skandia Życie. Compensa

Sejm: nowa ustawa nie obejmie przedsiębiorczyń już w ciąży

Sejm: nowa ustawa nie obejmie przedsiębiorczyń już w ciąży

? Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. W myśl nowych przepisów zasiłek będzie liczony jako średnia z opłacanych składek za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli więc kobieta będzie płacić najwyższy ZUS krócej niż rok, np. przez 9 miesięcy (od kiedy zajdzie w ciążę), dostanie zasiłek macierzyński wyliczony

PO proponuje rozwinąć dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

PO proponuje rozwinąć dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

W sobotę podczas konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej partia ogłosiła swój program wyborczy. Znalazł się tam krótki, ale istotny fragment dot. rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. To ważna informacja w kontekście zapowiedzi nie tyle likwidacji składek na NFZ, ile przesunięcia

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w związku z wyrokiem

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie

Chcesz zrezygnować z polisolokaty, ale koszty są astronomiczne? Trzy towarzystwa już się poddały

Chcesz zrezygnować z polisolokaty, ale koszty są astronomiczne? Trzy towarzystwa już się poddały

. Aviva: opłata nie większa niż 1,5 tys. zł Według UOKiK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zobowiązało się do wycofania ze swojej oferty produktu ubezpieczeniowego z kwestionowanymi opłatami oraz umożliwienia konsumentom bezterminowego aneksowania posiadanych umów. W tym drugim przypadku wysokość

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wpłynął do Sejmu w październiku 2014 r. Tydzień temu przekazano go do podpisu prezydentowi, który ma na to czas do 7 lipca. Ustawa ma wejść w życie 1 października i przyniesie wiele

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

dobrowolną jest składka na ubezpieczenie chorobowe, która skutkuje później wypłatą stosownego zasiłku. - Załóżmy, że jest osoba w ciąży, która już za moment urodzi dziecko; prowadzi ona działalność i nie ubezpiecza się, nie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Takie osoby podnoszą, że wejście w życie

Rzecznik Finansowy: ubezpieczeni zyskają na nowych przepisach

przebiega likwidacja szkody, jak mogą reklamować działania towarzystwa etc. Ubezpieczeni będą mieli także prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji rocznej, o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach rolnych

przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowaniem stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw

UOKiK: kolejni ubezpieczyciele obiecali obniżyć opłaty likwidacyjne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zakończył kolejne postępowania w sprawie opłat likwidacyjnych stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Regulator zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

. Nawet jeśli w życie wejdzie ustawa gwarantująca każdej matce 1 tys. zł, przedsiębiorczynie będą musiały odprowadzić od tego tysiąca 300 zł składki zdrowotnej miesięcznie i w rezultacie uzyskają mniejsze wsparcie niż studentki czy osoby bezrobotne. Matki prowadzące biznes domagają się wydłużenia vacatio

Krynica 2015. Nowe obciążenie dla pracodawców. Firmy zrzucą się na prywatną służbę zdrowia?

więcej się zdecyduje, tym mniejsza składka Szukanie nowych rozwiązań na zwiększenie pieniędzy w systemie zdrowotnym to konieczność, bo społeczeństwo się starzeje - ludzie po 65. roku życia chorują dużo częściej, a za ich wizyty płacą osoby aktywne zawodowo. A tych jest coraz mniej. Według danych

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

uruchomił w styczniu tego roku. VIG, SKANDIA ŻYCIE TU Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) sfinalizowała przejęcie 100 proc. akcji towarzystwa ubezpieczeń na życie Skandia Życie TU SA - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W 2013 r. Skandia Życie pozyskała składkę przypisaną

Leczenie dla zdrowych i bogatych - pomysły PO prywatną służbę zdrowia

system i zaproponować dodatkowe ubezpieczenia i abonamenty medyczne. Wysokość składki ma zależeć od czynników ryzyka, czyli np. od tego, czy w rodzinie zdarzały się nowotwory, zawały, ale też od trybu życia pacjenta-klienta. Czyli aby płacić mniejszą składkę, trzeba będzie się dokładnie przebadać i

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

; dlatego rząd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi. Przepisy uchwalono w styczniu 2012 r. i początkowo miały obowiązywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Z uwagi na przedłużające się prace nad podatkiem dochodowym w

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w 2014 r.

ogółem w 2014 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej. Wynika to z gorszych wielkości uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń majątkowych. Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie poprawiły się, na co wpłynął spadek kosztów ogółem głębszy niż przychodów ogółem w tym dziale. "W strukturze kosztów

VIG Polska zanotowała spadek składki o 7,6%, wzrost zysku brutto o 4,3% w I kw.

składek w ubezpieczeniach na życie ze składką jednorazową. "Z pominięciem tego czynnika, osiągnięto wzrost na poziomie 17,6%. Przy wzroście o 4,3%, zysk brutto w wysokości 16,6 mln euro napawa optymizmem. Wskaźnik zespolony wyniósł 98,1%"- podała grupa w komunikacie. Ok. 65% zysku brutto

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

ziemi. Przepisy uchwalono w styczniu 2012 r. i początkowo miały obowiązywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Z uwagi na przedłużające się prace nad tym podatkiem, trzeba było wydłużyć termin obowiązywania przepisów na kolejne lata.

OPZZ i Solidarność za uwzględnieniem stażu pracy w ustawie emerytalnej

składek, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u. W opinii związek zwraca uwagę na zbyt krótki termin wejścia w życie projektowanych przepisów. Również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera obniżenie wieku emerytalnego. "Popieramy propozycję obniżenia wieku emerytalnego i sami

Nędza emerytalna tysięcy samozatrudnionych, Czesi w szoku

niż dotychczas składek na ubezpieczenie społeczne, po przejściu na emeryturę grozi im bieda. Za 230 euro, czyli ok. 6 tys. koron czeskich, które po przejściu na emeryturę dostanie większość z nich, nie da się w dzisiejszych Czechach normalnie żyć. Średnia czeska emerytura jest prawie dwukrotnie wyższa

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

. Prawie 4,8 mln zł kary Urząd nałożył na TU Generali Życie. UOKiK zakwestionował zasady indeksacji składki i sumy ubezpieczenia stosowanej przez ubezpieczyciela. Urząd uznał, że części ubezpieczonych podnoszono wyłącznie składkę, pozostawiając sumę ubezpieczenia na niezmienionym poziomie, albo kwotę

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

poczujemy się jak pracownik gorszej kategorii, ustalmy, czego faktycznie jesteśmy pozbawieni oraz co zrobić, żeby zminimalizować szkody. Najważniejsza kwestia dotyczy tego, na podstawie jakiej umowy pracujemy. OD UMOWY-ZLECENIA SKŁADKI ZAPŁACISZ Wbrew obiegowej opinii, jeżeli ukończyliśmy 26. rok życia i

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

mniej niż płaca minimalna. Odprowadzanie składek ZUS od zleceń ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa poszerza też grono podmiotów

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

Sprzedali 92-latkowi polisę inwestycyjną. Trafią do Księgi Rekordów Guinnessa?

namacalny dowód, że coś z tymi naszymi finansistami jest nie tak. Za bary z kapitułą Księgi Guinnessa wziął się pan Andrzej, Polak mieszkający na stałe w Kolonii, lecz bywający w kraju. Jakiś czas temu jego 92-letniemu ojcu pośrednik nieistniejącego już Kredyt Banku zaproponował "ubezpieczenie na życie

Czy Polacy przestaną płacić składki na ZUS?

jednocześnie będzie miał na utrzymaniu dzieci, to całość swoich składek będzie mógł odliczyć od podatku i dzięki temu nie zapłaci składek do NFZ i ZUS - przypuszcza Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na wysokość emerytury

UOKiK uwolnił z polis inwestycyjnych niektórych klientów ubezpieczalni

jednorazową. O obniżeniu opłat przedsiębiorca powiadomi konsumentów listownie i za pośrednictwem strony internetowej. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA) zobowiązało się nie stosować opłat likwidacyjnych w odniesieniu do polis zawartych

Polisolokaty. Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

kapitałowymi. - To zmiana przede wszystkim w interesie konsumentów, ale także w interesie zakładów ubezpieczeń - dodała Leszczyna. Jej zdaniem przyczyni się ona bowiem do zwiększenia wiarygodności ubezpieczycieli w oczach ich klientów. Tzw. "polisolokaty" to ubezpieczenia na życie i dożycie z

Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiązać problem polisolokat

funduszami kapitałowymi. - To zmiana przede wszystkim w interesie konsumentów, ale także w interesie zakładów ubezpieczeń - dodała Leszczyna. Jej zdaniem przyczyni się ona bowiem do zwiększenia wiarygodności ubezpieczycieli w oczach ich klientów. Polisolokaty to ubezpieczenia na życie i dożycie z

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

być traktowani tak jak inni opłacający składki. "Od początku 2013 r. minister pracy wysyła pisma do osób niepełnosprawnych samodzielnie opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, żądając od nich zwrotu dotacji na składkę ubezpieczeniową, jeżeli w ostatnich pięciu latach () zdarzyło im się

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

być traktowani tak jak inni opłacający składki. "Od początku 2013 r. minister pracy wysyła pisma do osób niepełnosprawnych samodzielnie opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, żądając od nich zwrotu dotacji na składkę ubezpieczeniową, jeżeli w ostatnich pięciu latach () zdarzyło im się

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

Chodzi o zmianę ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 i przedłużenie jej obowiązywania do 31 grudnia 2014 r. Ustawa o składakach zdrowotnych została uchwalana na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. Trybunał zakwestionował przepisy dotyczące

W sobotę wchodzi w życie ustawa o refundacji zatrudnienia młodych ludzi

zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia - wynika z wchodzących w życie przepisów noweli. Korzystający ze wsparcia pracodawca przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie jednak miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

Główna zmiana jaką przewiduje nowela, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. przewiduje poszerzenie kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z

Jest projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników. 1 zł od hektara

również, iż co miesiąc KRUS będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę ryczałtową w wysokości 155 mln 167 tys. zł. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r.

Więcej pracy dla młodych bezrobotnych?

- wynika z wchodzących w życie przepisów noweli. Korzystający ze wsparcia pracodawca przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie jednak miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji

Dolnośląskie. 46,4 mln zł w 2016 r. na refundację zatrudnienia młodych osób

nowymi przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia przez 12 miesięcy otrzyma comiesięczny zwrot wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - do wysokość najniższego wynagrodzenia, które wynosi 1850 zł wraz z

Wyższe odszkodowania o 20-25 proc. za niską cenę OC. Ale polisy już drożeją

wypłacać coraz wyższe odszkodowania. Wpłynęły na to wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które zobowiązały ubezpieczalnie do zaprzestania zaniżania wypłacanych kierowcom odszkodowań. Nowe przepisy weszły w życie w kwietniu. Chodzi przede wszystkim o ustalanie wysokości odszkodowań, tak by można było za

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

. Od stycznia 2012 r. weszła bowiem w życie ustawa, która skróciła z dziesięciu do pięciu lat okres przedawnienia należności z tytułu składek - mówi Wojciechowski. Politycy liczą też na to, że dzięki abolicji część osób wyjdzie z szarej strefy albo powróci do kraju, jeśli uciekły przed długami za

Polisy inwestycyjne to nie ubezpieczenia. Dajemy się na to nabrać

zwiększa się, ubezpieczyciel przestaje pobierać opłatę za ryzyko - czytamy w raporcie. To nie koniec. - W ubezpieczeniu na życie wysokość składki ubezpieczeniowej powinna być wynagrodzeniem za ochronę ubezpieczeniową, a więc powinna być obliczana zgodnie z zasadami matematyki ubezpieczeniowej na podstawie

100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych. Sejm przyjął ustawę

pracowników. Chodziło o zabezpieczenie się przed zwalnianiem dotychczas zatrudnionych pracowników i zastępowaniem ich bezrobotnymi do 30. roku życia objętymi refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

CBOS: większość nie zdecydowała jeszcze, czy oszczędzać w OFE

za pozostawieniem ubezpieczonym decyzji w tej sprawie jest 55 proc., przeciw - 26 proc." - dodano. CBOS zwraca uwagę, że przed wejściem w życie zmian w systemie emerytalnym, mniej więcej połowa badanych członków OFE chciała przekazywać część składki do OFE. Teraz 24 proc. respondentów deklaruje

Najwięcej skarg na tzw. podwójne OC

praktykami ubezpieczycieli. Co dziesiąta skarga dotyczyła ubezpieczeń na życie. Spory w tej grupie najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia, w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń

Jak pozbyć się niechcianej polisy

inwestycji wyniosą teraz maksymalnie 25 proc. wpłaconych środków w przypadku inwestycji ze składką regularną i 7,5 proc. dla polis ze składką jednorazową. *Podobnie na rękę swoim klientom poszło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa. W przypadku polis ze składką regularną opłata karna również nie wyniesie

Biedne emerytury. ZUS wysyła listy z wyliczeniami. Wiele osób się rozczaruje

Akcja wysyłania listów rozpoczęła się na początku czerwca. List dostaną tylko te osoby, które ukończyły 35 lat. Dowiemy się z niego, ile zebraliśmy składek emerytalnych. Na tej podstawie ZUS wyliczy nam wysokość przyszłej emerytury. Wyliczenia będą w dwóch wariantach *gdybyśmy już nie płacili dalej

Depozyty w SKOK-ach przez pół roku były prawie bez ochrony

, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej, tłumaczył na posiedzeniu podkomisji, że bezpośrednim powodem był brak możliwości funkcjonowania tego ubezpieczenia. - Było niezgodne z prawem. Nadzór stwierdził, że wysokość składki jest nieadekwatna, nie odpowiada ryzyku, jakie zakład ponosił z tytułu tego

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

Przedsiębiorcy alarmowali, że zostali wprowadzeni w błąd, że przepisy były niejasne i ZUS powinien odstąpić od egzekucji. Poskarżyli się też politykom. Ci w końcu wzięli ich w obronę. W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

sumę ubezpieczenia, jego zakres i wyłączenia. Ale najważniejsze jest to, że nie będziesz musiał kupować polisy, którą zaproponują ci w banku. To oznacza, że np. możesz wnieść do kredytu hipotecznego już wykupione przez siebie ubezpieczenie na życie - nie będziesz musiał kupować drugiej polisy tylko po

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

towarzystwo. Nie były przedmiotem rozważania w postępowaniu naruszenia praw konkretnych osób, a zagrożenie dla interesów konsumenta UOKIK dostrzega w swojej decyzji jako potencjalne i ocenia je w decyzji abstrakcyjnie" - dodała. Prawie 4,8 mln zł kary Urząd nałożył na TU Generali Życie. UOKiK

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast zgodnie z propozycją Senatu będzie można to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

umowy na 500 zł, to zapłaci składki za pracownika od 1500 zł. Jeżeli kolejne trzy umowy będą na 600 zł, to składkę zapłaci od 1800 zł (umów się nie dzieli). Zmiany zostały już przegłosowane i wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. Ale to nie koniec potencjalnych korzyści. Ministerstwo liczy na to

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

rodzicielskich w wysokości 1 tys. zł co miesiąc, przez pierwszy rok życia dziecka dla nieubezpieczonych - poszukujących pracy, zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, studentów, ubezpieczonych w KRUS. - To jest duża zmiana, na którą przeznaczymy ok 1,2-1,3 mld zł. To nowe świadczenie wejdzie w życie od 2016 r

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Choć nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

ubezpieczeniom społecznym (ma do tego prawo) lub decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek (do tego akurat nie ma prawa). Sprawy z odwołania ciągną się w sądach okręgowych nawet do dwóch lat, a w tym czasie odwołująca się nie zobaczy z ZUS ani złotówki. Nie wiem, czy autorka opinii jest zatrudniona na etacie

Odszkodowanie od ubezpieczyciela? Polacy nie wierzą, że je dostaną

dlatego, że do wykupienia polisy zobowiązuje klienta bank, udzielając kredytu hipotecznego. Z raportu wynika, że niecała jedna czwarta posiada grupowe ubezpieczenie na życie, a indywidualne rzadziej niż co piąty badany. Czterech na dziesięciu mieszkańców kraju w ogóle nie korzysta z ubezpieczeń i nie

UOKiK chce, żebyśmy mogli zrezygnować z polisy bez strat. Ubezpieczyciele wypłacą 4 mld zł?

UOKiK: 50 mln zł kary za polisolokaty. Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska ukarane. Do polis inwestycyjnych zaliczają się m.in. tzw. polisolokaty, czyli lokaty opakowane w ubezpieczenie na życie. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi płacić podatku od zysków kapitałowych

ROR z... polisą na życie, od pobytu w szpitalu i ciężkiej choroby. Hit czy kit?

Pakiet Życie i składa się z trzech rzeczy: najzwyklejszego ubezpieczenia na życie (wskazuję osobę uposażoną i ona dostaje kwotę X w przypadku mojej śmierci oraz kwotę dwa razy X w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem), ubezpieczenia od poważnego zachorowania (dostaje się określoną

Jak odłożyć na dzieci? Zależy czego dla nich oczekujemy

ofercie nietypowe ubezpieczenia, tzw. premiopolisy. Wśród kilku ich odmian jest "posagówka", czyli umożliwia wpłacanie miesięcznych składek z obietnicą uzyskania przez dziecko comiesięcznego "stypendium", a jednocześnie - z obowiązującym przez cały czas ubezpieczeniem dziecka na życie

Reforma emerytalna dyskryminuje kobiety

także uwagę na to, że okresy opieki nad dzieckiem traktowane są jako okresy ubezpieczenia, czyli okresy składkowe. Częste korzystanie z przerw w zatrudnieniu na opiekę nad dzieckiem może się zatem przełożyć na wysokość emerytury. Ekspertki wskazywały także na niską podstawę wymiaru składek na

W Sejmie debata nad emeryturami po 40 latach pracy

, tak aby nowy projekt wszedł w życie już w styczniu 2016 r. Co zakłada projekt? Prawo do emerytury po 40 latach pracy. Liczyć się będą lata, za które opłacaliśmy składki: praca na etacie, umowie-zleceniu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane

Koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych - 40 mld zł

stopy procentowej składki na ubezpieczenie emerytalne, lecz mieć na celu uporządkowanie rozregulowanego w ostatnich latach rynku pracy" - czytamy w projekcie. W opinii autorów dokumentu, należy zmierzać do wyeliminowania takich nieprawidłowości występujących na rynku pracy jak: stosowanie umów

Bat na ubezpieczycieli. Mają informować o ryzyku prostym językiem

ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki) już zadeklarowało zastosowanie się do niej. Niedoinformowany, ale ubezpieczony Tarczyński wyjaśnił, że PIU analizowała sytuację na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych od czerwca 2011 r. Zdiagnozowano przypadki tzw. missellingu, czyli przekazywania klientowi

UOKiK: nieuczciwe praktyki ubezpieczyciela

Jednym z produktów oferowanych przez HDI-Gerling Życie jest ubezpieczenie na życie z funduszem "Multiaspekt", które łączy ze sobą funkcję ochronną ubezpieczenia oraz gromadzenia kapitału. Wątpliwości Urzędu wzbudziło pobieranie od ubezpieczonych opłat wyższych niż wynikało z umowy

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

obowiązkowego ubezpieczenia OC to świadczenia za utratę życia lub zdrowia. Dla porównania, jeszcze w 2008 roku, świadczenia za uszkodzenia ciała stanowiły zaledwie 15 proc. wypłacanych odszkodowań. Wtedy zdecydowanie największa część z 380 mln zł wypłacanych przez ubezpieczycieli pieniędzy szła na naprawę

Kobiety zapłacą dużo więcej za polisy. Powód: równouprawnienie

czy Ergo Hestia, nie uzależnia wysokości OC od płci. Tańsze dla kobiet są też polisy na życie, bo średnio żyją dłużej. Panie, które wykupiły polisę w Avivie, płacą taką składkę jak o siedem lat młodszy mężczyzna. I tak na przykład 37-letnia kobieta płaci za ubezpieczenie tyle, ile 30-letni mężczyzna

Najwięcej skarg na ubezpieczyciela MTU

pod względem częstości skarg Uniqa, na czwartym - HDI Asekuracja. Problemy najczęściej dotyczą - jak zwykle! - występowania tzw. podwójnego OC. Klienci skarżą się też na problemy z uzyskaniem zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia oraz na wysokość cen polis. Dwa

Świętokrzyskie. Ponad 123 mln zł na aktywizację młodych bezrobotnych

składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników poniżej 30 roku życia, przez okres roku. Będą też zobowiązani zatrudnić bezrobotnego z własnych środków na kolejny rok. "Według szacunków, dzięki realizacji programu w ciągu trzech lat w regionie może powstać nawet 5 tysięcy nowych miejsc

PIU: ubezpieczyciele mają informować o ryzyku utraty pieniędzy

proc. zakładów ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki) już zadeklarowało przystąpienie do niej. Tarczyński wyjaśnił, że PIU analizowało sytuację na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych od czerwca 2011 r. Zdiagnozowano przypadki tzw. missellingu, czyli przekazywania klientowi informacji

Polisa z funduszem - na czym polega, jakie są jej wady i zalety

Co to jest ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym? Jest to ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym część płaconej przez Ciebie składki będzie inwestowana przez ubezpieczyciela w funduszach inwestycyjnych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zazwyczaj na wiele lat. W przypadku wypadku

Polisy inwestycyjne mają złą opinię. Da się je stworzyć od nowa?

system bonusów. Po pierwsze, ubezpieczenie na życie. O ile w zwykłym unit-linku ubezpieczenie jest tylko kwiatkiem do kożucha, o tyle tutaj skonstruowano je w taki sposób, że w razie śmierci wskazana w polisie osoba otrzyma co najmniej tyle, ile składek wpłacił właściciel polisy. A więc nawet jeśli się

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

2-latek z gwarantowaną prywatną emeryturą? Zaskakująca oferta

bierze ode mnie składki i po 20 latach wypłaca mi mniej więcej tyle, ile wpłaciłem, pozbawiając odsetek, ale w zamian oferując ubezpieczenie na życie. Czytaj u Samcika: Jak zapewnić dziecku już dziś prywatną emeryturę o gwarantowanej wysokości? Na samcik.blox.pl czytaj też: Prześwietlam rewolucję w OC

Bardzo drogie pomysły emerytalne polityków

skądś ok. 200 mld zł rocznie dla obecnych emerytów - wylicza Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń z krakowskiej AGH. Raczyński przekonuje jednak że jego pomysł można wcielić w życie. Budżet i tak już dokłada do emerytur. Poza tym ekstra pieniądze możemy wziąć z likwidacji wszelkich przywilejów

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

przez 12 miesięcy. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta i najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 listopada. - Jednym z powodów nowelizacji obecnych przepisów o zasiłku macierzyńskim, które czekają na podpis prezydenta, było zablokowanie możliwości wyłudzania od ZUS bardzo wysokiego zasiłku

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

- podobnie jak pracownice zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia - będą mogły zostać zwolnione z dnia na dzień. Bez podania powodu i bez żadnej odprawy, nawet jeśli u jednego pracodawcy pracowały dziesięć lat. Nie chroni ich kodeks pracy, komornik może zająć całą ich pensję, nie pozostawiając na życie ani

W kampanii awantura o emerytury, apele o zmianę systemu. A jak to wygląda na świecie? Tylko w 3 krajach Unii wiek emerytalny poniżej 65 lat. Sprawdzamy

pracujących powyżej 9 godzin tygodniowo. III filar -  specjalny system emerytalny, który oparty jest na indywidualnych systemach oszczędnościowych. 3. Prawo do pełnej emerytury nabywa po ukończeniu 65. roku życia i 40 latach mieszkania w Danii. W przypadku mniejszej liczby przepracowanych lat

Ubezpieczyciel namierzy cię na GPS

zawarcie ubezpieczenia wkrótce będziemy podpisywali zgodę na wymianę danych na nasz temat z InfoMonitorem (czyli biurem informacji gospodarczej skoligaconym z BIK). A co za tym idzie, wysokość składki ubezpieczenia będzie uzależniona m.in. od historii kredytowej, a nie tylko ubezpieczeniowej. Zaś

Szukamy pułapek w umowach

zawarciu, ale pod warunkiem, że zapłacisz składkę lub jej pierwszą ratę. Jeśli umowę zawarłeś na dłużej niż pół roku, to jako indywidualny klient masz prawo od niej odstąpić w ciągu 30 dni od podpisania. + Możesz wypowiedzieć ubezpieczenie na życie w każdym momencie (uwaga na wpisywany do umów termin

Podatkowe trzęsienie ziemi według PO

wszedłby w życie najwcześniej od 2017 roku po wprowadzeniu jednolitych kontraktów dla wszystkich zatrudnionych. Czy to rewolucja? PO przyznaje, że gdy mówi o 10 proc. PIT, to chodzi jej o efektywną stawkę tego podatku. Czyli taką po odliczeniu wszystkich składek i ulg. Dziś efektywna stawka w pierwszym

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian w sprawie: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2015

własnego. Zdarza się też, że aby uzyskać promocyjne warunki, trzeba zobowiązać się do korzystania z konta bankowego, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie. Gdzie po najlepszy kredyt W rankingu Expandera i "Gazety Dom" oferty oceniamy na podstawie łącznego kosztu kredytu w okresie

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania?

najpierw ubezpieczy samochód, a dopiero w drugiej kolejności pomyśli o swoim życiu, zdrowiu i zabezpieczeniu rodziny. O ochronie mieszkania czy domu pomyśli dopiero wtedy, kiedy bank każe mu wykupić obowiązkowe ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości - alarmują od lat eksperci. A za rok ochrony

Emerytura przedsiębiorcy

, właścicielka sklepu internetowego, przez całe życie płaciła najmniejsze przewidziane prawem składki (od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) i przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, po przepracowaniu 30 lat, to jej emerytura wyniosłaby 585 zł. Oczywiście w praktyce świadczenie byłoby większe - bo do 800 zł

PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy

od 16. roku życia. Rolnik pobierający takie świadczenie mógłby dalej prowadzić gospodarstwo rolne z małżonkiem ubezpieczonym w KRUS. Jak mówił poseł PSL poprzedniej kadencji i twórca projektu Henryk Smolarz, przyjęcie takich uregulowań może "istotnie zmienić sposób myślenia o przechodzeniu na

"PB": Amnestia, czyli wyrok śmierci

w życie nowych rozwiązań. Klienci będą mogli odzyskać wszystkie wpłacone składki, z wyjątkiem 4 proc., które będzie mógł zatrzymać ubezpieczyciel na poczet poniesionych kosztów. Co więcej, UOKiK chce zmusić ubezpieczycieli, by sami poinformowali klientów o otwierającej się furtce na wyrwanie się z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery