tytule własność

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45 595 000 zł (co stanowi ok. 10,6 mln euro), podała spółka. Fakt ten nie będzie miało wpływu na zyski lub straty spółki wykazane w

MR: Zaświadczenie o przekszt. użytkowania wieczystego ważne bez względu na datę

bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. "Nie trzeba pisać żadnych wniosków, aby otrzymać zaświadczenie, które potwierdza przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Otrzymuje się je do domu od

Emilewicz: Przepisy związane z tzw. IP box wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

osiąganych z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej.  IP box opracowany wspólnie z Ministerstwem Finansów to rekordowo niski, 5-proc. podatek CIT i PIT dla tych, którzy uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej" -  powiedziała ISBnews i ISBnews.tv minister

Grodno sfinalizowało nabycie 100% udziałów spółki Magma

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Grodno przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów, podała firma. "Zarząd Grodno S.A. [...] otrzymał potwierdzenie od dwóch osób fizycznych, z którymi zawarł umowę nabycia 100

Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r.

spółki zależne, zarząd emitenta podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej podziału powyższej prognozy na wynik operacyjny EBITDA części nieruchomościowej prowadzonej działalności w przedziale 410-430 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność

BBI Dev.: Pandemia może wpłynąć na czynsze i przekazania lokali w Koneserze

spowolnienia procesu przenoszenia własności lokali w części mieszkaniowej projektu Centrum Praskie "Konser" oraz opóźnienia z tego tytułu zaplanowanych przychodów spółki zależnej spółki Realty 3 Management Projekt Developerski 6 - istniejąca sytuacja epidemiczna może spowodować rozciągnięcie w czasie

Producent gier People Can Fly szykuje się do wejścia na giełdę

Fly to istniejące od 2002 roku niezależne, polskie studio deweloperskie, zajmujące się produkcją gier kategorii AAA na komputery PC oraz konsole. W latach 2007-2015 spółka była własnością amerykańskiego producenta i wydawcy gier - firmy Epic Games i w okresie 2013-2015 funkcjonowało jako Epic Games

MPiT: Prezydent podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej

Urzędu Patentowego i oczekiwania na wydanie decyzji" - czytamy także. Nowe przepisy nakładają obowiązek informacyjny na Urząd Patentowy RP w stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Oznacza to, że uprawnieni i przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach dodatkowych opłat z tytułu

MPiT: Nowelizacja prawa własności przemysłowej czeka na podpis prezydenta

. "Nowe przepisy nakładają obowiązek informacyjny na Urząd Patentowy RP w stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Oznacza to, że uprawnieni, w tym przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach dodatkowych opłat z tytułu monitorowania upływu okresów ochronnych na przysługujące prawa

Senat uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (projekt senacki). "Nowelizacja

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

rozpoznaniem z tego tytułu udziału w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności w kwocie 434 mln zł (w tym w IV kwartale 265 mln zł), przeprowadzone testy wykazały: * zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu

Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,5 zł za sztukę

nabywania akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na okres od 18 czerwca do 6 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji i przeniesienia własności planowany jest na 10 lipca. Walne zgromadzenie Quercus TFI 9 czerwca

Polenergia: Wind Power AS zapłaciła 34 mln zł za 50% Polenergii Bałtyk I

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Polenergia zaksięgowała swoim na rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I - właścicielu spółki Polenergia Bałtyk I, które przeszły na rzecz Wind Power AS, podała spółka. 9 grudnia 2019 r. Polenergia zawarła z Wind

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

różne sposoby oraz z wynagrodzeniem z tytułu korzystania z utworu. I to właśnie wyłącznie autorskie prawa majątkowe mogą być przenoszone w ramach umów, lub odpowiednio podlegają dziedziczeniu. Dziedziczenie praw autorskich odbywa się praktycznie na tych samych zasadach co innych tytułów, np. prawa

Drago Entertainment chce pozyskać blisko 1,6 mln zł z kampanii crowdfundingowej

. Nadrzędnym celem kampanii jest oczywiście pozyskanie środków na sfinansowanie modelu, w którym chcemy działać, czyli produkcję własnych tytułów" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie. Większość środków przeznaczy na rozwój własnych produkcji, które w 100% będą stanowić własność

Grodno ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Magma

poinformowało, że przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów. Magma jest spółką prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w 8 punktach sprzedaży na terytorium Polski. Grodno S.A. jest jednym z

Prezydent podpisał nowelizację, dostosowującą m.in. przepisy podatkowe do PKWiU

, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, wprowadza  zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - tzw. IP Box oraz określa obowiązek obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych. Ponadto nowelizacja znosi obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

a spółką Investment Gear 2 sp. z o.o. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w spółce ABC Data s.r.o z siedzibą w Pradze - spółce zależnej emitenta. Na mocy umowy sprzedaży emitent sprzedał na rzecz inwestora własność 100% udziałów w spółce zależnej oraz zobowiązał się przenieść własność udziałów

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym

Getback ma umowę nabycia wierzytelności o wartości nominalnej ponad 1 mld zł

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Podmiot zależny Getback zawarł umowę nabycia niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł, podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami umowy, przeniesienie własności wierzytelności zaplanowane jest w dwóch etapach, każdy po

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność? Czy to możliwe w czasie pandemii?

Mienia Wojskowego. Urząd miał na to 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli do końca 2019 r. Wiele osób jednak zaświadczeń nie dostało. Co mają robić? (o tym za chwilę).  Dla kogo ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność? Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa zniosła

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. W OFE pieniądze były publiczne - przesądził o tym, w orzeczeniu z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny, utwierdzając ówczesny rząd w decyzji po przesunięciu do ZUS połowy środków zebranych przez

P.A. Nova ma umowy z Kaufland Polska Markety na kwotę 37,09 mln zł

robót budowlanych wejdzie w życie po łącznym spełnieniu następujących warunków: nabyciu prawa własności nieruchomości przez Inwestora, uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskaniu tytułów prawnych do nieograniczonego dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, których prawa

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

ZCP należności i zobowiązania, zapasy materiałów, środki trwałe i ruchomości oraz elementy wyposażenia, prawa z rachunków bankowych, prawa wynikające z umów z odbiorcami, podwykonawcami, dostawcami, klientami, prawa własności intelektualnej, uzyskane decyzje administracyjne, koncesje, licencje

Elektrotim zawarł umowę z PSE o wartości maks. 15,6 mln zł netto

Poznaniu, podała spółka. Maksymalna wartość umowy to 15,6 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Elektrotim na rzecz PSE prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE, w celu utrzymania w należytym stanie

JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2 patentów na testy zw. z COVID-19

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - JR Holding podpisał przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej, zgodnie z którą sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego w postaci

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% Polenergii Bałtyk I

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Polenergia zawarła z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I, która jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I, podała grupa. "Prawo własności do udziałów przejdzie z emitenta na rzecz Wind Power AS

Elektrotim zawarł umowę z PSE o wartości maksymalnie 13,5 mln zł netto

w Bydgoszczy, podała spółka. Maksymalna wartość umowy to 13,5 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Elektrotim na rzecz PSE prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE, w celu utrzymania w należytym stanie

Blockchain Lab rozpoczyna współpracę z łotewskim studiem MadSword

prawach własności intelektualnej m.in. do postaci i tytułów emitowanych w kanałach Disney'a. (ISBnews)  

Rząd przyjął nowelę dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Według resortu, projekt wzmacnia prawa osób zamieszkującym

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

trafią one w prywatne ręce. Czytaj też: Zostań właścicielem mieszkania zakładowego Co po użytkowaniu wieczystym? Użytkowanie wieczyste przypomina własność, ale nią nie jest. Każdy, kto kupił lub wybudował mieszkanie, garaż, lokal usługowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym, jest właścicielem budynku

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. bądź na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

;Przedmiotem umów są prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku "Centrum Marszałkowska", a także wszelkie przynależności budynku oraz prawa i obowiązki z wszelkich umów najmu, jak również wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym prawa

CD Projekt rejestruje znak towarowy Gwent The Witcher Card Game - media

stworzyć tytuł dla niego. Znak towarowy został złożony do rejestracji w klasie 9 i 41 (gry komputerowe, oprogramowanie, itp) w Urzędzie Własności Intelektualnej Unii Europejskiej 6 czerwca, z tym, co wydaje się być oficjalnym logo" - napisano w informacji. W efekcie, Gwent The Witcher Card Game może

Ryvu Therapeutics ma umowę o współpracy z Galapagos NV

badawczej, Ryvu Therapeutics odpowiedzialne będzie za wczesne fazy odkrywania związków. Zgodnie z umową Galapagos uzyska wyłączne prawa do własności intelektualnej opracowanej przez Ryvu Therapeutics i kontynuowania dalszych prac rozwojowych w trakcie współpracy. Po spełnieniu uzgodnionych kryteriów i

GPW miała 11,2 mln zł zysku netto, 31,73 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, czyli spółek stowarzyszonych KDPW S.A. i CG S.A. oraz współkontrolowanej PAR S.A., wyniósł 1,9 mln zł, podobnie jak w analogicznym okresie przed rokiem. "W 2019 r. zysk z tego tytułu wyniósł 11,3 mln zł, wobec 10,6 mln zł w roku

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

sprzedaży przedsiębiorstwa 2, przejście tytułu własności przedsiębiorstwa emitenta i przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG, nastąpi z mocy prawa w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 23.59" – czytamy w komunikacie. W czerwcu w wezwaniu

NWZ Ursusa zdecyduje 4 XI o sprzedaży zakładów w Opalenicy i Dobrym Mieście

szczególności: a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości, b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę, c) księgi i dokumenty, w tym

Trakcja PRKiI chce sprzedać wybrane nieruchości za ok. 107 mln zł netto

tytułu sprzedaży środków finansowych na optymalizację struktury finansowania zewnętrznego poprzez finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w większym stopniu środkami własnymi" - czytamy w komunikacie. Planowana sprzedaż nieruchomości nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

gwarancyjnych”. Dodatkowo będzie można uzyskać premię gwarancyjną na wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na nowe przedsięwzięcia remontowe (poszerzone o instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., wymianę źródeł ciepła). Na wydatki związane z zawarciem

i2 Development miał 7,49 tys. zł straty netto, 1,71 mln zł zysku EBIT w III kw.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,36 mln zł w porównaniu z 75,65 mln zł rok wcześniej. "Na wynik netto wpływ miały utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu

AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja sprzedało spółkę zależną za 2,97 mln euro

z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a UAB Pletros investicijos, podała Trakcja PRKiI. Łączna kwota transakcji wyniosła 2,97 mln euro (tj. ok. 13 mln zł). Zrealizowanie umowy było możliwe dzięki uzyskaniu wymaganych zgód od banków i instytucji

Sejm za ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszk.

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), które przygotowało projekt. Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie

BBI Development miało 2,25 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

kwietnia 2020 roku w II kw. 2020 r. (do daty publikacji niniejszej informacji) daje się zaobserwować obniżenie oraz przesunięcie w czasie przychodów uzyskiwanych przez spółkę współkontrolowaną przez emitenta - Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp. k. (CPK) z tytułu czynszów najmu powierzchni handlowych

Sfinks Polska ma umowę ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

cenę 500 000 zł: - prawa własności intelektualnej związane z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco", - prawa i obowiązki do wybranych lokali prowadzonych dotychczas przez Cafe Contact w ww. konceptach (3 lokalizacje), z tym że co do jednego z nich przeniesienie praw

Koniec użytkowania wieczystego. Od stycznia rząd dopłaci też do czynszu wynajmowanego mieszkania

przekształceniowa Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie się odbywać za odpowiednią opłatą. Zamiast rocznej za użytkowanie przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową. Ta ma być rozłożona na 20 rocznych rat. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej z tytułu

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

dotychczasowej opłaty rocznej. Jej wysokość będzie wskazana w zaświadczeniu, które otrzymamy, i ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 1 stycznia 2019 r. Jeśli nasze mieszkanie stoi na gruntach skarbu państwa i chcemy wpłacić jednorazowo całą sumę (czyli w pierwszym roku 20

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

komunikacie. Cena za udziały w wyoskości 20 mln zł może być skorygowana w dół o czterokrotność różnicy pomiędzy kwotą 4,1 mln zł a wynikiem EBITDA przedsiębiorstwa za 2018 r. oraz m. in. o ewentualne roszczenia emitenta wobec sprzedających z tytułu naruszeń postanowień umowy. "Cena za udziały

Soho Development ma umowę sprzedaży nieruchomości za 9,2 mln zł netto

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Mińska Development, spółka zależna Soho Development zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy

Medinice ma umowę pośrednictwa sprzedaży produktów Epmap-System na Polskę

przez Medinice z systemu Epmap-System i zamawiania przez nich patchy. W przypadku rozwiązania umowy, Medinice zachowuje prawa do prowizji z tytułu patchy zamawianych przez klientów pozyskanych przez nią przez okres 24 miesięcy. Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

zgłosiła roszczenia, części gruntu (udziału w użytkowaniu wieczystym). Zatem po 1 stycznia 2019 r. sytuacja prawna byłych właścicieli warszawskich nie ulega zmianie, nadal będą prowadzone postępowania dekretowe. Po odzyskaniu gruntu po 1 stycznia 2019 r. dawny właściciel otrzyma tytuł własności zamiast

i2 Development: Realizacja umowy z YIT może obniżyć dług do ok. 22 mln zł

netto spółki z 199,6 mln zł na 30 września 2018 r. do około 22 mln zł, nie uwzględniając wpływu bieżącej działalności spółki i jej grupy kapitałowej na poszczególne pozycje bilansowe" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową inwestycyjną na spółkę celową zostanie przeniesiona własność grupy

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

zakładowych jest sprzedawana na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością skarbu państwa. To zakład pracy

Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Podmiot zależny Kruka - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - zawarł umowę nabycia od Deutsche Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln euro (wg. kursu średniego NBP - 555 mln zł), podał

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Kruk oraz jego spółka zależna - ItaCapital z siedzibą w Mediolanie zawarły wiążącą umowę z Findomestic Banca S.p.A., której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej ok. 300

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

własność będzie się odbywać za odpowiednią opłatą. Zamiast – jak obecnie – rocznych opłat za użytkowanie przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową. Ta ma być rozłożona na 20 rocznych rat. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania

KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie

procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową" - czytamy w komunikacie. Zawarte w Rekomendacji postanowienia odnoszące się do kredytów z opcją zwolnienia ze zobowiązania wobec banku z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w

Sejm za możliwością przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS

. 126 mld zł. Z tytułu przekształcenia OFE w SCFIO pobierana będzie opłata w wysokości 15% aktywów netto OFE. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SCFIO). Środki z tej opłaty mają trafić do Funduszu Ubezpieczeń

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; – wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej; – praw autorskich, prawa własności przemysłowej oraz innych praw

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

na realizację usług świadczonych przez grupę OT Logistics na tych nieruchomościach. Grupa uzgodniła z nabywcą zasady współpracy w zakresie świadczonych usług logistycznych także po tym, gdy nieruchomość przejdzie na własność kupującego, tj., po 31 grudnia 2021 r. "Dla nas, dla

Marvipol Development ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu

lub wskazaną przez emitenta jednostkę w 100% od niego zależną, prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni ok. 0,7 ha zlokalizowanej w Kołobrzegu, za cenę 25 mln zł netto, na której emitent zamierza zrealizować inwestycję deweloperską" - czytamy w

Medinice ma umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem dot. projektu PacePress

umowy w późniejszym terminie" - czytamy w komunikacie.  Spółka podała, że łączna wartość umowy wynosi 360 tys. USD plus tantiemy ze sprzedaży PacePress.  "Wysokość potencjalnych przychodów z tytułu tantiem zależeć będzie od poziomu przychodów z tytułu sprzedaży PacePress

Rząd przyjął projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

terminu płatności podatku CIT. Polegałoby to na odroczeniu obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez F.I.N.N. dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia – do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Dla spółek F.I.N.N. przewidziano także stosowanie 8,5% stawki

Lokum Deweloper ma przedwstępną umowę nabycia 15 ha gruntów we Wrocławiu

umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z

Murapol sprzeda nieruchomość w Niemczech za 5,9 mln euro

. Cena sprzedaży wynosi 5,9 mln euro, w tym 0,3 mln euro tytułem zaliczki. "W ramach ww. ceny kupujący nabywa również dokumentację projektową planowanej na nieruchomości inwestycji budowlanej i związane z nią prawa autorskie" - czytamy w komunikacie. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej

Przegląd informacji ze spółek

Grodno przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów, podała firma. Piotr Gromniak zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Echo Investment ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018

CDRL ma umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

sprzedającymi - Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz czterema osobami fizycznymi umowy nabycia łącznie 90% udziałów spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka dodała, że dziś, wszystkie zlecenia przelewów należności z tytułu ceny zostały przez emitenta zlecone. "W związku z powyższym, własność

ZM Henryk Kania i Cedrob podpisały umowę przerobową

w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania (umowa przerobowa przewiduje udzielenie licencji do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki przez okres jej obowiązywania

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym skierowany do konsultacji

jest - poza powołaniem Funduszu - zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z

Rząd przyjmie projekt dot. m.in. 9% CIT i podatku od walut wirtualnych w III kw.

podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Cele zmian to m.in. uregulowanie podatkowe kwestii obrotu walutami wirtualnymi, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenie stawki CIT na

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku wyniósł około -272 mln zł, podano także. "Ponadto, na wyniki finansowe grupy

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

tytułu użytkowania wieczystego. Jakie korzyści z własności gruntu? To zależy, jak długo grunt był w użytkowaniu wieczystym, które trwa zwykle 99 lat. Dla kogoś, kto taką opłatę wieczystą musiałby jeszcze wnosić np. przez 60 lat, zysk jest ewidentny. Ci, którzy kupili niedawno nowe mieszkania od

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o transakcji sprzedaży nieruchomości emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2017) zostały także zaliczone na zaspokojenie roszczeń PKO z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń

Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;- tytułu przeniesienia własności

MLP Group sprzedaje parki logistyczne w Beruniu i Tychach za łącznie 440 mln zł

, (…) Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114 875 m2" - czytamy w komunikacie.  "MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Kino Polska kupiła 21% udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Kino Polska - Enezag 3 Sp. z o.o. - dokonała zapłaty ceny w wysokości 10 mln zł na rachunek Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" tytułem nabycia 21% udziałów w kapitale zakładowym Cable Television

Marvipol ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu Panattoni Park Łódź East VII

raportu) i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania. Jednocześnie emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o

i2 Development kupił nieruchomość we Wrocławiu za 30,75 mln zł brutto

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) -  i2 Development zawarł umowę nabycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położnej na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn, za kwotę 30,75 mln zł brutto, podała spółka.  Na nieruchomości

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

strony zjawiły się u notariusza i dokonały zwrotnego przeniesienia własności), to własność powraca do darczyńcy. Przysługują mu wszelkie prawa związane z jego własnością, w tym możliwość wystąpienia o eksmisję z uwagi na nieuprawnione zajęcie lokalu bez jakiegokolwiek tytułu prawnego. Jeżeli syn nie

NCBR i PARP ogłosiły XXII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości

. "Nagrody gospodarcze to najczęściej wisienka na torcie w procesie wymagającym, zaangażowania, talentów i umiejętności wielu ludzi - setek godzin mrówczej pracy i dziesiątek prób i testów. Konkurs, który prowadzimy wspólnie z NCBR, jest inny. Przyznając tytuły Polskiego Produktu Przyszłości i

Qumak rozwiązał umowę z Newagiem dot. symulatora za 1,48 mln zł

. zł" - powiedział p.o. prezesa Wojciech Włodarczyk cytowany w komunikacie. Prezes dodał, że za mocy porozumienia obie strony zrzekły się kar umownych i innych roszczeń w tytuły nienależytego wykonania umowy. Obecnie firma skupia się na kluczowych projektach w obrębie działalności podstawowej, a

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

i2 Development miało 1,85 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

raporcie. "Ponadto, na wynik netto wpływ miały także utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5

Straszono mnie dyscyplinarką. Czy mam szansę na odszkodowanie? Prawnicy Czytelnikom odc. 100

pozostaje wystąpienie z roszczeniem o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych, polegających na udostępnieniu prywatnej korespondencji osobie trzeciej. Udostępnione informacje są jednak zbyt ubogie, aby można było ocenić szanse powodzenia takiej sprawy. Michał Zima i Krzysztof Freliszka

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

jak prawo wykupu) na żonę, męża, dzieci lub rodziców. Agencja Mienia Wojskowego wyda im tytuł prawny do mieszkania – umowę najmu lub decyzję administracyjną. Mieszkanie spółdzielcze Formalnie chodzi o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności. Lokator musi

PKP Cargo dokona odpisów na kwotę 98 mln zł na utratę wartości grupy AWT

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów Grupy AWT postanowił ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PKP Cargo za I półrocze odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 mln zł oraz odpisy

Airway Medix sprzedał część przedsiębiorstwa z technologią CSS za 10,5 mln euro

dniu zamknięcia transakcji kupujący dokonał płatności kwoty w wysokości 5,355 tys. euro na rzecz emitenta, jak również w tej dacie nastąpiło przejście tytułu własności do ZCP na rzecz kupującego. Zapłacona kwota jest równa pierwszej transzy ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę zatrzymaną przez

Zysk netto Banku Pekao wzrósł r/r do 536,22 mln zł w III kw. 2017 r.

poprawiając dynamikę głównych linii przychodów" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 152,12 mln zł wobec 1 117,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,08 mln zł wobec 596,74 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem

Społeczne Agencje Najmu

nawet o 20 proc. w stosunku do cen na rynku komercyjnym w zamian za gwarancję regularnych wpływów z tytułu opłat czynszowych oraz wsparcie administracyjne. - Dzięki temu mieszkania oferowane przez SAN-y staną się dostępne dla osób o niższych dochodach - przekonuje Barbara Audycka. I dodaje, że najem

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

konieczne jest ustawowe zagwarantowanie, że środki wpłacane do OFE to oszczędności emerytalne Polaków. Dlatego pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione do instrumentu, jakim są indywidualne konta emerytalne. W projekcie ustawy zapisaliśmy wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością

Marvipol sprzeda udziały w projekcie w gm. Grodzisk Maz. za ok. 2,36 mln euro

wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania. "Jednocześnie emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu

Spółka Kruka kupuje wierzytelności od Grupy UniCredit o wartości nomin. 4 mld zł

nabycia wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 938 mln euro (ok. 4 mld zł), podał Kruk. "W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

)           wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw

Państwo da ulgę, a wójt nie? Rządowe bonifikaty mogą skłócić sąsiadów

– Jeśli wójt będzie szybko potrzebował pieniędzy np. na ważną inwestycję, to udzieli użytkownikom wieczystym dochodzącym do własności bonifikaty, bo zachęci ich tym do wpłacenia całej kwoty za 20 lat z góry. Jeśli jednak będzie mu zależało na utrzymaniu stałego, pewnego przypływu środków, z

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 stycznia

mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 10. i 11. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów

Marvipol sprzedaje spółkę PDC IC72 realizującą magazyn w okolicy Krakowa

. Powyższa cena stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 września 2018 roku w kwocie 4,5 mln zł

Inpro ma umowę dzierżawy Hotelu Mikołajki przez Dobry Hotel Mięczkowski

wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku, co hotel, ale stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, będące własnością osób trzecich, a także wstąpi w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia tego obiektu hotelowego, podano w komunikacie. "Strony zastrzegły w