tytuły uczestnictwa

Może OFE przestraszą się ZUS-u

Umówiłam się z państwem, że oszczędzam na dwóch kontach na moją emeryturę i jakim prawem państwo miałoby zmieniać reguły gry bez pytania mnie o zgodę? Jeżeli ktoś mówi, że OFE pasą się moim kosztem, to bardzo proszę obniżyć prowizje, które płacę z tytułu uczestnictwa w OFE

Quercus TFI miało 2,73 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyprzedaż akcji i niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali. Wpłynęło to na spadek wartości tych instrumentów i w konsekwencji spadek wartości jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych. Klienci w większej niż dotychczas skali wycofywali się z inwestycji w fundusze

Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

spółka. "16 kwietnia 2020 upłynął termin na zgłaszanie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A zwołanym przez emitenta na 23 kwietnia 2020. Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do emitenta jest niewystarczająca do osiągnięcia kworum wymaganego do ważności zgromadzenia

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

„Jestem członkiem OFE w suwaku emerytalnym, tzn. moje oszczędności (jednostki uczestnictwa) są co miesiąc obowiązkowo umarzane i przekazywane do ZUS na subkonto. Ostatnio zauważyłem, że z powodu kryzysu i tego obowiązkowego mechanizmu miliony przyszłych emerytów ponoszą straty. Oszczędności

DM Q Securities opublikował cennik dot. prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 prawa poboru do akcji, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Podmiot prowadzący rejestr ma także - co do zasady - pośredniczyć przy wypłacie świadczeń należnych akcjonariuszom, jak dywidenda

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną lub podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną lub wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podmiotu objętego ochroną

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

przychodów z tytułu prowizji i opłat w I półoczu br. wystąpił w: • dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej - poprawa o 25,4 mln zł (42,9%), • marży na transakcjach wymiany walut - poprawa o 17,2 mln zł (9,2%) oraz • produktach ubezpieczeniowych

i2 Development miał 7,49 tys. zł straty netto, 1,71 mln zł zysku EBIT w III kw.

przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. utworzono rezerwę na koszty związane z realizacją umowy w wysokości 18 442 000,00 zł" - czytamy w raporcie. Zdaniem zarządu jednostki dominującej, sytuacja grupy kapitałowej jest dobra. Płynność finansowa

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych

Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

inwestycji Ursa Home, jak również podwyższeniu uległ udział w zysku spółki zależnej od CPD z tytułu uczestnictwa w spółce prowadzącej inwestycję. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce

CI Games miało 2,88 mln zł straty netto, 1,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

duże szanse stać się stosunkowo szybko rosnącą, ale również cyklicznie dochodową spółką. Wierzę, że przełoży się to na częstsze wydania istotnych tytułów i zapewni im odpowiednią jakość. Jest to możliwe szczególnie z uwagi na fakt, iż nie staramy się konkurować z wielkimi grami AAA, a obecny poziom

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

emitowane i oferowane przez spółkę nie później niż do 31 grudnia 2028 roku. "Przyznanie warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym, które zawarły ze spółką umowę uczestnictwa w programie opcyjnym [...] może nastąpić [...] pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie: warunek lojalności, cele

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

akcyjnej; - uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji; - uczestnictwa w organach

KNF nałożyła kary finansowe na Origin TFI i Saturn TFI

aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następny etap to zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

funkcjonowanie jest regulowane przepisami unijnymi i krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są

Alior Bank ma zgodę na 2. Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podał bank. "Podstawowe założenia Programu są następujące: 1. Maksymalne zadłużenie banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może

Projekt SRKK zakłada zmiany w podatkach dotyczących inwestycji kapitałowych

u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej; •             Umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich

i2 Development miało 1,85 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

raporcie. "Ponadto, na wynik netto wpływ miały także utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

i Rozwoju (OECD). Poparli też poprawkę dotycząca ograniczeń z tytułu odpraw po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej (podobnie jak w umowach o pracę nie będzie mogła przekraczać 10-krotności minimalnej pensji (czyli 26 tys. zł). Sejm poparł poprawkę doprecyzowującą możliwość wysłania

iFun4All pracuje nad 3 projektami, w tym nad grą 'Far Peak'

i jest to jeden z powodów uczestnictwa iFun4all w GDC oraz Game Connection w przyszłym tygodniu. Ponadto chcemy przeprowadzić rozmowy z wydawcami i platform-holderami w sprawie współpracy przy naszych nowych tytułach" - podsumował prezes. iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma

i2 Development ma przedwstępne umowy sprzedaży 2 inwestycji we Wrocławiu

Development Oławska 12, zawarli przedwstępne umowy sprzedaży praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, będącej właścicielem nieruchomości we Wrocławiu, na której realizowana jest inwestycja Twelve, podał i2 Development. "Emitent wskazuje, że wszystkie transakcje zostaną zawarte na warunkach

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 1,26 mld zł w 2018

korporacyjnych, który wciąż odczuwa skutki afery GetBack oraz otrzymał dodatkowy cios w postaci afery KNF. Sytuacji nie pomogły słabe wyniki funduszy obligacji korporacyjnych. W efekcie, w ostatnim kwartale roku miały miejsce masowe umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach. Odpływ kapitału skutkował

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

regulowane przepisami unijnymi i krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej

"Tarcza" PFR dla dużych firm: dostęp zablokowany już dzień po starcie

przez brak dostępności zasobów lub komponentów. Następny warunek to nieotrzymanie płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25 procent należności. Trochę to samo, bo chodzi też o przychody ze sprzedaży, ale nie ma wymogu czasowego - porównania miesiąc do miesiąca

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% r/r do 906,9 mln zł w 2018 r. 

mln zł (o 2%).  "Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 136 592,0 mln zł (wzrost o 3,7%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 75 144,4 mln zł (o 10,6%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 17 162,0 mln zł (spadek o 6,8%). Lokaty w tytułach uczestnictwa

Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

poziomie 13,7 mld zł z tytułu: - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł), - uporządkowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł), - ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł

SII wnioskuje do Ministerstwa Finansów o istotne obniżenie 'podatku Belki'

), zmniejszenia "podatku Belki" do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe oraz zezwolenia

Rząd przyjął projekt dot. działalności podmiotów finansowych w zw. z Brexitem

dotychczasowych przepisów, które zostały zawarte przed 29 marca 2019 r., przy czym nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. "Rozwiązanie to jest istotne dla zapewnienia ochrony interesów kredytobiorców, będących dłużnikami z tytułu udzielonego kredytu, w tym kredytu hipotecznego lub

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, podano także. Dodatkowo PZU uruchamia na

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na  zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez

QubicGames: Portfel gier na Switch podstawą, inne platformy mają wzmacniać zyski

ogłosić prace nad dziesiątym tytułem jeszcze w I kwartale 2018 r." - powiedział Pieczykolan podczas prezentacji Vestor Games. Według jego słów, również w I kwartale przyszłego roku QubicGames planuje rozpocząć prace nad nową grą na

PKO BP ma umowy dotacji i gwarancji z BFG na SKOK Wesoła na 278,9 mln zł

. Kwotę tę bank przeznaczy na "na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów Kasy, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Kasy na dzień przejęcia,gwarancji pokrycia strat wynikających

Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na naszą bieżącą działalność

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Bowim ocenia, że dokonanie wpłaty dodatkowych 5,58 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT, zrealizowane na podstawie decyzji Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nie wpłynie na bieżącą działalność grupy. Bowim ze względu na fakt, że decyzja ma rygor 

Bowim: Decyzja UC-S ws. 5,58 mln zł VAT ma rygor natychmiastowej wykonalności

nieprawidłowościach i prawidłowo dokumentowała wszystkie transakcje. "Spółka jest także w posiadaniu oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej. W związku z powyższym spółka będzie nadal podejmowała działania prawne zmierzające do uchylenia decyzji Urzędu. W przypadku

Przegląd prasy

systemie elektroenergetycznym powodują, że uczestnictwo odbiorców prądu w rynku mocy może być bardziej atrakcyjne, niż wcześniej zakładano --ZBP, Accenture: Większość banków ma plan wykorzystania rozwiązań chmurowych, a także strategię rozwoju i budowy aplikacji w chmurze Dziennik Gazeta Prawna

Wszystkie spółki Taurona przystąpiły do TUW PZUW

dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej 'Tauron', spółki z Grupy Tauron mają możliwość realizowania wspólnej polityki ubezpieczeniowej grupy, a dzięki uczestnictwu w towarzystwie pozostałych grup energetycznych - kreowania spójnej polityki ubezpieczeniowej całej branży energetycznej w Polsce"

mBank: Wstępnie 43,6 mln euro gotówki i 15 mln euro w akcjach z transakcji Visa

potencjalny wpływ transakcji na mBank z tytułu jej rozliczenia obejmuje: - 43,6 mln euro w gotówce - równowartość 185,1 mln zł, - 15,0 mln euro w akcjach - równowartość 63,5 mln zł" – czytamy w komunikacie. Transakcja uzależniona jest od uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, a jej

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 VII o emisji do 10 mln szt. akcji serii C

wyższej niż 39 887 694 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000 nowych akcji na okaziciela serii C"- czytamy w projektach uchwał. Inwestorami mającymi prawo pierwszeństwa do wzięcia udziału w emisji będą podmioty, które zarejestrowały swoje uczestnictwo w NWZ 31 lipca

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

dotyczą miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. Koszty zleceniobiorcy (powyżej 26. roku życia, bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, umowa z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i bez uczestnictwa w PKK). ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł ** ubezpieczenie rentowe 75 zł

Qumak: Emisja obligacji na rozwój własnych produktów i przyspieszenie strategii

asset management. Spółka szacuje łącznie 27 mln zł kosztów kwalifikowanych z tego tytułu, w tym ok. 13 mln zł wkładu własnego w ciągu 3 lat.   "Te produkty nie mają granic, a cześć z nich będzie oferowana w chmurze" - zaznaczył prezes Qumaka. Według jego słów, emisja obligacji

BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik

. Fundusz podał, że dotacja w tej kwocie wynika z różnicy pomiędzy przejmowanymi zobowiązaniami z tytułu środków gwarantowanych, a przejmowanymi prawami majątkowymi SKOK im. Mikołaja Kopernika, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego Kasy na dzień przejęcia. BFG udzielił także gwarancji pokrycia

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

sugerujących chorobę zakaźną. Brak jest natomiast regulacji dotyczącej osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania. W opisanej sytuacji właściwe wydaje się jednak uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i przedstawienie go dyrektorowi szkoły z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w komisji

BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

instytucja. "Zgodnie z otrzymaną informacją potencjalny wpływ transakcji na bank z tytułu jej rozliczenia wyniesie ok. 8,7 mln euro. Przy czym, udział banku w cenie nabycia obejmuje: 6,5 mln euro w gotówce - równowartość 27,6 mln zł; 2,2 mln euro w akcjach - równowartość 9,3 mln zł (według średniego

Będą tańsze karnety na siłownię? Eksperci chcą obniżenia podatku VAT

w niej urządzeń, to opłaty pobierane z tego tytułu nie będą uznawane za wstęp. Klient klubu płaci za możliwość ćwiczenia na specjalistycznym sprzęcie. Dlatego stawka VAT to 23 proc. niezależnie od tego, czy klient korzysta z porad instruktora, czy radzi sobie sam. Doradcy podatkowi cytowani przez

Przegląd informacji ze spółek

-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, to ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 46 mln zł z tytułu odsetek. . Tarczyński odnotował 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Union Investment TFI wprowadził 3 nowe FIZ-y typu absolute return

Union Investment TFI Piotr Minkina, cytowany w komunikacie. W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się instrumenty pochodne na: akcje, obligacje, indeksy, towary, waluty, a także ETF, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, akcje, papiery dłużne, instrumenty pieniężne, jednostki

Aktywa zagranicznych TFI wzrosły o 37% r/r do 6,8 mld zł na koniec 2014 r.

także. Aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. (ISBnews)

GPW obniży opłaty transakcyjne od obrotu akcjami od 1 stycznia

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) obniży opłaty transakcyjne od obrotu akcjami, prawami do akcji i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF od 1 stycznia 2016 r., zwracając rynkowi oszczędności wynikające ze zmiany struktury opłat na KNF, poinformował prezes

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

., wartość udziałów 124 tys. Zarząd nad majątkiem nieletniego syna Maksymiliana Meysztowicza - kamienica - 25 proc., wartość udziałów 1198 500- dom wielorodzinny, udział 24 proc., wartość udziałów 852 tys. 960 zł. Uczestnictwo w spółce Ekowat sp. jawna - 50 proc. udziałów o wartości 5 tys. zł, z tego tytułu

Od 16 do 20 października nie płać gotówką. Rusza nowa kampania

nie akceptowali kart. Przez rok za darmo będą mogli korzystać z terminalu płatniczego oraz nie poniosą kosztów z tytułu opłat kartowych. Z informacji „Wyborczej” wynika, że w ciągu trzech lat do firm może popłynąć z tego źródła nawet 600 mln zł. Efektem ma być podwojenie liczby punktów

Kruk nabył w Rumunii portfel wierzytelności wart nom. 597 mln euro od Eurobanku

, część nabyta przez naszego partnera, IFC, wzmocni bazę naszego biznesu serwisowego i podniesie dynamikę wzrostu przychodów z tego tytułu" - dodał prezes.  Uczestnictwo Grupy Kruk w projekcie zostało ogłoszone w drugiej połowie 2015 roku. Inwestycja stanowi największą w historii transakcję na

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

społecznego. Decydują o tym takie czynniki, jak indywidualizacja ryzyka emerytalnego, przerzucenie na ubezpieczonych ryzyka straty, brak solidarności i redystrybucji opartej na zasadzie sprawiedliwości społecznej, przymus uczestnictwa  w tej formie przezorności – wynika z dwóch opinii Oprócz tego

Alior Bank otrzymał 15,9 mln zł dotacji z BFG na SKOK im. św. Jana z Kęt

z różnicy pomiędzy przejmowanymi zobowiązaniami z tytułu środków gwarantowanych a przejmowanymi prawami majątkowymi SKOK im. św. Jana z Kęt, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego kasy na dzień przejęcia, - gwarancji pokrycia strat banku wynikających z przejętych praw majątkowych przy

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

oszczędzających, ale również będą wyodrębniać subfundusze w odniesieniu do osób, które osiągną 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn i przenosić na nie jednostki uczestnictwa poszczególnych osób oszczędzających. "Subfundusze przedemerytalne będą stosować odmienną politykę inwestycyjną niż

Analizy Online: Aktywa zagranicznych funduszy wzrosły o 13,6% kw/kw w III kw.

najchętniej wpłacali środki do funduszy akcji azjatyckich oraz inwestujących globalnie, podsumowano w komunikacie. Zaprezentowane w raporcie Analiz Online aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CD Projekt Red zapowiedział trzeci dodatek do gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" pod tytułem "Żelazna Wola" na 2 października, podała spółka. Większościowi akcjonariusze kontrolujący Komputronik nie poprą 

PKM Duda ma umowę przejęcia spółki Bekpol za 15,64 mln zł

r., o ile taki podatek będzie płatny przez sprzedających z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej. Zamknięcie transakcji strony uzależniły od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), braku prawa

Koniec OFE. Karuzela zmian w emeryturach

oszczędności. Sytuację finansów publicznych poprawiło też wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w OFE i przenoszenie oszczędności do ZUS na dziesięć lat przed emeryturą. Jednocześnie bowiem rząd wprowadził tzw. dobrowolność uczestnictwa w funduszach. Kto w wyznaczonym terminie nie pofatygował się na pocztę

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

certyfikaty inwestycyjne funduszy WI zawierania umów o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez biuro maklerskie banku pomimo braku prawnego obowiązku ich zawarcia w takich sytuacjach. Przepisy ustawy o obrocie przewidują szereg obowiązków firmy

Sprawdzamy majątki prezydentów miast. Rekordzistka ma prawie 3,5 mln zł oszczędności

Polskie LNG S.A. gdzie w 2013 r. zarobił 40 119 zł. W urzędzie miasta i na uczelni wyższej zarobił 211 743 zł, z tytułu praw autorskich otrzymał 25 tys. zł. 13 000 zł Krzysztof Żuk ma 13 tys. zł oszczędności. Jest właścicielem 253-metrowego domu o wartości 800 tys. zł i współwłaścicielem gruntów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

) rozsądnym przypuszczeniem jest założenie ich poziomu obejmującego minimum 3,5 proc. wartości rynku. To przekłada się na kwotę rzędu 500 mln PLN, co również oznacza mniejsze wpływy budżetu państwa z tytułu podatków. 65 proc. uczestników badania przeprowadzonego wśród polskich firm z sektora usług IT oceniło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nadzorczej zaplanowanego na 21 lipca 2020 r. Źródło: ISBnews Orange Polska: Rozwiąże rezerwy w bilansie w wysokości 64 mln zł z tytułu świadczeń pracowniczych, podała spółka. Kwota powiększy wynik II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews Ten Square Games (TSG): Wygenerował 169,5 mln zł skonsolidowanych przychodów

Obowiązkowy udział pracowników w szkoleniach? Sprawa nie jest jednoznaczna

od pracy z tytułu pacy w dniu wolnym. To, czy szkolenie jest zaliczone do czasu pracy, nie jest jednak sprawą oczywistą. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy do czasu pracy zalicza się jedynie szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP. Jeżeli szkolenia te przeprowadzane są po godzinach pracy

Nowa edycja konkursu dla ekologicznych samorządów Eco-Miasto. W tym roku rywalizować można w nowej kategorii

stronie eco-miasto.pl. Samorządy mogą nadsyłać zgłoszenia do 10 września.   Dzięki uczestnictwu w konkursie samorządy mogą promować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a przez to polepszyć swój wizerunek. Poza tym Eco-Miasto stwarza również przestrzeń do wymiany doświadczeń między

Białostocki Ideal Group z technologią Pay2Vend podbija Europę

Group. - Dzięki uczestnictwu i sieci kontaktów w EVA chcemy ją wdrażać także za granicą. Vending na nowo Rozwiązanie wykorzystuje karty, breloki płatnicze i telefony komórkowe, które są powiązane z własnym systemem płatności i technologiami elektronicznymi ich doładowania (porównywalnym do rozwiązań

NBP: Względnie wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego może się utrzymywać

1 645,4 mld zł i wzrósł o 2,8% względem poprzedniego kwartału. Nowe aktywa w największym stopniu lokowane były w postaci udziałów kapitałowych, bądź jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ale również gromadzone w formie depozytów bankowych oraz gotówki. "W III kw. 2014 r

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

minimalnego. Taka osoba powinna wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe za pośrednictwem zakładu pracy (należy przy tym pamiętać, że świadczenie można uzyskać tylko wtedy, gdy spełnione są ustawowe kryteria dotyczące okresu zawarcia umowy i wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów). Jadwiga

UOKiK prowadzi 34 postępowania w sprawie zmów przetargowych

gospodarowania środkami publicznymi. Przypomina, że nieprawidłowościami podczas przetargów obok UOKiK zajmują się także inne instytucje - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ABW, CBA, prokuratura. Co za tym idzie, różne mogą być sankcje z tytułu uczestnictwa w zmowie przetargowej - unieważnienie przetargu (UZP

Projekt ustawy o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach SP skierowano do Sejmu

ministra skarbu to 59 mln zł. "Na podstawie analizy dokonanej na grupie 169 spółek z udziałem Skarbu Państwa będących w nadzorze ministra skarbu (na koniec listopada 2015 r.) wynika, że szacowana roczna kwota oszczędności w tytułu wynagrodzeń członków organów zarządzających, możliwa do uzyskania w

Przegląd informacji ze spółek

intencyjnego ze spółkami Grupy Azoty w sprawie uczestnictwa w projekcie Polimery Police to nie twarda deklaracja zaangażowania w ten projekt, poinformował ISBnews prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca. LC Corp zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, o

SGB pozytywnie ocenia ustawę o bankach spółdzielczych, za 2 tygodnie poprawki

pracy nad zapisami ustawowymi, mieliśmy poparcie i legitymację od przedstawicieli środowiska banków spółdzielczych do aktywnego uczestnictwa w tym procesie"- powiedział Lorek w rozmowie z agencją ISBnews. Podkreślił, że omawiana w czwartek przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br.     Źródło: ISBnews The Dust: Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "

O 20 mld zł więcej w funduszach inwestycyjnych

Pod względem przyrostu wartości aktywów był to czwarty najlepszy wynik w historii, po latach 2005, 2006 i 2007. Na przyrost aktywów wpłynął wzrost wartości akcji, a nie zachowania inwestorów. Łączne saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa funduszy było co prawda dodatnie, ale wyniosło jedynie

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

wniosek. Jak technicznie ma wyglądać procedura wypisania się z PPK? Gdzie mam iść, co podpisać itp.? Będziemy musieli u swojego pracodawcy złożyć pisemne oświadczenie (zwane deklaracją o rezygnacji z wpłat) na urzędowym wzorze, że rezygnujemy z uczestnictwa w PPK. I to wystarczy. W każdym dowolnym

Sprzedali 92-latkowi polisę inwestycyjną. Trafią do Księgi Rekordów Guinnessa?

ze składką jednorazową". Starszy pan włożył w to oszczędności całego życia w kwocie 170 tys. zł. Jak się domyślacie, z ubezpieczeniem ów produkt nie miał nic wspólnego. Pieniądze zostały zainwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach, które - jak wiadomo - niosą ze sobą ryzyko straty

Na pieniądze z funduszu musiał czekać ponad dwa miesiące dłużej

konstrukcję i charakteryzują się mniejszą płynnością. Oznacza to, że możliwość wykupu przez klienta certyfikatów jest ograniczona, a w konsekwencji wpływa na termin otrzymania przez klienta środków z tytułu wykupu. - Należy zaznaczyć, że obecnie znakomitą większość w ofercie rynkowej stanowią fundusze otwarte

Ghelamco z zatwierdzonym programem obligacji przygotowane do rozwoju

konieczności pozyskania finansowania na rozpoczęte i planowane inwestycje. Obserwujemy duży potencjał branży nieruchomości komercyjnych w Polsce i chcemy być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w tym rozwoju" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Jarosław Jukiel, cytowany w komunikacie

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

towarzystwo wymienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) sytuacje, które wykluczają wypłatę. Z reguły są to przypadki, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek działań wojennych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy (chyba że wynikało to z obowiązku służbowego, stanu

Fundusz Idea Premium stracił płynność, klienci nie wypłacą pieniędzy

się na zapis prospektu, zgodnie z którym może podjąć taką decyzję, gdy istnieją okoliczności będące poza kontrolą spółki, przy których niewykonalne lub niesprawiedliwe wobec uczestników jest kontynuowanie sprzedaży tytułów uczestnictwa jakiegokolwiek subfunduszu. Chodziło wtedy o zawirowania na rynku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

z dostawców z budowy sieci 5G. Podobna deklaracja popłynęła w marcu także z Węgier, gdzie László Palkovics, sprawujący urząd ministra innowacji zaznaczył iż „Węgry są otwarte na uczestnictwo Huawei we wprowadzaniu technologii 5G w pełnym zakresie". To kolejne po Niemczech, Francji

Wrocław ruszył na podbój Czech i Pragi. Będzie więcej turystów?

zabrakło również prezentacji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury. - To między innymi z uwagi na ESK zaprosiliśmy Wrocław do uczestnictwa w Dniach Polski. Czesi bowiem doskonale wiedzą, czym jest ta impreza, bo w ubiegłym roku ich miasto Pilzno razem z belgijskim Mons nosiło ten tytuł - mówiła

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub uczestnictwem w jej prowadzeniu (udziały, akcje lub zarządzanie podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą). Opinia zabezpieczająca będzie zawierała ocenę, czy planowana konstrukcja prawna stanowi nadużycie swobody kształtowania

Ekologia Franciszka. "Laudato si'" - nowa encyklika papieża

Watykan ogłosił wczoraj papieską encyklikę "Laudato si'", której tytuł "Pochwalony bądź" nawiązuje do hymnu świętego Franciszka. "Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa" - modlił się Biedaczyna z Asyżu. A papież, który

Co siedzi w funduszu

wkłada do worka, nie mamy wpływu. Możemy za to przyłączyć się do funduszu, kupując tzw. jednostki uczestnictwa. Za nasze oraz innych klientów pieniądze fundusz będzie mógł dokupić kolejne instrumenty. Każdy fundusz, zanim zacznie inwestować, publikuje tzw. prospekt informacyjny. To kopalnia wiedzy

Państwo może płacić wszystkim po równo. To zapewnia bezpieczeństwo i jest sprawiedliwe społecznie

, zaczęli panować nad swoim czasem. Z naszych programów pilotażowych wynika, że wzrosła wartość pracy, uczestnictwa w życiu publicznym, wzrosły też tolerancja i altruizm. *** W Davos notowała Patrycja Maciejewicz Tytuły i śródtytuły od redakcji Polecamy więcej relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka. Źródło: ISBnews Moonlit Games: Zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier. Moonlit Games

Przegląd informacji ze spółek

umowę sprzedaży działki z budynkiem biurowo-usługowym Nowy Alexanderhaus we Wrocławiu. Natomiast wspólnicy innej spółki pośrednio zależnej od i2 Development - i2 Development Oławska 12, zawarli przedwstępne umowy sprzedaży praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, będącej właścicielem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dół.  Źródło: ISBnews Szara strefa: W Polsce do 2035 r.  za najbardziej prawdopodobne zdarzenia uznano ograniczenie szarej strefy w wyniku rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz aktywne uczestnictwo kraju w rewolucji technologicznej sztucznej inteligencji, wynika z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

klienta i jego aktywnego uczestnictwa w rozwój systemu. „Nasz system tworzony jest wspólnie z firmami produkcyjnymi, co sprawia, że w większym stopniu odpowiada ich potrzebom niż rozwiązania globalne. – przekonuje prezes BPSC Rafał Orawski. Dodał, że w rok 2020 spółka wchodzi z dużym

Polskie studia MBA wciąż dają mniej niż zagraniczne

kompetencje miękkie, takich jak przywództwo czy zachowania w organizacji - mówi Magdalena Mazur z programu MBA-SGH. - Inni wskazują na to, że nasi uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w profilowanej pod nich wizycie studyjnej w Chinach. Awans - Programy MBA w Polsce cały czas ewoluują. Obecnie można

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

uczestnictwo w konkursach, bo a nuż przekroczę swoje uprawnienia i będę miał z tego tytułu nieprzyjemności - denerwuje się Andrzej Butra. W piśmie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, adresowanym do wszystkich dyrektorów ODR-ów, w Polsce czytamy: "W związku z prowadzonym nadzorem, na podst. art. 3 ust. 1

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

w polskiej walucie: oszczędności mieszkaniowe - 68 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie: 1800 dol., 520 euro - Papiery wartościowe : brak - Dom: brak - Mieszkanie o powierzchni 43,4 m2 - 450 tys. zł - Dochody: z tytułu wykonywania funkcji Marszałka Sejmu - 156 538 zł

Bank kazał płacić za "bezpłatne" ubezpieczenie na życie

. Jednocześnie w deklaracji uczestnictwa w umowie ubezpieczenia podpisywanej na etapie wnioskowania o kredyt klienci oświadczali, że zapoznali się z SWU, a tym samym zaakceptowali warunki umowy ubezpieczenia w nich zawarte - mówiła Agnieszka Nachyła. Gdzie więc tkwi problem? Chyba w tym, że pan Janusz nie został

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

się, które placówki bankowe lub SKOK prowadziły rachunki zmarłego (ale bez szczegółów, czyli np. bez wysokości salda). Nie dowie się, czy zostały rachunki w biurach maklerskich, polisy ubezpieczeniowe albo jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Centralna Informacja nie odpowie też na