tytułu zwłoki

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Osoby, które zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 rok po 30 kwietnia - do 1 czerwca tego roku, nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Minister finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie. "Nie będzie odsetek

Draw Distance sprzedał prawa opcji do 'Serial Cleaner' na rzecz Sony Pictures

miejsc zbrodni, których zadaniem będzie pozbywanie się zwłok, usuwanie krwi i dowodów przestępstw. Na miejscu będzie czyhała policja patrolująca teren. Zadaniem graczy będzie takie zaplanowanie działań, aby przechytrzyć funkcjonariuszy i nie dać się złapać. Ich decyzje będą miały wpływ na rozwój fabuły

Draw Distance rozpoczął kampanię gry 'Serial Cleaners', debiut w 2021 r.

, których zadaniem będzie pozbywanie się zwłok, usuwanie krwi i dowodów przestępstw. Na miejscu czyha jednak policja patrolująca teren, zadaniem graczy będzie więc takie zaplanowanie działań, aby przechytrzyć funkcjonariuszy i nie dać się złapać. Decyzje graczy będą również wpływać na rozwój fabuły. "

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez zamawiającego; - odmowę spełnienia świadczenia przez konsorcjum" - czytamy w komunikacie. Zamawiający wezwał konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez konsorcjum, zwrotu

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

społecznymi - to dzięki niej możliwe są przemyślane inicjatywy skutecznie rozwiązujące pojawiające się problemy. Podjęliśmy intensywne działania, aby bez zwłoki uruchomić platformę takiej współpracy. Czując ogrom odpowiedzialności wierzę, że wartość zrodzona z dialogu pozwoli nam pokonać pojawiające się

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

w mocy decyzję organu I instancji z dnia 13 grudnia 2018 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł" - czytamy w

Orange Polska chce uregulować karę do KE w sierpniu

. Według słów przedstawicieli operatora, obecnie czeka on na wezwanie Komisji Europejskiej, czego spodziewa się w ciągu 2 tygodni i po tym „bez zbędnej zwłoki" ureguluje płatność. Spółka ma zawiązaną rezerwę z tego tytułu. „Nasz aktualny wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,2x

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

skarbówka musi się na to zgodzić i podpisać umowę z przedsiębiorcą. O odroczenie można występować również dziś, tyle że za każdym razem doliczana jest opłata prolongacyjna. Jest wyliczana według skomplikowanego wzoru, a jej wysokość zależy od liczby dni zwłoki w zapłacie podatku. Po zmianach administracja

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Etapu 2, Etapu 3 i Paszportyzacji do kwoty 11 140 250,00 zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych z ww. tytułu" - czytamy w komunikacie. Ponadto, w wyniku zidentyfikowania przez Tauron potrzeby wykonania dodatkowych prac i

Ciech utworzył rezerwy na 67,2 mln zł podatku i odsetek w zw. z decyzją US

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał Ciech. Rezerwy będą

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

zobowiązania, 2. kwotę 8 473 423,4 zł na poczet odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez Urząd 1, spółka zależna, w celu uniknięcia egzekucji pozostałej części zobowiązania oraz pozostałych odsetek, dokonała wpłaty kwoty 8 473

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji [...]. W wyniku kontroli stwierdzono, że spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła" - czytamy w komunikacie. Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli i

Mostostal Warszawa: Gmina Olsztyn domaga się łącznie 13,55 mln zł

; "Powód wzajemny domaga się zapłaty roszczenia z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad w kwocie 11 005 183,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty oraz roszczenia z tytułu kosztów wykonania zastępczego w kwocie 2 554 952,28 zł wraz z ustawowymi

Comarch jako lider konsorcjum dostał noty obciążeniowe od Tauron Dystrybucja

; "Przedmiotowa nota obciążeniowa, zgodnie z jej treścią, została wystawiona przez Tauron tytułem kar umownych naliczonych za zwłokę w wykonaniu umowy z dnia 15 czerwca 2012 roku na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym zawartej pomiędzy Tauron a konsorcjum" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

powierzchni netto 24 tys. m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym, podała spółka. Ministerstwo Sportu wezwało PBG w restrukturyzacji do zapłaty w terminie 10 dni "kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu określonych wad objętych

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej, podał Ciech

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

) przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do publicznie udostępnianych treści na żądanie albo (II) przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód byłby w danym kwartale wyższy. Obowiązek wnoszenia opłat ma obciążać także podmioty z innych

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok

MF: Tegoroczne wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowane w budżecie

pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. euro do 15 tys. złotych" - napisał wiceminister. Ponadto rekomendacja resortu finansów, aby w przypadkach braku zagrożenia wypłaty nienależnego zwrotu, urzędy skarbowe dokonywały zwrotów podatku VAT bez zbędnej zwłoki, spowodowała większe w ujęciu rok do roku

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. "Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85 011 851,13 zł obejmuje: - roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3 604 947,00 zł, - roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, przy czym prawo: - w odniesieniu do zamawiającego zastosowanie znajduje: art. 491 kc -  zwłoka w spełnieniu świadczenia przez wykonawcę umowy, art. 610 kc - opóźnienie z wytworzeniem przedmiotu dostawy przez wykonawcę umowy, art. 635 kc - opóźnienie

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

niekorzystnych dla spółek zależnych rozstrzygnięć w kolejnym etapie postępowania administracyjnego będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez spółki zależne łącznie w wysokości 8,19 mln zł oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 2,09 mln zł, wskazano

Konsorcjum PBG dochodzi 564,5 mln zł od podwykonawcy prac na Stadionie Narodowym

umownych, podała spółka. "Wartość przedmiotu sporu określona została przez powodów w kwocie 564.495.073,18 zł między innymi tytułem: niewykonania istotnej części zakresu przedmiotowego umowy i wynikających z tego kosztów podwykonawstwa zastępczego oraz kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy

Konsorcjum Ursus Bus wezwane do zapłaty kary umownej przez MZK Zielona Góra

niezrealizowanej części; 2) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 3) zapłaty kwoty 7 151 425,48 zł brutto tytułem kary umownej za zwłokę w dostawach poszczególnych transz autobusów objętych umową

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Układ ratalny - jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

) pokrywają bieżące zobowiązania. Wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień pokrycia bieżących zobowiązań płynnymi aktywami (to takie, które można szybko zamienić na gotówkę). Z kolei wskaźnik płynności gotówkowej określa, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały

Vivid Games: Zdecydowany wzrost pobrań gier oraz zasięgu i dywersyfikacja w 2019

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games na przyszły rok szykuje wydanie do 3 gier segmentu mid-core oraz znaczącą liczbę tytułów w segmencie hyper-casual. Zwiększy nakłady marketingowe, a wszystko to ma zapewnić zdecydowanie większą ilość pobrań, rozszerzenie zasięgu i minimalizację ryzyka

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

ponad 10,2 mln zł). "Funkcjonalność Scentralizowanego Systemu Podatkowego w zakresie podejmowania działań dyscyplinujących (polegających na obligatoryjnym wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych) została uruchomiona z wielomiesięczną zwłoką. Zdaniem NIK w tych okolicznościach zasoby

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę, które na 31

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

których wykonawca odmówił naprawy ze względu na ich mechaniczne uszkodzenie przez użytkowników w I okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji oznacza łączną karę umowną dotyczącą zwłoki w naprawie uchwytów w wysokości ponad 48 mln zł, - w II i III okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty ponad 13 mln zł

Qumak nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy ISOK przez KZGW

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego. "

Spółka zależna od Lark.pl wzywa do ugody z ABC Data, chce 12,2 mln zł

przeprowadzonej windykacji przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. 6. Skutkiem zwłoki w płatności ABC Data był brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru do ABC Data o łącznej wartości 17 440 000 zł w celu ich odsprzedaży do sieci handlowych w IV kwartale 2016 r.  7. Spółka Lark Europe

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

oraz okres zwłoki. Jeśli ten sam przedsiębiorca narazi się na karę ponownie, następnym razem jej wysokość będzie wyższa o 50%. Jednocześnie prezes UOKiK odstąpi od wymierzenia kary, jeśli kontrolowana firma sama jest ofiarą zatorów płatniczych i wartość świadczeń, do których zapłaty obowiązany jest

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

kartą zgonu. Dopiero wtedy możemy wezwać zakład pogrzebowy, który zabierze zwłoki do kostnicy. Jeśli nasz bliski zmarł w szpitalu, jego ciało zostanie od razu przeniesione do chłodni. Może być tam przechowywane nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta. W

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

zalicza się: - ustalające bezzasadnie wysoki poziom kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, - zwalniające zamawiającego z ponoszenia kar z tytułu zwłoki w wypłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy, - zabraniające wprowadzenia do treści umowy waloryzacji wynagrodzenia, - ustalenia

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

identyfikator podatkowy NIP, a drugi małżonek – PESEL. Jakie wpłaty powinny trafiać na mikrorachunek? Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

niemożliwe - rozkłada ręce Kosiński. Metoda obniżki czynszu "na zwłokę" Nawet po rozpoczęciu regularnej pracy przez sądy takie sprawy mogą trwać miesiącami, co większości przedsiębiorców nie urządza, a wręcz może oznaczać plajtę. Dlatego eksperci polecają negocjacje. – Naszym klientom

Sklep spożywczy zaopatrywał karawanem. Sanepid prowadzi kontrolę

czyszczenia karawanu i artykuły spożywcze na własny użytek. - Nie jest ważne, czy jest to przewożenie towarów na handel w sklepie czy na własny użytek. Karawan służy tylko i wyłącznie do przewozu zwłok i szczątków ludzkich. Ważne są nie tylko przepisy, ale i szacunek dla zmarłych - zwraca uwagę rzeczniczka

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

konsekwencją dokonanego przez Orlen Projekt odstąpienia od zawartej w kwietniu 2017 roku umowy na realizację instalacji do produkcji parafiny. Powodem odstąpienia od umowy była narastająca zwłoka w płatności wynagrodzenia należnego Orlen Projekt za prace wykonywane pomiędzy listopadem 2018 r. a lutym 2019 r

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

Elektrotim ma notę księgową na 1,96 mln zł od Wojskowego Zarządu Infrastruktury

niezasadna, niemniej jednak spółka założyła rezerwę na pełną wysokość tej noty, co obciąży wyniki 2016 r. "Spółka otrzymała notę księgową od Wojskowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu w wysokości 1 956 136,65 zł, tytułem obciążenia Elektrotim S.A. 'karami umownymi za zwłokę w usunięciu

Raiffeisen zapłacił 75,9 mln zł spornych należności CIT, co obciąży wynik 2016

siebie rozliczeń podatku, dokonał uiszczenia zobowiązania podatkowego wskazanego przez organy podatkowe wraz z odsetkami i rozpoznał należność od urzędu skarbowego" - czytamy w komunikacie. Ogłoszony wyrok NSA kończy postępowanie sądowe w ww. sprawach. Kwota należności spornych z tego tytułu

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r. zabezpieczenia należności naczelnika tut. Urzędu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych do łącznej wysokości 198,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. 21 sierpnia 2017 r. Emperia złożyła do Wojewódzkiego Sądu

Nieustępliwy klient. Bank się ociągał, więc musi zapłacić dwa razy więcej

po 15 zł oraz odsetki ustawowe od kwoty 400 zł, czyli wartości tabletu, liczone za każdy dzień zwłoki w wysyłce tabletu). Pan Łukasz potraktował tablet jako coś, co mógłby - gdyby otrzymał w terminie - sprzedać, a pieniądze ulokować na oprocentowanym depozycie. Bank odrzucił roszczenie, a klient

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 500 tys.zł" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o marżę, która może wzrosnąć w przypadku, w którym spółka nie będzie dokonywać płatności z tytułu obligacji w terminie. Dniem płatności odsetek jest ostatni

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek; odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.; jak również zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące. Wnioski można składać drogą

Przegląd informacji ze spółek

-Skarbowego w Krakowie określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka. T-Bull udostępnił grę "Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure" na urządzenia z

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

przypadku przyjęcia ustaleń z protokołu w ewentualnej decyzji naczelnika US, a następnie utrzymania ewentualnej decyzji przez organ odwoławczy i sądy administracyjne, spółka zobowiązana będzie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9 880 303 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

Instalexport spłaci zobowiązania wobec obligatariuszy po sprzedaży działki

zobowiązań wobec obligatariuszy, tj. zobowiązań z tytułu kapitału, odsetek zaległych i odsetek za zwłokę. Tym samym przedmiotowe obligacje zostaną wykupione" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z propozycją nabycia 36-miesięcznych obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A1, obligacje oprocentowane

Przegląd informacje ze spółek

kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej, podał Ciech. Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Smog nasz najdroższy. Polska traci 26 mld euro rocznie przez palenie węglem i brudne powietrze

jeszcze w tym roku. Za smog grożą nam nawet 4 miliardy złotych kary. Ponadto za każdy dzień zwłoki i niepodejmowania działań obniżających stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu Komisja może nakładać na państwa kary dzienne. Szacuje się, że może to być ok. 72 tys. euro dziennie. Może też się okazać, że

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

, Mariusz C. zagroził jej pobiciem. Podczas szarpaniny kierowca osunął się na podłogę. Mariusz C. wywlókł go nieprzytomnego z autobusu i zaczął cucić. Przyjechało pogotowie, niestety, kierowca zmarł. Na prośbę rodziny prokurator zlecił sekcję zwłok. Wynik: zawał serca. W początkowej fazie postępowania

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

czynszu może być traktowane jako naruszenie postanowień umowy najmu, które może uprawniać wynajmującego do rozwiązania umowy, jeżeli treść umowy się temu nie sprzeciwia. Tym bardziej że zgodnie z art. 672 kodeksu cywilnego, jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

(2020/C 91 I/01). Wskazanie, że  wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również  stanowi wyżej wskazaną pomoc. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

cywilnoprawnych (PCC). I nie jest to, jak czasami bywa, czysty szum medialny. Które podatki wpłacać na mikrorachunek "Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty

Katastrofa smoleńska. Nowe pieniądze dla rodzin ofiar. Komu i ile płaci resort Antoniego Macierewicza?

stewardesy Barbary Maciejczyk. Piszą, że miała aż trzy pogrzeby, bo trzeba było pochować odnalezione później części zwłok. Wnioskują łącznie o 2 mln zł. Tomasz Komorowski, syn Stanisława, wiceministra obrony, wystąpił o 1 mln zł rekompensaty za śmierć ojca. A Jolanta Bigoszewska, córka Zbigniewa Dębskiego

Zrezygnował z dewelopera, ale potem musiał za niego płacić

wprost obowiązek zapłaty przez firmę odsetek w przypadku powstania zwłoki w zwrocie wpłaconych przez Państwa na rachunek bankowy firmy środków tytułem wpłat na poczet ceny lokalu. Natomiast bankowi nie są znane intencje stron zawierających umowę". Agata Chrzanowska, dyrektor wydziału marketingu

Na odszkodowanie czekał ponad miesiąc. Ubezpieczyciel niewinny?

lub zakresu zgłoszonych uszkodzeń w pojeździe. Inną przyczyną zwłoki jest sytuacja, gdy wskazany przez policję na miejscu zdarzenia sprawca nie zgadza się z tą opinią i nie przyjmuje mandatu. Wówczas sprawa przekazywana jest przez policję do rozstrzygnięcia przez sąd grodzki. A co na to Generali

Przegląd informacji ze spółek

rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę, które na 31 grudnia 2018 roku wyniosły ok 6 mln zł, podała spółka. Unibep podpisał umowę z RDM Management Konstancin I na realizację w

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, inne wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności z tytułu odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i

Bank musi już z tobą rozmawiać. Koniec szybkich egzekucji długu

kredytobiorcy. (...) Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację". Klient może zaproponować swoje rozwiązanie Krótko

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

ubezpieczonej”. W składanym dokumencie „Dane identyfikacyjne płatnika składek” i „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” trzeba wpisać takie same identyfikatory. Jako osoba, która jest objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, podajemy kod tytułu

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Przegląd informacji ze spółek

) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego. Benefit Systems podjął uchwałę w sprawie emisji do 70 000 obligacji serii B o wartości

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

wykonalności. Sąd przybija ją bez zbędnej zwłoki, zbadawszy wniosek jedynie pod względem formalnym (np. czy został podpisany przez upoważnioną przez bank osobę). Czy wpisana w BTE kwota długu nie jest za wysoka? Czy dokument nie został wystawiony przedwcześnie? To już sądu nie interesuje. Klauzulę wykonalności

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

; 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

jednak wartości, wymienia Dyrekcja. "Należy tu dodać, że GDDKiA wskazała również negatywne działania wobec podwykonawców. Były one związane z brakiem zgłaszania podwykonawców, zwłoką w zakresie płatności na rzecz podwykonawców oraz koniecznością realizacji płatności w trybie art. 647 KC, czyli

Przegląd informacji ze spółek

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji, reprezentowane przez zarządcę

Oto lista najbogatszych ludzi w historii świata. Gates daleko w tyle. Nie zgadniesz, kto jest pierwszy

dowódców na globie, Czyngis-chan nie opływał w bogactwa. Nigdy nie zbudował sobie świątyni, pałacu ani grobowca. - Jego zwłoki zostały spalone, tak jak każdego zwykłego obywatela imperium - mówił w tygodniku "Time" Jack Weatherford, autor biografii mongolskiego władcy. Lata życia: 1955

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

, podała spółka. MMSZ planuje odwołać się od decyzji. "Wydana decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 16 800 287,00 złotych wraz z odsetkami za zwłokę" – czytamy w komunikacie. Decyzja dotyczy przeprowadzonego w MMSZ postępowania

Przegląd informacji ze spółek

zwłokę, podała spółka.  Rada nadzorcza Wieltonu odwołała Piotra Bogaczyńskiego pełniącego funkcję członka zarządu spółki, podała spółka. Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele biznesowe z nadwyżką, poinformowali

Przegląd informacji ze spółek

- Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

dzisiejszego nie wiem, czy dokumenty złożone przez pracodawcę są dobrze wypełnione i czy zostanie przyznany mi zasiłek. Jestem dwa miesiące pozbawiona środków na życie, mam niezapłacone media i liczne zadłużenia. Jak to możliwe, że karze się w ten sposób pracownika? Pracodawca nie poniósł z tego tytułu żadnych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego żąda od Wasko kwoty 50,7 mln zł

wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniosła 3,9 mln zł, zaznaczono. "Prace zostały zrealizowane przez emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową. Emitent został obciążony przez zamawiającego karą

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

rady funkcjonują tylko w kilku krajach ? w Australii, Kanadzie i we Francji. Projekt wyłącza ochronę prawną z tytułu zastosowania się do interpretacji podatkowej, jeżeli dotyczy ona zdarzenia, w zakresie którego organy podatkowe zastosowały klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

Przegląd infromacji ze spółek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową spółki wysokości 142 463 805 zł wraz z

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu." Czy wysoki poziom wód

Emperia nie zgadza się z decyzją UKS i nie utworzy rezerwy finansowej

od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł. Ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł.  Według spółki, w wyniku zawarcia ugody z dnia 21 grudnia 2011 r., P1 sp. z o.o. (spółka-córka Emperii Holding

Windykator w opałach. Ryzyko złych kredytów banków przejęli inwestorzy. Co dalej z GetBack? Straty mogą iść w miliony

sms w ciągu jednego dnia lub dniach bezpośrednio po sobie następujących” - informował "Wyborczą" UOKiK. Firma nie przekazywała również dłużnikom pełnych informacji o wymaganym długu, m.in. o terminie spłaty zobowiązania, sposobie naliczenia odsetek za zwłokę, tytułu dochodzonych

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

. 52 i 52a ordynacji podatkowej), oraz odsetki za zwłokę. Podatki Odpowiedzialność obejmuje też pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta, niezwrócone przez niego zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz oprocentowanie zaliczek

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

dobrze warunków umowy. Co zawiera umowa? M.in. informacje o tym, że RRSO wynosi 218,75 proc., że każdy monit przypominający o spłacie raty kosztuje mnie 15 zł, że za każdy dzień niespłaconej w terminie raty naliczane są odsetki umowne, że po 11 dniach zwłoki z płaceniem raty wysyłana jest dyspozycja do

OC samochodu będzie droższe, ale lepsze?

wysokości odsetek za zwłokę w wypłacie zadośćuczynienia. Tabela z wysokości odszkodowania z tytułu OC Ciekawym punktem, który może sporo namieszać na rynku ubezpieczeń - z korzyścią dla konsumentów - jest projekt wprowadzenia ustandaryzowanej tabeli, zawierającej w sobie wysokości odszkodowań za

Nieprawidłowa treść umowy

unikać zamieszczania w treści umowy klauzul: - ustalających bezzasadnie wysoki poziom kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, - zwalniających zamawiającego z ponoszenia kar z tytułu zwłoki w wypłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy, - zabraniających wprowadzenia do treści umowy (w odniesieniu

Przegląd prasy

Yifan ISBnews --Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową spółki wysokości 142 463

Osobisty doradca ZUS dla przedsiębiorców z problemami

terminu płatności. Gdy firma stwierdzi, że nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań wobec ZUS, to może wnioskować o przesunięcie terminu zapłaty składek, czyli uregulowanie ich w dłuższym okresie, np. w ciągu trzech miesięcy czy pół roku. W tym czasie Zakład nie będzie naliczał odsetek za zwłokę, ale

Zwrot kary za spóźnienie Okęcia

kolei PPPL uważają, że to konsorcjum powinno zapłacić 135 mln zł z tytułu naprawienia szkód (w tym za utracone korzyści) oraz kary umownej. Także w tej sprawie wyrok wyda Sąd Arbitrażowy. Przypomnijmy, że w październiku 2007 r. ówczesny zarząd PPPL zerwał kontrakt z konsorcjum z powodu niedotrzymania

Wódka bez osobnej kasy, ale to za mało...

odsetek za zwłokę. Zmniejszenie maksymalnego wymiaru opłaty do 30 proc. nieopłaconej kwoty [teraz jest to 100 proc.] stanowi tylko częściowe złagodzenie restrykcji. Ponownie zwracamy uwagę na zbyt wysoką opłatę prolongacyjną, którą ZUS pobiera z tytułu odroczenia terminu spłaty długu i rozłożenia na raty

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

podatnik będzie wpłacał także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Numer mikrorachunku w każdej chwili można wygenerować na stronie podatki.gov.pl, na przykład tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Zwroty nadpłat będą realizowane na

Auto jak wino, im starsze, tym droższe

być holowany. Najpewniej obaj kierowcy - terenówki i pagody - popełnili błąd. Pierwszy ruszył za ostro, drugi zapomniał o blokadzie kierownicy. Zginął na drzewie 30 metrów dalej. Złodzieje odjechali, zostawiając wrak i zwłoki. Skradzionego mercedesa nie odnaleziono do dziś. Marzec 2015, okolice

Ostatnia szansa, by odzyskać karny podatek

wszystkie sprawy z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1998-2006 podlegają umorzeniu i istnieje możliwość odzyskania zapłaconego podatku - ocenia Michał Jaskólski, ekspert ds. prawa w Business Centre Club. BCC opublikował całą analizę prawną poświęconą tej sytuacji. - Należy jednak pamiętać, iż