tytułu rękojmi

Dominka Perkowska

Termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć

Termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć

Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony.

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają po upływie trzech lat, zaś wady fizyczne po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Zamawiający zgodnie w uprawnieniem wynikającym z art. 148 ustawy Pzp może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego zwrot powinien nastąpić na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp po zakończeniu realizacji umowy oraz w części 30% jego wartości po upływie okresu rękojmi.

Okres rękojmi w przetargu

Okres rękojmi w przetargu

odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - 5 lat - od dnia wydania rzeczy kupującemu. Terminy te można modyfikować porozumieniem stron (wyrok SN z 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt II CK 28/05).

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zamówienia, jak również z tytułu rękojmi za wady. Wynika to z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp , który pozwala zostawić maksymalnie 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie umożliwia

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

okoliczności.Zobacz: Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę Okresy rękojmi Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może pozostawić do 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta powinna być zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

w wytworzeniem dzieła przez wykonawcę umowy, art. 730, 746, 764 kc – z tytułu zaistnienia wadliwego wykonania dzieła lub robót budowlanych art. 560 kc – z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, - w odniesieniu do wykonawcy umowy o zamówienie publiczne zastosowanie znajduje: art. 640

ZUE i Elektrobudowa mają ugodę z MPK Poznań ws. Franowa, zapłacą 2,2 mln zł

roszczeń związanych z realizacją inwestycji, z wyjątkiem roszczeń MPK wobec wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi" - czytamy w komunikacie. Ugoda kończy wszelkie postępowania oraz znosi ich koszty pomiędzy zamawiającym, ZUE i Elektrobudową związane z realizacją kontraktu pn. "Budowa zajezdni

NWZ Ursusa zdecyduje 4 XI o sprzedaży zakładów w Opalenicy i Dobrym Mieście

dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, d) związane z zakładem produkcyjnym w Opalenicy: - umowy najmu i dzierżawy, - wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Zgodnie

Mostostal Warszawa wybuduje basen w Bydgoszczy za 24,4 mln zł brutto

brutto, podano także. "Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy: 30 listopada 2018 roku. Termin płatności: 30 dni licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy: 7 lat licząc od daty odbioru

Reklamacja wadliwego towaru. Rękojmia, gwarancja, zwrot. Jak to zrobić? [PORADNIK]

Reklamacja wadliwego towaru. Rękojmia, gwarancja, zwrot. Jak to zrobić? [PORADNIK]

lub sprzedawca. Ten ostatni jednak może, ale nie musi być gwarantem (natomiast, jak już zostało wspomniane, zawsze odpowiada za wady z tytułu rękojmi). Ponieważ gwarancja jest nieobowiązkowa, czas jej trwania zależy od gwaranta. Może to być rok, pięć lub nawet sto lat (tak jest, jeden z producentów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. W myśl nowych przepisów będzie ona zwracana nie jak dotychczas po upływie okresu gwarancji, lecz nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. By móc właściwe zastosować ten przepis warto w tym miejscu

Rękojmia od dewelopera

Rękojmia od dewelopera

kodeksu cywilnego ("Rękojmia za wady", w tym art. 568 par. 1). Ta pierwsza ustawa dotyczy tych, którzy nowe mieszkanie dopiero zamierzają kupić. Gwarantuje im bowiem prawo do osobistego odbioru mieszkania, nim deweloper wyznaczy termin spotkania u notariusza w celu sfinalizowania transakcji. W

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

wykonania umowy, w wysokości 26.654.100,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady, podano także. "Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Volkswagen Group Polska

ograniczoną możliwość podjęcia świadomej decyzji o zakupie samochodu. W dodatku, po ujawnieniu problemu, przedsiębiorca podjął wobec sprzedawców działania, które mogły mieć wpływ na dochodzenie przez konsumentów roszczeń wynikających z tytułu rękojmi albo niezgodności z umową" - powiedział prezes Marek

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

braku wypłaty środków z regwarancji wystawionej przez Doprastav AS na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi dotyczącej umowy A4, 7. Całkowita odpowiedzialność spółki z tytułu zawartych ugód i porozumień, według szacunków spółki, wyniesie nie więcej niż

UOKiK wszczął postępowanie przeciw Volkswagenowi za manipulacje spalinami

UOKiK wszczął postępowanie przeciw Volkswagenowi za manipulacje spalinami

zakwestionował także działania Volkswagen Grup Polska przy rozpatrywaniu przez dilerów koncernu reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową. "Przeanalizowane przez nas reklamy, oferty i dokumentacja zawierały informacje podkreślające ekologiczne walory samochodów grupy Volkswagen. Wskazywały one

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową Treść gwarancji najczęściej w obrocie jest sporządzana przez gwaranta. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeśli są dopuszczone regulacjami kodeksu cywilnego, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy. Na

Elektrotim ma notę księgową na 1,96 mln zł od Wojskowego Zarządu Infrastruktury

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Elektrotim otrzymał notę księgową od Wojskowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu w wysokości 1,96 mln zł tytułem obciążenia spółki karami umownymi związanymi z budową Strzelnicy Bojowej w Biedrusku, podała firma. Według Elektrotimu, nota księgowa jest

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

wykorzystać opust za energię wprowadzoną do sieci w ciągu 12 miesięcy od jej wprowadzenia do sieci. Zgodnie z ustawą OZE nie uiszcza przy tym na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu rozliczenia tej energii ani opłat za usługę dystrybucji - podaje Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki. Na

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały: - brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

zobowiązany jest zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za wykonane należycie. Zamawiający ma prawo pozostawić do 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym kwota ta

Jak zmusić dewelopera do naprawienia niedoróbek?

W przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta, która m.in. ma zmodyfikować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. W przypadku nieruchomości deweloper odpowiada w okresie rękojmi za wady ujawniające się po odbiorze lokali

ZUE ma umowę na utrzymanie torowisk w Krakowie w l. 2015-18 za maks. 42 mln zł

;Spółka udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach umowy roboty liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części i materiały. Przez taki sam okres spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa" - czytamy dalej. Regulacja obejmie ok. 2,7 mln

Uważaj przy zakupie używanego auta z Niemiec. Jak nie dać się nabrać na kruczki w umowie?

gwarancji/rękojmi i bez prawa zwrotu". W ten sposób sprzedawca próbował wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi, pozbawiając konsumenta także możliwości zwrotu kupionego auta.

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

formach określonych w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają po wykonaniu umowy na pozostawienie z tytułu rękojmi za wady maksymalnie 30 % kwoty zabezpieczenia do czasu upływu okresu rękojmi na wykonane w ramach realizacji umowy prace

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) jest obywatelem polskim; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) jest obywatelem polskim; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

Zabrakło pieniędzy na poprawę dróg wokół galerii Korona

200 tys. zł. - A nam muszą wystarczyć pieniądze, których nie wypłaciliśmy wykonawcy za ułożenie warstwy ścieralnej - tłumaczy. Zaczęto więc szukać rozwiązań prawnych. W ostatnich dniach grudnia MZD zwrócił się do ubezpieczyciela budowy. - Brakujące pieniądze chcemy uzyskać z tytułu rękojmi - mówi

Deweloperzy płacą za błędy

nie są do tego przygotowane, często z powodu niewłaściwych warunków geologicznych. Już po zakupie lokum na wielu inwestycjach zaczęły ujawniać się wady. Część z nich była usuwana przez deweloperów w ramach gwarancji i rękojmi. Jednak część usterek załatwiano jedynie powierzchownie lub w ogóle, a

Nie kupuj używanych aut "na Niemca". To ryzykowne pomaganie oszustom

traci co najmniej pół miliarda złotych rocznie. Kosztowne ryzyko przy kupnie samochodu Jednak kierowcy, którzy zgadzają się kupować auta na faktury in blanco, faktycznie mocno ryzykują – ostrzega Związek Dealerów Samochodów. A konkretnie: tracą prawo do rękojmi z tytuł wad, które mogą odkryć

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Potrącenia z umowy o pracę Z umowy o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak i zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60

Polscy kierowcy idą do sądu. Czy wygrają z Volkswagenem?

momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie - tłumaczy Kacprzak. - Natomiast te związane z rękojmią - z upływem maksymalnie dwóch lat. A niektórzy z poszkodowanych kupili samochody nawet siedem lat temu. Poza tym roszczeń z tytułu rękojmi nie można dochodzić w postępowaniu grupowym, więc

Umowa konsorcjum

umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji na zrealizowane prace. 3. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 4. Szczegółowy sposób

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

pokrycie ewentualnych należnych Ci roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Można więc przyjąć, że zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową. Nowelizacja ustawy Pzp z 5 listopada 2009 r. całkowicie zniosła obowiązek

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

, uznanie roszczeń z tytułu rękojmi. Niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu wcześniejszych zamówień publicznych może być stwierdzone także wyrokiem, nie jest to jednak warunek konieczny. Elementem istotnym, o którym jest mowa w przywoływanym przepisie jest pojęcie szkody. Szkoda to

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

deweloper odpowiada także za wady ujawniające się po odbiorze lokalu na zasadach rękojmi. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ciąży na deweloperze tylko wtedy, gdy nie wiedzieliśmy o wadzie w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu (zawarcia aktu notarialnego). W przypadku ewentualnego sporu, o jego

Co trzeba wiedzieć o ustawie konsumenckiej? Odpowiadamy na wasze pytania

ramach rękojmi, czyli żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (czyli zwrotu). To ostatnie możliwe jest tylko w przypadku, gdy wada jest istotna. Skoro dekoder w ogóle nie działa, to jest to wada wręcz kluczowa. Pan Piotr prywatnie sprzedaje własne, przeczytane

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Prezesa Rady Ministrów. Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wiceprezes i dyrektor finansowy Konrad Tarański.  Źródło: ISBnews Grupa AB: Ocenia, że mocna sytuacja finansowa i szeroka oferta są rękojmią dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji biznesowej, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. AB odnotowało 41,91 mln zł

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

stronie zamawiającego lub wykonawcy; 2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą

Wykluczenie wykonawcy według nowych zasad

potwierdzać fakt niewykonania zamówienia publicznego lub wykonania go z nienależytą starannością, można w szczególności wymienić: protokół odbioru robót z zastrzeżeniami, co do ich jakości, wezwanie do usunięcia istotnych wad dzieła, wezwanie do zapłaty kary umownej, uznanie roszczeń z tytułu rękojmi

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

terminie, aby najpóźniej w dniu 27.03.2015r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. W tytule wpłaty należy podać nr i miejsce położenia działki, której dotyczy wadium. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, nr NIP, PESEL, pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Art. 151a. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Art. 151a. 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Jak kupować w internecie

gwarancji (towar się popsuł). Bo gwarancji udziela się dobrowolnie i jej wystawca może dowolnie określić warunki. A kiedy nie mogą tego żądać? Gdy działamy z tytułu rękojmi, zgłaszając, że towar jest niezgodny z umową. Może tak się stać, np. gdy towar jest błędnie opisany na stronie sklepu. Taką sytuację

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

jedynie okres rękojmi po upływie którego zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaliczki dla wykonawców Nowym rozwiązaniem dotychczas nie zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych jest dopuszczenie możliwości udzielania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Mieszkanie w długach

Patrzy punkt pierwszy, czyli sprzedaj mieszkanie, nim położy na nim rękę komornik. Musisz wiedzieć, że umowa kredytowa zawiera klauzulę o możliwości wystawienia przez instytucję finansową bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Taki zapis bardzo ułatwia bankowi dochodzenie należności. Bank, wystawiając BTE

Pułapki sklepów internetowych. Niby taniej, ale drożej?

wezwać sprzedawcę do zwrotu bezprawnie pobranej opłaty. Dodajmy - sklep miałby prawo żądać zwrotu w oryginalnym opakowaniu, gdyby reklamacja dotyczyła gwarancji. Gwarancji udziela się bowiem dobrowolnie i jej wystawca może dowolnie określić warunki. Ale niezgodność z umową to reklamacja z tytułu rękojmi