tytułu odpłatnego

No Gravity Games celuje w sprzedaz łącznie min. 400 tys. sztuk gier w 2020 r.

nieodpłatnej promocji). Celem emitenta na rok 2020 jest sprzedaż łącznie co najmniej 400 tys. egzemplarzy gier" - czytamy w komunikacie. Według komunikatu, spółka planuje wprowadzenie na rynek łącznie 14 gier na różne platformy w I półroczu. "Emitent wyjaśnia, ze najnowsza aktualizacja planu

Mercor: UCS naliczył zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł

podatkowym przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci odsetek od otrzymanej pożyczki w wysokości 2 407 786,98" - czytamy w komunikacie. Na podstawie powyższych ustaleń naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni naliczył emitentowi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób

Ultimate Games w ramach cesji przejął prawa do ponad 20 gier od PlayWay

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł z PlayWay umowę, na mocy której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na koncie wydawniczym PlayWay (w tym prawa do 100% przychodu) wraz z prawem do wydania kolejnych edycji tychże gier, podał Ultimate

Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia zarządzania funduszami

subfunduszami, SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużny,  podała spółka. "Przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, […] o ile do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełnione

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

; - czytamy w komunikacie. Przeniesienie zarządzania funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, podano także. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

; - czytamy w komunikacie. "Planuje się, że przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, [...] o ile do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) Komisja Nadzoru Finansowego wyda zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszami

Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFI

Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podało Altus TFI. "Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

Newag odkupił 5 lokomotyw Griffin od ING Lease, trafią m.in do Orlen KolTrans

. "Nabycie Lokomotyw przez Newag Lease wynika z roli, jaką pełni Newag Lease w strukturze grupy kapitałowej Newag i umożliwia Newag Lease rozbudowę posiadanego parku pojazdów szynowych w celu ich odpłatnego udostępniania przewoźnikom" - czytamy w komunikacie. Trzy lokomotywy zostaną oddane

Polacy masowo idą na L4. W październiku lekarze wystawili już ponad 2,5 mln zwolnień lekarskich

Polacy masowo idą na L4. W październiku lekarze wystawili już ponad 2,5 mln zwolnień lekarskich

sierpniem, to wzrost może przekroczyć (jeśli zwolnień będzie przybywać w takim tempie jak teraz) nawet 100 proc. Zdecydowana większość to zwolnienia z "tytułu choroby własnej" – ok. 2 mln 305 tys. Zaledwie 177 tys. październikowych zwolnień dotyczyło opieki nad dzieckiem, a 34 tys. opieki

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

, podał Altus.  Zgodnie z umowami, przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

lub w części należności z tytułu odsetek, rekompensat i kar umownych. Odbywać się to ma na wniosek przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19, Natomiast podmioty, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do tarczy, dziś rozpatrzy je Sejm

Senat poprawek jest ta, zakładająca rozszerzenie prawa do dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do 12. roku życia (w ustawie przyjętej przez Sejm taki zasiłek przysługiwał na dzieci do 8. roku życia).  Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości

SRK ma umowę ws. nieodpłatnego przejęcia KWK 'Anna' od Kompanii Węglowej

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zawarła z Kompanią Węglową umowę dotycząca nieodpłatnego nabycia przez SRK KWK "Anna", podała SRK. Celem jest likwidacja kopalni - nie wcześniej niż w połowie 2017 r. "W ramach nieodpłatnego nabycia SRK

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

niż 1 863 233 nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy będzie uprawniał posiadaczy do objęcia 1 akcji serii G po cenie emisyjnej. Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych mogą zostać skierowane łącznie do nie więcej niż 149 osób. Warranty subskrypcyjne mogą być

Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii

za każde wykonane przez Giromed badanie w kwocie 20 euro, a także za udzielenie rocznej licencji dostępowej do systemu Osascan w kwocie 180 euro za jedno urządzenie. W przypadku gdy łączna kwota przychodów spółki z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za przeprowadzone przez Giromed badania wyniesie 1450

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

tego względu nie może również powodować powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Stanowisko fiskusaDyrektor Izby Skarbowej, który wydał interpretację podatkową w imieniu Ministra Finansów uznał stanowiska

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. "Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 6) Altus Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" – czytamy w komunikacie. Przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: -zgromadzenie inwestorów danego

Prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

ustalenia z tego tytułu odszkodowania. "Ponadto ustawa w ograniczonym zakresie reguluje zasady dotyczące realizacji inwestycji oraz inwestycji towarzyszących ustalanych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów" - czytamy dalej. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady

Prezydent podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

deklaracji o wysokości podatku. Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, obciążającego bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów

Akcjonariusze MCI zgodzili się na buy-back do 5% akcji za max. 20 mln zł

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management zdecydowało o przeznaczeniu do 20 mln zł na wykup do 3,14 mln akcji własnych (do 5% kapitału zakładowego), podała spółka. "Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 3 136 618 akcji własnych

Przegląd informacji ze spółek

. Wandę Buk na stanowisko wiceprezesa ds. regulacji, podała spółka. Grupa Azoty obniżyła szacunki wyniku netto i EBITDA za II kwartał i I półrocze 2020 roku, w związku ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 przez spółkę

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł. OT

Inpro ma umowę dzierżawy Hotelu Mikołajki przez Dobry Hotel Mięczkowski

strukturach budynku, w którym znajduje się hotel, wspólnotą mieszkaniową. "Dzierżawa obiektu jest odpłatna, dzierżawca zobowiązany jest do opłacania czynszu podstawowego oraz w przypadku wypełnienia się założeń zadanego w umowie algorytmu, wyliczenia także czynszu rocznego, a wartość tych czynszów w

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Zaakceptowane przez Sejm poprawki wprowadzają także odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia przy ubieganiu się o wsparcie finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju S.A

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

w Warszawie pod numerem 870" - czytamy w komunikacie.  Przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

, przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 [...]), o ile spełnione zostaną

Projekt noweli dot. implementacji technologii 5G trafił do konsultacji

także. Przewidziano także wdrożenie oraz funkcjonowanie Funduszu Szerokopasmowego. "Fundusz Szerokopasmowy zasilany będzie dochodami budżetu państwa pochodzącymi z tytułów wymienionych w projekcie ustawy, tj. z tytułu opłaty telekomunikacyjnej, opłaty za gospodarowanie numeracją, 30% opłat za

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 14 listopada o skupie do 10 mln akcji

;Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10 000 000 akcji własnych […]. Upoważnienie do nabycia akcji […] udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków […] Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego spółki w kwocie

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

nieodpłatnie [...], o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) Zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, 2) Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa powyżej nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku

Fiskus: oddałeś dziecko, masz korzyść majątkową, płać podatek!

". Umorzenie, czyli korzyść Zdaniem fiskusa "umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy (która to osoba, na mocy stosownej decyzji była wcześniej zobowiązana do poniesienia takiej opłaty) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

rolniczych, osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia osobom prowadzącym działalność pozarolniczą oraz osobom z nimi współpracującym

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje w całości skierowaną do inwestora. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie

EMC Instytut Medyczny kupił spółki Q-Med i CM Medyk

o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

jednej osobie, np. prawo do alimentów, służebność osobista np. mieszkania czy prawo dożywocia; – przedmiotów uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z wyjątkiem renty należnej poszkodowanemu małżonkowi

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

, więcej osób w sklepach i kościołach, młodzież powyżej 13. roku życia poza domem bez opieki osoby dorosłej 2. Mam, a właściwie miałam, umowę-zlecenie. Mam 25 lat. Czy mam szansę na jakieś zasiłki? Osobie, która utraciła przychody z tytułu umowy-zlecenia, może przysługiwać świadczenie postojowe w

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

tych funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym

Forte ma umowę licencyjną ze spółką zależną ws. używania znaków towarowych

charakter odpłatny. Stawka opłaty licencyjnej została określona na podstawie powszechnej praktyki rynkowej w tym zakresie w wysokości 2% wartości przychodów" - czytamy w komunikacie. Forte informowało wcześniej w tym tygodniu, że zawarło umowę z Antwerp SKA dotyczącą przeniesienia praw do znaków

Przegląd informacji ze spółek

zadebiutuje pierwszy tytuł z brandu United Label pod tytułem "Röki", poinformował prezes Marek Tymiński. Firma LG U+ rozpoczęła monitorowanie całej swojej sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej przy użyciu oprogramowania Comarch OSS, podał Comarch. Spółka Lotos Paliwa - spółka zależna

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

dotychczasowego tytułu do użytkowania wieczystego. Ważne! Art. 8 nowej ustawy gwarantuje nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom, które przed 1 stycznia 2019 r. zakończyły pozytywnie postępowania dekretowe. Takie osoby za przekształcenie nie zapłacą ani złotówki. A co ze starymi

Ten Square Games miał 5 mln zł zysku netto, 6,4 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

sięgnęły 14,4 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5,17 mln zł rok wcześniej. "W strukturze przychodów I kw. 2018 r. największy udział mają przychody z mikropłatności (za uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze), które wyniosły 11,3 mln zł i były o 313% wyższe w porównaniu rok do roku. W I kw. 2018 r

PGE miała wstępnie ok. 8,1 mld zł EBITDA i ok. 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

. "Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2014 roku: - przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) w wysokości ok. 1.539 mln zł, odpowiednio zwiększające

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

możliwości wykupu tzw. dawnych lokali zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie, - właściciele lokali uzyskają większy wpływ na zarząd nieruchomością wspólną, - wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. "W ramach skarg

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Jeśli zatem nie jest wykonywana dobrowolnie, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności i skierować na drogę postępowania egzekucyjnego

Związki zawodowe mają firmowe lokale za darmo, ale co z podatkiem

na rzecz związków zawodowych (bez uzyskiwania odpłatności z tego tytułu) pozostaje bez związku z działalnością gospodarczą podatnika. Czyli płacić trzeba. Hinc: - Istnienie związku zawodowego nie wiąże się z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, więc dostawa nieodpłatnych świadczeń też z taką

PKP: UTK potwierdził prawo do pobierania opłaty dworcowej

. udostępniła UTK wszelkie dokumenty oraz złożyła szczegółowe wyjaśnienia. Postępowanie to miało precedensowy charakter, ponieważ po raz pierwszy Regulamin dostępu badany był na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym obowiązujących od 2017 r. i pozwalających na pobieranie opłaty z tytułu dostępu do

ZBP przygotował pakiet 6 rozwiązań dla banków w zw. z kredytami w CHF

pakiet działań i rozwiązań, które pozwolą ograniczyć skutki skokowego wzrostu kursu CHF. Propozycja powinna prowadzić do zniwelowania skutków wzrostu kursu franka z tytułu kredytów hipotecznych. Zaproponowaliśmy, aby banki uwzględniły ujemne stawki LIBOR CHF przy wyliczaniu oprocentowania kredytów

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

I lub II grupy inwalidzkiej, * orzeczenie lekarza orzecznika wydane przed 1 października 2003 r. uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Renta socjalna nie należy się, jeśli dostajemy rentę z zagranicy, a także jeśli mamy ustalone prawo do emerytury/renty z tytułu

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

najniższą emeryturą i rentą, a także najniższą rentą rodzinną i rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rentą rolniczą. Wzrost będzie kilkukrotnie wyższy niż w czasie ostatnich waloryzacji (w 2018 r. wyniósł tylko 25 zł brutto). Podwyżka zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Renta socjalna

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

, pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, odpłatnego świadczenia pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej mają także wpływ przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

żyje, wnuk się tego nie dowie, bo aby uzyskać wgląd do rejestru testamentów, musiałby przedstawić akt zgonu dziadka. Wyjątkiem jest sam testator, który w każdej chwili może zajrzeć do dokumentu. Uwaga! Udzielenie informacji o zarejestrowanych w NORT testamentach jest odpłatne. Dostęp do treści

Marvipol ma list intencyjny ws. nowych umów importerskich z Jaguar Land Rover

. Wysokość gwarancji obejmuje całość zobowiązań British Automotive z tytułu dostawy produktów Jaguar i Land Rover, podkreślono również. "Gwarancja jest udzielona jako gwarancja spółki dominującej za spółkę zależną i udzielona jest odpłatnie, za wynagrodzeniem w wysokości 900 000,00 zł. Brak jest

Kosztowne gratisy, czyli dlaczego darmowa pizza kosztuje 1 grosz

zmartwienie kupującego, tylko sprzedającego. Jeżeli ten Pan się uprze i wyegzekwuje ten gratis - zgodnie z przepisami podatkowymi będzie to darowizna lub nieodpłatne świadczenie. Z tytułu nieodpłatnego świadczenia będzie miał przychód i po zakończeniu roku podatkowego powinien otrzymać PIT-8C, który powinien

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

postaci przeniesienia własności nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu VAT?Spółka stwierdziła, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. nie jest odpłatną dostawą, ani odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju, w związku, z czym nie podlega opodatkowaniu VAT. Również wynagrodzenie rzeczowe w

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas m.in.: * uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, * wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

rolniczych, odpłatnego świadczenia pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej mają wpływ także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

składanej informacji rolnik nie musi „wykazywać wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi”. Nie musi też pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Większe dopłaty do paliwa Od początku roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze. Jeszcze w listopadzie 2018 r

Mokate, Pl2012+, Mlekovita, PGG, PKO BP, Poczta Pracodawcami Godnymi Zaufania

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Do grona laureatów konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" dołączyli w tym roku: Mokate, Pl2012+, Mlekovita, Polska Grupa Górnicza (PGG), PKO Bank Polski oraz Poczta Polska. Wyniki VII edycji konkursu ogłoszono na uroczystej gali 28 lutego

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy&ndash

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

hipoteki z tytułu udzielonego kredytu, może wszcząć procedurę zmierzającą do zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością po śmierci przedsiębiorcy). Zarządca sukcesyjny przejmuje firmę Żeby skończyć z zasadą, że śmierć przedsiębiorcy oznacza koniec prowadzonej

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

należy, iż zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym, za zamówienie publiczne można uznać tylko i wyłącznie odpłatne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Należy również zauważyć, iż odpłatność oznacza

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

pozostałych osób mających tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym (dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy). Uwaga! Kwota ulgi nie może być wyższa niż 200 tys. zł. Za droższy lokal nabywca będzie musiał zapłacić różnicę pomiędzy wyliczoną wysokością pomniejszenia a jego możliwą wysokością

Barter to też zamówienie publiczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych z zamówieniem publicznym mamy do czynienia w przypadku wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta odpłatna umowa, której przedmiotem będzie wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Kluczowe jest tutaj słowo "odpłatne

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Belgii i Austrii. Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. bądź na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do odpłatnego urlopu, a w przypadku, gdy ze względu na rozkład czasu pracy zarobiły mniej niż płaca minimalna (tj. 2600 zł brutto), przysługuje im wyrównanie. Wyrównanie takie – zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wypłaca

ZBP chce, by banki wdrożyły propozycje zmian dot. kredytów w CHF od 1 lutego

zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym obniżeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych. "Stoimy na stanowisku, że udostępnianie kredytu jest i powinno być odpłatne, ale biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności i związaną z tym

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

 okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

; 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

sporządzenie aktu notarialnego. Umowa darowizny jest nieodpłatna. Nie oznacza to jednak, że darczyńca nie może otrzymać niczego w zamian. Art. 893 k.c. pozwala mu nałożyć na obdarowanego jakiś obowiązek lub polecenie. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia lub go po prostu fizycznie nie wykonywać

Przegląd informacji ze spółek

Impel odnotował 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na

Mabion na porozumienie licencyjne z Biolotus ws. współpracy w Brazylii

powinien bezwarunkowo i nieodwracalnie przekazać i przenieść nieodpłatnie na Mabion wszelkie tytuły prawa, udziały, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej opracowane przez Biolotus lub jego pomioty zależne w oparciu lub w związku z lekiem MabionCD20 lub technologiami przekazanymi

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

innego kraju i tak będzie musiała zapłacić podatek w Polsce. Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: – Polski fiskus będzie mógł ustalić według wartości rynkowej wysokość podatku równoważnego z tytułu niezrealizowanego zysku przez przedsiębiorcę

Będzie ryczałt za prywatne użytkowanie służbowego samochodu

. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu takiego nieodpłatnego świadczenia. A jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Szkopuł w tym, że te przepisy - przygotowane w 1991 r. przez rząd premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego - są mało precyzyjne. Bo zgodnie z

Wypadek przy pracy. I co dalej?

nogi i ręce. Czytaj też:  Niepełnosprawny pracownik. Co musi mu zapewnić pracodawca? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy To, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy, określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek

Wykup to wykup, zapłacić trzeba

jego remont, czyli zwykle kilka tysięcy złotych. Okazało się jednak, że Trybunał popełnił błąd, bo utrzymał inny przepis (art. 48 ust. 1), który uzależnia przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Nabywcą aplikacji jest podmiot dominujący wobec spółki - Prime Bit Studio Sp. z o.o.    Źródło: spółka Ultimate Games: Została zawarta pomiędzy spółką a Gaming Factory umowa cesji praw do wybranych gier Ultimate Games. Na mocy zawartej umowy emitent przekazał odpłatnie do Gaming Factory

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

terminie trzech dni od daty wystawienia karty zgonu, a w przypadku choroby zakaźnej – w terminie 24 godzin od stwierdzenia zgonu. Osoba zgłaszająca otrzyma nieodpłatnie trzy odpisy aktu zgonu. Za każdy następny będzie musiała zapłacić. Czytaj także: Jaki podatek przy wynajmie mieszkań? Duże zmiany

LUX MED zbuduje nowy szpital na Żoliborzu

; - czytamy w raporcie NIK z kwietnia tego roku. Według NIK 90 proc. przychodów takich przekształconych szpitali pochodzi z kontraktów z NFZ, a jedynie ok. 5 proc. stanowiły przychody z tytułu odpłatnej sprzedaży usług medycznych. Łączna wartość kontraktów na leczenie szpitalne w szpitalach niepublicznych w

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

ubezpieczeniem chorobowym: * pracownikom, * osobom wykonującym pracę nakładczą, * członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, * osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania" - czytamy dalej.  W projekcie ustawy określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych

Rząd chce utworzyć Rejestr Niedozwolonych Stron. I zmusić dostawców internetu, by je blokowali

. Firmy, np. UPC czy Orange, będą musiały "nieodpłatnie utrudniać dostęp do niedozwolonych stron poprzez blokowanie dostępu do ich adresów internetowych". Na wprowadzenie blokady dostawcy dostaną dwa dni robocze od momentu opublikowania strony w wykazie. W podobnym trybie witryny będą

Będą zmiany dla biegłych rewidentów

biegłego rewidenta/firmy audytorskiej wystąpiła w trakcie wykonywania badania, ale również po wykonaniu badania. Ww. udostępnienie wszelkich właściwych informacji na temat badanej jednostki i ostatniego badania ma być nieodpłatne. Sankcja z tytułu nieopłacenia składek członkowskich oraz opłat z tytułu

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

, osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członków rodzin (m.in. małżonków i dzieci) mieszkających z najemcą w dniu jego śmierci; 90 proc. – dla pozostałych osób mających tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym, dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy. Kwota ulgi nie

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą, *w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego, który jest pracownikiem – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, *w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, które m.in. wspierają ludzki organizm w walce z negatywnymi efektami spożywania alkoholu czy nadmiaru powszechnego w produktach spożywczych cukru. Źródło: ISBnews Ultimate Games: Zawarł z PlayWay umowę, na mocy której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na

Sąd: Służbowe auto, komórka, komputer itd to... przychód. Podatek?

zatrudnionych w jednej z firm na kontraktach menedżerskich. Pracę wykonywali, korzystając ze sprzętu firmy. W 2004 r. urząd skarbowy uznał, że menedżerowie mają z tego tytułu przychód. I że należy się podatek. Firma broniła się długo, sprawa oparła się o NSA. Ale ten uznał, że udostępnienie przez firmę

Ustawa podpisana. Od 2015 roku ryczałt za służbowe auto

zwiększyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Jednak te przepisy są mało precyzyjne. Bo warunki korzystania ze służbowych aut w prywatnych celach pracodawca ma ustalać na własną rękę. W efekcie z jednej strony zdarzają się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

digital therapeutics. Źródło: spółka Cisco: W ostatnich tygodniach w krajach dotkniętych wirusem odnotowuje 7-krotny wzrost w korzystaniu z wersji nieodpłatnej aplikacji Webex, platformy do współpracy od Cisco. W związku z ostatnimi wydarzeniami, Cisco rozszerzyło bezpłatną wersję usługi Webex, która

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. * Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni. Cennik sanatorium Pierwszy koszt, który ponosimy w związku z wyjazdem z NFZ, to dojazd do ośrodka. Płacimy też za nocleg i

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o

Składki na ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę - czy są przychodem pracownika?

, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jak z powyższego wynika

Opłacony przez firmę dojazd do pracy z podatkiem, ale kiełbasa już nie

Trybunał Konstytucyjny badał we wtorek przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczające opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń. Chodzi o świadczenia inne niż płaca, niepieniężne. - Do najbardziej powszechnych świadczeń, które budzą jednocześnie najwięcej kontrowersji

Ordo Iuris lubi cień. Nieprzejrzysta działalność znanej fundacji antyaborcyjnej i antygenderowej

udostępnienie członek zarządu Tymoteusz Zych odpisał: "Fundacja jest instytucją pozarządową i nie korzysta w żaden sposób ze środków publicznych. Instytut nie ma statusu OPP [organizacji pożytku publicznego] ani nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest objęty wymogami prawnymi z tych tytułów"