tytułu niewłaściwego

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o opłatach abonamentowych

, minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekaże w 2019 roku jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe, jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych z tytułu

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

listopada 2018r., zgodnie z którą spółka zobowiązana jest do zapłaty 47 143 466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22 531 294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

ewentualnych problemów. Jeśli rozpowszechnimy kopię danego utworu, bądź będziemy czerpali korzyści majątkowe poprzez korzystanie z niego bez właściwego tytułu prawnego, na przykład umowy, możemy spodziewać się roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich - mówi mec. Justyna Matuszak-Leśny. Podkreśla, że w

ECC Games rozpoczął soft launch gry 'Ultimate Fishing Simulator 2019'

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - ECC Games rozpoczął soft launch gry "Ultimate Fishing Simulator 2019" na platformie Android, podała spółka. Spółka chce przetestować tytuł na wybranych rynkach, dostosować go do wymagań użytkowników i ułożyć odpowiedni model monetyzacji. "

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

spółkę, to ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 46 mln zł z tytułu odsetek. . "Z analizy treści wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2011 r. spółka niewłaściwie ujęła: - przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat

Movie Games: Premiera 'Food Truck Simulator' od Drago w 2020 r. (aktual.)

W dzisiejszej depeszy w niektórych miejscach pojawiła się - za komunikatem prasowym Drago Entertainment - niezaktualizowana wersja tytułu nowej gry Drago Entertainment. Poniżej właściwa wersja depeszy Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Gra "Food Truck Simulator"

Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Shadows of NY' na PC i konsole 10 IX

'Vampire: The Masqerade - Shadows of New York'. Tytuł przeszedł wszystkie certyfikacje. Gra trafi do sprzedaży 10 września i od razu będzie dostępna w wersjach PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jednoczesne udostępnienie gry na wszystkich platformach da nam większe

Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

Płynnościowych zawierałby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw finansów publicznych. Poza standardowymi elementami umowy zawierałaby ona: - szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń, - wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych

Sejm odrzucił senackie veto ws. przyznania 1,95 mld zł dla radia i telewizji

. Za odrzuceniem senackiego veta było 232 posłów, przeciw 220, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z nowelą, w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu zwolnień za rok 2020 i część

Senat nie zgodził się na przyznanie 1,95 mld dla publicznego radia i TV

było 51 senatorów, 45 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Nowela, która stanowiła projekt poselski przewidywała, że w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu zwolnień za rok 2020 i

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie

Sejm za poprawką wydłużającą do 14 dni vacatio legis ustawy o uznawaniu towarów

nich przeredagowała tytuł ustawy. Celem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia 2019/515 z 19

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 7,22 mld zł (aktualizacja)

W tytule dzisiejszej depeszy podaliśmy niewłaściwą łączną wartość sprzedaży obligacji. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy (zmiana dotyczy tylko tytułu) Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 7

Infoscan ma rekomendację PAIH na dofinansowanie do 33,78 tys. euro (sprost.)

W dzisiejszej depeszy - w tytule i pierwszym akapicie - podaliśmy błędnie mln zamiast tys. Dane w cytacie były właściwe. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Infoscan ma rekomendację Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na projekt w ramach "

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK alarmowała w swoim raporcie

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

niewłaściwego ujęcia w rozliczeniach podatkowych, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, wyniesie ok. 47 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 21 mln zł z tytułu odsetek, szacuje Żywiec. Przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz

Czy zakup śmieciarki w formie leasingu i wozu asenizacyjnego za gotówkę to jedno zamówienie?

Czy zakup śmieciarki w formie leasingu i wozu asenizacyjnego za gotówkę to jedno zamówienie?

 łączyć z leasingiem śmieciarki i wolno tu przeprowadzić 2 odrębne procedury właściwe dla wartości każdego zamówienia .  Zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od

Agora bez odpisów w druku i negatywnych efektów sytuacji w Ruch-u w 2019 r.

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Agora uwzględnia w tym roku rezerwę z tytułu restrukturyzacji działalności poligraficznej i możliwy negatywny wpływ cen energii na działalność. Z kolei nie spodziewa się negatywnego wpływu związanego z sytuacją spółki Ruch oraz odpisów wartości aktywów

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie oddalił skargę Ciechu i utrzymał decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r

Sejm przyjął część poprawek dot. nauczycieli do ustawy okołobudżetowej

roku, dotyczącą wyodrębnienia w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty środków na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela i w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020 r. Zgodzili się także, by rezerwa

Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami

przyszłym roku) na realizację innych działań związanych z informatyzacją państwa. Senatorowie przegłosowali też poprawkę, zgodnie z którą dokonywanie przesunięć przez ministra finansów i ministra obrony narodowej w dziale "Obrona narodowa" będzie możliwe jedynie za zgodą właściwej komisji sejmowej

Prezes i członek zarządu Stalproduktu powołani na nową kadencję (aktual.)

Publikujemy ponownie dzisiejszą depeszę - z właściwym brzmieniem nazwy spółki w tytule (treść depeszy pozostaje bez zmian) Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalproduktu powołała prezesa Piotra Janeczka oraz członka zarządu Łukasza Mentla na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do

ME: Ustawa o rekompensatach za utratę prawa do bezpł. węgla wejdzie w życie 22 I

; - czytamy w komunikacie. Ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo. O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym

UKNF kwestionuje jakość informacji dla klientów dot. oceny zdolności kredytowej

kredytodawców terminu, do którego wnioskujący, który nie zawarł z kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy, może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień, podał Urząd.  "Zastrzeżenia UKNF w zakresie udzielanych wnioskodawcom przez kredytodawców wyjaśnień dotyczą

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

;. Celem ustawy jest ułatwienie i przyśpieszenie inwestycji, które mają przyczynić się do złagodzenia skutków suszy, przede wszystkim dla rolników i gospodarstw domowych. Chodzi jest m.in. - wprowadzenie do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację

Senat wydłużył do 14 dni vacatio legis dot. ustawy o uznawaniu towarów

redakcyjnym i legislacyjnym. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis ustawy do 14 dni (w wersji proponowanej przez Sejm miał być to dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw), inna - przeredagowuje tytuł ustawy.  Ustawa wraz z przyjętymi poprawkami została przyjęta przez Senat

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

Ciech Pianki i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję (aktual.)

We wczorajszej depeszy aktualizujemy niewłaściwą (w tytule i pierwszym akapicie) nazwę spółki Ciech Pianki. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy Ciech: Ciech Pianki i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję odpowiednio o 30% i 10% w wyniku

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów, zarówno z tytułu CIT, jak i VAT. Tymczasem wprowadzony tą regulacją nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa

FFiL Śnieżka: Ostateczna cena nabycia udziałów Poli-Farbe to 8,68 mld HUF

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów wyniosła 8,677 mld

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). "Na zobowiązania z tytułu podatku emitent w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV

IMS wdrożył usługę audiomarketingu w 223 sklepach sieci Jysk (aktual.)

We wczorajszej depeszy w tytule i w pierwszym akapicie powinna być wymieniona inna usługa IMS: audiomarketing (dalej w treści depeszy jest już właściwa usługa). Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Grupa IMS wdrożyła w 223 sklepach sieci Jysk usługę

Opłata cukrowa ma dać 3,23 mld zł dochodów w pełnym roku obowiązywania

Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na walkę z nadwagą i otyłością. Reszta kwoty (3,5%) byłaby przeznaczana na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną. Ich dysponentem ma

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

również. "Potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikające z wyżej wskazanych decyzji oraz toczących się postępowań podatkowych w innych spółkach zależnych emitenta, w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału spółek zależnych w spółce osobowej, wynoszą

MPiT: Mikrofirmy do 8 stycznia mogą składać wnioski w ramach tzw. 'Małego ZUS-u'

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy prowadzący działalność w 2018 r., którzy chcą skorzystać z tzw. "Małego ZUS-u" - który wszedł w życie z początkiem 2019 r. - muszą do 8 stycznia 2019 r. zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

We wczorajszej depeszy podaliśmy w tytule niewłaściwą wartość akcji (w mln zamiast w tys.). Poniżej powtórzona depesza (bez zmian w treści) Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

których zostałoby zakwestionowane przez właściwe urzędy skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez te spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od emitenta w latach podatkowych 2015-2018 oraz gdyby rozliczana po 2018 roku strata z tego tytułu została

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok

Rząd planuje zmiany dot. sporządzania planów telekomów na wypadek zagrożenia

państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego" - czytamy w informacji. Kryterium oceny wielkości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego będą roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym. Przedsiębiorcy, których przychody będą niższe niż 10 mln

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

) częściowo poprzez kapitalizację zobowiązań White Olive A.E. wobec spółki (wzajemne potrącenie wierzytelności Spółki wobec White Olive A.E. z tytułu posiadanych należności w łącznej kwocie w wysokości 8 408 958 euro z wierzytelnością White Olive A.E. wobec Spółki z tytułu opłacenia nowo obejmowanych akcji

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i zmniejszenia bezrobocia, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic" - czytamy w

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Wątpliwości rzecznika finansowego budzą zapisy stosowane przez Santander Bank Polska, a konkretnie przekazanie przez klienta bankowi bezspornej wierzytelności. Brzmi on: „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu [...]”. To

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

prowadzonym przez urząd wobec CSP jako następcy prawnego Cerium Finance postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku, podał Ciech. Tym samym urząd podtrzymał swoje ustalenia wyrażone w protokole badania ksiąg. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

011 000 zł, pomimo, że kwota zobowiązania została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku ze złożoną, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, korektą rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT zostanie odzyskana przez spółkę zależną najpóźniej po

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

istniejącego zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F. Oprocentowanie każdej serii obligacji dla każdego okresu odsetkowego będzie stanowić roczna stopa procentowa będąca sumą odpowiedniej: marży i stopy bazowej WIBOR" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na

Komornicy zajmują subwencje z "tarczy". PFR potępia, ale sam nie jest bez winy

jakiego tytułu dłużnik otrzymał środki. Rzecznik przyznaje, że błędy banków się zdarzają, bo systemy bankowe nie zawsze we właściwy sposób rozpoznają wpływy, zwłaszcza gdy przepisy zmieniają się dynamicznie, na przykład kolejne zapisy „tarcz antykryzysowych”. – Banki nie zawsze

Agnieszka Sulikowska powołana do Komitetu Doradczego Scope Fluidics

, dr Sulikowska pomoże nam w realizacji strategicznych projektów spółki w obszarze dot. zakażeń szpitalnych. Doświadczenie pani doktor efektywnie wesprze przygotowanie naszych systemów diagnostycznych do badań przedklinicznych jak i właściwych badań przedrejestracyjnych" - skomentował prezes Piotr

FPP i PIBP: Szara strefa w branży usług pogrzebowych to 3,5 mld zł

właściwe, podkreślono w komunikacie. W 2017 i 2018 r. nastąpił znaczący wzrost liczby zgonów, który okazał się wyraźnie większy niż wskazywały na to prognozy i przekroczył 400 tys. rocznie. Dlatego FPP i PIBP postulują regulację świadczenia usług pogrzebowych - należy wprowadzić wymóg uzyskania

Pieniądze na kontach restauratorów już w listopadzie. Rząd oferuje nową "tarczę antykryzysową"

ze składek i wypłaty postojowego rząd uruchomi już w listopadzie. Kluczem do ich otrzymania będzie właściwe PKD (ma dotyczyć ok. 31 numerów PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można było w ramach poprzednich "tarcz" uzyskać

PHZ Baltona nie wypracowała rozwiązania polubownego z PPL

kwestionowane przez PPL" - czytamy w komunikacie. Intencją emitenta pozostaje, odpowiednio, wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie objętym opisanym powyżej procesem uzgodnieniowym, jak również niezależnie od powyższego, uzgodnienie z PPL właściwego mechanizmu rozliczeń spornych

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym

Węgierska spółka zależna PBKM złożyła wniosek o zwrot ok. 9,1 mln zł podatku VAT

r., podała spółka. "Wniosek, o którym mowa powyżej, dotyczy kwoty ok. 680 mln HUF, co stanowi równowartość ok. 9,1 mln zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku spółka zależna spodziewa się wpływu środków z tytułu zwrotu podatku VAT w II półroczu 2018 roku" - czytamy w komunikacie

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

tytułu udzielonej gwarancji jakości. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić

MR: Zaświadczenie o przekszt. użytkowania wieczystego ważne bez względu na datę

opłaty jednorazowej, podano także. "W przypadku chęci skorzystania z najwyższej bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej trzeba złożyć wniosek do właściwego urzędu w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Organ naliczy opłatę i uwzględni bonifikatę. Kwotę ustaloną przez urząd należy

Bloober Team skupi się na horrorach psycholog., planuje 4 gry do końca 2019 r.

właściwego ustawienia premier naszych tytułów" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie. Spółka zakończyła już prace produkcyjne nad grą "Layers of Fear: Legacy", dodano. "Zgodnie z założeniami przyjętej strategii, Bloober Team zamierza tworzyć wyłącznie gry z gatunku

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła przegląd podatkowy w grupie kapitałowej GPW, w wyniku którego podjęto decyzję o konieczności zawiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw

BIK: Kwota odroczonych/zawieszonych zobowiązań wyniosła 76 mld zł na 25 V

zawieszenia (odroczenia) spłat rat kredytu lub pożyczki było zarówno dla nas, jak i dla sektora bankowego niełatwym wyzwaniem. Banki dokonują aktualizacji informacji o historii kredytowej klienta w bazie BIK dwa razy w tygodniu, w związku z tym właściwe oznaczenie i rozróżnienie wszelkich zdarzeń na rachunku

Cherrypick Games: Zyski z 'My Beauty Spa' wzrosną w najbliższych miesiącach

użytkownika można mówić o właściwej premierze tytułu - globalne wydanie to dopiero początek cyklu życia gry.  Na przełomie roku, po wprowadzeniu planowanej aktualizacji, rozpoczniemy aktywne pozyskiwanie graczy. Dużym plusem jest fakt, że obecnie pozyskanie użytkowników kosztuje nas znacznie mniej niż w

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni MSSE w II kw.

regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic" - czytamy w dokumencie. Potrzebę włączenia do strefy terenów w mieście Mielec oraz gminach Trzebownisko, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa zgłosił zarządzający Mielecką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Niniejsza zmiana granic została pozytywnie

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

płatności z tytułu wierzytelności Wiener TU wobec spółki związanych z udzielonymi gwarancjami przez Wiener TU na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

aktualnej, wydanej przez właściwy organ i obejmującej wszystkie działki, na których realizowana jest umowa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod rygorem odstąpienia od umowy, oraz bezskutecznym upływem tego terminu" - czytamy w komunikacie. Za wykonanie zadania Polbau miał otrzymać

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r., bez względu na to, czy zatrudniają pracowników. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez

KE zatwierdziła polski program wsparcia w zw. z pandemią, wart 115 mln euro

przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r. "Ten program o wartości 115 mln euro pozwoli polskim władzom umorzyć przedsiębiorstwom część odsetek, które muszą płacić z tytułu pożyczek, co pozwoli zmniejszyć ich obciążenie finansowe podczas obecnego kryzysu. Pomoże to

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

akcji IM lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów emitenta, podano także. "Ponadto w umowie sprzedaży akcji: a) emitent oraz IGL zobowiązały się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

;mechanizm podzielonej płatności" nie dokona płatności zgodnie z opisem, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (od 1 stycznia 2020 r.). Dodatkowo, w przypadku kiedy sprzedawca nie rozliczy właściwie należnego z tytułu tej sprzedaży podatku VAT, otrzyma 30% sankcji VAT. "

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

BoomBit planuje 3 premiery gier w formule GaaS w III kwartale

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - BoomBit planuje trzy premiery gier w formule GaaS (Game as a Service) w III kwartale br., wszystkie tytuły są już gotowe, natomiast spółka czeka na właściwy moment, poinformował prezes Marcin Olejarz. "W III kwartale planujemy trzy premiery naszych gier w

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. 

roku. Wynik techniczny wzrósł o 8,04% r/r do 733,95 mln zł. Składka przypisana towarzystw życiowych zmniejszyła się o 7,75% r/r do 5 232 mln zł. Wysokość wypłaconych świadczeń z tego tytułu to prawie 5,1 mld zł. "Upowszechnienie indywidualnej ochrony życia i zdrowia jest jednym z

Comarch zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA

nienależytym wykonywaniem przez Comarch umowy OFSA [utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych], wynoszą 3 478 473,6 zł i że zostaną one rozliczone z należnym Comarch od ARIMR odszkodowaniem, którego wysokość w ramach wzajemnych ustępstw ustalono w kwocie 1 478 098,24 zł - z tytułu utraconych korzyści

Klabater: Premiera gry 'We. The Revolution' zaplanowana na 21 marca 2019 r.

rewolucji - niewłaściwe decyzje mogą go kosztować utratę życia. Fabuła gry nie ogranicza się jedynie do sal sądowych, w tle toczonych rozpraw, główny bohater prowadzi życie rodzinne, a także bierze udział w skomplikowanej politycznej grze. Nietypowej dla gier scenerii towarzyszy równie unikatowa oprawa

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

zorganizowania pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca, gdzie doszło do wypadku. Zgłoszenie trzeba sporządzić na piśmie. Może je przygotować zarówno poszkodowany, przełożony, jak i świadek. Pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Etapu 2, Etapu 3 i Paszportyzacji do kwoty 11 140 250,00 zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych z ww. tytułu" - czytamy w komunikacie. Ponadto, w wyniku zidentyfikowania przez Tauron potrzeby wykonania dodatkowych prac i

CDA miało 9,22 mln zł zysku netto, 11,4 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zł rok wcześniej. Ponad 91% przychodów spółki pochodziło ze sprzedaży subskrypcji usługi CDA Premium, z której korzysta już ponad 231 tys. osób. Opłaty z tytułu licencji dla dystrybutorów filmowych i kinowych przekroczyły w minionym roku 21 mln zł, podała spółka. W ubiegłym roku spółka

Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit od 9 IV, debiut na GPW - w I poł. maja (aktual)

W dzisiejszej depeszy w pierwszym akapicie podaliśmy niewłaściwa nazwę spółki. W tytule i dalszej części depeszy nazwa była właściwa. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Oferta publiczna do 2,82 akcji, w tym do 1,3 mln akcji nowej emisji serii F spółki

DM BOŚ podniósł rekomendację Famuru do 'kupuj' i wycenę do 3,33 zł (aktual.)

W tytule poprzedniej wersji depeszy zamieściliśmy niewłaściwą nazwę brokera. Treść depeszy pozostaje bez zmian. Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Famuru do "kupuj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową akcji spółki

MR: Chętni do skorzystania z małego ZUS-u Plus powinni się zgłaszać do 2 marca

kalkulatora składek na stronie eSkładka.pl. Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ZUS Plus powinni złożyć w ZUS następujące dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia), ZUS ZUA lub ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu

Prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(dalej jako: CPK) oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto ustawa określa umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Listem Intencyjnym (WLI) z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen PTE. Na podstawie WLI, Harbin Gloria Pharmaceuticals jest zobowiązana do zapłaty spółce kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji z

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

przejęcie Grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową. Zysk operacyjny Grupy Energa stabilizuje wyniki całego koncernu. Jest również potwierdzeniem, że stawiając na budowę koncernu multienergetycznego obraliśmy właściwy kierunek. Działamy w zmiennym otoczeniu i wymagającej branży, dlatego musimy

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

zbiorowego" - czytamy w komunikacie. Na mocy uchwalonej ustawy, utworzony zostanie państwowy fundusz celowy - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwany dalej 'Funduszem'. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw transportu, natomiast obsługę

Sejm przyjął nowelizację ustawy tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

napędowy i benzyny silnikowe" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.  Dysponentem Funduszu ma być minister właściwy do spraw energii. Zarządzanie Funduszem powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

samozatrudnione, czyli ok. 1.5 tys. zł miesięcznie. Zyska na tym też firma, która zapłaci za pracownika mniejsze składki. Przemysław Hinc: – Gdy menedżer osiąga przychody z dwóch tytułów (tzn. z kontraktu oraz z prowadzonej działalności), wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim wypadku

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

decyzję dyrektora UKS. Mimo to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 21 listopada odbyła się rozprawa, podczas której NSA odrzucił skargę dyrektora Izby Skarbowej dzięki czemu spółka nie musi płacić niewłaściwie narzuconego

P. Błaszczyk zastąpi T. Grudzińskiego na stanowisku prezesa Artifex Mundi od 1 X

, wrócił na właściwe tory. Reorganizacja spółki, którą przeprowadziliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach, daje już bardzo dobre efekty. Mniejszy, efektywniejszy w działaniu, skoncentrowany na dwóch kluczowych obszarach biznesowych Artifex Mundi notuje znowu obiecujące wyniki finansowe oraz stabilne

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności z tytułu prac wykonanych dla Gamma Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Właściwą w tym przypadku będzie Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która niemniej jednak zawiera analogiczną regulację. Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych w związku z przejściem

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

określające określa obowiązki tych podmiotów, a także wprowadzające szereg rozwiązań mających zapewnić cyberbezpieczeństwo najbardziej kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Dotychczas wyznaczono 72 podmioty, uznając je za OUK. Minister właściwy ds. energii ma docelowo objąć swoimi nadzorem około 200

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Polska, Niemcy, Francja i Włochy chcą zmiany ocen fuzji i definicji rynków w UE

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Polska, Niemcy, Francja i Włochy proponują m.in. modernizację obowiązujących wytycznych Komisji Europejskiej dot. oceny fuzji horyzontalnych i definiowania rynków właściwych, by zapewnić uczciwą i niezakłóconą konkurencję oraz wprowadzić bardziej uzasadnioną i

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

tego tytułu za okres nie dłuższy niż 14 dni. Składki ZUS Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Gdy ZUS się zgodzi, firma nie zapłaci odsetek za zwłokę oraz – i to jest nowość – opłaty

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

zostać zatrudnieni na podstawie procedury uproszczonej. Legalnie mogą pracować również wówczas, gdy ich pracodawca złożył we właściwym powiatowym urzędzie pracy stosowne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zostało ono wpisane do ewidencji oświadczeń. Cudzoziemiec może wtedy wykonywać pracę