tytułu należności

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

Już za rok bankowy tytuł egzekucyjny przestanie straszyć klientów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest on niezgodny z prawem. Co zrobią banki? Jak będą ściągać należności? Czy wzrosną ceny kredytów?

Największy proces zbiorowy w Polsce. Akcjonariusze upadłej stoczni przeciwko skarbowi państwa

Największy proces zbiorowy w Polsce. Akcjonariusze upadłej stoczni przeciwko skarbowi państwa

- Akcjonariusze byłej Stoczni Szczecińskiej domagają się odszkodowania za spadek wartości ich akcji w związku z upadkiem stoczni - mówi "Wyborczej" sędzia Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wyjaśnia, że roszczenia poszczególnych osób są różne i zależą od liczby posiadanych

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie

"Parkiet": Polacy coraz częściej nie spłacają kart kredytowych

W końcu czerwca udział kredytów zagrożonych w przypadku należności z tytułu kart kredytowych wynosił 6,3 proc. Był o 0,1 pkt proc. większy niż w końcu 2007. Wzrost wydaje się niewielki, ale nastąpił mimo wysokiej dynamiki zadłużenia w rachunkach kart. Zadłużenie Polaków z tytułu kart kredytowych

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r. W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) w kwocie 5 mln zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana przez JSW, podała

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

. Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15

Famur: PGG czasowo zawiesiła wykonywanie umów o wartości ok. 103 mln zł

powiązanymi usługami 'aftermarket') z tytułu wskazanych do zawieszenia umów na dzierżawę kombajnów chodnikowych wynosi ok. 7 mln zł netto. Natomiast łączna wartość wskazanych do zawieszenia umów na dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych wynosi ok. 103

Orange liczy na ok. 150 mln zł ze sprzedaży należności na raty w II półroczu

należności na 130 mln zł zostały sprzedane - i taka gotówka nas zasiliła. Chcemy kontynuować ten program przez co najmniej 2 lata, jeśli warunki finansowe pozwolą" - powiedział Nowohoński podczas spotkania z dziennikarzami. "Przy dobrych warunkach finansowych szacujemy, że pozyskamy z tego tytułu

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

przedmiotowego schematu finansowania, w przypadku powstania bezspornej należności z tytułu umowy, emitent zbędzie należność z dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej. Zamawiający zobowiązał się do ustanowienia, zgodnie z prawem ukraińskim, zabezpieczenia na rzecz KUKE lub podmiotu, który

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 21,5% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,3%

o.o. z tytułu finansowania maszyn i pojazdów sukcesywnie rosły, osiągając na koniec czerwca poziom 3,9 mld zł" - czytamy dalej. Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 8 728,8 mln zł i zwiększyły się o 6,4% pod wpływem sprzedaży w segmencie

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka

PHZ Baltona nie wypracowała rozwiązania polubownego z PPL

zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska o wpłynięciu do banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych, wskazano także. Grupa kapitałowa

ING BSK wezwał Vistal Gdynia do zapłaty ponad 62 mln zł

wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy dyskontowej do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 1 464 324,56 zł w tym: (a) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconej należności głównej w kwocie 1 184 758,95 zł (b) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

%. w 16 ratach, określonych jako procent łącznej kwoty dokonywanych spłat. Odsetki od wierzytelności ulegają umorzeniu. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli z grupy 1 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 37%.  Należność główną wierzytelności wierzycieli grupy 2 spółka spłaci w

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK alarmowała w swoim raporcie

Action opublikował projekt propozycji układowych

postępowaniu sanacyjnym. (v) wierzytelności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu oraz wszelkie inne należności uboczne zostaną umorzone w całości. - Grupa II (i) wierzytelności, które obejmują kwoty należności głównych, zostaną zaspokojone przez spółkę w ten

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 6,9% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

wartość 2 mld zł, tj. o 10,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Udział sprzedaży przeprowadzonej przez kanały zdalne wyniósł 31,2% wobec 24,2% w analogicznym okresie 2019 r. Portfel należności z tytułu kredytów gotówkowych Santander Bank Polska S.A. zwiększył się w ujęciu rocznym o 20,6%, osiągając na

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

sprawcę obowiązek naprawienia szkody lub orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, to należności z tego tytułu nie muszą przekraczać jednej dwudziestej wartości nieruchomości dłużnika, aby dopuszczalne było wyznaczenie licytacji tej nieruchomości. Warto zatem, aby pokrzywdzeni składali stosowne wnioski w

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

, kwiecień, maj 2020), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków, przysługuje jej zwolnienie z opłacania należności na ubezpieczenia społeczne w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Jeżeli firma nr 1 zgłosiła się po

ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 450,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 451,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, prezentując wstępne niezaudytowane dane. Wynik z tytułu odsetek

Czerwona Torebka dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii. Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. z tytułu finansowania maszyn i pojazdów sukcesywnie rosły, osiągając na koniec września poziom 4,8 mld zł" - czytamy dalej. Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 9 083,1 mln zł i

Lotos Oil wydłużył do 100 dni czas na zapłatę części należności przez pandemię

silnikowych Lotos Quazar lub Aurum do końca czerwca br. wraz z dodatkiem promocyjnym w postaci bonów, które kontrahenci mogą zrealizować na zakupy spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają 100 dni na zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego, poinformowano

Projprzem utworzył odpis na 1,99 mln zł w skons. sprawozdaniu za I poł. br.

jednostkowego Projprzem S.A. za I półrocze 2016 roku dotyczą następujących należności: a) Odpis w wysokości 1 115 406,16 zł z tytułu należności od spółki zależnej PROMStahl Polska sp. z o.o., w związku ze sprzedażą realizowaną na rynek rosyjski oraz nikłym prawdopodobieństwem wyegzekwowania tych należności. W

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w 2017 r.

kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63% (0,75% na 31 grudnia 2016 r.), podano w raporcie. Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, które obejmują: - odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł (w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej Ursus Dystrybucja w

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7%

brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 4,8% do 148 647 mln zł w efekcie: wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8,3% r/r do 80 895,6 mln zł pod wpływem kredytów gotówkowych i hipotecznych; wzrostu portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 13% r/r do 9 267 mln zł

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

dotkniętych przez COVID-19, podano także. Bank podał, że prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing, Santander Consumer Multirent i PSA Finance Polska z tytułu finansowania maszyn i pojazdów wyniosły na koniec czerwca 5,2 mld zł (5,1 mld zł na koniec 2019 r.) Z kolei należności z

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

;Zarząd [...] informuje, że z powodu występujących poważnych trudności z egzekucją należności od spółki THC PRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 lutego 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 1 500 000 zł z tytułu umowy sprzedaży akcji w spółce

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) ogłosił przetarg dotyczący nabycia wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł, podał BPS.  "Bank Polskiej Spółdzielczości [...] zaprasza do złożenia listów

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1217 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 534 mln zł wobec 2 538 mln zł rok

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń" - czytamy w komunikacie. W placówkach ZUS

NBP: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły -1,47 mld zł w 2018 r.

transakcji z tytułu akcji i innych formy udziałów kapitałowych (-7,5 mld zł), przy dodatnich reinwestycjach zysków (5,1 mld zł), oraz dodatnich transakcjach z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (1 mld zł)" - czytamy w raporcie. Ujemne należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 155 mln zł (tj. 2,1%) i wyniósł 7,2 mld zł. Bank wyjaśnił, że za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały niższe należności z tytułu kart kredytowych, częściowo skompensowane przez wzrost kredytów hipotecznych (sprzedaż wzrosła

Elektrobudowa: Szanse na uzgodnienie termsheet do 17 IX są znikome

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana, - przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 130,15 mld zł pomocy

- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 24,14 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,2% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL: 4,5%

%) i wyniosły 82 918,8 mln zł. "Drugą pod względem wielkości pozycję zobowiązań i kapitałów Grupy mBanku (10,4%) stanowiły zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wzrosły one w ujęciu kwartalnym o 565,2 mln zł, tj. +3,2% do kwoty 18 000,3 mln zł. Z uwagi na dominację emisji

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka. "W dniu 26 marca 2020 roku nastąpił termin płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, przy czym mając

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 123,27 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 22,1 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 122,47 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,81 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 121,3 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,54 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 120,02 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,30 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 117,36 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 20,59 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 115,05 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 20,15 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

. wyniosły 78 694 mln zł i były wyższe o 4 969,8 mln zł tj. 6,7% w porównaniu do końca września 2018 r. dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw oraz rosnących istotnie należnościach leasingowych" - czytamy w raporcie kwartalnym. W strukturze walutowej należności od klientów

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

%). Niemniej jednak odmienne tendencje wystąpiły w egzekucji należności scentralizowanych, w tym głównie podatku akcyzowego, gdzie odnotowano istotny spadek (o 51,5%) kwot wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym oraz kwot objętych tytułami wykonawczymi. Negatywny wpływ na ten stan rzeczy miały

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniósł 947,2 mln zł wobec 619,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r "Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych zwiększyły się o 53,0% r/r, odzwierciedlając: wzrost ryzyka kredytowego w branżach najbardziej

Elektrobudowa: Bank wypłacił PKN Orlen gwarancje za budowę Instalacji Metatezy

, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku" - czytamy w komunikacie. Saldo pozostających nierozliczonych należności z tytułu zrealizowanych prac na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 104,4 mln zł (w tym

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

. Odpis ten - w związku z tym, że dotyczy należności do spółki zależnej - zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Redan. "Aktywo na podatek odroczony z tytułu strat podatkowych na

Getin Holding: Rosyjski OOO Carcade miał 26,6 mln zł zysku w 2018 r.

(60 608 tys. zł) - wynik z tytułu prowizji i opłat: 436 364 tys. RUB (25 153 tys. zł) - zysk netto: 461 134 tys. RUB (26 582 tys. zł) - należności z tytułu leasingu finansowego: 15.688.539 tys. RUB (848 750 tys. zł) - suma bilansowa: 18 595 017 tys. RUB (1 014 060 tys. zł) - zwiększenie

Santander BP miał 350,69 mln zł zysku netto, 208,27 mld zł aktywów w I kw. 2019

Santander Bank Polska S.A. z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 262,7 mln zł wobec 203,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, w tym odpisy Grupy Santander Consumer Bank S.A. osiągnęły wartość 76,9 mln zł wobec 36,9 mln zł w okresie porównawczym"

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

specjalnego komunikatu przelewu. Dotyczy to wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP" - czytamy dalej. MF ostrzega, że za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podatku VAT (dodatkowe

APS Energia miała wstępnie 0,9 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - APS Energia podjęła decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności grupy kapitałowej kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej. W związku z powyższą decyzją APS Energia odnotowała 0,9 mln zł

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 114,12 mld zł pomocy

- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,96 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 636,31 mln zł wobec

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 112,6 mld zł pomocy

należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,41 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z

Sfinks Polska miał wstępnie 13,62 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "Na zmianę wyników wpływ miało w głównej mierze rozpoznanie w III kwartale 2019 r. kosztów z tytułu: odpisów na utratę wartości majątku trwałego w kwocie 4 270 tys. zł, odpisów na należności w kwocie 2 004 tys. zł oraz różnic kursowych z

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

poprzedniego kwartału. "Wartość należności od klientów netto na koniec I kwartału 2017 roku wyniosła 19,2 mld zł i była wyższa 0,4 mld zł (tj. 1,9%) w stosunku do końca 2016 roku. Po wyłączeniu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, wartość należności

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 26% r/r w 2018, wskaźnik NPL: 4,5%

wyniósł 4,5% na 31 grudnia 2018 r. wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,90% wobec 0,63% rok wcześniej.  Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów był na poziomie 91,9% w 2018 r wobec

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

% w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9% do 8,6%. "Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36% w

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

sektora publicznego wyniosły 52 037,5 mln zł i były wyższe o 8,4% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i PSA

GetBack porozumiał się z mBankiem w sprawie spłaty kredytu

na wykonanie przez emitenta układu" - czytamy w komunikacie. 21 lutego mBank wypowiedział umowę kredytu spółce GetBack w restrukturyzacji w związku z brakiem spłaty w terminie należnej kwoty i odsetek. GetBack podał wtedy, że według stanu na 13 lutego 2019 r. należności z tytułu umowy

Wierzytelności Onico względem mFaktoring spadły o 38,94 mln zł

wobec kontrahenta spółki Anwim [...], w dniu 27 sierpnia br., spółka Anwim dokonała wpłaty kwoty w wysokości 38 939 578,46 zł. Kwota wpłaty stanowiła należność z tytułu realizacji umów dostaw paliwa przez emitenta do spółki Anwim, zaś mFaktoring świadczy usługi faktoringowe na rzecz emitenta na

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności w zryczałtowanej wysokości, w zależności od wartości świadczenia - od równowartości 40 euro (gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł), przez równowartość 70 euro (od 5 do 50 tys. zł), aż do równowartości 100 euro (powyżej 50 tys. zł) - wyjaśnia Giermak

JSW: Szkoda zw. z brakiem realizacji planu po 23 III wyniosła 1,23 mln ton

czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego" - czytamy w komunikacie. JSW podkreśliła, że doświadcza ograniczeń związanych z restrykcjami związanymi z COVID-19 także w obszarze handlowym, w konsekwencji czego w II kwartale

Feerum: Wejście w życie ukraińskiego kontraktu uprawdopodobni dywidendę za 2018

jest podjęcie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji [...]. W wyniku kontroli stwierdzono, że spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła" - czytamy w komunikacie. Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli i

Feerum pozyskało kontrakty na Ukrainie warte blisko 50 mln euro

) ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3 mln euro). Niespełnienie się powyższego warunku we wskazanych terminach spowoduje

BNP Paribas BP miał 217,06 mln zł zysku netto, 106,5 mld zł aktywów w II kw.

. ROE znormalizowane (tj. z wyłączeniem kosztów integracji oraz dodatkowo w 4 kw. 2018 bez efektów rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności RBPL (zysku na okazyjnym nabyciu i rozpoznania odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla należności bez utraty wartości / ECL

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

podobnych dochodów przedsiębiorstwa, które nie będą niezbędne do niezakłóconego prowadzenia bieżącej działalności spółki, takich jak np. nadwyżka środków pieniężnych; - konwersję części należności głównych na akcje spółki, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 p.r.; - umorzenie 100% należności z tytułu odsetek

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8

BZ WBK planuje sprzedaż części portfela kredytów nieregularnych w 2017 r.

stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,75% (wobec 0,85% na 31 grudnia 2015 r.). Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 784,6 mln zł wobec 810,7 mln zł za 2015 r. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na

KRD: Zaległości wobec dostawców mediów domowych wynoszą ok. 1,4 mld zł

operatorom telefonicznym. "Na zadłużenie wobec operatorów oprócz zaległych abonamentów składają się często noty obciążeniowe wynikające z kar umownych, a także należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory. Oferowane w pakietach sprzęty są łakomym kąskiem dla

BZ WBK miał 634,95 mln zł zysku netto, 168,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

odzwierciedlenie w niższym poziomie kwartalnej marży odsetkowej netto" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 251,79 mln zł w II kw. wobec 100,36 mln zł rok wcześniej.  W I połowie 2018 r. obciążenie rachunku zysków i

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

ZCP należności i zobowiązania, zapasy materiałów, środki trwałe i ruchomości oraz elementy wyposażenia, prawa z rachunków bankowych, prawa wynikające z umów z odbiorcami, podwykonawcami, dostawcami, klientami, prawa własności intelektualnej, uzyskane decyzje administracyjne, koncesje, licencje

Cherrypick Games miał 3 mln zł straty netto, 3,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

nadchodzących miesiącach. W 2019 roku sporo czasu poświęciliśmy na dochodzenie naszych należności z tytułu sprzedaży naszej gry - My Hospital - przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach. Ze względu na obowiązującą nas poufność nie możemy podzielić się szczegółami tego sporu. Jest on jednak widoczny w naszym

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r.  "Wartość należności Idea Banku od tych funduszy wynosi 73,2 mln zł. Obecnie należności Idea Banku od funduszy z tego tytułu są regulowane terminowo" - podkreślono.  Idea

ING BSK wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową

kredytowych przez główny bank finansujący spółkę oraz wystąpienie przypadku naruszenia polegającego na braku wpływów należności ze scedowanych na ING wierzytelności handlowych, podkreślono. Na dzień sporządzenia wypowiedzenia zadłużenie z tytułu kredytów obrotowych udzielonych na podstawie umowy

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, - nieujęcie rezerwy z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez AFRIG w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

antykryzysowej" istnieją również inne formy pomocy dla przedsiębiorców. Można złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek zostanie złożony w trakcie epidemii lub 30 dni od odwołania stanu epidemii, nie nalicza się opłaty

Senat przyjął projekt ustawy, zakładającej uzupełnienie subwencji JST

samorządu terytorialnego. Istniałaby też możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług w przypadku umorzenia wierzytelności albo odstąpienia od dochodzenia należności. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "z

MR: Firmy złożyły 3,6 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy

przedsiębiorstw] z Europejskiego Funduszu Społecznego zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 mln zł (wg stanu na 8 maja 2020). Rozwiązania, dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w związku z COViD obowiązują od 1 kwietnia. "

Opłata cukrowa ma dać 3,23 mld zł dochodów w pełnym roku obowiązywania

Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na walkę z nadwagą i otyłością. Reszta kwoty (3,5%) byłaby przeznaczana na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną. Ich dysponentem ma

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

. Kwota dotyczy rozliczenia należności wynikających z kontraktu zawartego w 2015 roku na kwotę ponad 58 mln zł, zgodnie z którym Awbud zrealizował w formule generalnego wykonawstwa budynek Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej - Vratislavia Medica. "Zdecydowaliśmy się wystąpić na

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 4,4% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 5,4%

dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 8,1% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 3,2% r/r do 79,87 mld zł dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (7,4% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym