tytułu nabycia

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. "Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - CCC w wyniku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej dokonało istotnych przeszacowań, podała spółka. Przeszacowanie wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji będzie miało dodatni wpływ na wynik finansowy grupy i wyniesie

FFiL Śnieżka: Ostateczna cena nabycia udziałów Poli-Farbe to 8,68 mld HUF

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów wyniosła 8,677 mld

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie 19 579 144,14 zł w całości na kapitał rezerwowy. [...] Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia" - czytamy w uchwale. W ramach

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 54% r/r do 129 mln zł w II kw. br.

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 129 mln zł i były niższe o 54% r/r, podał Kruk.  Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br.

; wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Ponadto Gino Rossi poinformowało, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - podmiot zależny Kruka - podpisał umowę z Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej

Draw Distance sprzedał prawa opcji do 'Serial Cleaner' na rzecz Sony Pictures

na wyłączność autorskich praw majątkowych gry "Serial Cleaner". Z tego tytułu Draw Distance przysługiwać będzie jednorazowa opłata. Umowa będzie mogła zostać przedłużona na kolejny rok za dodatkową opłatą. W przypadku skorzystania z prawa opcji, producent nabędzie prawa do ekranizacji gry

Grodno sfinalizowało nabycie 100% udziałów spółki Magma

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Grodno przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów, podała firma. "Zarząd Grodno S.A. [...] otrzymał potwierdzenie od dwóch osób fizycznych, z którymi zawarł umowę nabycia 100

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami

Asmodev chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku

zamiłowania do osobliwego poczucia humoru, które nabyłem podczas współpracy z PlayWay oraz Ultimate Games, a także z fascynacji okultyzmem i grozą. Postanowiłem stworzyć uniwersum, w którym zapanuje symetria między pikantnym humorem, a przejmującym horrorem. Doświadczenie nabyte podczas pracy nad grami i

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 132% r/r do 1 390 mln zł w I kw. 2019

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 390 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 132% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 179 mln zł i były wyższe o 43% r/r, podał Kruk.  Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli

Spółka Benefit Systems nabyła Masovian Sports Center i NewCo3

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems nabyła 100% udziałów Masovian Sports Center oraz 100% udziałów NewCo3, podał Benefit. Łączna cena z tytułu nabycia wynosi 69 mln zł.  "Zgodnie z umową sprzedaży, GVL oprócz ceny, będzie uprawniony do

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 87% r/r do 83 mln zł w III kw.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) -  Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 83 mln zł w III kw. 2019 roku i była niższa o 87% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 433 mln zł i wzrosła o 14% w

Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,5 zł za sztukę

postanowiło przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2019, w kwocie 19 579 144,14 zł w całości na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku, - ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości około 3 690 mln zł, w związku z nabyciem w dniu 30

Marvipol ma aneks do umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku za 13,9 mln zł netto

kary umowne w wysokości po 2,5 mln zł za niewykonanie pewnych zobowiązań BAG określonych w umowie" - czytamy w komunikacie. Tytułem zabezpieczenia zwrotu kwot wpłaconych przez MGG na rzecz BAG na poczet ceny nabycia przez MGG Nieruchomości oraz za przeniesienie praw do dokumentacji projektowej

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 VI

około 49 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Ponadto spółka informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Nowe regulacje weszłyby w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jakie rodzaje inwestycji będą podlegać kontroli? Aktualny projekt nakłada wymóg uprzedniego zawiadomienia prezesa UOKiK o zamiarze dokonania przez podmiot spoza EOG inwestycji skutkującej nabyciem, osiągnięciem lub &ndash

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

;Ponadto emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC" - czytamy także w drugim komunikacie. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

wyniku prowizyjnego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności RBPL, podkreślono także

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. "Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa zyska wiedzę i

BNP Paribas BP miał 217,06 mln zł zysku netto, 106,5 mld zł aktywów w II kw.

. ROE znormalizowane (tj. z wyłączeniem kosztów integracji oraz dodatkowo w 4 kw. 2018 bez efektów rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności RBPL (zysku na okazyjnym nabyciu i rozpoznania odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla należności bez utraty wartości / ECL

Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Three Little Bears'

umowy inwestycyjne z Ultimate Games (wydawca), na mocy których nabyła licencje do gier "Psycho Wolf" na PC oraz "Scrap" na konsolę Nintendo Switch, przypomniano. "Nabyliśmy prawa do czerpania przychodów z dwóch bardzo obiecujących tytułów. Wierzymy, że ta inwestycja bardzo

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

Investment, pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości firmy z tytułu nabycia EGB Investment oraz wartości niematerialnej w postaci wartości relacji z Altus TFI SA w nieuzasadnionej wysokości. "Naruszenia dokonane przez GetBack SA w restrukturyzacji w związku

Czy zakup śmieciarki w formie leasingu i wozu asenizacyjnego za gotówkę to jedno zamówienie?

lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.  W przypadku umowy leasingu są więc trzy podmioty:  1)    strona finansująca (leasingodawca),  2)    strona korzystająca (leasingobiorca) oraz  3)    zbywca.  Renata Dzikowska 

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino Rossi, zapasów towarów, maszyn do produkcji

CD Projekt: Gra 'Wojna Krwi' dziś zadebiutowała na Nintendo Switch

Switch powstała we współpracy ze studiem Crunching Koalas. Tytuł jest dostępny do nabycia w dystrybucji cyfrowej w sklepie Nintendo eShop. 'Wojna Krwi' dostępna jest również na GOG.COM, Steam, PlayStation 4 oraz Xbox One" - czytamy w komunikacie. W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED

Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2018 r.

. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk w 2018 r. wyniosła 8 853 mln zł wobec 16 403 mln zł w 2017 r. (- 46%). Nakłady na wierzytelności nabyte w ub. r. wyniosły 1 395 mln zł wobec 976 mln zł w 2017 r. (+43%). Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kruk

Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r.

, cytowany w komunikacie. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk w 2019 r. wyniosła 8 274 mln zł wobec 8 853 mln zł w 2018 r. (- 7%). Nakłady na wierzytelności nabyte w ub. r. wyniosły 781 mln zł wobec 1 395 mln zł w 2018 r. (-44%). Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

komunikacie.  Ponadto, zgodnie z porozumieniem nabywających, Cyfrowy Polsat zapłaci na rzecz Karswell kwotę 4 135 108,04 zł tytułem wynagrodzenia za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Karswell ostatniej akcji objętej wezwaniem a dniem, w którym nastąpi sprzedaż 58 709 376 akcji

CD Projekt 'na chwilę obecną' nie widzi przesłanek do zawiązania rezerw

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - CD Projekt "na chwilę obecną" nie widzi przesłanek do zawiązania rezerw na dodatkowe wynagrodzenia z tytułu zawartych historycznie umów nabycia praw do produkcji i wydawania gier "Wiedźmińskich", poinformował ISBnews członek zarządu ds

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

. lub do końca 2023 r." - czytamy dalej. AMS została również zobowiązana z tytułu opcji sprzedaży (opcja put) przyznanej sprzedającym do nabycia od sprzedających odpowiednio: (i) 50% pozostałych udziałów w Piano Group po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Piano Group za 2021 r. (opcja put 1

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - OT Logistics ma umowę z Erste na podstawie, której nabędzie od funduszy zarządzanych przez Erste 20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu

Trwa emisja akcji IRON VR - Spółka zależna CARBON STUDIO chce pozyskać 2,5 mln zł

inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A.Informacje o akcjach i warunkach ich nabycia zostaną zaprezentowane – 1 grudnia br. – na platformie CrowdConnect.pl . W  II półroczu br. 10 proc. akcji Iron VR nabyło Movie Games, notowany na NewConnect producent i

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 148% r/r do 647 mln zł w III kw. br.

(+37% r/r) w portfele o wartości nominalnej 6 241 mln zł (-38% r/r). Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła 381 mln zł w III kw. (wzrost o 10% r/r). W okresie I-III kw. 2018 roku spłaty wyniosły 1 144 mln zł (+15% r/r), podano też w komunikacie.  Kruk S.A. jest

Griffin Premium RE przystąpi do nabycia Quattro Business Park w Krakowie

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Griffin Premium RE przystąpi do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych pod nazwą Quattro Business Park w Krakowie, wynika z komunikatu spółki. "Globalworth

Klabater chce odkupić prawa do wydanej przez siebie gry Heliborne

2016 roku, pełna wersja dostępna jest od października 2017. Do tej pory sprzedało się blisko 90 tys. kopii podstawowej gry oraz blisko 100 tys. dodatków do gry (DLC). Wishlista użytkowników zainteresowanych nabyciem tytułu wynosi 130 tys. Wydawcą Heliborne jest Klabater, poinformowano

Nakłady grupy Kruk na zakup portfeli wzrosły r/r do 214 mln zł w I kw. br.

nabyte przez grupę wyniosła 64 mln zł przy wartości nominalnej 413 mln zł, podał Kruk. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Kruka wyniosła 309 mln zł w I kw. br. wobec 217 mln zł (czyli wzrosła o 42% r/r), podano również w komunikacie.  Kruk jest największą firmą zarządzającą

Unibep: Unidevelopment kupił działkę w Warszawie pod ok. 100 mieszkań

mln zł na poczet łącznej ceny w wysokości 23,5 mln zł z tytułu nabycia pozostałych działek w ramach nieruchomości pod kolejne dwa etapy ww. inwestycji realizowanej przez Unidevelopment, których przeniesienie na rzecz kupującego ma nastąpić najpóźniej w I kwartale 2020 r., podano także. Grupa Unibep

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 23 mln zł w II kw. 2020 roku i była niższa o 82% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 417 mln zł i spadła o 7% r/r, podała spółka

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

jako dodatkowy przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w II kwartale 2020 roku" - czytamy dalej. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z środków pochodzących z transzy kredytu capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku. Grupa

Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r.

bezpieczny margines przy szacowaniu wysokości odpisów i rezerw. Bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

mln zł, z czego 257,96 mln zł w gotówce, a 1 031,8 mln zł z emisji akcji podziałowych.   Przekazana zapłata pomniejszona o wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto (1 677,5 mln zł) dała wstępny zysk z tytułu nabycia wysokości 387,7 mln zł.  "Korekta do wartości

Red Dev Studio zakończy etap planowania gry 'Project X' do 30 września br.

kolejności dostępna będzie w wersji na konsole Nintendo Switch. Budżet projektu to ok. 250 tys. zł, przypomniano. "Gra umożliwia nam wygenerowanie istotnych przychodów, a co równie ważne, daje unikalną szansę nabycia nowych kompetencji przydatnych w produkcji kolejnych tytułów, w tym 'Project-u X

Kredyt Inkaso: Spłaty zadłużeń wzrosły wstępnie do 56,8 mln zł w I kw. r.obr.

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Wpłaty dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso wzrosły o 36% r/r i wyniosły ok. 56,8 mln zł w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. kwiecień-czerwiec 2018), podała spółka.  "Wysokość szacunkowych wpłat dłużników

Getback ma umowę nabycia wierzytelności o wartości nominalnej ponad 1 mld zł

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Podmiot zależny Getback zawarł umowę nabycia niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł, podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami umowy, przeniesienie własności wierzytelności zaplanowane jest w dwóch etapach, każdy po

SimFabric rozszerzył współpracę z Microsoft Corporation

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - SimFabric rozszerzył współpracę z Microsoft Corporation, podała spółka. Na mocy zawartego przez firmy aneksu do umowy, projekty SimFabric mogą być wydawane na Xbox Series X, a także na wszelkie pozostałe generacje konsol Xbox. Spółka nabyła także możliwość

Creepy Jar: Sprzedaż gry 'Green Hell' przekroczyła 1 mln sztuk

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk, podała spółka. Gra od ponad tygodnia ponownie znajduje się w czołówce najbardziej popularnych tytułów w serwisie Steam. Na tzw. wishliście znajduje się obecnie 884 tys

Marvipol Development ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z niepowiązaną osobą prawną przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu za 25 mln zł netto pod inwestycję deweloperską, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków nabycia od sprzedającego przez emitenta

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

nabędzie należności z tytułu umowy od emitenta, w postaci zastawu na dostarczonych elementach silosów oraz hipoteki na oddanych do użytkowania kompleksach silosów" - czytamy w komunikatach. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji serii A z wykorzystaniem środków z emisji obligacji w ramach programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii A lub nabycia obligacji serii A przez spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu

APN Promise ma umowę z PKN Orlen o wartości max. 30 mln euro

Operations Limited, podała spółka. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 30 mln euro, podał APN Promise.  Jak podano, usługi APN Promise mają być związane z obsługą umowy Enterprise Agreement w tym Rejestracji Enterprise, która zostanie zawarta między PKN

Budimex nabył pozostałe 51% akcji FBSerwis za 98,5 mln zł

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie Budimex zobowiązał się do zapewnienia, że FBSerwis zwróci Ferrovial Services

Nakłady grupy Kruk na zakupy portfeli spadły o 56% r/r w II kw. do 292 mln zł

47% r/r/ do 338 mln zł wartość spłat z tytułu obsługi portfeli, podała spółka.  Kruk poinformował także, że wartość nominalna wierzytelności nabytych grupę w I półroczu br. wyniosła 7 356 mln zł wobec 6 413 mln zł rok wcześniej (wzrost o 15%). Nakłady na wierzytelności wyniosły w 506 mln zł w

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

; "Zgodnie z listem intencyjnym intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie do zamknięcia transakcji do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia

Premium Fund przejął Glass Cannon Games - twórcę gry 'Jars'

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) nabył 100% udziałów w Glass Cannon Games, podała spółka. Jest to drugi po Mousetrap Games podmiot z branży gamingowej przejęty przez Premium Fund w tym roku. Glass Cannon Games to zarejestrowana w Iławie spółka z

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 68% r/r do 57 mln zł w I kw.

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w porównaniu z I kw

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

różne sposoby oraz z wynagrodzeniem z tytułu korzystania z utworu. I to właśnie wyłącznie autorskie prawa majątkowe mogą być przenoszone w ramach umów, lub odpowiednio podlegają dziedziczeniu. Dziedziczenie praw autorskich odbywa się praktycznie na tych samych zasadach co innych tytułów, np. prawa

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja. KNF nałożyła na spółkę

Wielton: Dług netto/EBITDA pozostanie bezpieczny po sfinansowaniu akwizycji LD

akwizycję potrzeby poszukiwania dodatkowego finansowania" - dodał prezes, pytany czy akwizycja będzie wymagała np. emisji akcji. Wczoraj Wielton podał, że zawarł umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku

Grodno ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Magma

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Grodno otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Magma, podał Urząd. Przejęcie kontroli miało nastąpić poprzez nabycie przez Grodno 100% udziałów w kapitale zakładowym Magma. 28 grudnia Grodno

Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji

wzmacniające naszą dotychczasową obecność rynkową. Nie zwalniamy tempa" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas konferencji prasowej. W lutym Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet. Na podstawie umowy przyrzeczonej spółka nabyła

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Grodno podpisało z dwoma osobami fizycznymi umowę nabycia 100% udziałów spółki Magma, podała firma. Cena nabycia została ustalona na 20 mln zł z możliwością korekty w dół. "Zawarcie umowy poprzedzone było spełnieniem wszystkich warunków przedstawionych w

Agora ma umowę dot. nabycia udziałów Online Technologies HR za 7,7 mln zł

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Agora zawarła z dwiema osobami fizycznymi, udziałowcami Online Technologies HR (sprzedający) oraz ze spółką Online Technologies HR umowę inwestycyjną i umowę wspólników przewidującą m.in. nabycie przez Agorę 32 udziałów tej spółki oraz objęcie 15 nowo utworzonych

CDRL ma umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

sprzedającymi - Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz czterema osobami fizycznymi umowy nabycia łącznie 90% udziałów spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka dodała, że dziś, wszystkie zlecenia przelewów należności z tytułu ceny zostały przez emitenta zlecone. "W związku z powyższym, własność

Klabater ma umowę z Meridiem Games na dystrybucję Big Pharmy w wersji na konsole

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

akcji był Trigon Dom Maklerski, poinformowano. "Zainteresowanie nabyciem akcji Gaming Factory było ogromne, o czym świadczy redukcja w transzy inwestorów indywidualnych na poziomie ponad 89%. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli nas nowi akcjonariusze, dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieźć

Kredyt Inkaso: Wpłaty od dłużników wyższe szac. o ok. 30% r/r w r.obr. 2017/2018

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso wyniosła 52 mln zł w IV kw. roku obrotowego 2017/2018 i była wyższa o 27% w skali roku, zaś w całym roku obrotowym wyniosła ok. 185 mln zł, co oznacza

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

W dzisiejszej depeszy w tytule wystąpiła oczywista pomyłka pisarska - właściwa nazwa wzywającego to Fortbet.  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy  Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica.  "

Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na PS4 25 III

, że już za kilka dni 'Vampire The Masquerade - Coteries of New York' doczeka się swojej wersji zarówno na Nintendo Switch, jak również na PlayStation 4. Premiery gry odbędą się kolejno - 24 i 25 marca. Nasz tytuł za pierwszym razem przeszedł certyfikację Sony, co jest dla nas potwierdzeniem, że

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45 595 000 zł (co stanowi ok. 10,6 mln euro), podała spółka. Fakt ten nie będzie miało wpływu na zyski lub straty spółki wykazane w

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji 

ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał walnego zgromadzenia 3. Walne zgromadzenie akceptuje wydatkowanie przez spółkę kwoty w maksymalnej wysokości 41 000 000,00 zł,, sfinansowanej z

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

z otrzymaniem wydanej przez naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie

Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015

kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabytych akcji TXM, wskazano również. "Na okoliczność wyżej wymienionej transakcji Redan uzyskał indywidualną interpretację podatkową, według której spółka określiła koszty sprzedanych akcji TXM SA. Jednak w ocenie kontroli we wniosku o wydanie indywidualnej

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Wielton zawarł z Laurencem Davidem Marshallem umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim, podał Wielton. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch

Przegląd informacji ze spółek

Grodno przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów, podała firma. Piotr Gromniak zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Echo Investment ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018

MF: Wchodzą nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przypomina, że wraz z nowelizacją ustawy w sierpniu 2017 r. wchodzą nowe przepisy dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli m.in. dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 stycznia

mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 10. i 11. niniejszej uchwały, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę; ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów

Dom Dev. ma przedwstępną umowę na grunty w stolicy za maks. 184,6 mln zł

Mirabelle Investments porozumienie o rezygnacji przez tę spółkę z nabycia praw do przedmiotowych nieruchomości" - czytamy w komunikacie.  Łączna kwota wynagrodzeń, które spółka zobowiązała się zapłacić ww. podmiotom z tytułu powyższych umów wynosi nie więcej niż 184 606 000,00 zł, podano także

GetBack uzyskał łącznie 1 212,9 mln zł spłat w 2017 r., wzrost o 70,1% r/r

fundusze własne oraz oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze zewnętrzne należnych Spółce. Na koniec 2017 r. oczekiwane przez spółkę wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 7,8 mld zł, podano także. Grupie kapitałowej GetBack udało się również utrzymać na

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

w komunikacie. "Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane - w całości - jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych

Ultimate Games rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 3 lipca, a jako termin wypłaty dywidendy 17 lipca 2020 r.  "Zarząd przedstawi powyższy wniosek radzie nadzorczej spółki do oceny, a ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2019 podejmie zwyczajne walne

Klabater miał blisko 1 mln zł zysku netto przy 6 mln zł przychodów w 2019 r.

; - powiedział szef studia Klabater Robert Oglodziński, cytowany w komunikacie. Drugim najważniejszym projektem studia w tym roku będzie "Heiborne Definitive Edition" - gra, do której spółka nabyła prawa od studia JetCatGames. Pełna wersja tytułu na PC jest dostępna w sprzedaży od października 2017

Dom Development: Spełnił się warunek nabycia gruntów na Żoliborzu w Warszawie

. nieruchomościach, oraz z Mirabelle Investments porozumienie o rezygnacji przez tę spółkę z nabycia praw do przedmiotowych nieruchomości. Łączna kwota wynagrodzeń, które spółka zobowiązała się zapłacić ww. podmiotom z tytułu powyższych umów wynosi nie więcej niż 184 606 000,00 zł. Powierzchnia przedmiotowych

Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r.

spółki zależne, zarząd emitenta podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej podziału powyższej prognozy na wynik operacyjny EBITDA części nieruchomościowej prowadzonej działalności w przedziale 410-430 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność

Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

kwartale 2018 roku, wskazano w informacji. "Wyżej opisane zwiększenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy aktywów spółek zależnych ujmowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat wycenianych w momencie nabycia spółki zależnej w wartości godziwej" - czytamy

11bit studios: Premiera gry 'Children of Morta' w III kw., ustalona cena detal.

dystrybucji cyfrowej, w wersjach na komputery PC oraz konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch, została wyznaczona na 21,99 USD/euro. Tytuł będzie również dostępny w dystrybucji pudełkowej w cenie 24,99 euro (wersja na komputery PC, będzie do nabycia w Europie i Australii), 29,99 USD/euro (wersja na konsolę

Kwasa Europe złożył do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie części GBC w Warszawie

;Zgłaszana koncentracja ma formę nabycia części mienia i dotyczy nabycia przez spółki zależne Kwasa Europe S.à r.l. dwóch budynków biurowych i ich wyposażenia wraz z dwiema działkami, na których są postawione i związane infrastrukturą oraz prawami z tytułu wynajmu znajdujących się w nich powierzchni

Griffin Premium RE.. ma przedwstępną umowę nabycia trzech biurowców od EPP

posiadających tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach (A4 Business Park), Gdańsku (Tryton Business House) oraz we Wrocławiu (West Gate), podała spółka. "Na podstawie umowy przedwstępnej, spółka nabędzie całość udziałów w spółkach zależnych, a w konsekwencji, w spółkach nieruchomościowych

OEX zrealizował transakcję nabycia 100% akcji Archidoc

należały się, tytułem ceny za akcje Archidoc, żadne dodatkowe kwoty ponad tę maksymalną wartość" - czytamy dalej. Pod koniec września OEX zawarł z Teronita Holdings Limited umowę przedwstępną nabycia 100% akcji Archidoc. Spółka ArchiDoc działa głównie na rynku archiwizacji i skanowania dokumentów

Grupa Kruk zainwestowała w wierzytelności 205 mln zł w III kwartale 2016 r.

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 205 mln zł w III kwartale 2016 roku i wzrosła o 189% r/r, podała spółka. Wartość ww. nakładów uwzględnia 155 mln zł z tytułu transakcji dokonanej we współpracy z International Finance Corporation

Spółka zależna CCC nabyła większościowy pakiet Karl Vögele za ok. 37 mln zł

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - NG2 Suisse, spółka zależna CCC nabyła pakiet większościowy 1 400 akcji spółki Karl Voegele AG ze Szwajcarii oraz wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej CCC przez akcjonariusza, za łączną cenę 10 mln CHF, stanowiącą równowartość 37,1 mln zł, podało CCC

GetBack przydzielił obligacje serii BU o łącznej wartości nom. 10 mln zł

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii BU o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów [...]. Obligacje