tytułem zwrotu

"Mieszkanie dla Młodych": Jak odzyskać VAT przy budowie domu?

Prawie 36 tys. zł z tytułu zwrotu podatku VAT mogą odzyskać inwestorzy budujący dom jednorodzinny, którzy spełniają wymogi programu "Mieszkanie dla młodych". Jeden z nich dotyczy powierzchni domu. Jak ją liczyć?

Ostatnia szansa, by odzyskać karny podatek

wszystkie sprawy z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1998-2006 podlegają umorzeniu i istnieje możliwość odzyskania zapłaconego podatku - ocenia Michał Jaskólski, ekspert ds. prawa w Business Centre Club. BCC opublikował całą analizę prawną poświęconą tej sytuacji. - Należy jednak pamiętać, iż

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

odstąpienia od umowy. Protestujący wskazał, że na skutek odstąpienia od umowy dochodzi do jej rozwiązania ze skutkiem wstecznym od momentu zawarcia, a strony zobowiązane są wzajemnie do zwrotu świadczeń. Oznacza to, że w razie odstąpienia od umowy żadna ze stron nie może dochodzić kar umownych z tytułu

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

, co nie jest przez prawo zakazane. Przykładem naruszania zasady praworządności przez Urzędy Skarbowe są, z całą pewnością, kontrole krzyżowe kontrahentów podatnika, występującego o zwrot VAT, prowadzone w toku czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V Ordynacji podatkowej. Jest to

Kompromitująca porażka banku. Nie poinformował o podwyżce, musiał oddać prowizję

. Tego było już za wiele - opowiada klient, który pod koniec października wysłał do Arbitra Bankowego wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego zwrotu niesłusznie zabranych mu pieniędzy. Wtedy w banku zaczęto traktować sprawę poważnie. Jego prawnicy nie czekali na rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego

UOKiK: Pożyczkodawcy powinni stosować metodę liniową przy zwrocie opłat klientom

. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-383/18 (Lexitor) wyjaśnił zakres opłat podlegających zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego. Zgodnie z wykładnią Trybunału zwrotowi podlegają wszystkie możliwe opłaty poniesione przez konsumenta z tytułu zawarcia umowy kredytu

GNB szacuje miesięczny ubytek wyniku z odsetek na 4 mln zł w zw. z małym TSUE

z dużym prawdopodobieństwem będzie mieć wpływ na orzecznictwo sądów polskich dotyczące zwrotu prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu" - podano także.  Jak poinformował Kleczkiewicz, od września wynik odsetkowy banku jest obciążany z tytułu przedpłat, które występują

Varsav Game Studios odnotował zwrot nakładów poniesionych na grę 'Bee Simulator'

, minimalną kwotę, która przypadnie na emitenta z tytułu umowy o współpracy z Epic Games Inc., pierwsze informacje dotyczące ilości dostarczonych do sklepów egzemplarzy gry bez prawa ich zwrotu oraz dotyczące sprzedaży cyfrowej gry, nastąpił zwrot nakładów poniesionych na produkcję, portowanie oraz promocję

PKO BP: Wynik z odsetek będzie niższy o 50-60 mln zł/kw. w zw. z małym TSUE

.  "Wpływ częściowych zwrotów prowizji dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych wyniósł 305 mln zł (III kw. 2019: 69 mln zł, IV kw. 2019: 236 mln zł)" - czytamy w prezentacji.  "Bank spodziewa się niższego kwartalnego wyniku

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

szkody pośrednie jakie spółka poniosła w związku z działaniami pozwanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty, 30 000 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez spółkę na przygotowanie prywatnej opinii biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

1 608,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 538,24 mln zł wobec 520,06 mln zł rok wcześniej. "W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła dobre wyniki z działalności podstawowej pomimo obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat

Co zrobić, jeśli biuro podróży nie oddaje pieniędzy za odwołany wyjazd? Zdaniem niektórych firm siła wyższa wyklucza prawo do zwrotu

Co zrobić, jeśli biuro podróży nie oddaje pieniędzy za odwołany wyjazd? Zdaniem niektórych firm siła wyższa wyklucza prawo do zwrotu

zrealizowane.  - Trudno sobie wyobrazić, by sąd mógłby nie wziąć pod uwagę tak prezentowanego stanowiska. Konieczność zwrotu uczestnikom dokonanych z tytułu wyjazdu wpłat przy odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej jeszcze przed jej rozpoczęciem jest oczywista - mówi Paulina Ochal. 

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o

BNP Paribas nie przewiduje tworzenia dodatkowych rezerw na tzw. małe TSUE

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska nie zakłada tworzenia dodatkowych rezerw związanych z wyrokiem tzw. małego TSUE dot. zwrotu części prowizji od wcześniej spłaconych kredytów, poinformował prezes Przemek Gdański.  "Nie przewidujemy tworzenia dodatkowych

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

wysokości -98 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne) 2.  bieżący koszt zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów w I półroczu 2020 r. w wysokości -100,2 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe), 3.  korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Osoby, które zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 rok po 30 kwietnia - do 1 czerwca tego roku, nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Minister finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie. "Nie będzie odsetek

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Impel Facility Services, spółka zależna Impela, otrzymała dwa pisma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dotyczące wezwania do zapłaty 10 386 497 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty

PEM miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 7,88 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,5 mln zł rok wcześniej. "Dominującymi czynnikami, które poprzez swój wpływ na wartość aktywów pod zarządzaniem, a w konsekwencji na wartość przychodów z zarządzania, mogą mieć

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

, obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (w oparciu o odpowiednie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), niższej dynamiki sprzedaży kredytów, bezprecedensowej zmienności rynków finansowych oraz pozostałych

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Alior Banku

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 38 265 090,03 mln zł od Alior Banku, podała spółka. "W konsekwencji spółka zobowiązana jest do zwrotu bankowi wszelkich należnych kwot na mocy umowy w terminie 5 dni

MF: Dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane 'zatrzymanymi zwrotami'

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł) w I połowie 2017 r., i wynikało to m.in. z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r), informuje Ministerstwo

The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 7'

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji, która

ZUS będzie mógł domagać się zwrotu postojowego z odsetkami. Ujawniamy kolejne pułapki "tarczy"

, przychody osób samozatrudnionych muszą spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ale gdy chcemy dostać postojowe na kolejne miesiące, musimy napisać oświadczenia, "że nie nastąpiła poprawa sytuacji materialnej". Problem w tym, że nie wiadomo, co ten zwrot znaczy

Bloober Team liczy na szybki zwrot kosztów gry 'Blair Witch'

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Gra "Blair Witch" odnotowała najlepsze otwarcie w historii Bloober Team, podała spółka. Developer liczy na szybki zwrot z inwestycji. "Myślę, że pierwszy tydzień sprzedaży da nam pełną świadomość na temat trendu. Liczymy jednak na bardzo szybki

Skuza z MF: Dochody JST z CIT i PIT na poziomie 100,1% r/r po maju br.

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po maju 2020 r. kształtują się na poziomie 100,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, poinformował wiceminister

ING BSK: Ubytek przychodów odsetkowych z kredytów konsumpc. to 30 mln zł rocznie

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski ocenia, że ubytek rocznych przychodów odsetkowych  z tytułu kredytów konsumpcyjnych będzie sięgał 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank utworzył 17 mln zł rezerwy w III kw. w związku z orzeczeniem tzw. małego

Węgierska spółka zależna PBKM złożyła wniosek o zwrot ok. 9,1 mln zł podatku VAT

r., podała spółka. "Wniosek, o którym mowa powyżej, dotyczy kwoty ok. 680 mln HUF, co stanowi równowartość ok. 9,1 mln zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku spółka zależna spodziewa się wpływu środków z tytułu zwrotu podatku VAT w II półroczu 2018 roku" - czytamy w komunikacie

PEM miało 9,83 mln zł zysku netto, 14,76 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 50,16 mln zł w 2019 r. wobec 52,01 mln zł rok wcześniej. "Dzięki zarządzaniu 5 funduszami inwestycyjnymi, grupa wypracowała w 2019 roku 9,8 mln zł zysku netto, czyli o 15% więcej niż w roku 2018. Na koniec roku 2019

Santander BP: Wartość rezerw na tzw. małe TSUE wyniesie 100-150 mln zł w IV kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska zamierza zawiązać w IV kw. rezerwę związaną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego (tzw. małe TSUE) od spłaconych wcześniej kredytów o

NBP: Można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego

zyskowności sektora bankowego, do czego przyczynią się koszty trwających i przyszłych sporów z klientami dotyczących nieprawidłowości przy sprzedaży kredytów i innych instrumentów finansowych, w tym obecności klauzul abuzywnych w umowach oraz zwrotów opłat i prowizji. Potencjalnie największe koszty może nieść

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

wierzytelności wobec spółki z tytułu zwrotu pożyczek z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet akcji nowej emisji. "Za zgodą rady nadzorczej spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii H" - czytamy także. Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

wierzytelności przysługującej spółce w kwocie 5 100 000 zł tytułem roszczenia o zwrot podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej w deklaracji podatkowej tego podmiotu za miesiąc czerwiec 2019 r., (ii) zajęcie kwoty 191 916,45 zł znajdującej się na rachunku sum depozytowych Drugiego Śląskiego Urzędu

QubicGames: Przychody z gry 'Dex' przekroczyły koszty wydania i marketingu

gwarancyjnego dla dewelopera gry, podał QubicGames. "Jednocześnie przychody wygenerowane przez grę do dnia niniejszego raportu w pełni pokryły zwrot nakładów inwestycyjnych współwydawcy gry, spółki Sonka S.A., które zgodnie z umową zawartą przez emitenta ze spółką Sonka S.A. jako pierwsze są recoupowane

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających datę złożenia żądania wykonania opcji objęcia z uwzględnieniem 12% dyskonta" - czytamy w komunikacie. W wyniku wykonania opcji strony umów pożyczek dokonają potrącenia wierzytelności wynikających z umów pożyczek z wierzytelnością z tytułu wpłaty na poczet

Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r.

dokonania i zawiązania. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln zł w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności banku, co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw. Utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat związane z przedterminową

Elektrobudowa ma ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym dot. elektrowni Olkiluoto 3

w Finlandii, podała spółka. "Na mocy ugody strony postanowiły, że spółka zapłaci na rzecz związku zawodowego łączną kwotę 1,2 mln euro, w tym 0,68 mln euro tytułem roszczeń względem pracowników oraz 0,52 mln euro tytułem zwrotu kosztów prowadzonego postępowania. Kwota ugody zostanie zapłacona

Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca 2020 r., podały Analizy Online. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w czerwcu +3,1%. "W czerwcu OFE zarobiły dla swoich uczestników ponad 4 mld

PEM miał 1,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

fundraisingowa w Polsce i za granicą przyniesie efekt i że uda nam się powiększyć środki na nowe inwestycje o wpływy z tego tytułu" - dodał. Największy fundusz zarządzany przez spółki z Grupy PEM - MCI.EuroVentures, od początku roku do końca września dostarczył inwestorom stopę zwrotu na

Alior Bank ocenia, że rezerwy na tzw. małe TSUE powinny być wystarczające 

mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat kredytów sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o kwotę 83 mln zł.  Bank podał także wówczas, że szacowany wpływ powyższej praktyki na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wynosi ok. 79 mln zł.  "Tylko część bieżącego wyniku

PGNiG: Wygrana w sporze z Gazpromem pozwoli na zwiększenie inwestycji

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Zwrot środków związany z wygraniem przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pozwoli spółce na znaczące zwiększenie poziomu inwestycji, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. "Ta wygrana pozwoli nam na znaczące zwiększenie poziomu naszych

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

niezmieniony, tj. planowane jest przeniesienie niniejszych funduszy w dniu 11 grudnia 2018 r." - podano także.  W październiku br. Altus TFI poinformował, że rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI. Są to : Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł, w związku wzrostem liczby spraw sądowych, - utworzenie rezerwy na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

środków bieżących; - elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie.  Bank podał, że po wyeliminowaniu ujętej w wyniku odsetkowym kwoty 100,4 mln zł na zwrot proporcjonalnej części opłat z tytułu spłaty kredytów konsumenckich przed terminem

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

, za którą opowiada się również rzecznik, te rozliczenia powinny być zgodne z teorią dwóch kondykcji. Co to oznacza w praktyce? Teoria dwóch kondykcji oznacza, że są dwa niezależne roszczenia: kredytobiorcy o zwrot wpłaconych kwot i banku o zwrot kwoty udzielonego kredytu. Wynika z tego, że nawet jeśli

Unimot wchodzi w segm. PV z marką Avia Solar; cel: 276 mln zł przychodów do 2023

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Grupa Unimot ogłosiła wejście w segment fotowoltaiki z marką Avia Solar i planuje ok. 276 mln zł przychodów z tego tytułu do 2023 roku, poinformował prezes Unimot Energia i Gaz - spółki zależnej Unimotu - Marcin Ludwicki. "Rozpoczęliśmy już sprzedaż

Koronawirus psuje plany urlopowe, a o zwrot pieniędzy za odwołany wyjazd niełatwo

sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Czy epidemia jest taką „nieuniknioną i

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

, na które składają się następujące kwoty: (i) 5 455 851,09 zł tytułem kary umownej na rzecz inwestora za odstąpienie przez inwestora od umowy z winy Spółki oraz (ii) 8.060.778,77 zł tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez spółkę z tytułu realizacji przedmiotu umowy"

Draw Distance: Koszty gry 'Vampire: The Masquerade' już się zwróciły

równoznaczny ze zwrotem kosztów produkcji i marketingu. Zaliczyliśmy niezwykle dobry start, a w pierwszej dobie gra osiągnęła siódmą pozycję wśród globalnych bestsellerów Steam oraz pierwszą na liście 'wschodzące nowości'. Ponadto produkcja znalazła się wśród polecanych przez platformę Steam oraz GOG. Udało

Alior Bank miał 252,83 mln zł zysku netto, 76,73 mld zł aktywów w 2019 r.

(TSUE) dotyczącego częściowego zwrotu opłat i prowizji przy przedterminowych spłatach kredytów konsumenckich przychody wyniosły 4 173 mln zł, a wynik netto 559 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom. "Zysk netto w 2019 wyniósł 253 mln zł (vs. 713 mln zł w 2018). Wynik pod silną presją

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

6,8%). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumenckich (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów

MRPiPS: Tylko 0,2% świadczeń 500+ zostało pobranych nienależnie w 2017 r.

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znaczący wzrost zarówno stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, jak i kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaobserwowano w miesiącach bliskich nowemu okresowi świadczeniowemu, podano w komunikacie. 

Sąd oddalił powództwo o zapłatę 33,71 mln zł przez Kopex na rzecz Famuru

. "Sąd wydał wyrok, mocą którego: - oddalił powództwo wniesione przeciwko Kopeksowi co do kwoty 33 705 361,31 zł, - umorzył postępowanie co do kwoty 18 170 238,69 zł, - zasądził od powoda na rzecz Kopeksu kwotę 7 217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, - zasądził od powoda na

Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 480,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 638,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 153,73 mln zł wobec 1 107,57 mln zł

PEM miał 2,85 mln zł zysku netto, 2,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

3,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 12,21 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 14,58 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,37 mln zł

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

11 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy: 1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 487, z wydzielonymi subfunduszami: - Altus

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Urząd 1) zaliczył posiadaną przez Verbis Eta, spółkę zależną Ciechu, wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł (nadpłata) na poczet spornego zobowiązania wynikającego z decyzji

Unified Factory wystąpi o zwrot VAT na kwotę 6,54 mln zł

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Unified Factory zdecydował o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6,54 mln zł

MF: Tegoroczne wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowane w budżecie

pozwalają przewidywać, że tegoroczne wpływ z VAT przekroczą kwotę dochodów z tego tytułu przyjętą do prognozy dochodów budżetu państwa zapisaną w ustawie budżetowej na 2017 r." - napisał Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską. Na koniec czerwca br. kwota wpływów z VAT wyniosła 80,01 mld zł

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 3'

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) -  The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 3", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,35% wobec 3,42% rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że po oczyszczeniu o efekt utworzenia częściowych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych wynik odsetkowy w I kw. wyniósłby 2 771 mln zł, a kwartalna marża

ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

ogółem wzrosły o 7,3% do 2 497,4 mln zł, * wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 13,1% do 2 863,3 mln zł, * odpisy z tytułu oczekiwanych strat wzrosły o 20,9% do 605,5 mln zł, * zysk brutto wzrósł o 11,2% do 2 257,8 mln zł, * zysk netto wzrósł o 8,9% do 1 658,7 mln zł, * zwrot z kapitału (ROE

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji; - egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez zamawiającego; - odmowę spełnienia świadczenia przez konsorcjum" - czytamy w komunikacie. Zamawiający wezwał konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez konsorcjum, zwrotu

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

wobec 25,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,83 mln zł w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wobec 83,92 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły po trzech kwartałach roku

Kredyt Inkaso rozpoczął proces likwidacji funduszy Lumen

przewidują rozliczenia między stronami, w ramach których zagregowana wartość kwot zwrotu należna od jednostek zależnych na rzecz poszczególnych funduszy z tytułu zwrotnego przeniesienia praw do przepływów z umów subpartycypacji wynosi 50 906 197,04 zł, podano również. "Zawarcie porozumień jest

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

minimalną emeryturę (1029,80 zł brutto), może liczyć na dodatkowe ok. 100 zł. Jeszcze więcej, bo nawet 350 zł, dostaną osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. - Emeryt czy rencista, chcąc dostać zwrot pieniędzy w wyniku podwyższenia kwoty wolnej od podatku, nie musi pisać żadnych

Po wyroku tzw. dużego TSUE do Santander BP wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie

266 965 tys. zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe.  Bank podał dziś, że w 2019 roku utworzył 266,6 mln zł rezerwy na ryzyko prawne, w tym rezerwę związana z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wys. 173,1 mln zł i rezerwę związaną ze zwrotem części opłat z tytułu przedterminowo

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

okresu zwrotu kwot podatku VAT z rachunków VAT na rachunki rozliczeniowe (z obecnych 60 do co najwyżej 15 dni) e)   czasowe skrócenie z 90 dni do przykładowo 15 dni okresu na dokonanie korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi f)    abolicja na odsetki za opóźnienie w przypadku

ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny

KNF: Banki oczekują wzrostu zysku netto o 11,4% r/r w 2019 r., wyższego ROE

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Banki komercyjne oczekują, że zysk netto sektora wzrośnie o 11,4% w skali roku w 2019 r., przy jednoczesnym wzroście wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do 7,9%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  "Banki zakładają poprawę wyników

PGNiG otrzymało 1,6 mld USD od Gazpromu w ramach rozliczenia sporu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otrzymało 1,6 mld USD od Gazpromu z tytułu różnicy pomiędzy dotychczas stosowaną ceną gazu a wynikającą z wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. "Potwierdzam - na

Marvipol ma aneks do umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku za 13,9 mln zł netto

kary umowne w wysokości po 2,5 mln zł za niewykonanie pewnych zobowiązań BAG określonych w umowie" - czytamy w komunikacie. Tytułem zabezpieczenia zwrotu kwot wpłaconych przez MGG na rzecz BAG na poczet ceny nabycia przez MGG Nieruchomości oraz za przeniesienie praw do dokumentacji projektowej

FFiL Śnieżka: Ostateczna cena nabycia udziałów Poli-Farbe to 8,68 mld HUF

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów wyniosła 8,677 mld

Bank BZ WBK odda klientom pieniądze - nawet kilkaset złotych. UOKiK: Bank źle informował o zmianach

(będących klientami Kredyt Banku) dostaną 54-108 zł zwrotu w zależności od tego, czy byli uprawnieni do 50-proc. zniżki, czy nie. Klienci korzystający z kart Visa i Maestro z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji w euro bez zmiany wysokości prowizji, która wynosiła dla pozostałych walut

The Dust ma umowę z inwestorem na realizację gry 'Projekt No. 5'

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka. "Na

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

885 500,00 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia PKP SA w związku z naliczoną karą umowną za odstąpienie od umowy i pobraniem przez PKP SA środków z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW/GW/41/285/4004/2016 z dnia 12.08.2016 r. Przedmiotem w/w postępowania jest ustalenie przez sąd

Vistal Gdynia otrzymał od PZU wezwanie do zapłaty 6,5 mln zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex S.A. odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł, poinformowała

Klabater liczy na bardzo szybki zwrot środków zainwestowanych w Crossroads Inn

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Klabater liczy na bardzo szybki zwrot kosztów zainwestowanych w produkcję Crossroads Inn, poinformował ISBnews członek zarządu Klabater Michał Gembicki. Długotrwałe działania, które zaplanowano, mają doprowadzić do rozwoju symulatora tawerny i zwiększenia

Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

półroczu 2019 roku to: • Dynamiczny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży. W ciągu I półrocza 2019 roku wyniosły one 398 006 tys. zł, czyli wzrosły o 13% w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Przy czym przychody ze sprzedaży w kraju ukształtowały się na poziomie 306 266 tys. zł i przyrosły o 12% w

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

. wynosi 1 228 617,00 euro" - czytamy dalej. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. Nova Invest Kamienna Góra, w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez

Przyjęcie przez rząd projektu noweli ustawy o VAT planowane jest na III kw.

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kwartale projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającej uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających, wynika z

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

zmniejszyły się o 5,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 409,3 mln zł. Dochody podstawowe spadły z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł w ujęciu kwartalnym" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 010,5 mln zł wobec 923,33 mln

KNF: Koszty ustawy spreadowej dla 28 banków objętych nią to 9,3 mld zł

pożyczki. Kwota dodatkowych kosztów (administracyjnych, zmiany finansowania i innych) została przez banki oszacowana łącznie na ok.0,1 mld zł, podano także. Według KNF w przypadku 91% kredytów zwrot z tytułu spreadów dotyczy całości kredytu, 5,7% kredytów zwrot z tytułu spreadów, ze względu na limit

Santander BP: Ubytek wyniku odsetkowego może sięgnąć 60-70 mln zł w IV kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska szacuje, że orzeczenie tzw. małego TSUE - tj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zwrotu części prowizji od wcześniej spłaconego kredytu konsumpcyjnego spowoduje ubytek wyniku odsetkowego grupy w IV

Alior pomniejszył zysk netto o 83 mln zł w III kw. w efekcie wyroku TSUE

o stosowaniu zasad wynikających z powyższego orzeczenia począwszy od 11 września 2019 r. W konsekwencji bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 102 mln zł (w tym o kwotę 57 mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

, czyli o 3% więcej, niż rok temu. Zysk netto z korektą niesymetrycznej składki BFG oraz jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego (wpływ netto 24,3 mln zł) wyniósł 190 mln zł w I kw. 2019 r. i wzrósł o 3,1% rocznie" - czytamy w raporcie. "Wynik z tytułu odsetek pozostaje nadal głównym

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

, stanowiące pomoc publiczną przekazaną nienależnie przedsiębiorcom tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podlegają zwrotowi na podstawie art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji […]. Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

The Dust: Inwestor sfinansuje częściowy koszt wydania 'Projektu No. 4' na PC

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka. "Na podstawie

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie 

wpływu ryzyka na wynik banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów. Na koniec I półrocza 2020 roku rezerwy na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów wynoszą 5,4 mln zł, podano także. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW

PBKM szacuje korzyści ze zwrotu VAT w węgierskiej spółce na ok. 9,5 mln zł w br

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) szacuje, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do węgierskiej spółki Krio Intezet Zrt. mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł, poinformował prezes Jakub Baran. Spółka oczekuje także zwiększenia

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) – Netia otrzymała 81,495 mln zł tytułem zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003 wraz z odsetkami, podała spółka. "Otrzymany w dniu dzisiejszym zwrot zapłaconego przez spółkę podatku wraz z należnymi odsetkami ostatecznie

Link4 zwróci klientom koszty zakupu polis turystycznych z ochroną po 13 marca

ponieśli w związku z planowanym wyjazdem. Ubezpieczyciele są po to, żeby pomagać. Jeśli nie możemy pomóc poprzez zapewnienie ochrony na czas wyjazdu, to możemy pomóc odbudować budżet domowy z tytułu poniesionych już kosztów podróży" - powiedziała prezes Agnieszka Wrońska, cytowana w komunikacie. O

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 2'

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 2", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

najniższy poziom od ponad trzech lat. "Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania. Miniony miesiąc nie był udany również dla funduszy akcji - ich aktywa zmniejszyły się o prawie -1,2 mld zł (-4,4%). To z

Przegląd informacji ze spółek

, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje portu i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games Movie Games ma list intencyjny z Iron VR, spółką zależną Carbon Studio, podała spółka. Obie spółki prowadzą negocjacje dotyczące szczegółów współpracy oraz ustalają listę tytułów, które zostaną