tytułem odszkodowania

BSA: Odszkodowania z tytułu nielegalnego oprogramowania to 1,5 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Oprócz ugód na łączną kwotę niemal 1 mln zł, zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, w ubiegłym roku sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 500 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne

Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go

Bunt przedsiębiorców, dziś bronią się urzędnicy

kontrolach z możliwości korekt zeznań i deklaracji podatkowych. Odszkodowania za błędy? Skarbówka - jej zdaniem - rzadko się myli. W 2009 r. z tytułu błędnych decyzji naczelników urzędów skarbowych wypłacono nieco ponad 6 mln. zł. W ubiegłym roku tylko 3 miliony. Większe firmy są pod nadzorem urzędów

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

. Natomiast zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych lub odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. A zatem jeżeli następuje odstąpienie od umowy, to skutki powstają takie, jakby umowa nie została zawarta. Zamawiający nie ma prawa dochodzić kar umownych czy też odszkodowania, jakie

OT Logistics spłaci część kredytu w zw. z przyznaniem 7,4 mln zł odszkodowania

odszkodowanie w łącznej wartości 7,4 mln zł. Znaczna część ww. kwoty zostanie przeznaczona do dyspozycji banków finansujących grupę kapitałową na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów. Powyższe działania stanowią wykonanie przyjętego planu naprawczego oraz pozwalają zmniejszyć sumę zadłużenia

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r. W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

zakładami reasekuracji. Za nowelizacją opowiedziało się 452 posłów, jeden był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu. Posłowie nie poparli poprawki, zgodnie z którą środki z kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań zasiliłyby Fundusz Edukacji Finansowej

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy zmieniają się co roku. Podaje je minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r

Sąd uznał odpowiedzialność Pfleiderer Baruth co do istoty roszczenia Classen

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Düsseldorfie ustalił, że Pfleiderer Baruth - spółka zależna Pfleiderer Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał Pfleiderer. "Na

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Art. 298 KK

Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

bliski rowerzysty, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu, ma prawo do takiego odszkodowania. Najbliższy członek rodziny zmarłego rowerzysty może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Śmierć bliskiej osoby wiąże się z żałobą i cierpieniem psychicznym

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności

Senat za wzmocnieniem nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami

krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia przepisów, określających termin na wypłatę odszkodowania. W przypadku jego niewypłacenia w terminie, organ nadzoru będzie nakładał kary pieniężne. (ISBnews)  

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

odsetkami, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:  - odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

ma ekspozycji z tytułu gwarancji dla touroperatorów oraz z tytułu ubezpieczeń business interruption (BI). "Z naszych modeli wychodzi, że efekty wypłat i odszkodowań życiowych osiągnęłyby poziom zauważalny w wynikach netto w momencie, gdy przechodzimy na bardzo wysoki poziom ryzyka, związanego

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a 11 mld zł związane było z polisami komunikacyjnymi. Aż o 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami. "Rosną wydatki na ubezpieczenia związane z żywiołami, ale przede wszystkim rośnie wartość wypłacanych odszkodowań. Na koniec

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Część wynagrodzeń, odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla kadry kierowniczej w skontrolowanych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017 nie miało ekonomicznego uzasadnienia, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Izba zwróciła także uwagę na

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

spółkami i funduszami z grupy kapitałowej spółki, powodującymi w ocenie spółki, uszczuplenia przychodu zarówno spółek zależnych, jak i całej grupy kapitałowej o kwotę ok. 21 mln zł.  "W pozwie spółka wnosi o zasądzenie solidarnie od pozwanych zapłaty kwoty 21 320 000 zł tytułem odszkodowania za

PIU: Składka ubezpieczycieli wzrosła o 12,7% r/r, odszkodowania o 9% w I-III kw.

PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych). Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7% w skali roku. Wartość odszkodowań i świadczeń wyniosła 15,11 mld zł i była wyższa o 11,75% r/r. "Wzrost składki w

PERN może wystąpić do Trensnieftu z roszczeniami dot. wstrzymania dostaw ropy

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - PERN, podobnie jak odbiorcy zanieczyszczonej ropy, również jest stroną poszkodowaną i może wystąpić do dostawcy z roszczeniami o odszkodowanie, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Rafał Miland. "Chodzi o utracone korzyści z tytułu konieczności

Horała z MI: Nowelizację Prawa lotniczego skierujemy do Sejmu w I poł. roku

pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Resort chce się zająć m.in. problemem odszkodowań, które porty lotnicze muszą wypłacać mieszkańcom tzw. obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. "Pewne zmiany w prawie lotniczym są niezbędne, m.in. zaadresowanie problemu obszarów ograniczonego

PIU: Odszkodowania z ubezpieczeń wzrosły o 8,6% do 39,8 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł odszkodowań i świadczeń w 2017 r., tj. o 8,6% więcej niż rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Z OC komunikacyjnego wypłacono 8,6 mld zł, czyli o 7,2% więcej niż rok

Wniosek Biotonu dot. odszkodowania od LG Chem został oddalony

Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej oddalił wniosek firmy Biopartners GmbH, w której Bioton posiada - za pośrednictwem Biopartners Holdings AG - 100% udziałów, w którym domagała się od LG Chem Ltd. o odszkodowanie z tytułu niewykonania przez LG

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

określonym ustawą. O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.09.167.1322). Odszkodowanie Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

skierowane na kwarantannę. Nie mogą również liczyć na odszkodowanie z tytułu ciężkiej choroby, w przypadku zachorowania na COVID-19, ponieważ ta choroba, wcześniej nieznana, nie została ujęta w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. W przypadku śmierci z powodu COVID-19 odszkodowanie zostanie jednak

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

mniejsza liczba zjawisk, powodujących wypłaty z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów. Warto dodać, że zarówno poprawa, jak i spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych, jest cykliczny i często zależy od zdarzeń jednorazowych, zwłaszcza w przypadku dużych szkód żywiołowych"

EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,13 mld zł w II kw. 2018 r.

w prezentacji. EBITDA LIFO segmentu downstream w drugim kwartale wyniosła 1,58 mld zł. „Downstream: ujemny wpływ makro częściowo skompensowany wzrostem wolumenów sprzedaży (r/r). Wynik 2Q18 zawiera 0,4 mld zł z tytułu zdarzeń jednorazowych, w tym: 0,3 mld zł odszkodowania z tytułu awarii

Nawet 100 tys. kierowców jeździ bez obowiązkowego OC. Rachunek dla pozostałych: 170 mln zł

W ubiegłym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłacił odszkodowania za ponad 5,3 tys. szkód komunikacyjnych, których sprawcami byli nieubezpieczeni bądź niezidentyfikowani sprawcy. Środki na te odszkodowania płyną ze składek, jakie na UFG płacą towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające

Herkules: Szwedzki sąd proceduje pozew Viatrona o 4,7 mln euro odszkodowania

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Viatron, spółka zależna Herkulesa, poinformowała, że sąd okręgowy w Sztokholmie przyjął i rozpoczął procedowanie pozwu o zapłatę przez Liebherr-Werk Ehingen GmbH odszkodowania na rzecz Viatron z tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750, który nastąpił w trakcie

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili klientom 19,7 mld zł odszkodowań w I półr.

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2017 r., co oznacza wzrost o 8% r/r, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Na rynku komunikacyjnym odszkodowania i świadczenia z OC posiadaczy

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR). Producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, poza  odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń - mogą ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne na wznowienie

Orange Polska podpisał ze związkami zmiany w umowie dot. podwyżek i zwolnień

zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5% do 1%. Pracodawca złożył deklarację o minimalizacji liczby wręczanych wypowiedzeń z tytułu zwolnień grupowych do końca 2020 roku co oznacza, że limit odejść pracowników w roku 2020, który został w umowie społecznej ustalony na maksymalnie 1 250 osób, może nie

KNF nałożyła na TUiR 'Warta' i Gothaer TU odpowiednio 390 tys. i 57 tys. zł kary

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" karę pieniężną w wysokości 390 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

. kwoty z tytułu przyszłego odszkodowania, które spodziewa się uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod drogi, położonych w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości stanowiących podstawę do określenia wysokości odszkodowania

W pandemii jeździmy szybko i agresywnie. Jest mniej stłuczek, ale za to dużo poważniejszych

"Mimo że pandemia znacząco ograniczyła ruch pojazdów, odszkodowań z OC było niemal tyle samo, co przed rokiem" - poinformowała dziś Polska Izba Ubezpieczeniowa, która zrzesza wszystkich ubezpieczycieli w Polsce i cyklicznie pokazuje dane statystyczne dotyczące branży ubezpieczeniowej w

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?' pokazuje wyraźnie, że kolejne lata to coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem, musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu" - powiedział

Vistal Gdynia otrzymał od PZU wezwanie do zapłaty 6,5 mln zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex S.A. odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł, poinformowała

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

okresie 2019 kształtował się na poziomie (-) 14,8 mln zł" - czytamy w raporcie. Spółka, jak i grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych mające wpływ na poziom zysku na działalności operacyjnej oraz EBITDA otrzymane odszkodowanie zgodnie z podpisanym w dniu 12 stycznia 2020 roku, Wiążącym

Kierowcy coraz mniej płacą za polisy OC. Ale nowa wojna cenowa ubezpieczalni odbije się czkawką

polis OC jest rentowna, choć nadal nie dla wszystkich firm, a regulacje od dłuższego czasu nie powodują nagłych wzrostów kosztów świadczeń – wskazuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wypłaty odszkodowań z tytułu OC komunikacyjnego wprawdzie wciąż rosną, ale wzrosty te nie

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 194 010,9 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), podano także. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 40,9 mld zł; składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,6 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w

Bioton będzie domagać się odszkodowania od LG Chem przed trybunałem arbitrażowym

trybunałem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, w którym domagać się będzie od LG Chem, Ltd. z siedzibą w Seulu, Korea odszkodowania z tytułu niewykonania przez LG Chem zobowiązań określonych umową rozwojowo-licencyjną z 16.10.2001 r.. Umowa została rozwiązana przez Biopartners pismem z dnia

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. 

dzień, a ubezpieczyciele powszechnie stosują uproszczone procedury likwidacyjne" - powiedział wiceprezes zarządu PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie.  W I kw. 2019 r. Polacy otrzymali 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia.  "Tylko w pierwszym

Zysk netto PKN Orlen spadł r/r do 1,04 mld zł w I kw. 2018 r.

. 2018 zawiera 0,1 mld zł odszkodowania z tytułu CCGT,. Wynik I kw. 2017 zawiera 0,2 mld zł odszkodowania z tytułu awarii FKK w Unipetrol. Efekt LIFO: 0,1 mld zł w I kw. 2018 w efekcie dodatniego wpływu zmian cen ropy na wycenę zapasów" - czytamy w prezentacji. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27 listopada 2018 roku z

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem powoda wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener Energia w związku z uzyskaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu

Enea miała 423,21 mln zł zysku netto, 3 410,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu wichur, które wystąpiły w roku 2017 oraz wyższych rezerw dotyczących majątku sieciowego" - czytamy dalej. Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 23 mln zł (wzrost r/r o 99 mln zł) Pozytywnie na wynik segmentu

VW zapłaci Amerykanom kolejne miliardy dolarów za manipulacje spalinami

. odszkodowania za szkody dla środowiska, a stany USA dostaną z tego tytułu jeszcze 600 mln dol. Niemiecki koncern zobowiązał się również przez 10 lat zainwestować w USA 2 mld dol. w promocję aut elektrycznych. Zapłaci także ponad 300 mln dol. honorarium prawnikom kierowców, z którymi zawarł ugodę w październiku

200 tys. zł odszkodowania za tragiczny wypadek przy pracy. Poszkodowany domaga się pieniędzy wykraczających poza polisę firmy

widzi podstaw do wypłaty dalszych świadczeń – relacjonują przedstawiciele kancelarii DRB. Dlatego teraz zamierzają skierować sprawę do sądu i tam się domagać wypłaty należnego odszkodowania. – Kwota roszczenia zostanie sprecyzowana w kilku tytułach odszkodowawczych, tj. zadośćuczynienie

W PZU mógł dostać pół miliona złotych odszkodowania, ale zrezygnował

zwolnienia z posady dostaną wielkie odprawy i odszkodowania za rezygnację z pracy w konkurencji. Okazuje się, że prawo do takich hojnych świadczeń zawierano z menedżerami także za rządów PiS. Pokazuje to przykład Roberta Pietryszyna, który w zeszłym miesiącu został nowym prezesem Grupy Lotos, a wcześniej

Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży akcji Ever Home za min. 4,3 mln zł

prowadzenia negocjacji w powyższym zakresie. Wyłącza natomiast prawo dochodzenia od Pozbudu T&R jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zawarcia i realizacji postanowień listu intencyjnego, podano również. Ważność listu intencyjnego strony ustaliły do 31 grudnia 2019 roku. Pozbud T&R specjalizuje się w

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

ok. 12,46 mln zł tytułem obniżenia ceny kontraktowej oraz 0,17 mln zł tytułem odszkodowania za szkody wynikłe z wystąpienia usterki, bowiem Tauron Ciepło nie dochował warunków przewidzianych w umowie łączącej strony, przypomniano. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent podtrzymuje

Sąd umorzył postępowanie przeciwko Budimeksowi i Mostostalowi Warszawa

trzeciej firmy solidarnie 539,96 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za zmowę cenową w przetargu, podały spółki.    "W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie sądu w niniejszej sprawie, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu

KE: Polska transponowała dyrektywę o dochodzeniu odszkodowań z tyt. konkurencji

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 18 państw (w tym Polski), które transponowały do prawa krajowego dyrektywę w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu

PIU: Wartość składki przypisanej TU wzrosła o 15% r/r, odszkodowań o 8% w I poł.

składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 12,2 mld zł w I poł. 2017 r. i była wyższa o 2,4%  skali roku.   Wartość odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,4 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6% r/r.  "Od pewnego czasu możemy ponownie zaobserwować na rynku wzrost

Straszono mnie dyscyplinarką. Czy mam szansę na odszkodowanie? Prawnicy Czytelnikom odc. 100

w wysokości 10 tys. zł zeszłam na zarobki o połowę mniejsze. Prawnik społeczny uznał, że nie mam racji. W przyszłym roku odchodzę na emeryturę. Czy mam szansę na odszkodowanie? Do podpisania zmiany warunków pracy i płacy zostałam w zasadzie zmuszona dorozumianą groźbą dyscyplinarki. Wystosowany

Zysk netto spółek ubezp. BZ WBK-Aviva wzrósł o 52% r/r do 109,08 mln zł w 2016r.

komunikacie. Sprzedaż ubezpieczenia Onkopolisa, które wprowadzono w lipcu ub.r. wyniosła 16 tys. polis, co było znacznie powyżej założonego planu, Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego. podano także. Klienci otrzymali z tytułu świadczeń i odszkodowań blisko 43

Stalexport Autostrady miał 35,14 mln zł zysku netto, 61,01 mln zł EBIT w I półr.

tys. zł, w tym 273 tys. zł z tytułu odszkodowań za zniszczoną przez użytkowników infrastrukturę. "Poza działalnością autostradową, przychody ze sprzedaży Grupy Stalexport Autostrady w kwocie 1 674 tys. zł dotyczyły wynajmu powierzchni w budynku biurowym znajdującym się w Katowicach przy ulicy

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a także spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

% w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9% do 8,6%. "Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36% w

Ubezpieczyciele nie mogą obniżać odszkodowań o wysokość pomocy państwa

- są wypłacane w przypadku, kiedy huragan czy powódź spowoduje zniszczenia na dużym terenie. Jeden z poszkodowanych oprócz pomocy od państwa miał także prywatną polisę. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe obniżyło należną mu wypłatę odszkodowania o kwotę pomocy od państwa. Powód? Majątek klienta

PIU: Składka przyp. brutto wzrosła o 18,4% odszkodowania o 17,5% r/r w I kw.

. zyskiem wysokości 538,6 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 1517,6% r/r), podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).  Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym w I kw. ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń, co oznacza wzrost o 17,5% w skali roku. Z tytułu ubezpieczeń na życie wypłacono

Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS

/EFTA, poinformowała spółka. Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę informacji i dokumentów elektronicznych, obejmujących dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego, przyznawania oraz wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) -  Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poszkodowanym i klientom wypłacono 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).   Zysk netto

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

szkolna polisa ubezpieczeniowa? To nie jest tak, że wszystkie polisy, za które rodzice płacą w szkołach, są niekorzystne i nie warto za nie płacić. W podstawowym zakresie obejmują one wypłatę odszkodowań z tytułu śmierci ubezpieczonego i wystąpienia u niego uszczerbku na zdrowiu. Oferty różnych

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także. "Wezwanie na arbitraż stanowi element

EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - EuCO, obok spraw z tytułu szkód osobowych, chce także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, poinformował prezes Krzysztof Lewandowski. Firma liczy również na rozwój w Rumunii. "Spodziewam się, że 2015 rok będzie udany dla firm

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

pokrycie różnicy bilansowej; oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017. - obszar Obrót charakteryzował się wzrostem przychodów ze

Comarch zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA

nienależytym wykonywaniem przez Comarch umowy OFSA [utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych], wynoszą 3 478 473,6 zł i że zostaną one rozliczone z należnym Comarch od ARIMR odszkodowaniem, którego wysokość w ramach wzajemnych ustępstw ustalono w kwocie 1 478 098,24 zł - z tytułu utraconych korzyści

NIK: Pozasądowe komisje medyczne nie pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań

- nawet do dwóch lat - a jej końcowe efekty, jedynie w postaci wydania orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego, nie satysfakcjonują poszkodowanych. System, który nie stworzył możliwości szybkiego uzyskania odszkodowań nie stał się alternatywą dla sądownictwa powszechnego. Liczba rozpatrywanych tam

Reprywatyzacja w Warszawie pod kontrolą rządu PiS

Rząd Platformy Obywatelskiej dokładał się do stołecznej reprywatyzacji od 2014 r. Dzięki wsparciu z funduszu reprywatyzacyjnego w ostatnich dwóch latach Warszawa wypłaciła ponad 553 mln zł odszkodowań i zamknęła 376 spraw. Fundusz to licząca blisko 5 mld zł rządowa rezerwa, o której decyduje

Przychody Auxilia wzrosły do 5,02 mln zł o 19% r/r w w I półroczu

31,4 mln zł. Skuteczność naszych zespołów potwierdza rekordowe odszkodowanie pozyskane dla naszego klienta, które wyniosło 1,6 mln zł, a średnia wartość sprawy w 2015 r. wyniosła  ponad 55 tys. zł" - powiedział Górka. Firma z tytułu odszkodowań pozyskała jak dotąd ponad 250 mln zł

3 grosze - tyle kosztuje dzienne zużycie dywaników samochodowych według ubezpieczyciela. Eksperci: to absurd

. Również Rzecznik Finansowy nie spotyka się teraz z innymi taki przypadkami, choć podobne próby takiego „obcinania” odszkodowania miały już miejsce wcześniej: -  Pamiętam z dalekiej przeszłości, że któryś z ubezpieczycieli odejmował aż 10 proc. z tego tytułu, tylko nie rozbijał tych kwot

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

poszczególnych rozstrzygnięć, - wprowadzenia przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości, - umożliwienia

Opóźnienie samolotu. Co robić? Walcz o pieniądze za opóźniony lot

Wysokość odszkodowania, jakie przewoźnik powinien wypłacić klientom z tytułu opóźnionych rejsów, jest z góry określona przez prawo. 250 euro można dostać w przypadku opóźnienia rejsów na dystansie do 1,5 tys. km, 400 euro na dystansie ponad 1,5 tys. km w ramach UE i 1,5-3,5 tys. km poza UE, a 600

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

tytułu udzielonej gwarancji jakości. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić

Sąd oddalił powództwo o zapłatę 33,71 mln zł przez Kopex na rzecz Famuru

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Famuru przeciwko Kopeksowi co do zapłaty kwoty 33,71 mln zł tytułem odszkodowania z tytułu niekorzystnego rozliczenia transakcji walutowych typu forward i umorzył postępowanie co do kwoty 18,17 mln zł, podała spółka

Grupa Redan musi wydać wywłaszczoną działkę w Łodzi do 23 sierpnia

jest w stanie przenieść do innych wynajętych magazynów. Wzrost kosztów operacji związanych z takim działaniem powinien być zrekompensowany przez odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia" - napisano w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w

Grupa Lotos miała wstępnie 0,89 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia YME, dotyczącego wadliwej platformy MOPU - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym: -0,05 mld zł: rezerwa na ryzyko

Lotniska płacą miliony za hałas

Warszawa, okręgowy sąd gospodarczy. Po trzech latach sporu w sprawie państwa Nowaków (nazwisko zmienione) zapada wyrok - sąd pierwszej instancji przyznaje im 60 tys. zł odszkodowania wraz z odsetkami od Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", którego właścicielem jest skarb państwa

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

32 123,5 mln zł (wzrost o 1,7% r/r), z czego 11 140,5 mln zł stanowiła składka działu I ((spadek o 8,8% r/r), a 20 983 mln zł działu II (wzrost o 8,3% r/r).  "W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

. sumy ubezpieczenia. „Tym samym producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, odszkodowania. Przeniesienie części ryzyka na producenta rolnego pozwoli zakładom ubezpieczeń na oferowanie

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

każdej z nich. Choć prawdą jest, że ubezpieczyciele wnikliwie przyglądają się osobom, które nałogowo wykupują ubezpieczenia. Jeśli towarzystwo odmawia wypłaty odszkodowania, pozostaje sąd. Według prawa mamy trzy lata na ubieganie się o świadczenie z tytułu śmierci. Można też skorzystać z pomocy rzecznika

Zysk netto Unipetrolu wyniósł 322 mln CZK w I kw. 2018 r.

r. 1 mld CZK odszkodowania z tytułu pożaru krakera. Nakłady inwestycyjne wyniosły 2,2 mld CZK w I kw. 2018 r. i przeznaczone były głównie na budowę instalacji polietylenu PE3, nowej kotłowni dla steam crackera w Litvinovie oraz na modernizację stacji benzynowych sieci Benzina. (ISBnews)

Setki reklamacji po przejściu burz. Jak się domagać odszkodowania?

latach . Huraganowy wiatr łamał drzewa, które niszczyły linie energetyczne. W efekcie według rządowego centrum bezpieczeństwa bez prądu było nawet 200 tys. odbiorców, z czego 163 tys. w woj. mazowieckim. Kto może dostać odszkodowanie za brak prądu Ustawowym obowiązkiem firm energetycznych jest

Comarch nie zgadza się z decyzją ZUS ws. umowy na utrzymanie KSI

także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r. "W wyniku decyzji ZUS przychody miesięczne Comarch z tytułu

Tchórzewski obniża zarobki w zarządzie PGNiG

. Do tej pory menedżerowie PGNiG podnosili swoje zarobki dzięki wynagrodzeniu za zasiadanie w radach nadzorczych spółkach zależnych koncernu. Tych kominów już nie będzie. Akcjonariusze PGNiG zdecydowali, że członkowie zarządu nie będą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w innych spółkach

PKN Orlen miał 1,74 mld zł zysku netto, 2,37 mld zł EBIT w II kw. 2018 r.

) wynika głównie z braku otrzymanych w I półroczu 2017 roku odszkodowań z tytułu awarii instalacji FCC w kwocie (211) mln zł oraz niższych (r/r) odszkodowań z tytułu całkowitego rozliczenia awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w wysokości (178) mln (r/r)" - wymieniono również. W