transfery bieżące

Orlen Serwis utworzył w Czechach spółkę zależną Orlen Service Česká Republika

zacieśnianie współpracy w zakresie bieżącego utrzymania ruchu w Unipetrol Litvinov i Spolana Neratovice" - czytamy w komunikacie. W ocenie spółki, utworzenie czeskiej spółki zależnej przełoży się na stworzenie kolejnego scentralizowanego ośrodka zagranicznego w ramach Grupy Orlen o wysokich

Alior Bank: Kredyty hipoteczne w Polsce wzrosną średniorocznie o ok. 10% do 2022

wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniesie w tym okresie ok. 5% (wobec CAGR wynoszącego 6,2% w l. 2016-2019). "Rosnące zarobki i niskie bezrobocie będą wspierać popyt na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz zdolność kredytową kredytobiorców. Dodatkowym impulsem pozostaną transfery socjalne i

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

% w 2022 r. "Eksperci EKF, podobnie jak w Programie konwergencji, prognozują, że konsumpcja prywatna pozostanie najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Będzie bazowała na niskim (3,5-3,7%) bezrobociu, optymistycznych nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery socjalne oraz

NBP: Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał do końca 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE

KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wyniósł ok. 80%

;Obserwacja sytuacji średnioterminowej ukazuje, że w zakresie bieżącej obsługi zobowiązań tendencje są bardzo pozytywne. Nie widać żadnych oznak zagrożeń w tym zakresie. Domowe budżety, zasilane wynagrodzeniami z rosnącego rynku pracy i wspierane dodatkowo transferami społecznymi (m.in. 500+), pozwalają na

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

rząd, a także dotacje i transfery celowe z budżetu państwa. Główne wydatki miasta obejmują: edukację, świadczenia rodzinne, opiekę społeczną, transport publiczny, administrację, usługi komunalne i gospodarkę mieszkaniową. Zgodnie z otoczeniem instytucjonalno prawnym Toruń musi spełnić wymogi

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą powyżej 100 mln zł lub 1,2x wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając raty oraz odsetki). Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej

KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

będzie na nieznacznie dodatnim poziomie, co pozwala wnioskować, że w ujęciu zagregowanym rynek dóbr i usług w najbliższych latach będzie znajdował się w stanie bliskim równowagi. Łączne saldo rachunku obrotów bieżących i kapitałowych, które uwzględnia wszystkie transfery UE i pozwala ocenić równowagę

KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

(KPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. "W bieżącym kwartale w największym stopniu poprawiły się przewidywania polskich gospodarstw domowych co do poniesienia wydatków remontowych. Obecnie ok. 30% respondentów prognozuje duże prawdopodobieństwo wydatków na remont mieszkania (w poprzednim

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

wzrostu ok. 4% w roku 2021 i 3,4% w roku 2022. Największe rozbieżności opinii dotyczą sytuacji w roku 2020. Oznacza to bardziej pesymistyczną prognozę PKB w bieżącym roku niż w zaktualizowanym w kwietniu br. rządowym programie konwergencji (-3,4%) oraz nieco bardziej pesymistyczną niż w projekcji Banku

Aplisens miał 6,3 mln zł zysku netto, 7,68 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

rynki Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) z 37,1% udziałem w sprzedaży ogółem. "W I półroczu 2020 roku na rynkach WNP zanotowano 2,1% spadki przychodów ze sprzedaży r/r. Warto podkreślić, że drugi kwartał bieżącego roku był dla wschodnich spółek zależnych lepszy niż I kwartał pod względem

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

gospodarczej, które w pewnym uproszczeniu stanowi transfer zasobów państwowych do tych podmiotów i który zakłóca lub może grozić zakłóceniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

przejściowy skok inflacji na początku bieżącego roku, można odnieść wrażenie, że konsumpcja ta będzie nieco mniej dynamicznie rosła niż dotychczas, szczególnie, że spada pozytywny wpływ transferów socjalnych na dynamikę wzrostu poziomu konsumpcji. "W związku z przedłużającym się spowolnieniem w

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 50 pkt w II kw.

poziom kredytowania w relacji do PKB będzie stabilny" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH. Bieżące wskazania barometru były wypadkową pogorszenia trzech składowych. Pogorszyła się m.in. składowa związana z wykluczeniem z rynku consumer finance, głównie za sprawą sygnalizowania przez respondentów

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

" - czytamy w raporcie.  Według banku, siła popytu wewnętrznego sprzyja wzrostowi inwestycji. Od kilku kwartałów ich dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie. "W konsekwencji postanowiliśmy jedynie nieznacznie obniżyć prognozy PKB dla bieżącego roku (do 4,4%). Oczekujemy, że wciąż

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne narzędzie pozwalające na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). "Mimo nakładów finansowych, efekty ich

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 0,1% więcej r/r kredytów konsumpcyjnych w IV

kredyty te są w całości spłacane. Rzeczywisty okres spłaty przeciętnie jest o połowę krótszy od okresu umownego. Może to wynikać z faktu spłaty kredytów z dochodów gospodarstw domowych nieuwzględnianych przy liczeniu zdolności kredytowej, w tym pochodzących z transferów socjalnych" - powiedział 

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 1,4% kw/kw do 1 337 mld zł w II kw.

;- czytamy w raporcie. Wpływ transferów środków z ZUS był bowiem niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, przy jednoczesnym stopniowym przenoszeniu z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny w ramach tzw. mechanizmu "suwaka". "Równolegle dane wskazują

ING: Oszczędności Polaków wzrosły o 24 pkt proc r/r w 2016 r. doganiając Europę

odsetek osób posiadających oszczędności wyniósł 58%, zaś w Polsce sięgnął 43%. Badanie wykazało również, że 26% beneficjentów programu 500+ zdeklarowała, iż oszczędza 60% (6,2 mld zł) i więcej z otrzymywanego transferu, zaś 32% z tej grupy wydaje wszystko na bieżąco. Odsetek osób, które zadeklarowały

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu dwóch dużych inwestycji prywatnych, podano także. "W 2016 r. wyniki operacyjne Zabrza były umiarkowane. Marża operacyjna wyniosła 4,1% (lub 4,5%, po wyłączeniu transferów na program 'Rodzina 500+'), a obsługa zadłużenia

ZUS pod kroplówką państwa. "Jak nie zaczniemy oszczędzać, trzeba będzie ciąć emerytury"

; Paradoksalnie większa liczba emerytów po obniżeniu wieku emerytalnego przejściowo poprawia bieżącą sytuację finansową FUS. Ale te wpływy nie świadczą przecież o trwałej poprawie kondycji systemu emerytalnego. Po prostu jednorazowe transfery z OFE są większe od bieżących dodatkowych wydatków na świadczenia dla

Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku, część kadry przejmie nowy właściciel

transakcji towarzyszył transfer części kadry pracowniczej zaangażowanej w produkcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 18 200 000 zł netto" - czytamy w raporcie. Groclin podał w osobnym komunikacie, że nabywca przejmie też znaczną część lokalnej załogi dzięki czemu Groclin uniknie kosztownych

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

operacyjnych utrzymywało się poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych (głównie dochodów podatkowych i transferów)" - czytamy dalej. Fitch zauważa, że uruchomiony w kwietniu rządowy program Rodzina 500+ będzie neutralny dla budżetu Zabrza i jego nadwyżki operacyjnej. Mimo to porównywalność wskaźników

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

utrzymującego się optymizmu konsumentów, który wynika z bardzo dobrej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych (rosnące płace, transfery socjalne) oraz niskiego ryzyka utraty pracy. Wg opublikowanego przez GUS badania nastrojów konsumentów, ocena bieżącego dokonywania ważnych zakupów wzrosła w sierpniu do

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

konsumpcyjnego będą raczej mieć nie bieżące zmiany funduszu płac, a tempo wypłat transferów oraz zapowiedź podwyżki płacy minimalnej. Opublikowane dziś wyniki badania koniunktury konsumenckiej we wrześniu (ankiety w dniach 2-11 września) mogą już częściowo odzwierciedlać reakcję konsumentów na

Fitch podtrzymał ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

obsługę zadłużenia wynoszącą 35 mln zł. Decydujący wpływ na wynik operacyjny miały otrzymane wyższe transfery bieżące, jak również ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących. Dalsze ograniczanie tempa wzrostu wydatków może wpłynąć pozytywnie na ratingi Zabrza. Zgodnie z prognozą Fitch, Zabrze powinno

Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,3% w 2017 r. 

historycznie niskiego poziomu 4,8% w kwietniu) oraz zwiększone transfery z programu 500+" - czytamy w komunikacie.  Według agencji, w przyszłym oraz 2019 roku tempo wzrostu zacznie nieco słabnąć i sięgnie 3,2%, częściowo odzwierciedlając oczekiwane zacieśnianie polityki monetarnej i fiskalnej od

Oszustwo na dezynfekcję przesyłki. "Wszedłem na konto i zobaczyłem, jak pieniądze uciekają". Co na to bank?

czasie pandemii miało miejsce tyle dziwnych sytuacji, że wiele osób straciło czujność. Pan Andrzej kliknął w link znajdujący się w wiadomości. Wszedł na opcję „śledź przesyłkę”, gdzie znalazł sugestię, żeby jak najszybciej uiścić opłatę, po czym został przekierowany na stronę transferów

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,1%.   Analitycy wskazują, że wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów oraz bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), osiągając poziomy najwyższe w historii we wrześniu są dobrym prognostykiem przyspieszenia dynamiki

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

(IRG SGH). To najwyższy poziom tak zdecydowanych deklaracji od 2009 roku. W bieżącym badaniu blisko 60% odpowiedzi na pytanie o możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej stanowił wariant "zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnych długów". Jest to jednocześnie najwyższy poziom

MF: Polska wpłaci ok. 18 mld zł składki do UE w 2017, otrzyma ponad 50 mld zł

Warszawa, 17.11.2016 (ISBnews) - Polska składka do budżetu Unii Europejskiej (UE) w 2017 r. wyniesie ok. 18 mld zł, przy wyższych transferach z budżetu UE do Polski, wynoszących według wstępnego szacunku ponad 50 mld zł, skoncentrowanych w obszarach związanych z polityką spójności i Wspólną

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

EcoCar ma nowy model wynagrodzeń kierowców, celuje w 1 tys. aut na koniec 2019

rekrutacyjne, które gwarantują nam odpowiednią dynamikę uzupełniania obsad na auta. Konkurujemy jednocześnie z szarą strefą, która psuje rynek" - dodał prezes EcoCar. Niemniej jednak operator musi zmierzyć się z sytuacją, w której fragment floty nie pracuje, nie generuje przychodów, ale generuje bieżące

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

(wzrost o 12,6% r/r, po 6,1% r/r w ostatnim kwartale 2018), w tym w sektorze przedsiębiorstw. Oczekujemy, że wzrostowi konsumpcji w najbliższych kwartałach będzie sprzyjała nadal korzystna sytuacja na rynku pracy oraz wzrost transferów socjalnych (w II kw. 2019 'trzynasta emerytura', w IV kw. 19

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

względnej stabilizacji głównej pary (EUR/USD) w obliczu relatywnie stabilnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy także.  Wzrost polskiego PKB w I kw. bieżącego roku wyniósł 4,7% w ujęciu rocznym. Nawet bardziej imponujący okazał się wzrost w

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,7% r/r w grudniu 2019 r. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu była wyższa niż przed rokiem o 7,5% i zwiększyła się o 14,6% m/m. Niektórzy ekonomiści wskazują, że wyraźnie obniży się roczna dynamika

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

dyrektor. Przypomniał także, że jeżeli pracodawca likwiduje firmę, środki pracownika pozostają na rachunku PPK i tylko on ma do nich dostęp. "Jeżeli chce te środki na potrzeby bieżące wypłacić - po prostu dokonuje 'zwrotu' środków. Jednak nie wszystko, co znajduje się na rachunku trafia do jego

Zysk netto Protektora spadł r/r do 1,05 mln zł w I kw. 2017 r.

częściowego przeniesienia aktywów produkcyjnych z Naddniestrza do Polski oraz transferu technologii produkcji w ramach zakończonej w roku 2016 przeprowadzki Protektor S.A. do nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie, - sukcesywne zwiększanie potencjału

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

raporcie. W latach 2019-2020 nastąpi dalsze zwiększenie roli inwestycji we wzroście gospodarczym, związane z potrzebą odbudowy potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

; - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W 2019 r. szacujemy wzrost gospodarczy na 4,3%, a w 2020 r. prognozujemy spowolnienie do 3,4%. W pierwszej połowie 2020 r. skala spowolnienia gospodarczego będzie ograniczana przez pozytywny wpływ wzrostu transferów społecznych (rozszerzenie programu

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

części oszczędności gospodarstw domowych na rynek nieruchomości), wzroście kosztów budowy połączonych z dążeniem do maksymalizacji zysku przez deweloperów w warunkach wysokiego popytu (w tym inwestycyjnego) oraz rosnące dochody części gospodarstw domowych (wzrost wynagrodzeń, transfery publiczne). Należy

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 4,2% do 1 281 mld zł w IV kw.

mld zł na koniec grudnia. Od pewnego czasu obserwujemy rosnącą przewagę aktywów o najwyższym stopniu płynności, czyli gotówki i rachunków bieżących, nad środkami ulokowanymi na depozytach terminowych" - czytamy w komunikacie.  Na rachunkach bieżących i ROR-ach gospodarstwa domowe na koniec

Przegląd prasy

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Benecki z ING BSK: Kasa państwa może na nowych transferach zarobić 9-13%, czyli 3,6-5,2 mld zł, jeśli ich wartość sięgnie 40 mld zł rocznie --Największe wzrosty sprzedaży FMCG

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami

Monetia rozpoczyna obsługę przekazów na indywidualne konta bankowe

;Począwszy od bieżącego miesiąca obsługujemy świadczenia socjalne w województwie warmińsko-mazurskim. Naszym klientem jest ubezpieczyciel społeczny, który przekazuje Monetii pulę środków na wypłatę rent i emerytur. Jest ona następnie dzielona wg dyspozycji klienta a podzielone środki trafiają bezpośrednio na

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

ekonomista Bank Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor. "W dalszej części roku rachunek obrotów bieżących będzie już w mniejszym stopniu niż na początku roku wspierany przez transfery z UE i saldo C/A ulegnie pogorszeniu, natomiast saldo handlowe powinno utrzymywać niewielką nadwyżkę przy założeniu

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

wzrostu dochodów operacyjnych o 5,7% (po wyłączeniu transferów na program Rodzina 500+ dla porównywalności danych). Wzrost dochodów był spowodowany rosnącymi wpływami z podatków, w tym PIT (o 7%) oraz podatku od nieruchomości (o 4%), z których oba mają największy udział w strukturze dochodów miasta. W

Przegląd prasy

na nieruchomościach komercyjnych  --Urząd Patentowy RP i resort rolnictwa zorganizują wspólnie seminarium nt. ochrony znaków towarowych w Chinach  Parkiet  --Główny indeks rynku NewConnect - NCI Index rośnie od 12 marca i potroił swoją wartość w 4 miesiące  --Bieżący

Fitch podtrzymał ratingi Chorzowa na poziomie BB+, perspektywa stabilna

długu (dług do nadwyżki bieżącej) do 13 lat w 2018 r. z około 5 lat w 2016 r. "Zdaniem Fitch, w średnim okresie dochody operacyjne Chorzowa będą umiarkowanie rosły, średnio o 3%, (po wyłączeniu transferów przeznaczonych na wypłaty z programu 'Rodzina 500+'). Fitch prognozuje, że realny wzrost PKB

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego podczas VIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się 23-24 października br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance, dyskutowali o bieżących wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzyć w

BIK: Banki wydały o 4,6% mniej r/r kart kredytowych w VIII

kredytowych rośnie w dwóch skrajnych przedziałach (niskokwotowym i wysokokwotowym). Jest to więc wspólna cecha wszystkich trzech produktów kredytowych finansujących bieżące potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych. Można zaryzykować tezę, że wzrosty w przypadku finansowania niskokwotowego wynikają z

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

dobrą sytuację na rynku pracy, optymizm konsumentów oraz wypłaty transferów socjalnych w kolejnych miesiącach. Ekonomiści prognozują utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu PKB w II kw. bliskiego 5% r/r. Analitycy wskazują, że struktura sprzedaży detalicznej tj. utrzymujący się solidny wzrost w

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów

Fitch nadał miastu Chorzów ratingi BB+ oraz A-(pol), perspektywa stabilna

zakrojonych planów inwestycyjnych Fitch oczekuje, że w średnim okresie dług bezpośredni miasta gwałtownie wzrośnie do około 380 mln zł w 2018r. (67% dochodów bieżących) z 120 mln zł (26%) w 2015r. Chorzów planuje dużą inwestycję – przebudowę drogi krajowej nr 79 (obwodnica), której wartość jest

BIK: Banki wydały o 0,3% mniej r/r kart kredytowych w VII

kredytowych finansujących bieżące potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych. Można zaryzykować tezę, że wzrosty w przypadku finansowania niskokwotowego wynikają z transferów socjalnych, zaś wysokokwotowego ze wzrostów wynagrodzeń" - podsumował Grzybek. (ISBnews)  

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

wzrostu publicznych inwestycji. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej 'górki inwestycyjnej') oraz oczekiwanym przez nas profilem absorbcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej" - napisano także w raporcie

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 2,8% do 1 315 mld zł w I kw.

przyrost wyniósł blisko +20 mld zł" - czytamy w raporcie. Wpływ transferów środków z ZUS był niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, jak i stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny (tzw. mechanizm „suwaka"), podano także

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 1,5% m/m do 141,3 mld zł w kwietniu

kwietniu wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +275 mln zł, zaś na skutek "suwaka" fundusze przekazały do ZUS -293 mln zł.  "Nadchodzące miesiące będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie II filara. W kwietniu rozpoczęło się tzw. okienko transferowe, podczas którego

BIEC: WWK nadal rósł w III, ale konsumpcja nie zapewni utrzymania wzrostu PKB

konsekwencją zwiększonego spożycia gospodarstw domowych. Według badań NBP dochody gospodarstw wzrosły do końca III kwartału ub. roku o blisko 6%, zaś ponad połowa tego wzrostu była konsekwencją zwiększonych transferów socjalnych. Kolejne miesiące zapewne przyniosły utrwalenie i wzmocnienie tej tendencji"

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

2019 r., ale także najniższą od drugiego kwartału 2016 r. Z danych można zatem wnioskować, że w końcu 2019 r. wygasł pozytywny wpływ programów socjalnych na wydatki gospodarstw domowych. Pomimo miliardowych transferów i jednocześnie korzystnej z punktu widzenia pracowników sytuacji na rynku pracy

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

transferów społecznych, zaś w 2018 r. jej wzrost będzie umiarkowany" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji. KE oczekuje odmiennych tendencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce. "Oczekiwane jest szybkie odbicie inwestycji publicznych po ich spowolnieniu w 2016

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

państw członkowskich oraz odpowiedzialną politykę budżetową. Sprawozdanie Komisji nie stanowi jednak oficjalnego stanowiska KE, ani nie przesądza o takim stanowisku. Jak wypadła Polska? Za mało kobiet na rynku pracy Zdaniem KE polska gospodarka rozwija się stabilnie. Według prognoz w bieżącym i przyszłym

Fitch podtrzymał ratingi Płocka na poziomieBBB i AA-(pol), perspektywa pozytywna

.: 68 mln zł) i stanowiła 11,9% dochodów operacyjnych (2015 r.: 9,4%). W 2016 r. na wyniki Płocka pozytywnie wpłynęły także dochody z tytułu rozliczenia VAT mające charakter jednorazowy (10 mln zł). Jednak po wyłączeniu VAT oraz transferów na Program „Rodzina 500+", które przeszły przez

Airway Medix ma strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy

niezbędne środki pieniężne, poinformowała spółka.  "Transfer do akcjonariuszy może odbyć się poprzez przeprowadzenie procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom oferty zakupu akcji. Ewentualny skup akcji własnych byłby przy tym, w zależności od etapu realizacji strategii, alternatywą lub

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły o 1,8% m/m do 135,8 mld zł w lutym

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zwiększyły się o 1,8% m/m i wyniosły 135,83 mld zł na koniec lutego br., poinformowały Analizy Online. "W lutym wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +263 mln zł, a na skutek 'suwaka' fundusze

Inflacja przekroczy poziom 4% r/r w styczniu 2020 r. wg analityków

/r. Silniej względem naszych oczekiwań rosły też ceny żywności i paliw, jednak te efekty miały słabsze przełożenie na finalny kształt indeksu. Bieżące dane nie pozwalają na ocenę przyczyn tak dużego skoku inflacji bazowej, pełny obraz przedstawi finalna publikacja w przyszłym tygodniu. Dotychczas to

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

emerytów i rencistów. Dobra sytuacja na rynku pracy i wypłaty transferów socjalnych oddziałują w kierunku dalszej poprawy nastrojów konsumenckich. W czerwcu, bieżący i wyprzedzający wskaźnik koniunktury GUS osiągnęły najwyższe poziomy w historii badań. Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

utrzymanie się solidnego wkładu konsumpcji prywatnej w dalszych miesiącach roku dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wypłaty transferów socjalnych i utrzymującemu się optymizmowi konsumentów. Perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają wciąż bardzo dobre w nadchodzących miesiącach i pozostanie

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

kluczowym motorem gospodarki, ale jej dynamika będzie się stabilizować w najbliższych miesiącach. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,6% r/r w październiku 2019 r. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w październiku 

FPP, CALPE: Reforma OFE może zwiększyć aktywa emerytalne Polaków do 17% PKB

ostatecznie do osłabienia poziomu aktywności w gospodarce, jak i zewnętrznego - przejawiającego się we wzroście deficytu na rachunku obrotów bieżących" - tłumaczył Kozłowski. FPP i CALPE dokonały analizy wpływu na bezpieczeństwo finansowe emerytów, skłonność do oszczędzania, rynek kapitałowy

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. i 3,3% w 2019 r. "Zgodnie z bieżącą projekcją dynamika PKB w II połowie 2017 r. utrzyma się na wysokim poziomie, przekraczającym 4% r/r - powyżej oczekiwań z projekcji lipcowej. Głównym

Crowe Horwarth: Wzmożone kontrole urzędnicze wsród największych wyzwań dla firm

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Zarządzanie wartościowymi pracownikami, cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych, a także spodziewane wzmożone kontrole urzędnicze są wymieniane wśród najważniejszych wyzwań dla firm w bieżącym roku, wskazuje raport firmy Crowe Horwarth, poinformował prezes TGC

'Minutes': RPP liczy na utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB

prognozowane przyspieszenie popytu konsumpcyjnego, wspieranego przez rosnące zatrudnienie oraz wzrost dynamiki płac, a także zwiększenie transferów na rzecz gospodarstw domowych związane z wprowadzeniem programu 'Rodzina 500+'" - czytamy w "minutes". Niektórzy członkowie RPP wskazywali na

Maxima podpisała umowę z Emperią, ogłosi dziś wezwanie z ceną min. 100 zł/szt.

wezwaniu będzie wynosiła nie mniej niż 100 zł. Wezwanie ma zostać ogłoszone w dniu 24 listopada 2017 r." - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa inwestycyjna wieńczy proces wyboru inwestora strategicznego dla spółki, który został zainicjowany w maju bieżącego roku, podkreśliła spółka. Członkowie

NBP: Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy rosnąca ufność konsumencka

popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, które mogłyby sugerować groźbę pojawienia się spirali deflacyjnej. W przypadku decyzji konsumpcyjnych gospodarstw domowych objawiałaby się ona odkładaniem bieżących zakupów ze względu na oczekiwany niższy poziom cen w przyszłości" - czytamy dalej w

Polskie firmy branży lotniczej obrywają przez pandemię

roku na rynek trafiło 276 samolotów tej firmy. W tym samym okresie bieżącego roku Boeing sprzedał zaledwie 87 sztuk. Firma zapowiedziała zwolnienia mające objąć kilkanaście tysięcy pracowników. Nieodebrane przez linie lotnicze samoloty stoją w fabrycznych hangarach. Firma zapowiedziała również

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

nie zagraża gospodarce, a przeciwnie - okazuje się dla niej korzystny, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Elżbieta Mączyńska. Pytana przez ISBnews, w jakim stopniu transfery socjalne, w tym głównie rozszerzenie programu 500+ przełożą się na dynamikę wzrostu

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w I kw. wg analityków

z wypowiedzi ekonomistów: "Po pierwszym kwartale bieżącego roku średnia dynamika produkcji przemysłowej wynosi 6,2% r/r i jest wyższa od średniej za analogiczny kwartał 2018 r. (5,9% r/r), co dobrze rokuje dla danych o tempie wzrostu gospodarczego" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,7% w 2016 r. i następnie 3,6% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu. Oczekujemy, że dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody

Oszczędności gospodarstw domowych spadły o 5,1% r/r do 1076 mld zł po III kw.

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 1076 mld zł na koniec września 2014 roku, co oznacza wzrost o 2,4% kw/kw i spadek w ujęciu rocznym o 5,1%, podały Analizy Online. "Po wyjątkowym wydarzeniu, jakim był transfer ponad połowy aktywów zgromadzonych

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

warszawskiego biura Dentons wspiera klientów, także pro bono, dbając o zrównoważony rozwój gospodarki i transfer wiedzy na światowym poziomie. 4. Jako spółka cywilna prowadzimy hurtownię zabawek - wynajmujemy część budynku pod działalność handlową. Co kwartał płacimy prawie 1000 zł podatku gruntowego, zaraz

Dziedziczenie składek emerytalnych. OFE, ZUS, I filar, II filar... Które pieniądze mogą dostać najbliżsi po naszej śmierci?

, którzy: wciąż należą do OFE, w którymś momencie zdecydowali o nieprzekazywaniu bieżących składek do OFE, lub wchodząc na rynek pracy w lutym 2014 r. i później, nie zawarli umowy z OFE. Łącznie na ich subkontach znajduje się aż 394 mld zł. Ktoś, kto nadal jest członkiem OFE, przekazuje na subkonto w

Przegląd informacji ze spółek

- właściciel Skarbiec TFI. Umowa wejdzie w życie 1 listopada 2018 r. Rozpoczęła się VIII edycja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu (PRE) realizowanego przez Santander Bank Polska (d. BZ WBK), poinformowała instytucja. Spotkania będą dotyczyły bieżących i ewentualnych przyszłych warunków prowadzenia

Na Bałkanach bankierzy drżą przed bankructwem Grecji

proc., w Macedonii ponad 20 proc., a w Serbii około 14 proc. Dlatego narodowe banki centralne sprawdzają na bieżąco płynność "greckich" banków, monitorują ich działalność i uspokajają swoich obywateli, by zminimalizować ryzyko szturmu na oddziały bankowe i bankomaty. - Banki kontrolowane

Prezydent podpisał projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym firmy osoby fizycznej

administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W perspektywie najbliższych lat zagadnienie transferu pokoleniowego w polskim biznesie będzie

Emigranci z Wielkiej Brytanii wysyłają mniej pieniędzy

Falkone, która prowadzi pod Londynem Biuro Porad Obywatelskich dla Polaków, przyznaje, że Polacy częściej niż rok czy dwa lata temu tracą pracę, przechodzą na zasiłek i nie stać ich na pomoc rodzinom w kraju. Mimo zmniejszania się skali zjawiska transfery od emigrantów nadal w zauważalny sposób pomagają

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

roku ubiegłego. W lutym bieżącego roku mieliśmy 20 dni roboczych, wobec 22 bw styczniu i 20 w lutym ubiegłego roku. Czynnikiem statystycznym negatywnie wpływającym na dane był również efekt wysokiej bazy z roku ubiegłego. Wzrost produkcji w lutym 2018 wyniósł 7,3% r/r i był czwartym najwyższym

Przegląd prasy

Eurocashu efekt zakazu handlu jest neuralny - mówi prezes Luis Amaral Dziennik Gazeta Prawna  -- Rząd pieniędzmi z budżetu chce złagodzić wzrost cen energii dla gospodarstw domowych. Ale nie wcześniej niż w III kw. 2019 r.  -- Fiskus dokładniej zbada transfery między firmami powiązanymi

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny.  Jest to oferta dla ponad 211 tys

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Minister zdrowia chce zagwarantować wszystkim pracownikom szpitali minimalne wynagrodzenie --Transfery dla Ryanaira w Modlinie są nie do zaakceptowania

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Lipcowa dynamika sprzedaży detalicznej nominalnie (w cenach bieżących) znalazła się nieco poniżej poziomu z poprzedniego miesiąca. Analitycy wskazują, że wpływ na taki wynik miała m.in. mniej korzystna różnica w liczbie dni handlowych. Ich zdaniem, wzrost

Przegląd informacji ze spółek

Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu

BM Deutsche Bank widzi szansę na stopniowe odejście od trendu spadkowego WIG20

wpływ na bieżący sentyment rynkowy. "Strukturalnym problemem w odniesieniu do GPW pozostaje nadal brak istotnej siły popytowej. Inwestorzy zagraniczni, którzy odpowiadają za ok. 50% obrotów na GPW, ograniczyli wyraźnie swoją aktywność na krajowym rynku i trudno oczekiwać zmiany ich nastawienia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

aplikacji Prime Video na dekoderze Play. Play, w odpowiedzi na obecną sytuację w kraju i potrzeby swoich klientów, przygotował dodatkowy, bezpłatny pakiet danych. Abonenci zarówno indywidualni jak i biznesowi mogą odebrać 10 GB dodatkowego transferu.  Źródło: spółka Starcom Polska: Międzynarodowy

Eksperci zaskoczeni, słaby złoty "załatwił" nam rekordową nadwyżkę

dochodów spadł w maju do 437 mln euro z 717 mln euro przed miesiącem oraz 1058 mln euro przed rokiem, co odzwierciedla niższe zyski osiągnięte przez zagranicznych właścicieli kapitału. Saldo transferów bieżących oraz rachunek kapitałowy były zdeterminowane przez dodatnie saldo transferów z Unią Europejską

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

internetowych artykułów spożywczych w naszej sieci wzrósł o 400%, a liczba logowań na kontach inwestycyjnych o 53%. Rezerwacje podróży online spadły o 75%, rejestrowanie nowych list płac zmniejszyło się o połowę. Ponadto, w porównywanych okresach, o 35% spadły międzynarodowe transfery pieniężne, poinformował