transakcji zawartej

Transakcja roku: bank wynajął cały wieżowiec

Prawie 20 tys. m kw., czyli prawie całą powierzchnię biurową w wieżowcu Prime Corporate Center powstającym przy Grzybowskiej wynajął bank Raiffeisen Polbank. To największa transakcja roku na warszawskim rynku biurowym i jedna z największych zawartych ostatnio w Europie.

Sfinks Polska chce przejąć pizzerie Da Grasso za 55 mln zł

Sfinks Polska podpisał list intencyjny dotyczący przejęcia spółki Da Grasso zarządzającej największą w kraju franczyzową siecią pizzerii. Strony zamierzają zakończyć negocjacje do 14 lipca br. Jeśli właściciele się dogadają, umowa zostanie zawarta wiosną 2016 r. Wartość transakcji ustalono na 55 mln zł.

MF nie wymieniało walut na rynku walutowym w 2019 roku

;Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2019-2020 r. W wyniku zawartych transakcji o 1,4 mld zł zwiększono koszty 2019 r. i zmniejszono koszty w 2020 r." - czytamy dalej. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka

MF wymieniło równowartość 0,2 mld euro na rynku walutowym w 2018 r.

transakcji" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo podało, że w 2018 r. zawierało na rynku następujące operacje: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej oraz transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

nie będą przysługiwały wobec konsumentów" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia pakietu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na potrzeby transakcji, przy czym wyceny te zostaną wykonane przez niezależne

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

w ramach wezwania było: *· 33 533 320 akcji zdematerializowanych spółki, uprawniających do 33 533 320 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami złożonymi w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 9

Fundusze Apollo-Rida nabyły Equal Business Park w Krakowie

, transakcja ta znajduje się w historycznym gronie dziesięciu największych umów kupna/sprzedaży obiektów biurowych zawartych na głównych rynkach biurowych poza Warszawą. Co więcej, inwestorzy pozostają bardzo aktywni w sektorze biurowym - łączna wartość transakcji zawartych w okresie styczeń-maj jest trzecim

MF wymieniło równowartość 2,3 mld euro na rynku walutowym w 2017 r.

następujące operacje: 1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, 2) transakcję wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie EUR oraz 3) transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 40 mld

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

; "Zgodnie z listem intencyjnym intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie do zamknięcia transakcji do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia

Właściciel sieci Netto przejmie Tesco Polska, wartość transakcji to 900 mln zł

. "Transakcja obejmuje przejęcie przez Salling Group 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group. Netto Polska prowadzi obecnie 386 sklepów, a zawarta dzisiaj umowa ma strategiczną wartość dla rozwoju biznesu, gdyż pozwoli

LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży gruntów za 113,18 mln euro

zakresie spłaty kredytów zaciągniętych na budowę budynków przez P20 oraz P21, oraz; - udzielenia poręczenia na rzecz kupujących przez spółkę. LC Corp oczekuje, że umowy przyrzeczone w zakresie transakcji zostaną zawarte nie później niż do 15 sierpnia 2019 r. LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych

Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu

LC Corp ma umowy sprzedaży Globalworth biurowców za 113,18 mln euro

transakcjach. "Zarząd spółki dodatkowo informuje, że z łącznej ceny transakcji zostaną spłacone dwa kredyty wynikające z umów zawartych przez P20 z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie, na potrzeby realizacji budynków 'Silesia Star' oraz kredyt wynikający z umowy

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

: 1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, 2) transakcje typu cross currency swap, 3) transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 27 mld zł. Celem zawartych transakcji było

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji

W wyniku wezwania zawarto transakcje na 17 254 934 akcji Ergisu

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW, poinformował Dom Maklerski mBanku

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 99 podmiotów na koniec IV kw.

IV kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 11 270 301 MWh (średnia cena 90,37 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w IV kwartale 2019 roku w wyniku realizacji kontraktów

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczki będącej przedmiotem transakcji wyniesie 11,5 mln zł" - podsumowano. Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w P.A. Nova Invest Kamienna Góra z lutego br., zmienionej aneksami z czerwca i września br. 8 lutego br. P.A. Nova

Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 2,28 mln zł netto. "Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31

PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch spółkach zależnych

dacie zamknięcia powyższych umów, co będzie poprzedzone koniecznością wystąpienia określonych zdarzeń i okoliczności, w tym o charakterze formalno-prawnym" - czytamy w komunikacie. Ponadto na podstawie zawartej dokumentacji Baltona oraz spółka zależna Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu" - czytamy także.  Jeśli wskazani przez zarząd

OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche Binnenreederei na rzecz Rhenus

Rhenus na podstawie APA, w celu kontynuacji obsługi klientów emitenta, przy wykorzystaniu tych jednostek. Umowa dzierżawy została zawarta na okres czasu, który się różni w zależności od czasu trwania określonych kontraktów z klientami emitenta" - czytamy dalej. Zamknięcie transakcji stanowi

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 11 lutego 2019r., było 188 983 akcji spółki" -czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji nastąpi 14 lutego.  W grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57

Rafako planuje sprzedaż oddziału zajmującego się e-busem na rzecz ARP

. "Zgodnie z zawartym porozumieniem, Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do dnia 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Transakcja ma się odbyć poprzez sprzedaż wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż udziałów w

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

. wdrożenia SRRK Antoni Repa, cytowany w komunikacie. Zaznaczył, że grupa trzyma się przygotowanego harmonogramu. "Równolegle pracujemy nad wszystkimi postulatami zawartymi w Strategii. Zależy mi, aby wspólnie z przedstawicielami rynku kapitałowego jak najszybciej zrealizować postawione przed nami

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

wywodzić, że wszystkie obowiązki i regulacje dotyczące tej kwestii wynikają z powszechnie obowiązującego prawa i nie trzeba ich szeroko opisywać w siwz ? Odpowiedź: Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich

MPiT: Parlament zakończył prace nad nowelą dot. ograniczenia zatorów płatniczych

zawarte w tym akcie prawnym, to m.in. skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych czy ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT) Ustawa

Work Service ma warunkową umowę sprzedaży Work Service GmbH & Co. KG

kupującym warunkową umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG, podał Work Service. Cena sprzedaży została ustalona na 4,5 mln zł, natomiast całkowita wartość transakcji to 7,5 mln zł. "Na podstawie umowy sprzedający zobowiązali się do sprzedaży odpowiednio 74% oraz 26% posiadanych

Rafako liczy na zamknięcie sprzedaży e-busa do połowy tego roku

elektrycznym, jak również usługami projektowymi oraz pracami badawczo-rozwojowymi w tym zakresie. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do dnia 30 czerwca 2020 r. Transakcja ma się odbyć poprzez sprzedaż wydzielonej

Gi Group złożył wniosek ws. wyrażenia zgody na przejęcie Work Service

transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity

GUS: Wartość transakcji nieruchomościowych wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości ogółem w Polsce wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r. do 121,14 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane zawarte w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). "Liczba

Acciona wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka

przyjmowania zapisów: 6 sierpnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 9 sierpnia. II etap przyjmowania zapisów: 2 sierpnia – 21 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu II etapu 26

Intersport przejął 3 sklepy 4 Faces od OTCF

Avenida) - zgodnie z umową zawartą z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce opisaną w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 5 marca br. i raporcie bieżącym nr 16 z dnia 21 marca br." - czytamy w komunikacie. Na początku marca br. zarząd Intersport zawarł z OTCF umowę warunkową przejęcia przez Intersport z dniem

iAlbatros nabył w wezwaniu 1,384 mln akcji własnych

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - W wezwaniu iAlbatros Group na akcje własne została zawarta transakcja nabycia 1,38 mln akcji, podała spółka. "Została zawarta transakcja nabycia 1 384 083 akcji spółki objętych zapisami złożonymi w wezwaniu. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 26

Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi

Prezes PKN Orlen: Mam nadzieję na finalizację przejęcia Ruchu do końca roku

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen chciałby przeprowadzić transakcję nabycia Ruchu do końca 2019 roku, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. "Proces przejęcia Ruchu przebiega zgodnie z planem. Złożyliśmy bardzo dobrą ofertę, która wciąż pozostaje aktualna. Sądzimy, że wniosek

Stalprodukt zamknął transakcję nabycia GO Steel Frydek Mistek

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Stalprodukt zamknął transakcję zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka.  "W ramach procedury zamknięcia transakcji, emitent dokonał płatności części gotówkowej wynagrodzenia w

Unified Factory ustalił warunki transakcji z potencjalnym inwestorem

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji ustalił strukturę transakcji, w ramach której akcjonariusze posiadający 49,49% akcji udzielą spółce co najmniej 2,5 mln zł pożyczki, której środki będą pochodzić ze sprzedaży akcji spółki potencjalnemu inwestorowi, podała firma

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 97 podmiotów na koniec III kw.

III kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 6 770 447 MWh (średnia cena 76,05 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w III kwartale 2019 roku w wyniku realizacji kontraktów

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 101 podmiotów na koniec II kw.

). "W II kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 7 267 076 MWh (średnia cena 84,25 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w II kwartale 2019 roku w wyniku realizacji

Marvipol ma przedwstępne umowy zbycia 3 proj. magazynowych za ok. 15,3 mln euro

% kapitału zakładowego. Transakcje zostały zawarte z luksemburską Maeric I, a terminy ich finalizacji wyznaczono najpóźniej na 31 marca 2020 r. We wszystkich transakcjach podana cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania Marvipolu w realizację projektów. Kwota ta

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

we Lwowie, Ukraina zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi (łącznie 'kupujący 1'), oraz Dragon Capital

Enter Air podpisał z mLeasing umowę finansowania Boeinga 737-800

oparciu o tzw. leasing zwrotny, polegający na wykupie samolotu z leasingu operacyjnego u innego leasingodawcy i zamianę na leasing finansowy. Podpisana umowa to kolejna transakcja tego typu zawarta przez Enter Air. mLeasing finansuje obecnie dwa samoloty, PKO Leasing trzy, a Santander Leasing jeden

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

roku emitent powziął informację o spełnieniu jednego z warunków przeniesienia własności udziału w OOO Carcade, (...) określonego w warunkowej umowie sprzedaży udziału w Carcade zawartej 29 listopada 2019 r. przez emitenta z Gazprombank Leasing JSC (...) oraz Novfintekh LLC (...) -  jako kupującymi

PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - PKO Leasing, korzystając ze wsparcia Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), uruchomił dziś transakcję sekurytyzacji, w ramach której zostały sprzedane obligacje o wartości 2,5 mld zł grupie międzynarodowych inwestorów - Grupie EBI, Citi

BNP Paribas RE Poland: Inwestycje w nieruch. komercyjne to 1,8 mld euro w III kw

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Łączna wartość transakcji zawartych na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,8 mld euro w III kwartale 2019 r., zwiększając tegoroczny wolumen transakcyjny do 4,5 mld euro, wynika z raportu przygotowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland

Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopol. na sprzedaż Idea Bank na Ukrainie

. Warunkowa umowa sprzedaży IB została zawarta z Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC jako brokerem. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zawarta z Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

rozpoznanie dynamiki pracy zdalnej przez potencjalnych inwestorów oraz ocena przyszłości najemców co-workingowych. Przewidywane jest, że wiele transakcji zostanie zastopowanych zanim potencjał przyszłej absorpcji nie zostanie przetestowany oraz większa liczba umów najmu nie zostanie zawarta, co umożliwi ocenę

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

emitenta odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, (5) zawarcie przez emitenta oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP" - czytamy w komunikacie. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 10

Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt.

transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 8 sierpnia 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 12 sierpnia 2019 r. II etap przyjmowania zapisów: Rozpoczęcie II etapu

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów

P.A. Nova ma warunkowe umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro, podała spółka. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r. Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

poza Taleja Sp. z o.o.  jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze oraz osoba blisko związana) byli zobowiązani, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki" - czytamy w komunikacie.  Krezus

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 100 podmiotów na koniec I kw.

kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 9 601 310 MWh (średnia cena 102,85 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w I kwartale 2019 roku w wyniku realizacji kontraktów zawartych

Soho Development sprzeda działkę w Warszawie za 13,6 mln zł

transakcyjna została zawarta do końca kwietnia 2019 r., przy czym z uwagi na ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia przysługujące gminie, umowa ta będzie miała charakter warunkowy. Po upływie okresu do wykonania prawa pierwokupu (tj. 30 dni), możliwe będzie sfinalizowanie transakcji oraz przeznaczenie uzyskanych

Golub GetHouse sprzedał planowany wieżowiec na 900 apartamentów w Warszawie

finalną koncepcją architektoniczną wieżowca, za którą odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates. Prace budowlane w ramach tej inwestycji rozpoczną się na przełomie 2020 i 2021 r., podano także. Dzięki transakcji zawartej z Golub GetHouse, łączna wartość aktywów Grupy LRC w Polsce przekroczyła 600 mln

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

Ursus Dystrybucja przewidziano również ewentualność spłaty wierzytelności na warunkach określonych w ewentualnych porozumieniach restrukturyzacyjnych zawartych z poszczególnymi wierzycielami. "W ocenie zarządu emitenta, pozytywny przebieg formalnej restrukturyzacji spółki zależnej może korzystnie

Akcjonariusze Rafako zgodzili się na sprzedaż oddziału w Solcu Kujawskim

przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziale ARP za cenę 30,99 mln zł. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 10 września 2020 r., o ile do 9 września 2020 r. spełnią się wszystkie

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

zależnej w pełni kontrolowanej przez Santander Bank Polska. "Częścią roli Grupy EBI jest pomaganie bankom w utrzymaniu dobrego poziomu nowych kredytów dla MŚP. Wszystkie trzy transakcje sekurytyzacji zawarte z Grupą Santander Bank w Polsce pozwolą Santander nadal wspierać polskie MŚP - a nawet

PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

zobowiązania, w szczególności zadłużenie wybranych spółek zależnych Esperite (jeżeli potencjalna transakcja będzie zawierać sprzedaż akcji) oraz inne zobowiązania związane z aktywami lub akcjami. Ostateczna wysokość ceny uzależniona jest m.in. od wyników procesu due diligence przeprowadzonego przez emitenta

Sfinks Polska ma list intenc. ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

, podała spółka. Na podstawie tych uzgodnień Shanghai może przejąć aktywa związane z markami Meta Seta Galareta i Meta Disco za 500 tys. zł. "Na podstawie listu intencyjnego: SPV wyraziła wolę rozwiązania zawartych przez nią dotychczas umów o współpracy i umów licencyjnych dotyczących powyższych

JLL: Ponad połowa transakcji inwestycyjnych w CEE w 2018 r. była w Polsce

kompresję stóp kapitalizacji. W ciągu roku zawarto prawie 100 transakcji, w tym największą sprzedaż portfela nieruchomości handlowych w historii polskiego rynku na kwotę ok. miliarda euro. Mieliśmy też do czynienia z największą liczbą - siedmiu - transakcji portfelowych zawartych w ciągu jednego roku w

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

różnicy pomiędzy kursem zawartej transakcji a obecną ceną, bez wykonywania przelewu do TMS Brokers. Druga usługa pozwala na otrzymanie dodatkowych 2 dni roboczych na przesłanie środków pod zrealizowanie danej transakcji.  "W niedługim czasie udostępnimy także naszym klientom usługę płatniczą

Getin Noble Bank oczekuje, że sprzedaż Noble Securities nastąpi w 2018 r.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews)  - Getin Noble Bank oczekuje, że transakcja sprzedaży Noble Securites zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski.  "Transakcja jest uwarunkowana brakiem sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego. Czekamy na

P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3 za 0,88 mln euro

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3, będącej właścicielem parku handlowego w Myszkowie, za 882 500 euro, podała spółka. "Zarząd P.A. Nova informuje, że w dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaży 100

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Getin Holding (GH) ocenia, że transakcja sprzedaży jego aktywów na Ukrainie może nie zostać sfinalizowana ze względu na istotną zmianę otoczenia rynkowego zawartej umowy, spowodowaną epidemią koronawirusa, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Dodał

Work Service ma umowę dot. zbycia węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft.

, spółka celowa zobowiązała się wykupić od Work Service udziały w spółce Prohuman do 31 marca 2020 roku. W umowie został również zawarty szereg mechanizmów motywujących Profólió oraz spółkę celową Human Investors do przeprowadzenia sprzedaży. W razie niepowodzenia tej transakcji, strony ustaliły dwa

Gi Group ma wszystkie wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service

informuje, że inwestor uzyskał już wszystkie wymagane zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką i podmiotami powiązanymi spółki. Wobec tego, został spełniony jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką

Work Service wypowiedział opcję kupna dot. wszystkich akcji Prohumán

był jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej 13 lutego 2020 r. pomiędzy Work Service a Gi International S.r.l., której całościowym właścicielem jest Gi Group. W związku z powyższym został zrealizowany trzeci warunek zawieszający. "Opcja kupna była udzielona przez emitenta

Groclin przedłużył spółce GST wyłączność na nabycie aktywów prod. do 31 lipca

zawartego w dniu 2 kwietnia 2020 [...] podpisane zostało przedłużenie udzielenia GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta do dnia 31 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyły 102 podmioty na koniec 2018 r.

IV kwartale 2018 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 6 995 992 MWh (średnia cena 112,68 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w IV kwartale 2018 roku w wyniku realizacji kontraktów

CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

współpracy z EMIS. W Polsce zaobserwowaliśmy prawie dwukrotny wzrost wartości transakcji M&A ogłoszonych w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 r. Z wartością przejęć na poziomie 10,93 mld euro, byliśmy jednocześnie świadkami 20-proc. spadku liczby M&A - do 258 transakcji, wynika z

KNF zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku

przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu  31 maja 2019 r. od SG Financial

Uniwheels: W wezwaniu Superior Industries zawarto transakcje na 109,9 tys. akcji

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - W wezwaniu Superior Industries International Germany AG na akcje Uniwheels AG zawarto transakcje na 109 959 walorów, podał Dom Maklerski Banku Handlowego "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 3 sierpnia, było 109 959 akcji

EY: W Polsce zawarto 107 transakcji fuzji i przejęć w I poł. 2017 r.

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć zawartych w Polsce w I poł. br. wyniosła 107, wynika z badania „Barometr transakcji fuzji i przejęć EY".  W całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zawarto 473 transakcji fuzji i przejęć na łączną

Grupa Azoty sfinalizowała nabycie Goat TopCo GmbH za 226,6 mln euro

zawieszających przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 r. pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO w dniu 26 listopada 2018 r. nastąpiło wykonanie umowy warunkowej oraz zamknięcie transakcji objętej umową warunkową

OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka za ok. 3,3 mln zł

(opcja put) przez Erste do połowy 2020 r. Płatność za nabyte akcje rozłożona jest na raty, do lutego przyszłego roku. "Porozumienie z Erste to kolejny wypełniony przez nas element umowy z wierzycielami, zawartej kilka tygodni temu. Transakcja w Chorwacji, o stosunkowo niewielkiej wartości, daje

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

krajowym rynku deweloperskim w 2017 r. Wyjście z akcjonariatu LC Corp Leszka Czarneckiego to transakcja o innym charakterze niż pozostałe dwie transakcje zawarte na rynku deweloperskim w I połowie 2017 r. Zarówno transakcja przejęcia przez Dom Development trójmiejskiego dewelopera Euro Styl za 260 mln zł

Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 15,9% r/r w I poł. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji fuzji i przejęć (M&A) w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) spadła o 15,9% r/r do 11,2 mld euro w I półroczu 2019 roku, wynika z najnowszych danych firmy Mergermarket. W tym samym okresie w całej Europie wartość rynku M&A spadła o

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

, wraz z finalizacją transakcji, strony zawrą umowę zarządzania, na podstawie której hotel oddany zostanie w zarządzanie spółce zależnej emitenta i będzie kontynuował działalność pod marką 'Sofitel'" - czytamy w komunikacie. Umowa zarządzania zawarta zostanie na początkowy okres 30 lat, dodano

Neuca nabyła 150 tys. akcji własnych po 310 zł/ szt.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. "W dniu dzisiejszym zostały zawarte i rozliczone transakcje będące wynikiem ogłoszonej w dniu 13 czerwca

ARP sprzeda 34,87% akcji WZK Victoria na rzecz TF Silesia

porozumieniem z maja br. ustalili ostateczne warunki transakcji zbycia akcji WZK Victoria. Na ich podstawie do końca sierpnia br. zostanie zawarta umowa sprzedaży, a dominującym podmiotem nad WZK Victoria stanie się TF Silesia, podano w komunikacie. "Konsolidacja akcjonariatu jest efektem połączenia sił

MF pozyskało na rynku 4,71 mld zł, 0,92 mld CHF i 6,39 mld euro w 2015 r.

polegają na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości. "Zapadalność zawartych transakcji typu FX SWAP nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wynosi 7 zł, a wartość transakcji to około 32 mln zł" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji transakcji wygaśnie umowa inwestycyjna dotycząca Stopklatki zawarta

Gi Group ma zgodę niemieckiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki

Gi Group ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Work Service

Inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy dalej. W połowie lutego br. Work Service podpisał warunkową umowę

Famur zakłada podpisanie finalnej umowy sprzedaży PBSz na 20 maja

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową oraz spółkami zależnymi Famuru, tj. Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1, podał Famur. "W

R22 kupi pozostałe 28,48% akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A.

. "Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest ustalenie warunków transakcji z TCEE Fund III S.C.A. Sicar i zawarcie porozumienia w dniu 1 marca 2019 roku w zakresie warunków transakcji w sprawie zbycia przez TCEE Fund III S.C.A. 28,48 % akcji w spółce zależnej od emitenta,tj. H88 S.A

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 109 podmiotów na koniec III kw. 2018

III kwartale 2018 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 983 820 MWh (średnia cena 98,12 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w III kwartale 2018 roku w wyniku realizacji kontraktów

GPW: TGE wprowadziła handel żytem na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych

obrocie na RTRS od 24 lipca br. Obrót drugim po pszenicy produktem na rynku rolnym będzie prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot), co oznacza, że zawarte transakcje podlegają natychmiastowemu wykonaniu" - czytamy w komunikacie. Obrót żytem, podobnie jak pszenicą, będzie odbywał się w

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m2 oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Transakcja zawarta w wykonaniu listu intencyjnego, będzie obejmować ponadto wspólne nabycie przez Reino Capital i Grupę RF CorVal udziałów we wszystkich

UOKiK wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi; grozi mu do 50 mln euro kary

przedsiębiorstwa należące do międzynarodowych grup: Gazprom, Engie Energy, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall, poinformowano. Na początku 2020 r. prezes Urzędu zwrócił się do Gazpromu o przekazanie dokumentów istotnych dla sprawy. Chodziło o kontrakty zawarte przez spółkę zależną Gazpromu z pozostałymi firmami

Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Benefit Systems oraz jego spółka zależna Fitness Place, jako kupująca, zawarły z Platinium Wellness umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci dwóch klubów fitness w Krakowie, za 11,25 mln zł, podała spółka. Umowa zawarta została za

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

wprowadzeniem na rynek analogów insuliny, podała spółka. „Bioton po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód regulatorów i spełnieniu warunków finalizuje zapowiedzianą pod koniec ubiegłego roku transakcję sprzedaży spółki zależnej SciGen Ltd. W ramach zawartej umowy wszystkie akcje SciGen będące w

Amica nabędzie 250 tys. akcji własnych za 30 mln zł

, średnia stopa alokacji wyniosła 19,42%. Średnia stopa redukcji wyniosła 80,58%. Transakcje zakupu akcji spółki zostaną zawarte i rozliczone w dniu 18 października 2018 r. W związku z ofertą, spółka nabędzie 250 000 akcji własnych, za łączną cenę 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Amica jest

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych, podał Getin Holding. Warunkowa umowa sprzedaży IB została zawarta z Dragon Capital Investments Limited, Dragon

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

zobowiązani do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki. Krezus poinformował raportem bieżącym z 4 sierpnia, że od kwietnia br. spółka Taleja zmniejszyła udział w Krezusie do 30,9817% udziałów w głosach na WZ wobec 51,1855% udziałów przed tym terminem w wyniku transakcji