traktowania wykonawców

sprawdź też:

wykonawca

Renata Dzikowska

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni należy traktować jako nieistotną. Nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób pierwotnie w niej nieprzewidziany.

Aby sprawdzić, co oferuje wykonawca, nie wolno żądać dowolnych dokumentów przedmiotowych

Każdy wymóg odnoszący się do przedmiotu zamówienia stawiany przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi uwzględniać jego faktyczne potrzeby oraz jednocześnie nie być w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mięć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

uzasadnienia do dokonania takiej czynności w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje jak każdy inny wykonawca cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się "analogicznie" jak cenę brutto. Zakładam zatem, że cena

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przez zainteresowanych udziałem w nim wykonawców. Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT. Wyjaśnienie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

stosuje się zobowiązania uregulowań wskazanych w § 6 ust. 1, czy 3 rozporządzenia. Wyjaśnienie Dokumenty składane przez wykonawcę w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

tego samego wykonawcy w danym czasie. Jeżeli udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość nabycia ich u jednego wykonawcy i będą one udzielane w tym samym czasie, zamówienia takie należy traktować jako jedno zamówienie. Co do zasady, sprzedażą mebli, komputerów i

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Obowiązany jest także zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

Pytanie: Wykonawca złożył do zamawiającego prośbę o przekazanie treści oferty X. Zamawiający odpisał, że może ją udostępnić do wglądu w wyznaczonym terminie w swojej siedzibie. Wykonawca odpisał, że chciałby otrzymać skan oferty. Czy jest to dopuszczalne, aby zamawiający skanował ofertę i ją

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych (art. 40) z możliwością wykluczenia z udziału w postępowaniu, o ile nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania oraz po uprzednim umożliwieniu udowodnienia, że ich zaangażowanie w przygotowanie

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

niekompletny JEDZ, nie ma podstaw, aby wykonawca został po raz kolejny, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia. Kolejne wezwanie należałoby uznać za naruszające zasadę równego traktowania wykonawców. Reasumując:  w przypadku braku

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

traktowania wykonawców należy uznać taką modyfikację warunków udziału w postępowaniu, która gdyby była znana na etapie prowadzonego wcześniej postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów podstawowych, umożliwiłaby udział w nim innych wykonawców . Analogiczne stanowisko wyrażone zostało w wyroku w

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Odpowiedź Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

określonych w siwz jak dla wykonawcy). Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. Czy kiedy wykonawca zgłosi nam podwykonawcę, to musimy: 1. Traktować go jako zgłoszonego w trakcie realizacji wg art. 36 ba pkt 1 i żądać dokumentów wg zapisu nr 2 w

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

preselekcji konsorcjum wykonawców , w której skład wchodzili dwaj wykonawcy , jeden z nich może zastąpić to konsorcjum i kontynuować udział w postępowaniu bez naruszenia zasady równego traktowania, pod warunkiem że zostanie wykazane, że wykonawca ten sam spełnia wymogi określone początkowo przez instytucję

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym miejscu wskazać należy, że warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o weryfikację formalną. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

 Pzp . Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz , ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp ).  Wykonawca, składając wyjaśnienia w trybie art. 87 ust

Zasady szacowania dostaw nowego i używanego sprzętu komputerowego

połączyć. Wykazanie braku takich podmiotów pozwoli na odrębne traktowanie zakupów. W odniesieniu do sprzętu komputerowego niewątpliwie zachodzi tożsamość przedmiotowa zarówno w odniesieniu do sprzętu nowego jak i używanego. Co do tożsamości podmiotowej należy zweryfikować, czy istnieje krąg wykonawców

Kryteria oceny ofert na usługę sprzątania obiektu z użyciem własnych środków czystości wykonawcy

Kryteria oceny ofert na usługę sprzątania obiektu z użyciem własnych środków czystości wykonawcy

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na sprzątanie obiektu biurowego. Wykonawca ma we własnym zakresie zapewnić środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, zapachy itp. W kryteriach oceny ofert, poza ceną, zastosowano kryterium jakościowe dotyczące

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

oferty . Zamawiający dowiedział się o nim na etapie oceny ofert , gdyż wymagaliśmy złożenia próbki trawy i atestu jej producenta na potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane stawianych warunków. Czy należy traktować ten przypadek jako podwykonawstwo? Czy każdy zakup przez wykonawcę

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

publicznych , w tym dotyczących zasady uczciwej konkurencji. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Aby zabezpieczyć w tym przypadku swoje interesy, zamawiający może natomiast odpowiednio sformułować względem wykonawców wymogi siwz. Kurs euro w zamówieniach publicznych Zasada

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

lub dokumentów prowadzić może do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców , nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do członków konsorcjum . Skład orzekający uznał, iż zamawiający może ponownie wzywać wykonawcę do uzupełnienia takich samych dokumentów w odniesieniu do innego członka

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

czytelnika są spore. Z opisu problemu wynika, że czytelnik zawarł umowę o dzieło na montaż paneli fotowoltaicznych z 60-dniowym terminem wykonania. W braku odmiennych postanowień umowy udzieloną zaliczkę należy traktować jako zadatek, zgodnie z regułą interpretacyjną w art. 394 § 1 k.c. Termin wykonania

Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

, ale potrzeby te nie mogą ograniczać wykonawcom dostępu do rynku i naruszać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Wprawdzie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika dla zamawiającego obowiązek dokonania takiego opisu przedmiotu zamówienia , w tym ustalenia terminu

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

rozumiane narusza art.7 ustawy. Podobnie rzecz się ma w sytuacji, kiedy zamawiający ustali zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu, które spełniają tylko nieliczni lub jeden wykonawca. (sygn. UZP/ZO/0-1688/05) Naruszeniem art. 7 będzie także zmiana warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów oceny

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie:  W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Zdaniem Izby, instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie, a

Warunki udziału w przetargu mają zapewnić wybór wiarogodnego wykonawcy

zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Ustawodawca określił, iż zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców  środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

tych zakupów traktować należy jako odrębne zamówienia i szacować ich wartości osobno? A może sprzęt medyczny połączyć ze sprzętem rehabilitacyjnym i nabyć w ramach jednego zamówienia z podziałem na części?  Odpowiedź:  Wskazane w pytaniu dostawy należy podzielić według podobieństwa

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

, oraz mając na uwadze to, że w powtórnie przeprowadzonej procedurze, wykonawcy będą dysponowali wiedzą na temat cen ryczałtowych zaoferowanych przez konkurencję, w mojej ocenie unieważnienie procedury należy traktować jako ostateczność. Analiza wycen wykonawców W pierwszej kolejności sugeruję

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

przedłożenia wskazanej powyżej decyzji środowiskowej kilkakrotnie. Zamawiający nie odpowiedział na żaden z wniosków wykonawcy dotyczących brakującej decyzji. Wobec tego odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy spółki zarząd traktuje jako nieskuteczne, podsumowano. Qumak jest polską spółką

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

musi dbać o to, aby w postępowaniu została zabezpieczona zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców . Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

tylko przez instytucję zabezpieczenia z art. 147 ust. 1. Wobec milczenia ustawodawcy w omawianej kwestii należy opowiedzieć się za taką możliwością, z zastrzeżeniem wszakże zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne. Jak wskazuje art. 139 ust. 1, do umów w sprawach

Libet uruchomił pierwszą w branży platformę online

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Libet uruchomił e-sklep dla architektów, wykonawców i klientów indywidualnych, podała spółka. Oferta platformy e-otoczenie.pl to obecnie m.in. płyty tarasowe, elementy do montażu i aranżacji terenów wokół domów i innych nieruchomości; będzie ona stale rozwijana

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

ustawy Pzp było również uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców”. Krzysztof Hodt Więcej na www.portalzp.pl

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

wynika z faktu, że przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

takie zachowanie drugiego z wykonawców należy traktować jako podtrzymanie ceny zawartej w ofercie pierwotnej, czy odrzucić jego ofertę i na jakiej podstawie? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty

Zemsta prekariatu. Pandemia objawiła bezradność robotów

istniałaby bez taksówkarzy i pracowników dostawczych. Zbyt często jednak ludzie pracujący na końcu łańcucha wartości w gospodarce platformowej są traktowani jako pracownicy drugiej kategorii, nieosiągający nawet miana pracowników. W odróżnieniu od inżynierów i programistów projektujących i

Echo zleciło Mota-Engil CE realizację budynku w Browarach Warszawskich

wymagających nie tylko ze względu na niepowtarzalny projekt, ale również z uwagi na lokalizację oraz trwające już prace przy innych etapach tej inwestycji. Rozpoczynamy prace na początku kwietnia i nasz wkład w realizację tego projektu traktujemy bardzo poważnie. Z Echo Investment współpracujemy już od 5 lat

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

nie wraz z ofertą a później - na nasze wezwanie. Co zatem zaznaczyć w tym miejscu ogłoszenia? Otrzymałem wskazówki, iż należy tę informację traktować rozszerzająco i dotyczy ona właśnie potencjału osobowego (wykazu osób), który musi przedstawić wybrany wykonawca. W związku z tym zaznaczyliśmy w

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez brak zagwarantowania innemu wykonawcy złożenia uzupełnień w takim samym czasie niż został zagwarantowany innym wykonawcom. Uwaga! Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza zasady

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

Pytanie Czy w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia i tym samym właściwego wyboru procedury przetargowej oraz progu należy zsumować wartość usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu? Czy też wszystkie te usługi należy traktować jako odrębne zamówienia? Odpowiedź W mojej

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

jest po prostu trwałe obniżenie płac" - oznajmił. Według niego, projekt ten oznacza zachęcanie firm do traktowania zwolnień jako głównego sposobu radzenia sobie z kryzysem. Krytycznie do propozycji odniósł się także Władysław Kosiniak-Kamysz (Koalicja Polska). "Dzisiaj przychodzicie z

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym. Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego

Łączne szacowanie wartości zamówień

dostawa - w zależności od decyzji zamawiającego) jest możliwe do zrealizowania przez potencjalnie tego samego wykonawcę, wówczas należy traktować wszystkie takie zamówienia jako tożsame i należy je sumować. Natomiast gdyby okazało się, że świadczenie nie jest możliwe przez potencjalnie tego samego

Umowa o zamówienie publiczne

uwzględnienia tych wymagań w cenie ofertowej to nie sposób ich powiązać z obiektywnym brakiem możliwości udziału w postępowaniu, w tym udziałem na zasadach zapewniających równe traktowanie wykonawców i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. Udział taki może być nieracjonalny ze względów ekonomicznych

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

minimalne wynosi w 2020 roku wraz ze składkami pracodawcy ponad 22 zł" - czytamy w komunikacie.  Po wpłynięciu ofert znacząco odbiegających od obowiązujących stawek, które noszą znamiona rażąco niskiej ceny, instytucje publiczne często nie żądają wyjaśnień od wykonawców bądź też akceptują

Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia kart katalogowych

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczenie możliwości zmiany oferowanego asortymentu już po upływie terminu składania ofert, gdy znane są oferty innych wykonawców, prowadziłoby w istocie do uprzywilejowania jednego wykonawcy i naruszenia wspomnianych zasad. Podstawa prawna

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

, iż nie może złożyć oferty na warunkach określonych w siwz oraz że ogólny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej wykonawcy. Czy Zamawiający powinien traktować złożone dokumenty jako ofertę i odrzucić czy nie traktować złożonego pisma i cennika jako oferty pomimo oznakowanej koperty

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

ze względu na mechanizm podzielonej płatności, a jednocześnie musimy utrzymywać zabezpieczenie jego zwrotu aż do wykonania 80% wartości kontraktu. Dodatkowo w momencie, kiedy jako wykonawcy potrzebujemy materiałów budowlanych, mamy blokowane kredyty kupieckie, bo branża budowlana jest traktowana jako

Ghelamco Poland sprzedało do tej pory 60% lokali w Foksal 13/15 w Warszawie

nastawiona co do znalezienia nabywców na pozostałe, ze względu na prestiżowy i unikalny charakter projektu. "Foksal 13/15 to szczególny projekt w skali zarówno miasta, jak i naszej działalności. I właśnie w taki sposób go traktujemy, nie szczędząc starań, aby osiągnąć zamierzony efekt. W rewitalizację

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

doświadczenie od incydentalnie podjętej czynności, którą zdarzyło się komuś wykonać. Samo żądanie dwóch/trzech robót o odpowiednim zakresie nie stanowi zatem naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (patrz: wyrok KIO z dnia 07 marca 2011 r. sygn. akt: KIO 353/11). Doświadczenie zależne od warunków

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, w sytuacji, gdy mogą one być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie. Wówczas ich wartość powinna zostać oszacowana łącznie. Natomiast, gdy przedmiotem zamówienia są szkolenia o różnej tematyce i jednocześnie nie

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Pytanie Ofertę w postępowaniu złożył oddział banku. Oddział ten pod adresem, którym się posługuje jest wymieniony w rubryce 3 KRS Oddziały, natomiast w rubryce 2 Siedziba i adres podmiotu są inne dane. Które dane należy wpisać do rozstrzygnięcia i umowy? Odpowiedź Wykonawcą w rozumieniu ustawy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

głównemu przedmiotowi.Zmienione przepisy nakładają na zamawiających obowiązek przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Komunikacja zamawiającego z wykonawcamiNowelizacja

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

zachowania równego traktowania wykonawców oraz opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. A zatem niedozwolone jest zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które: - mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Co więcej będzie to w zgodzie z zasadami określonymi w dyrektywach unijnych, w myśl których instytucje zamawiające winny zapewnić równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działać w sposób przejrzysty. www.portalzp.pl

Skutki wykonania umowy przed terminem

. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych W konsekwencji w sytuacji gdy zawarta z wykonawcą umowa nie przewiduje możliwości zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub możliwości zwiększenia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a - pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 2. Wykonawca może zwrócić się do

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

MPiT: Tadeusz Kościński pokieruje przygotowaniami Polski do EXPO 2020 w Dubaju

resortu przedsiębiorczości będzie bezcenne. Do EXPO zostało nam niewiele ponad półtora roku. Mamy do zrealizowania tak poważne zadania jak wybór generalnego wykonawcy pawilonu, czy zawarcie umów z biznesowymi partnerami. Cieszymy się, że pokieruje nimi wiceszef ministerstwa współodpowiedzialnego za

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

stawek VAT w ofertach przez wykonawców w ramach tego samego postępowania nie można pogodzić z zasadą równego traktowania wykonawców. Zasada ta w tym przypadku nie doznaje uszczerbku - wykonawcy w każdym przypadku otrzymują od zamawiającego cenę brutto, którą według własnej decyzji i ryzyka pomniejszą o

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców.* Opis przedmiotu zamówienia ma wiodące znaczenie dla możliwości wzięcia

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Odwołanie na powyższe czynności przysługuje wykonawcy niezależnie od wartości zamówienia i trybu, w jakim jest prowadzone postępowanie. Nawet jeżeli wartość zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

zmiana zawartej umowy jest co do zasady niedozwolona. Powyższy zakaz wprowadzania zmian ma być gwarancją przejrzystości postępowania oraz równego i uczciwego traktowania wykonawców, a więc zachowania zasad m.in. określonych w art. 7 ustawy. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Szacowanie wartości zamówień

narzędzia, strzykawki ). Ma to wpływ na wartość zamówienia publicznego i przeprowadzenie trybu. Czy taki podział jest możliwy by nie narazić się na zarzuty z instytucji kontrolującej? Odpowiedź: W mojej ocenie dostawy odczynników można traktować jako odrębne zamówienie, natomiast sprzęt laboratoryjny

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Art. 7 . 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

istotnych warunków zamówienia, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie przesłanek odrzucenia oferty lub przesłanek unieważnienia postępowania określonych

Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

złożył wniosek o wyjaśnienie treści siwz. Niemniej jednak w tym zakresie należy urzeczywistnić jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych - zasadę równego traktowania wykonawców. Tym samym, w mojej ocenie, wszelkie wyjaśnienia należy przekazywać wszystkim uczestnikom postępowania na

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

to jednak dyskryminujące w stosunku do firm, które nie prowadzą pełnych 3 lat działalności. W tym przypadku nastąpiłoby skrajnie nierówne traktowanie wykonawców. Można też uznać, że firma spełnia ww. warunek gdyż biorąc pod uwagę fakt niepełnego roku 2012 oraz sformułowanie "a jeżeli okres

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Art

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający  jest upoważniony do zmiany treści umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą poprzez podpisanie aneksu. Jeśli zamawiający przewidział sposób rozliczenia z wykonawcą w formie ryczałtu, wówczas sugeruję przeprowadzenie szczegółowej analizy, czy zamówienie

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

zamówień publicznych. W orzecznictwie ETS dotyczącym zamówień publicznych umacniane są przede wszystkim podstawowe zasady prawa wspólnotowego takie jak: zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług. Znajdź przetarg dla swojej

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

zamówienie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

przypadku nie masz prawa do żadnej uznaniowości - obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest bezwzględny. Zapamiętaj! Zaniechanie wezwania, w sytuacji gdy było ono prawnie uzasadnione należy traktować jako naruszenie przepisów ustawy. Użyte przez

W jaki sposób można wysłać wykonawcom zaproszenia do składania ofert wraz z siwz?

. Natomiast pozostałym wykonawcom mającym siedzibę poza terenem miasta, w którym masz siedzibę przesłać zaproszenie wraz z siwz kurierem bądź pocztą, gdzie wykonawcy otrzymają dokumenty w dniu następnym lub później. Istotne jest, aby nie naruszyć zasady równego traktowania wykonawców tj. aby dokumenty te

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

oddzielnych zamówień, nawet jeżeli podpiszesz kilka umów. Jeżeli w oparciu o konkretny stan faktyczny ustalisz, że planowane do udzielenia zamówienia, w określonej perspektywie czasowej, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

konsultacji technicznych zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych, czyli zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Urząd wskazywał też, że konsultacje techniczne pozwoliły wyłonić nowych wykonawców w sposób jawny, transparentny i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Art. 31c

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych - powiedział nam Krzysztof Kozioł, rzecznik firmy budowlanej Budimex. Tłumaczy: - Przecież gdyby generalni wykonawcy nie ponosili tak dużych strat na kontraktach, a ponoszą je także z przyczyn niezawinionych, i w konsekwencji nie ogłaszali

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Postawienie takiego obowiązku po stronie wykonawców konkretnym zapisem w siwz może zostać zakwalifikowane jako działanie naruszające zasady dotyczące zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

przeznaczenia i nie zachodzi możliwość realizacji ich przez jednego wykonawcę, co do zasady traktuje się jako zamówienia odrębne. Pogrupuj szkolenia Jeżeli zatem udzielasz zamówienia na szkolenia, powinieneś starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu

Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

bardziej nie można uznać, iż niezgłoszenie jakiś uwag traktowane może być jako działanie zawinione ze strony wykonawcy. Ustawa Prawo zamówień publicznych. Pobierz ujednolicony tekst Ustawy, uwzględniający ostatnie nowelizacje » Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

", która świadczy m.in. o przygotowaniu oferty przez wykonawcę z należytą starannością pod względem formalnym, a więc z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przez Ciebie dokumentów - głównie tych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak należy traktować wyjaśnienia

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

gwarancja 46 miesięcy 20 pkt gwarancja 56 miesięcy 30 pkt 56 miesięcy to max jaką wykonawcy mogą zaoferować. 2. gwarancja oceniana: gwarancja najdłuższa z ocenianych x 20%= W związku z tym, czy warto przyznawać punkty z przykładu 2 czy tylko stosować sam wzór matematyczny z przykładu 1? Odpowiedź

ZUS zmienia warunki wartego 600 mln zł przetargu

przeprowadzono z naruszeniem prawa. UZP stwierdził, że złamano zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. "Spełnienie łącznie wszystkich powyższych warunków powoduje ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland SA" - czytamy w piśmie UZP. Co

Konsekwencje upadłości wykonawcy

razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika (upadłość likwidacyjna). Ogłoszenie upadłości jako podstawa wykluczenia wykonawcy Jeżeli spojrzeć na upadłość wykonawcy oczyma zamawiającego, można dokonać

Czy zmiana terminu wykonania etapu robót jest zmianą istotną ?

. Zasady dokonywania oceny istotności danej zmiany umowy Dokonując oceny istotności zmiany umowy należy w każdym przypadku uwzględniać konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady

Przegląd prasy

7 zł w wezwaniu PKN Orlen to zbyt niska cena, a transakcja może być traktowana jako działanie na szkodę Skarbu Państwa  Parkiet  -- Szacowana wartość dodatkowych rezerw zawiązanych przez banki na sprawy frankowe wyniosła 1,7 mld zł w samym tylko IV kw. 2019 r.  --DM

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

zamówienia uzupełniającego wykonanie usługi sprzątania w salach wykładowych czy na terenie zewnętrznym sprzątanych budynków. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy wybranemu w

Progi stosowania ustawy Pzp

od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad: 1. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 2. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny