struktura pkb

Faliński o 25-leciu: mamy unikalny model handlu - połowa rynku to polskie firmy

Stworzyliśmy unikalny model handlu, 50 proc. rynku to polskie firmy, takiej struktury nie ma np. w Niemczech czy Francji. Według GUS handel to niemal 20 proc. PKB, czyli ponaddwukrotnie więcej niż w 1989 r. - mówi dyrektor POHiD Maria Andrzej Faliński.

Szef BZ WBK: Banki powinny odczuć zwiększony popyt na kredyty

W drugiej połowie roku banki powinny odczuć wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw i zanotować lepsze wyniki finansowe, niż w I półroczu. Zaskakująco dobre dane o wzroście PKB w II kw. na poziomie 1,1%, a szczególnie struktura tego wzrostu dają podstawy do umiarkowanego optymizmu, co do wzrostu gospodarki w kolejnych kwartałach, uważa prezes zarządu Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

NBP: firmy oszczędzają więcej niż gospodarstwa domowe. Zapas gotówki czeka na trwałą poprawę w gospodarce [Newseria]

PKB Polski w III kwartale lepiej od prognoz

PKB Polski w III kwartale lepiej od prognoz

Dwa tygodnie temu GUS opublikował pierwszy, wstępny pomiar wzrostu gospodarczego w III kwartale. To był tzw. flash PKB. Nie wiedzieliśmy wówczas, jakie składowe napędzały wzrost, wiedzieliśmy tylko mniej więcej, jakie jest jego tempo. Obliczeń dokonano na podstawie niekompletnego zestawu danych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

oczekiwań z projekcji marcowej. Szacunek GUS wskazał na istotnie różną od oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej strukturę wzrostu w I kw. br.: wysoki dodatni wkład eksportu netto, kompensowany silnym ujemnym wkładem zmiany zapasów oraz szybszy wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Dane o PKB

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

bliskim 1 proc. GUS nie podaje we wstępnym oszacowaniu struktury PKB, jednak pewne przypuszczenia można poczynić na podstawie innych danych. Opublikowane dziś solidne dynamiki wzrostu u głównych partnerów handlowych (Niemcy, Francja) sugerują, że popyt eksportowy odegrał pozytywną rolę. Z drugiej strony

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania banków mierzony tempem wzrostu aktywów

GUS: w III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

, dynamika PKB po wyeliminowaniu wahań sezonowych wyniosła 0,9 proc. wobec poprzedniego kwartału. Oznacza to, że PKB rósł szybciej niż w drugim kwartale (0,7 proc. kwartał do kwartału). "Mimo, że na razie nie znamy struktury wzrostu, dane są jednoznacznie pozytywne. Do tak dobrego wyniku przyczynił się

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach i nieco inną strukturą: większym udziałem spożycia indywidualnego i publicznego, a mniejszym inwestycji. A także ciągle niewielkim wzrostem zapasów i ujemną kontrybucją eksportu netto" - wskazywała ekspertka podczas wtorkowej konferencji prasowej

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

% w 2018 r. Deficyt finansów publicznych ma spaść odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie

GUS: PKB w III kw. wzrósł o 3,4 proc. licząc rok do roku

polska gospodarka wzrosła o 3,6 proc. Zdaniem Ministerstwa Finansów podane przez GUS dane były zgodne z oczekiwaniami resortu. "Brak jest jeszcze szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu PKB w Polsce, ale najprawdopodobniej głównym czynnikiem wzrostu (w ujęciu rdr) był popyt krajowy. W

Wzrost PKB Polski na trzy z plusem. Nie sprawdziły się obawy pesymistów

Wzrost PKB Polski na trzy z plusem. Nie sprawdziły się obawy pesymistów

rolników. Możliwa jest jego rewizja za dwa tygodnie. Dopiero wtedy też poznamy składowe napędzające ten wzrost. Na razie możemy tylko spekulować, co działało najmocniej. Wyhamowanie tempa wzrostu konsumpcji? - Struktura PKB zostanie opublikowana w końcu listopada, ale na bazie opublikowanych kwartalnych

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji"

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

metodologicznych" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że szacunki GUS przyczyniły się do podwyższenia dynamiki PKB w krótszym horyzoncie bieżącej projekcji. Wskazały one także na nieco inną niż zakładano w projekcji listopadowej strukturę wzrostu w 2014 r.: z wyższą dynamiką popytu krajowego oraz niższym

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Dane wstępne dotyczące Produktu Krajowego Brutto za II kwartał 2015 r. nieco rozczarowały rynek. Ogólna sytuacja nie jest jednak zła, bo gospodarka wciąż pozostaje na wzrostowej ścieżce, a analitycy nie zmieniają prognoz dotyczących rocznego wskaźnika PKB

Rosja: redukcja etatów w MSW, Putin zwalnia 110 tys. funkcjonariuszy

Rosja: redukcja etatów w MSW, Putin zwalnia 110 tys. funkcjonariuszy

strukturach kierowniczych szczebla obwodowego i wyższego oraz o zastąpienie w tych obiektach, gdzie jest to możliwe, pozaresortowych jednostek wartowniczych wartownikami resortowymi lub pracownikami prywatnych agencji ochrony. Rosyjska gospodarka kurczy się w zastraszającym tempie. W maju PKB Rosji zmalało

Moody's: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,9 proc., w 2015 r. o 3,1 proc.

"Chociaż nadal stonowany (wzrost gospodarki - PAP), to struktura wzrostu zmieni się na korzystniejszą w ciągu 2015 r. i będzie opierać się po raz kolejny na inwestycjach i konsumpcji prywatnej" - ocenili analitycy. Dodali, że taki rozwój wspierać będzie wzrost inwestycji publicznych

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w 2016 r.

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Dynamika wzrostu PKB pozostanie relatywnie stabilna  w kolejnych kwartałach, uważają członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jednak niektórzy z nich uznali podczas grudniowego posiedzenia Rady, że dynamika ta może przyspieszyć w 2016 r., wynika z "

Ekonomiści: nadal ożywienie koniunktury

GUS w poniedziałek podał, że PKB w III kwartale 2015 roku wzrósł o 3,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,3 proc. rdr w II kwartale. Po trzech kwartałach 2015 r. tempo wzrostu gospodarki wynosi 3,5 proc. "Dane o wzroście gospodarczym i jego strukturze w trzecim kwartale 2015 r

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw, po wyrównaniu sezonowym), a w samym III kw. 2014 o 0,9 proc. "Brak jest jeszcze szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu PKB, ale wydaje się, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rocznym) pozostał popyt krajowy, z większym

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

mierze skompensował negatywny wpływ zmiany stanu zapasów. Jednocześnie nadal stabilnie rośnie konsumpcja, wspierana przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz spadające ceny. Struktura wzrostu PKB wskazuje, że wzrost gospodarczy jest zdywersyfikowany, co dobrze rokuje na kolejne kwartały

MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w II poł. 2015 r.

), Produkt Krajowy Brutto (PKB) w drugim kwartale 2015 roku wyniósł 3,3% wobec 3,6% w poprzednim kwartale. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali wyższego tempa wzrostu gospodarczego. "W ocenie ekspertów MG, struktura wzrostu gospodarczego, pomimo generalnie wolniejszego tempa wzrostu

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

PKB: +3,6 proc. Inwestycje firm mocno w górę, będą nowe miejsca pracy

takich uwarunkowaniach Polska gospodarka rozwija się stabilnie, co jest bardzo ważne w warunkach nadal znacznej niepewności w gospodarkach zewnętrznych przy korzystnej zrównoważonej strukturze wzrostu - oceniała wiceprezes GUS. - Dane, którymi w tej chwili dysponujemy, pozwalają stwierdzić, że wzrost PKB

EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r.

tego roku wzrost gospodarczy w strefie euro opierał się zarówno na rosnącej konsumpcji prywatnej jak i ożywiającym się popycie inwestycyjnym oraz rosnącej sprzedaży eksportowej. Również w drugiej połowie roku, wzrost PKB w strefie euro może mieć zróżnicowaną, a więc korzystną strukturę. Stopniowy

MG: Wzrost PKB może przyspieszyć do 4% r/r w II półroczu

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB może przyspieszyć w II półroczu br. do 4%, przy braku występowania znaczących zaburzeń zewnętrznych, prognozują eksperci Ministerstwa Gospodarki. "W ocenie Ministerstwa Gospodarki, struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego zrównoważony

GUS: PKB w III kw. wzrósł o 3,4 proc. licząc rok do roku

zwrócił uwagę, co prawda struktura wzrostu PKB w minionym kwartale nie jest jeszcze znana, niemniej jego zdaniem można spodziewać się kontynuacji dotychczasowych tendencji. "Deflacja nie zachęca polskich gospodarstw domowych do zwiększania konsumpcji, choć rosnące dochody realne temu sprzyjają. W

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt wewnętrzny. Zmienia się też trend dla inwestycji, co oznacza, że

Witkowski: Oprócz eksportu wpływ na PKB zaczyna mieć popyt wewnętrzny

"Można powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników" - powiedział dziennikarzom Witkowski. "Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

Żółw i zające, czyli jak zarabiają Polacy

istnieje jeden wzorzec udziału wynagrodzeń w PKB. Ten udział zależy od struktury gospodarki, pracochłonności i kapitałochłonności, wielkości sektora usług itd. Według Eurostatu wynagrodzenia w Polsce stanowią 52 proc. PKB, a w Niemczech - 63 proc. Trudno jednak na tej podstawie wnioskować, że Polska

Gospodarka rozwija się w tym roku szybciej niż w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Dane dotyczące wzrostu gospodarczego w III kwartale 2015 r. pozytywnie zaskoczyły rynek. Zdaniem większości analityków, w tym roku gospodarka rozwijać się będzie szybciej niż miało to miejsce w 2014 r., kiedy wzrost PKB wyniósł 3,4%. Z danych Głównego Urzędu

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

gospodarka w przyszłym roku będzie się rozwijała szybciej niż obecnie zakładamy (możliwy wzrost powyżej 4%)" - czytamy w raporcie. Ich zdaniem, wciąż jest szansa, że struktura wzrostu PKB, obniżony dług publiczny i niższy deficyt obrotów bieżących mogłyby zostać potraktowane pozytywnie przez agencje

KE podniosła prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,1 pkt do 1,6% w 2015 r.

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB na ten rok dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej o 0,1 pkt - odpowiednio do 1,6% i do 1,9% w porównaniu do prognoz z maja br. Prognozy ogólne dotyczące realnego PKB w strefie euro przewidują jego

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

. Średnia dla 30 państw wyniosła 34,1 proc. PKB. To już tylko "o kreskę" mniej niż w 2007 roku. W 2012 roku ten poziom fiskalizmu wynosił 33,7 proc., a w 2011 - 33,3 proc. PKB. OECD opisuje, że więcej podatków w relacji do PKB napływało pod koniec lat 90., a potem tuż przed kryzysem. Najmniejsze

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

gospodarkę w minionym kwartale. Aby jednak poznać strukturę PKB w III kwartale musimy wstrzymać się do końca miesiąca, gdy poda je GUS" - dodał. Pełne dane o PKB w III kwartale 2014 r. GUS poda 28 listopada o godz. 10.00.

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

Jeszcze w I kwartale 2013 r. gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej były objęte kryzysem, donosi portal Forbes.pl. Z danych NBP wynika jednak, że roczne tempo wzrostu PKB zwiększyło się w tym regionie po raz piąty z rzędu i wyniosło 2,8 proc. Eksperci prognozują, że ożywienie to utrzyma

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

prawdopodobne wydawało się hamowanie gospodarki z początkiem br. Struktura PKB zostanie opublikowana za kilka dni, ale na bazie opublikowanych kwartalnych danych dotyczących sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej można oczekiwać, że pomiędzy styczniem i marcem br

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Amerykańska gospodarka nadal rośnie. Pomagają zamówienia Pentagonu

Opublikowane w czwartek wczesnym popołudniem pierwsze szacunkowe dane o wzroście amerykańskiego PKB zaskoczyły analityków. Spodziewali się oni wyniku niższego o 0,5 pkt proc. Wynik jest gorszy od osiągniętego w drugim kwartale - wtedy PKB zwiększyło się o 4,6 proc. - ale i tak, jak twierdzi

Polska krajem poddostawców. Utkwiliśmy w pułapce niskich płac?

nierówności majątkowych. Dodają, że udział płac w polskim PKB jest nie tylko o 10 pkt proc. mniejszy niż średnia dla Unii Europejskiej, ale też wykazuje silny trend spadkowy na tle stabilnego trendu europejskiego. Zyski dla firm, nie dla ludzi "Od 1992 r. średnia dla Unii Europejskiej pozostawała na

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny. Mimo deflacji

to mogłoby podbić ceny. ...a PKB wzrośnie o 3,8 proc. Argumentem przeciwko obniżce stóp jest fakt, że nasza gospodarka coraz mocniej staje na nogi. W ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. W tym prawdopodobnie jeszcze przyspieszy - do 3,8 proc. (to średnia oczekiwań rynkowych). I nawet jeśli tej

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

powoli będzie rosła do 2,5 proc. "Według naszych szacunków (...) deficyt całego sektora finansów publicznych w zeszłym roku wyniósł 4,3 proc. PKB (dane te ma podać GUS w środę - PAP)" - powiedział. Zaznaczył, że jest to dużo niższa liczba niż w prognozach jesiennych Komisji Europejskiej

Marek Chrzanowski członkiem Rady Polityki Pieniężnej

. Pytany o obowiązujące obecnie unijne kryteria wysokości deficytu (do 3 proc. PKB) i długu publicznego (do 60 proc. PKB), a także o możliwości zakupu przez NBP obligacji na rynku wtórnym, zaznaczył, że kryteria długu i deficytu są to "ustalenia arbitralne", pochodzące z traktatu z Maastricht. A

Lepiej w Niemczech. Dobre wieści również dla Polski

zaskoczył też ekonomistów - spodziewano się kolejnego spadku do poziomu 103 pkt. Niemcy ważniejsze od Rosji Najnowsze dane o wzroście PKB Niemiec mają duże znaczenie dla Polski. - Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. W strukturze naszego eksportu "ważą" dziesięć razy więcej niż Rosja i

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

, przy spowolnieniu zarówno w eksporcie jak i imporcie. Wzrost PKB wyrównany sezonowo utrzymał się na niezłym poziomie 0,9% kw/kw. Struktura wzrostu PKB w II kw. 2015 r (a w szczególności istotne spowolnienie inwestycji) budzi nasze wątpliwości co do tempa wzrostu w drugiej połowie roku. Wzrost

Na rynku walutowym trwa konsolidacja EUR/PLN w pobliżu 4,40

dynamiki PKB za IV kwartał, wstępne informacje o inflacji za styczeń oraz informacje o grudniowym rachunku obrotów bieżących. Potencjał do zaskoczenia ze strony danych o PKB tym razem ograniczył fakt, że poznaliśmy już wstępne informacje o wyniku polskiej gospodarki za cały rok (wzrost 3,6%), które z dużym

Credit Suisse podwyższa prognozy dla Polski

. Bank nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia, ograniczając się do analizy strony popytowej gospodarki w strukturze PKB za IV kw. i stwierdzenia, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, a wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. PKB wzrósł w

Capital Economics. Ożywienie w Europie Centralnej wytraca tempo

ponad 50 proc. eksportu regionu. Z chwilą ogłoszenia szczegółowych danych o strukturze PKB poszczególnych krajów, Capital Economics nie wyklucza odgórnej korekty PKB dla gospodarki Węgier (obecnie 2,8 proc. rdr) i oddolnej dla słowackiej (3,0 proc. rdr), polskiej (3,5 proc. rdr) i rumuńskiej (3,0 proc

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

, że polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej. "Rok 2014 r. będzie jeszcze lepszy, to już widać. Wygląda na to, że czas wzrostu bezrobocia zostawiliśmy za nami" - dodał. W rozmowie z dziennikarzami szef resortu finansów powiedział, że struktura PKB w 2014 r. będzie zbliżona do założeń

Gospodarka w górę, ale miało być lepiej

To pierwszy szacunek tempa wzrostu PKB w IV kwartale. Wyliczenia są oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełne wyniki finansowe przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ale rynek żył danymi o PKB już od dwóch

HSBC/ Oxford Economics: Polski eksport będzie rósł o 5-6% rocznie do 2030 r.

dzięki stopniowej poprawie sytuacji gospodarczej na głównych zagranicznych rynkach zbytu polskich eksporterów. Ekonomiści HSBC przewidują, że PKB strefy euro wzrośnie w tym roku o 1,5%, podczas gdy 2014 rok zakończył się wynikiem na poziomie +0,9% wobec -0,2% rok wcześniej" - czytamy w komunikacie

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

ostatnich dniach przez GUS rewizją grudniowych danych dotyczących produkcji przemysłowej), ale mimo wszystko należy oceniać je jako pozytywne. Polska gospodarka nieco wyhamowała pod koniec roku, i choć nie jest jeszcze znana pełna struktura wzrostu PKB, można na bazie danych rocznych spodziewać się zarówno

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

. rdr, w maju o 3,8 proc. rdr, zaś w kwietniu o 8,4 proc. rdr. Średnia przyrostu obrotów handlu detalicznego w Polsce w II kw. wyniosła ok. 5 proc. Ważne znaczenie dla rynku będą miały dane o strukturze PKB za II kwartał br., które GUS ogłosi w piątek 29 sierpnia.

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

spożycie ogółem w 2014 r. przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2013 r. odpowiednio wzrost: o 1,3 proc. oraz o 1,1 proc.). Wiceminister finansów Artur Radziwiłł odnosząc się do wstępnych danych GUS mówiących o tym, że realny wzrost PKB w

Piechociński: zakładany na 2015 r. wzrost PKB - powodem do dumy

, że tworzą się przemysły nowej gospodarki". Piechociński wskazał na konieczność ciągłego zwiększania udziału eksportu w strukturze polskiego PKB; jego zdaniem za kilka lat powinno to być ok. 60 proc., wobec ok. 40 proc. w ubiegłym roku. Wicepremier wskazał na niepokoje w Europie i wokół niej

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

powiedzieć, że dane są optymistyczne. Widzimy, że każdy kolejny kwartał jest lepszy od poprzedniego. Gospodarka się ożywia, daje to dobre podstawy do dalszych wyników - powiedział Witkowski. - Pozytywem jest też zmiana struktury wzrostu - oprócz eksportu netto pozytywny wpływ na PKB zaczyna mieć też popyt

Z rolnictwa do usług, czyli jak się zmienia rynek pracy

zmiany zaszły na wsi. Eksperci i tak narzekają, że w rolnictwie pracuje zbyt wiele osób w stosunku do tego, jaki wkład przynosi ta gałąź całej gospodarce. Jest to ok. 3 proc. PKB, podczas gdy zatrudniony jest tam niemal co dziesiąty Polak. W przemyśle pracuje już prawie co trzeci, choć jest to zupełnie

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

ujęciu kwartalnym czwartkowe dane GUS są najlepsze od ostatniego kwartału 2011 r. "Wprawdzie GUS na chwilę obecną nie opublikował jeszcze struktury wzrostu PKB, jednak w oparciu o dostępne dane miesięczne szacujemy, że początek roku przyniósł dalszą poprawę kondycji popytu krajowego" - ocenił

Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,6 pkt w październiku po 2 miesiącach stagnacji

odzwierciedla" - napisali analitycy. Więcej informacji przyniosłaby mediana, której jednak GUS nie publikuje. Wystarczy jednak przyjrzeć się dynamice i strukturze wynagrodzeń w sektorze publicznym i prywatnym. "Wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku w sektorze publicznym wyniósł 5,9

Polska odniosła sukces gospodarczy, ale trzeba zapewnić dalszy wzrost

Uczestnicy debaty podkreślali, że w minionym ćwierćwieczu polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB i ma za sobą dwie dekady nieprzerwanego wzrostu. Mamy atuty, dzięki którym możemy rozpocząć nową fazę rozwoju, możemy dogonić najbardziej rozwinięte gospodarki Europy i zaistnieć

Nakłady na B+R wzrosły w Polsce o 12,1% r/r do 16,2 mld zł w 2014 r.

wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 0,94% (wobec 0,87% w 2013r.). Istotny wzrost w skali roku nakładów wewnętrznych (o 19,7%) wystąpił w sektorze przedsiębiorstw, w którym w 2014 r. odnotowano nakłady w wysokości 7 532 mln zł. W działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w 2014 r

Wicepremier Piechociński z roboczą wizytą w Azerbejdżanie

. gospodarka Azerbejdżanu mocno wyhamowała. Wzrost PKB wyniósł wtedy zaledwie 0,1 proc. W 2012 r. to już 2,2 proc. Oprócz wydobycia i eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, Azerbejdżan posiada również zasoby złóż metali szlachetnych, w tym złoto i srebro, oraz metali kolorowych. W strukturze PKB w 2013 r

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF. Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - PAP) ma na

Senat powołał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej

niego "trochę niezręczna". "Rzeczywiście zadłużenie Polski nie jest niebezpieczne, bo to jest (...) 60 proc. PKB. Jego struktura również nie jest zła" - mówił. Zaznaczył jednak, że być może przyjęto zbyt szybką ścieżkę wzrostu tego zadłużenia. Dla porównania podał, że w Niemczech

Eksperci: W najlepszym razie TTIP da Polsce wzrost PKB o 0,4 proc.

sposób radykalny struktury naszego handlu, rynki unijne zawsze będą tymi kluczowymi" - podkreślił. "W tych szacunkach, które zostały zrobione na zlecenie Komisji Europejskiej, zazwyczaj mówi się, że w przypadku tych optymistycznych wariantów przyrost PKB wyniesie 0,5 proc. W przypadku Polski te

Eksperci: w najlepszym razie TTIP da Polsce wzrost PKB o 0,4 proc.

struktury naszego handlu, rynki unijne zawsze będą tymi kluczowymi" - podkreślił. "W tych szacunkach, które zostały zrobione na zlecenie Komisji Europejskiej, zazwyczaj mówi się, że w przypadku tych optymistycznych wariantów przyrost PKB wyniesie 0,5 proc. W przypadku Polski te potencjalne zmiany

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka ocenił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z początkowymi założeniami makroekonomicznymi dotyczącymi przyszłorocznego budżetu, rząd wprowadził wiele korekt. "Uwzględniają one krytyczne opinie zgłoszone wcześniej m.in. przez BCC. Tempo wzrostu PKB ma

Przegląd prasy

% --Rejestracje nowych aut użytkowych powyżej 3,5 tony sięgnęły w 2015 roku poziomu 24,2 tys. sztuk, tj. o przeszło 1/4 więcej niż rok wcześniej wg PZPM --EBC: Struktura podatku bankowego w Polsce może być zachętą do transferu aktywów za granicę Parkiet --Libet chce w tym roku m.in. rozbudować sieć sprzedaży

Rządowy projekt 500+ droższy o 1,3 mld zł niż pierwotna propozycja PiS

"Bezpośrednie koszty wprowadzenia świadczenia wychowawczego dla sektora finansów publicznych zgodnie z założeniami ustawy przekazanej do konsultacji społecznych wyniosłyby 25,2 mld zł rocznie, co stanowi około 1,5 proc. PKB. Finansowe konsekwencje proponowanych rozwiązań są o 1,3 mld zł

BNP Paribas.Soczi - olimpijskim wyzwaniem dla gospodarki Rosji

PKB lub 4 proc. rocznych wydatków z pominięciem obsługi długu. Choć może to wydawać się niedużo, to jednak dla gospodarki w fazie recesji jest poważny wydatek. Rosyjski PKB za 2013 r. przewidywany jest na ok. 1,3 proc. "Struktura inwestycji dla przygotowania olimpiady wskazuje na dość

Feerum planuje rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

sprawozdaniu zarządu z działalności w I półroczu 2015. Wśród najciekawszych dla Feerum rynków wymieniono Niemcy, Francję i Rumunię, a także rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa) o tradycyjnie dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia

Comarch chce mocno rozwijać obecność we Włoszech

najwyższym PKB i trzecią co do wielkości gospodarką w strefie euro. Stanowią jeden z kluczowych rynków kluczowy rynek, jeśli chodzi o naszą strategię rozwoju w Europie. Dlatego otwarcie biura w Mediolanie jest dla nas szczególnym wydarzeniem" - powiedziała Niekraszewicz, cytowana w komunikacie

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP)" - oceniło MF. Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Poziom eksportu wynoszący co najmniej 60% PKB jest warunkiem koniecznym, aby Polska przekroczyła lukę rozwojową i awansowała na stałe do grupy krajów rozwiniętych i bogatych na dobre. Ostatnie 25 lat pokazały, że polskie firmy skutecznie potrafiły i potrafią

Sprawdź, ile zarabiasz na tle rodaków. Nowe narzędzie od OECD

rozwój gospodarczy i obniża w konsekwencji tempo wzrostu PKB. Nowy ośrodek ma pomagać rządzącym prowadzić politykę gospodarczą i społeczną, która będzie sprzyjać zmniejszaniu nierówności dochodowych przez dostarczanie informacji o najnowszych badaniach prowadzonych nad tym problemem. Centrum będzie

NIK: Polityka prorodzinna w Polsce praktycznie nie istnieje

finansowe nie przekładają się na dzietność Rocznie na politykę prorodzinną Polska przeznacza ok. 2 proc. PKB, ale - zdaniem NIK - nie przekłada się to w zauważalny sposób ani na wzrost liczby urodzeń, ani na rozwój rodzin. Wskaźnik dzietności drgnął nieznacznie w 2014 r., co mogło być efektem wprowadzonego

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

, kiedy to pokazana zostanie struktura wzrostu PKB. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że przy kontynuowanym spadku inflacji (jutro poznamy dane za kwiecień) już na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP zdecyduje o kolejnym cięciu stóp procentowych i nie wykluczamy, że do jeszcze jednej obniżki dojdzie w

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Na rynku walutowym Chiny pozostają w centrum uwagi

jutrzejsza publikacja zrewidowanych danych o amerykańskim PKB za II kwartał br. (prognoza: 3,2%). Zakładamy ponadto, że ważnym wydarzeniem będzie również rozpoczynające się jutro sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Tyle tylko, że teraz rynki mniej będzie interesował termin pierwszej podwyżki

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

podkreśla, że strukturę wzrostu PKB w trzecim kwartale poznamy za kilka dni (29 listopada). - Na podstawie opublikowanych danych miesięcznych szacujemy, że pomiędzy lipcem i wrześniem nadal głównym silnikiem gospodarki polskiej był eksport, przy czym spodziewamy się, że także popyt krajowy wreszcie

Zjednoczona Lewica za krótszym czasem pracy i większą płacą minimalną

;Polsce jest zatem potrzebny zasadniczy przełom, odwrócenie tych niekorzystnych tendencji". - Musimy wybrać, czy chcemy mieć taką strukturę produkcji jak Bangladesz, czy taką jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, (...) czy chcemy być państwem rozwiniętym, czy rozwijającym się - stwierdził Miller

BC .W eurostrefie zmniejszają się różnice między gospodarkami

-konwergencją. W I kw. 2014 r. bank zakłada PKB eurolandu na 0,3-0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Sądzi też, że w strukturze wzrostu większa rola przypadnie popytowi wewnętrznemu: "W najbliższych kwartałach ta tendencja powinna stać się tym wyraźniejsza, ponieważ konsolidacja fiskalna i makroekonomiczna

Najważniejsze dla rynku walutowego dane makro nadejdą we wtorek i w środę

rozpoczynają się już z powrotem przy 4,27. W oczekiwaniu na liczne impulsy w nowym tygodniu eurodolar wrócił z kolei pod barierę 1,06. Seria informacji rozpocznie się we wtorek publikacją indeksów PMI, choć dla polskiego rynku ciekawe będą też dzisiejsze informacje o strukturze wzrostu PKB w III kwartale i

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

Polski rząd znów pochwalił się wzrostem PKB - w latach 2008-11 ten wzrost wyniósł u nas 15,8 proc. przy 0,5-proc. spadku w całej UE. Tymczasem wiele organizacji i samych ekonomistów od lat podkreśla, że PKB jako wskaźnik dobrobytu nie jest miarodajny, ponieważ nie opisuje jakości życia i może

Instytucje społeczne mocną stroną Łodzi - wynika z raportu PwC

skupiła się przede wszystkim na kwestiach dotyczących tego miasta. "Metropolie to centrum rozwoju Polski. Jeśli mierzyć ich gospodarcze sukcesy w ciągu minionej dekady według wskaźnika PKB, zobaczymy, że Łódź znajduje się nieco poniżej środka. Łódź musi sobie radzić z największymi chyba ze

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Z danych GUS wynika, że inwestycje w pierwszym kwartale wzrosły o 10,7

Chojna-Duch: w projekcji NBP - potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej

otoczeniem zewnętrznym" - dodała. Chojna-Duch zaznacza, że struktura dynamiki PKB w całym horyzoncie projekcji jest wyraźnie zrównoważona. "W najbliższych latach utrzymany ma zostać pozytywny wkład do wzrostu PKB konsumpcji indywidualnej, inwestycji i spożycia zbiorowego. Warto podkreślić, że luka

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

PKB będzie niższy, niż prognozuje rząd

gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka. Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze

Nie będzie 4-proc. wzrostu PKB. Spowolnienie w Chinach odbije się na Polsce

miesiąca na miesiąc się poprawia. Ekonomiści od jakiegoś czasu nie wieszczą już hurraoptymistycznych scenariuszy, przestali zapowiadać ciągłą poprawę wskaźników. Teraz przechodzą do lekkiej korekty prognoz. - Obniżamy prognozę dotyczącą dynamiki polskiego PKB w 2016 r. o 0,2 pkt. proc. (z 3,7 proc. do 3,5

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

, motoryzacja, handel artykułami spożywczymi i tytoniem, paliwa, transport i logistyka, opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne). W analizie wskazano, że zgodnie z planem MF w przyszłym roku nastąpią istotne zmiany organizacyjne w strukturze administracji podatkowej. Pierwszy

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

tytoniem, paliwa, transport i logistyka, opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne). W analizie wskazano, że zgodnie z planem MF w przyszłym roku nastąpią istotne zmiany organizacyjne w strukturze Administracji Podatkowej. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ma

GUS: coraz więcej wydajemy na ochronę środowiska

Urząd zwraca uwagę w opublikowanym w poniedziałek opracowaniu "Ochrona środowiska 2015", że w ostatniej dekadzie obserwowany jest wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska. Jak czytamy, w relacji do PKB nakłady na ochronę środowiska utrzymują się od kilku lat na

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

agencji ratingowych nie zwykliśmy obserwować. Jednak i zmiany w polskiej polityce również zachodzą w niespotykanym tempie, co w pewnym stopniu tłumaczy tę zaskakującą decyzję. Agencja w wyjaśnieniu podała, że głównym powodem decyzji było osłabienie struktur państwowych. Jednocześnie nie wyklucza, że w

Bogactwo mamy tylko z pracy. Dlaczego pracujemy tak ciężko?

jeszcze dłużej. Do dobrobytu nie ma drogi na skróty. Sam pan jednak powiedział, że podział owoców tej pracy mógłby być inny. Dziś udział płac w PKB mamy w stosunku do Europy bardzo niski. - To ważny wskaźnik, trzeba być jednak ostrożnym w interpretacji, brać pod uwagę strukturę gospodarki. I pamiętać, że

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

, a 47 krajów cierpi na jej niedobory. Nawet 50 krajów może znaleźć się w potencjalnej strefie konfliktu o wodę. Ze względu na problemy z wodą zagrożone jest 45% światowego PKB prognozowanego na rok 2050. "Nawadnianie pól odpowiada za 82% zużycia słodkiej wody, ale pozwala zwiększyć plony

Reluga z BZ WBK: Wzrost PKB przyspieszy do ok. 4% w II półr. dzięki eksportowi

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) - Poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro wpłynie na dalszy wzrost polskiego eksportu. W II połowie roku wzrost PKB może sięgnąć 4% przede wszystkim dzięki rosnącym zamówieniom z zagranicy, ocenił w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Banku Zachodniego WBK

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

Wicepremier: Embargo może nas kosztować 0,6 p.p. PKB (TVN24 Biznes i Świat/x-news) "Na posiedzeniu rządu postawię potrzebę powołania zespołu antykryzysowego w relacjach gospodarczych z poradzieckim wschodem" - powiedział Piechociński. Wniosek w tej sprawie na zostać złożony jeszcze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery