samochodowe cz甓ci

Andrzej Kublik

Samsung kupi od Fiat Chrysler dzia cz甓ci samochodowych?

Samsung kupi od Fiat Chrysler dzia cz甓ci samochodowych?

Korea駍ki gigant elektroniczny prowadzi zaawansowane rozmowy o odkupieniu od koncernu Fiat Chrysler sp蟪ki Magneti Marelli produkuj眂ej cz甓ci samochodowe - napisa砤 w 秗od agencja Bloomberg.

Cz甓ci samochodowe z Polski wysy砤ne na ca硑 秝iat. B阣zie rekordowy eksport?

Cz甓ci samochodowe z Polski wysy砤ne na ca硑 秝iat. B阣zie rekordowy eksport?

g丑wnie rosn眂y eksport cz甓ci samochodowych z polskich fabryk. We wrze秐iu wys砤硑 one zagranicznym klientom cz甓ci i akcesoria o warto禼i 933,5 mln euro, o jedn dziesi眛 wi阫sz ni przed rokiem. Jednocze秐ie wrze秐iowy eksport cz甓ci samochodowych tylko nieznacznie ust阷owa rekordowi z czerwca

PMR: Warto舵 rynku cz甓ci samochodowych wzro秐ie do 18,1 mld z w 2014 r.

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Warto舵 rynku cz甓ci zamiennych, eksploatacyjnych i akcesori體 do samochod體 osobowych wzro秐ie do 18,1 mld z w 2014 r. z 17,1 mld z szacowanych na 2013 r., wynika z prognozy firmy badawczo-konsultingowej PMR. "Detaliczny rynek cz甓ci zamiennych

PB: Ubezpieczyciele 潮cz si硑, by ci辨 koszty

Przy Polskiej Izbie Ubezpiecze powo砤no komisj ds. likwidacji szk骴. Zajmie si ona odszkodowaniami i zado舵uczynieniami za szkody osobowe, wsp髄nymi zakupami cz甓ci samochodowych i wprowadzeniu w 縴cie bezpo秗edniej likwidacji szkody komunikacyjnej. Cele? - Obni縠nie koszt體 dzia砤lno禼i

Boryszew zainwestuje 80 milion體 z硂tych w motoryzacj

Boryszew zainwestuje 80 milion體 z硂tych w motoryzacj

zmieni硑 si jednak, gdy pojawi砤 si okazja zakupu od Japo馽zyk體 zak砤du Tensho w Ostaszewie pod Toruniem. Ta fabryka mia砤 pierwsze駍two, bo dysponuje infrastruktur i pracownikami z do秝iadczeniem w produkcji cz甓ci samochodowych, a do tego znajduje si na terenie obj阾ym stref ekonomiczn, kt髍a

Wydrukowali cz甓ci do my秎iwc體 na drukarce 3D

Wydrukowali cz甓ci do my秎iwc體 na drukarce 3D

Tomasiak za硂縴 Zortrax w 2013 roku w Olsztynie. - Po raz pierwszy drukarki 3D zobaczy砮m na targach za granic i uwierzy砮m, 縠 co takiego w og髄e istnieje. Zrozumia砮m te, 縠 to brakuj眂e ogniwo w przemy秎e - m體i Tomasiak. Drukarki 3D znajduj zastosowanie w produkcji przemys硂wej, zw砤szcza w

Po co ci lampa - we 秝iat硂 w leasing

spodziewamy si, 縠 b阣 w tej cz甓ci rynku dominowa umowy, w kt髍ych nie b阣zie automatycznego przeniesienia w砤sno禼i po zako馽zeniu umowy, ale ewentualne nabycie na podstawie opcji nabycia, wzgl阣nie konstrukcja umowy b阣zie zak砤da, 縠 konsument b阣zie jedynie u縴tkownikiem dobra konsumpcyjnego, a po

Udany debiut Inter Cars na warszawskiej gie砫zie

Wczoraj na Gie砫zie Papier體 Warto禼iowych w Warszawie zadebiutowa najwi阫szy krajowy dystrybutor cz甓ci samochodowych - Inter Cars. Przez dwa dni b阣zie jedynym przedstawicielem tej bran縴 na parkiecie Na wczorajszej sesji nie brakowa硂 inwestor體, kt髍zy byli sk硂nni wyda na akcje Inter Cars

KE zbada umow o sprzeda縴 Opla

Jak zaznaczy, nie da si dzi prognozowa rozstrzygni阠ia Komisji w tej sprawie. Dla oceny legalno禼i pomocy publicznej decyduj眂e b阣zie to, czy zapewni ona d硊goterminowe przetrwanie przedsi阞iorstwa i czy nie wynika z motyw體 politycznych. Laitenberger doda, 縠 rola Komisji ogranicza si w zasa

Autorud z硂縴 wniosek do UOKiK ws. przej阠ia kontroli nad sp蟪k Autohaus Otto

;furgonetek, konserwacji i napraw samochod體 osobowych z wy潮czeniem motocykli oraz sprzeda縴 hurtowej i detalicznej  cz甓ci i akcesori體 do pojazd體 samochodowych z wy潮czeniem  motocykli. (ISBnews)  

Autorud z硂縴 wniosek do UOKiK ws. nabycia cz甓ci mienia Pol-Mot Auto

detalicznej cz甓ci i akcesori體 do pojazd體 samochodowych z wy潮czeniem motocykli, podano tak縠. (ISBnews)  

AC SA rekomenduje 1,25 z dywidendy na akcj za 2019 r.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zarz眃 AC SA rekomenduje przeznaczenie cz甓ci zysku za 2019 r., na wyp砤t dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 z dywidendy na jedn akcj, poda砤 sp蟪ka. "Zarz眃 sp蟪ki, zgodnie z przyj阾 polityk dywidendy, potrzeb alokacji 秗odk體 pieni昕nych na

Autorud Rz. z硂縴 do UOKiK wniosek ws.przej阠ia kontroli nad Autohaus Otto Auto

,prowadzi dzia砤lno舵 w zakresie sprzeda縴 hurtowej i detalicznej samochod體 osobowych i furgonetek, konserwacji i napraw samochod體 osobowych z wy潮czeniem motocykli oraz sprzeda縴 hurtowej i detalicznej  cz甓ci i akcesori體 do pojazd體 samochodowych z wy潮czeniem  motocykli. "

Legenda Chryslera musi odda samoch骴 i emerytur

Iacocca wraz z grup innych by硑ch przedstawicieli kadry kierowniczej koncernu pobiera sut emerytur ze specjalnego planu inwestycyjnego Chryslera, w kt髍y zainwestowa kiedy by jeszcze prezesem koncernu. Jednak po og硂szonym pod koniec kwietnia bankructwie koncernu Chrysler przestanie wyp砤ca z

MR: Tempo wzrostu sprzeda縴 detalicznej ukszta硉uje si w VIII na poziomie z VII

zakup體 w lipcu by砤 znacznie powy縠j oczekiwa. Pozytywn informacj s wyniki w grupie 'pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci'. W sierpniu spodziewamy si utrzymania trendu i wzrostu sprzeda縴 detalicznej na podobnym poziomie, co w lipcu" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Jak poda

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 3% r/r w lipcu

%); „prasa, ksi笨ki, pozosta砤 sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach" (o 2,3%) oraz 'pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci (o 0,7%). Spadek sprzeda縴 wykaza硑 natomiast jednostki handluj眂e paliwami sta硑mi, ciek硑mi i gazowymi (o 2,8%), 縴wno禼i, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi (o

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

. odnotowano tak縠 w imporcie w阦la, ci眊nik體 samochodowych oraz cz甓ci motoryzacyjnych. W lutym 2020 r. nadwy縦a eksportu nad importem w handlu towarami ukszta硉owa砤 si na poziomie 2,2 mld z, co oznacza popraw salda o 4,1 mld z w por體naniu z lutym 2019 r." - czytamy w komunikacie. (ISBnews

Atradius: Niewyp砤calno舵 w bran縴 motoryzacyjnej wzro秐ie o 3% w ci眊u roku

motoryzacyjnej w Polsce jest r體nie wysoka konkurencyjno舵, kt髍ej efektem s wojny cenowe oraz presja konsolidacyjna, szczeg髄nie widoczna w segmencie dystrybucji cz甓ci samochodowych i dealer體 samochodowych. Dodatkowo sektor boryka si z niskim poziomem mar, kt髍y spada systematycznie od 2015 roku. "

Opel b阣zie produkowa dla Peugeota lub Forda?

Opel mo縠 potrzebowa ponad 1 mld euro kredytu, aby tymczasowo wybrn辨 z k硂pot體 w czasie, gdy szuka nowego partnera. Jak pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung", szef General Motors w Europie Carl-Peter Forster powiedzia, 縠 Opel mo縠 potrzebowa znacz眂ej linii kredytowej, je秎i mia砨y

PKN Orlen wnioskuje do UOKiK ws. nabycia cz甓ci mienia PPUH Sarel

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen z硂縴 do Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 (UOKiK) wniosek ws. nabycia cz甓ci mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik, kt髍e jest w砤禼icielem i prowadz眂ym stacj paliw Orlen na podstawie umowy franczyzowej w Jelczu-Laskowice, poda Urz眃. Wniosek

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) spad砤 o 9% r/r w marcu

) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em -9   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci -30,9 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe -12,5 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 2,5 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) spad砤 o 7,7% r/r w maju

w wi阫szo禼i prezentowanych grup, przy czym najwi阫szy w grupie „pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci" - 34%, poda Urz眃. Konsensus rynkowy przewidywa 12,9% spadku r/r w cenach bie勘cych. Poni縠j dane o zmianach sprzeda縴 detalicznej w maju w uj阠iu rocznym (ceny sta砮

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 5,6% r/r, import - o 3,2% r/r w III kw.

zosta砤 oszacowana na poziomie 243,1 mld z, za warto舵 importu w wysoko禼i 242,3 mld z. W por體naniu z analogicznym kwarta砮m 2018 r. eksport towar體 zwi阫szy si o 14,2 mld z tj. o 6,2%. O wzro禼ie eksportu zadecydowa砤 g丑wnie wi阫sza sprzeda za granic cz甓ci samochodowych, baterii

NBP: Eksport liczony w euro spad o 29,2% r/r, import spad o 28,2% w IV

warto禼i odnotowano w eksporcie cz甓ci samochodowych, samochod體 osobowych, samochod體 dostawczych oraz mebli. Z kolei najwi阫szy wp硑w na obni縠nie si warto禼i importu mia硂 zmniejszenie si dostaw samochod體 osobowych, cz甓ci samochodowych, samochod體 ci昕arowych oraz ropy naftowej. W kwietniu 2020 r

PKN Orlen z硂縴 wniosek do UOKiK ws. przej阠ia cz甓ci mienia PPUH Sarel

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen z硂縴 wniosek do Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 (UOKiK) ws. przej阠ia cz甓ci mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik w spadku z siedzib w Jelczu-Laskowicach, poda Urz眃. Wniosek wp硑n背 1 czerwca, sprawa jest w toku. "Zamierzona

Groclin sprzeda cz甓 biznesu SedisTec za 2,05 mln euro

z), poda砤 sp蟪ka. "Transakcja sprzeda縴 cz甓ci biznesu SedisTec pozwala zar體no ograniczy ryzyko biznesowe z tytu硊 pozyskanych um體 na rozw骿 nowych produkt體 i zrealizowa cz甓 zysku zwi眤anego z tymi umowami, jak r體nie otwiera nam drog do szerszej wsp蟪pracy z Grup Mubea w zakresie

Inter Cars mia 227,1 mln z zysku netto, 462,14 mln z EBITDA w 2019 r.

lat i tym samym mog硂by to mie negatywne konsekwencje dla dotychczasowej sprzeda縴 cz甓ci. Wr阠z przeciwnie, w najbli縮zych latach spodziewamy si dalszego wzrostu udzia硊 sprzeda縴 produkt體 oferowanych przez Inter Cars do grupy niezale縩ych serwis體 samochodowych" - czytamy dalej. W jego

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 7,3% r/r w lutym

  w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 6,9 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 5 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 3,5 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach * Farmaceutyki, kosmetyki, sprz阾 ortopedyczny

PAIH zach阠a do uruchomienia w Senegalu sk砤du autocz甓ci na Afryk Zachodni

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Dakarze zach阠a polskie firmy do uruchomienia centralnego sk砤du cz甓ci samochodowych zaopatruj眂ego ca潮 Afryk Zachodni. Szansom inwestycyjnym w regionie po秝i阠i seminarium, kt髍e

Miros砤w Cichy i Robert Krotoski maj zgod UOKiK na podzia grupy kapita硂wej

samochod體 osobowych i u縴tkowych, sprzeda cz甓ci zamiennych do samochod體 oraz us硊gi serwisu i naprawy pojazd體 samochodowych. (ISBnews)

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 3,4% r/r w styczniu

  w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 3,5 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 2,5 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -0,9 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach * Farmaceutyki, kosmetyki, sprz阾

GUS: W VII najwi阫szy wzrost r/r sprzeda縴 detal. w dziale: 'paliwa sta砮'

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Najwi阫szy wzrost sprzeda縴 detalicznej (w uj阠iu r/r w cenach bie勘cych) w lipcu br. odnotowano w dziale "paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe" - o 23,2% oraz "pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci" - o 12,6%, wynika z komunikatu G丑wnego

DNB Bank Polska: Segment automotive aftermarket zanotuje maks. 15% spadku w br.

wskazuje, 縠 liczba fizycznych salon體 w ci眊u 5 lat pozostanie bez zmian. Po drugie, zar體no producenci, jak i klienci zwraca si b阣 ku elektromobilno禼i. Zauwa縜 te b阣ziemy, ju teraz obecn, konsolidacj producent體 samochodowych z producentami cz甓ci" - podkre秎i partner w dziale doradztwa

NBP: Eksport liczony w euro spad o 1,6% r/r, import spad o 3,1% w VI

samochodowe, samochody osobowe oraz odbiorniki telewizyjne. Warto舵 importu towar體 w por體naniu do czerwca 2018 r. zmniejszy砤 si o 3,2 mld z, tj. o 4% i osi眊n瓿a poziom 77,4 mld z. Najwi阫szy spadek warto禼i importu odnotowano w imporcie ropy naftowej i produkt體 jej rafinacji oraz cz甓ci i akcesori體

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) spad砤 o 22,9% r/r w kwietniu

dane o zmianach sprzeda縴 detalicznej w kwietniu w uj阠iu rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em -22,9   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci -54,4 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe -32,9

Novatek Green Energy uruchomi nowy Terminal Prze砤dunkowy LPG w Krzy縰

Novatek do stacji paliw oraz do klient體 wykorzystuj眂ych go do cel體 grzewczych i technologicznych na terenie Polski Zachodniej. Nowy terminal prze砤dunkowy LPG Novatek to jeden z nielicznych tego typu obiekt體 usytuowanych w tej cz甓ci Polski. Umo縧iwia odbi髍 gazu p硑nnego z cystern kolejowych i jego

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,4% m/m w grudniu

pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,4% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,4% wzrostu.  (ISBnews)

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 5,8% r/r, import - o 4,1% r/r w II kw.

oszacowana na poziomie 244,5 mld z, za warto舵 importu w wysoko禼i 243,1 mld z. W por體naniu z analogicznym kwarta砮m 2018 r. eksport towar體 zwi阫szy si o 14,7 mld z, tj. o 6,4%. O wzro禼ie eksportu zadecydowa砤 g丑wnie wi阫sza sprzeda za granic cz甓ci samochodowych, g丑wnie akumulator體

PKP Cargo i partnerzy uruchomi przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV

epidemii koronawirusa. "Wsp蟪praca trzech podmiot體 wynika z zapotrzebowania rynku na takie przewozy, gdy epidemia koronawirusa spowodowa砤 ograniczenia w mi阣zynarodowym transporcie samochodowym. Cz甓 pa駍tw wprowadzi砤 powa縩e obostrzenia administracyjne utrudniaj眂e ruch TIR-體, co powoduje, 縠

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,8% m/m w listopadzie

pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 1% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,6% wzrostu.  (ISBnews)  

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,2% m/m w pa糳zierniku

pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,1% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,2% wzrostu.  (ISBnews)  

UOKiK: M. Cichy oraz sp蟪ka S. i A. Zasad體 wnioskuj ws. wsp髄nego projektu

u縴tkowych oraz cz甓ci zamiennych do samochod體, a tak縠 serwis i napraw pojazd體 samochodowych, poda tak縠 Urz眃. (ISBnews)

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 4,2% r/r, import spad o 1,3% r/r w IV kw.

, baterii samochodowych, autobus體 i komputer體. Natomiast import towar體 zmniejszy si o 4 mld z, tj. o 1,6% i w du縠j cz甓ci wynika ze spadku warto禼i importowanych nowych samochod體 osobowych, ropy naftowej oraz produkt體 jej rafinacji, a tak縠 縠liwa, stali i w阦la. Nadwy縦a w obrotach towarowych

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 1,6% m/m we wrze秐iu

cz甓ci samochodowych wzros砤 o 1% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,3% wzrostu.  (ISBnews)

AC SA zawiesi硂 rekomendacj wyp砤ty dywidendy z zysku za 2019 rok

, proponowa akcjonariuszom przeznaczenie cz甓ci zysku netto za 2019 rok na wyp砤t dywidendy w wysoko禼i 2,80 z na jedn akcj, a pozosta潮 cz甓 zysku na kapita zapasowy. Sp蟪ka wypracowa砤 38,18 mln z zysku netto w 2019 r. Ostateczn decyzj w przedmiocie podzia硊 zysku netto sp蟪ki za 2019 rok

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 0,2% r/r, import wzr髎 o 2,5% w VIII

, lek體 oraz samochod體 osobowych. Warto舵 importu towar體 w por體naniu do sierpnia 2018 r. zmniejszy砤 si o 1 mld z, tj. o 1,2% i osi眊n瓿a poziom 76,9 mld z. Najwi阫szy spadek warto禼i odnotowano w imporcie produkt體 rafinacji ropy naftowej, cz甓ci i akcesori體 samochodowych oraz odbiornik體

Sprzeda detaliczna w USA spad砤 o 0,2% m/m w sierpniu

cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,2% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,5% wzrostu.  (ISBnews)  

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 7,7% r/r, import - o 3,9% r/r w I kw.

zosta砤 oszacowana na poziomie 243 mld z, za warto舵 importu w wysoko禼i 241,6 mld z. W por體naniu z analogicznym kwarta砮m 2018 r. eksport towar體 zwi阫szy si o 23,7 mld z tj. o 10,8%. O wzro禼ie eksportu zadecydowa砤 g丑wnie wi阫sza sprzeda za granic cz甓ci samochodowych, g丑wnie akumulator體

Groclin przed硊縴 GST wy潮czno舵 na nabycie aktyw體 produkcyjnych do 31 VIII

, 縠 sp蟪ka nie ma mo縧iwo禼i efektywnego wykorzystania program體 pomocowych oferowanych polskim przedsi阞iorcom, poniewa znacz眂a cz甓 dzia砤lno禼i produkcyjnej i zwi眤anych z tym koszt體, jest obecnie zlokalizowana na terytorium Ukrainy w sp蟪ce zale縩ej Groclin-Karpaty. Podstawowym przedmiotem

PAIH: Iron Force zainwestuje ponad 80 mln z w budow fabryki w Zabrzu

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Tajwa駍ki producent cz甓ci samochodowych Iron Force zainwestuje ponad 80 mln z w budow zak砤du w Zabrzu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), poda砤 Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Nowa inwestycja stworzy ponad 100 miejsc

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 4% r/r, import spad o 0,1% w X

tworzyw sztucznych, w阦la, aluminium, cz甓ci samochodowych i ci眊nik體 drogowych. Nadwy縦a w obrotach towarowych wynios砤 1,9 mld z" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytu硊 eksportu us硊g wynios硑 24,6 mld z i wzros硑 o 2 mld z, tj. o 9% r/r. Warto舵 rozchod體 wynios砤 15,9

Aures Holdings otworzy w Polsce 10 oddzia丑w AAA Auto w ci眊u dw骳h lat

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Aures Holdings, operator sieci centr體 samochodowych AAA Aauto, planuje dalsz ekspansj terytorialn w Polsce po okresie pandemii koronawirusa, poda砤 sp蟪ka. W ci眊u dw骳h lat otworzy dziesi赕 oddzia丑w, kt髍e wcze秐iej zostan poprzedzone mniejszymi biurami

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 5,7% r/r w grudniu

;w uj阠iu rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 5,7   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 4,9 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 4,5 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -0,2 Pozosta砤

PAIH widzi popyt na polskie produkty automotive na Ukrainie, Bia硂rusi i w Rosji

Zachodniej Europie i umo縧iwienie wej禼ia polskich marek na perspektywiczne rynki wschodz眂e. Jak wyja秐ia Ga砪zy駍ki, nie bez przyczyny Agencja inauguruje projekt wsparcia ekspansji polskiej motoryzacji kierunkiem wschodnim. "Cz甓ci i akcesoria samochodowe to polski hit eksportowy. W 2018 roku

GUS: Produkcja przemys硂wa spad砤 w kwietniu w 30 z 34 dzia丑w przemys硊

, kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w por體naniu z marcem br. spad砤 o 25,5%. "Wed硊g wst阷nych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach sta硑ch) odnotowano w 30 (spo秗骴 34) dzia砤ch przemys硊, m.in. w produkcji pojazd體 samochodowych

PZPM: Rejestracje nowych pojazd體 u縴tkowych pow. 3,5 t spad硑 o 73% r/r w V

spadkowa na rynku pojazd體 u縴tkowych trwa nieprzerwanie od lipca ub.r. Ostatnio ni縮ze wyniki majowe zanotowali秏y w 2010 r.( 808 szt.) i w 2009 roku (605 szt.) i po powolnym odbudowywaniu si tej cz甓ci rynku po wielkim kryzysie finansowym. Rezultat z ostatniego miesi眂a br. na skutek pandemii COVID-19

MPiT oczekuje wzrostu sprzeda縴 detal. w X na poziomie zbli縪nym do IX

rokiem. "Na wynik wp硑n瓿a przede wszystkim korzystna r罂nica w liczbie dni roboczych. Dodatkowo w kierunku wzrostu dzia砤 efekt niskiej bazy, szczeg髄nie w kategorii 'pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci', gdzie nast眕i wzrost o 10,7% (wobec spadku o 4,3% przed rokiem). Poza tym wi阫szy ni

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 5,2% r/r w listopadzie

uj阠iu rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 5,2   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 5,1 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 3 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -0,1 Pozosta砤 sprzeda

Sprzeda detaliczna w USA spad砤 o 0,3% m/m w maju

cz甓ci samochodowych spad砤 o 0,3% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,1% wzrostu.  (ISBnews)  

Luxshare z硂縴 do UOKiK wniosek ws. nabycia cz甓ci mienia sp蟪ek TRW w Polsce

Luxshare-ICT obejmuje r體nie urz眃zenia samochodowe oraz sprz阾 medyczny. G丑wnym przedmiotem dzia砤lno禼i TRW Polska sp. z o.o. oraz TRW Steering Systems Poland sp. z o.o. jest produkcja i 秝iadczenie us硊g in縴nieryjnych w zakresie cz甓ci samochodowych. (ISBnews)  

Groclin przed硊縴 sp蟪ce GST wy潮czno舵 na nabycie aktyw體 prod. do 31 lipca

, 縠 sp蟪ka nie ma mo縧iwo禼i efektywnego wykorzystania program體 pomocowych oferowanych polskim przedsi阞iorcom, poniewa znacz眂a cz甓 dzia砤lno禼i produkcyjnej i zwi眤anych z tym koszt體, jest obecnie zlokalizowana na terytorium Ukrainy w sp蟪ce zale縩ej Groclin-Karpaty. Podstawowym przedmiotem

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 5,4% r/r, import - o 7,1% r/r w II kw.

225,2 mld z, za warto舵 importu w wysoko禼i 225,3 mld z. O wzro禼ie eksportu towar體 o 13,8 mld z, tj. o 6,5% zadecydowa g丑wnie wzrost sprzeda縴 za granic cz甓ci i akcesori體 samochodowych, tworzyw sztucznych oraz komputer體. Przyrost importu o 17,1 mld z, tj. o 8,2% w du縠j cz甓ci wynika ze

Sprzeda detaliczna w USA spad砤 o 0,2% m/m w marcu

pojazd體 i cz甓ci samochodowych nie zmieni砤 si w uj阠iu miesi阠znym. Konsensus rynkowy wynosi 0,1% wzrostu.  (ISBnews)  

Auto Handel Centrum z硂縴硂 do UOKiK wniosek ws. przej阠ia Rowi駍ki-Wajdemajer

Auto Centrum Piaseczno. G丑wne obszary dzia砤lno禼i podmiot體 uczestnicz眂ych w koncentracji, wchodz眂ych w sk砤d obu wskazanych grup kapita硂wych, obejmuj sprzeda samochod體 osobowych i u縴tkowych oraz cz甓ci zamiennych do samochod體 a tak縠 serwis i napraw pojazd體 samochodowych, podsumowano

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,1% m/m w lutym

i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,2% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,2% wzrostu. (ISBnews)

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 4,3% r/r we wrze秐iu

) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 4,3   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 10,7 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 2,8 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -2,9 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach

Santander Consumer Multirent umo縧iwi odroczenie sp砤ty rat do trzech miesi阠y

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Santander Consumer Multirent umo縧iwi odroczenie sp砤ty rat do trzech miesi阠y, poda bank. Przedsi阞iorcy mog wnioskowa o czasowe odroczenie sp砤t rat kapita硂wych um體 leasingowych i po縴czkowych. O odroczenie sp砤ty cz甓ci zobowi眤a mog wnioskowa

Polwax zaoferowa 8 tys. m3 pojemno禼i magazynowych w Czechowicach

zlecenie podmiot體 z szeroko rozumianej bran縴 chemicznej. Jestem przekonany, 縠 nasi klienci doceni zar體no blisko舵 rynk體 Europy Po硊dniowej, jak i po硂縠nie aktyw體 logistycznych w centrum najbardziej uprzemys硂wionej cz甓ci Polski" - powiedzia dyrektor handlowy Polwaksu Jacek Matracki, cytowany

MR: Spadki sprzeda縴 detal. w marcu z砤godz zakupy towar體 pierwszej potrzeby

okresem poprzedniego roku. W秗骴 wa縩iejszych grup przedsi阞iorstw najwi阫szy wzrost sprzeda縴 w lutym (w cenach sta硑ch) odnotowano w podmiotach zajmuj眂ych si sprzeda勘 "pojazd體 samochodowych, motocykli, cz甓ci" - o 6,9%. Dynamiczny wzrost nast眕i w kategoriach o mniejszym udziale: "

Boryszew chce utrzyma w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty

elektrycznych, a w kolejnych latach ten udzia b阣zie coraz wi阫szy" - doda Pyszkowski. Prezes Piotr Lisiecki podkre秎i, 縠 samochody elektryczne to dla grupy "p骿禼ie do przodu", w co firma mocno si zaanga縪wa砤. "To nie tylko cz甓ci samochodowe, ale r體nie aluminium, bo samochody

Rhino Bidco z硂縴 wniosek w UOKiK o zgod na przej阠ie Autodistribution Polska

samochodowych r罂nych producent體. Portfolio sp蟪ki obejmuje r體nie cz甓ci zamienne sprzedawane pod markami w砤snymi: "AD" i "OPTIMA". (ISBnews)  

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 4,4% r/r w sierpniu

rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 4,4   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 3 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 1,3 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 1,5 Pozosta砤 sprzeda

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,1% m/m w listopadzie

pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,2% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,4% wzrostu. (ISBnews)

Auto Partner chce wprowadzi do sprzeda縴 cz甓ci karoseryjne

nowych asortyment體, w modelu, w jakim sprzedajemy teraz szyby samochodowe czy opony, czyli nie kupuj眂 ich na w砤sny magazyn. Rozmawiamy z producentem cz甓ci karoseryjnych, takich jak o秝ietlenie i lusterka, by doda je w podobnym modelu do naszej oferty. Je秎i jaki asortyment si sprawdzi

PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilota縪wy przew髗 naczep z Niemiec na Litw

transport naczep poci眊iem towarowym na trasie Niemcy - Polska - Litwa, poda硂 PKP Cargo. Jego rola polega砤 na zabezpieczeniu operacyjnej cz甓ci przedsi陊zi阠ia, czyli poprowadzeniu poci眊u na ca砮j trasie. "Pilota ten ma dla nas du縠 znaczenie, gdy pozwoli przetestowa nowe mo縧iwo禼i przewozu

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 5,7% r/r w lipcu

rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 5,7   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 7,3 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 2 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 2,3 Pozosta砤 sprzeda

Izo-Blok ma umow na cz甓ci dla Jaguar Land Rover na 20,6 mln z

Warszawa, 05.06.2015 (ISBnews) – Izo-Blok otrzyma砤 od firmy Jaguar Land Rover Limited zam體ienie na dostawy cz甓ci samochodowych z tworzywa EPP o warto禼i 4,95 mln euro (20,58 mln z), poda砤 sp蟪ka. "Zam體ienie dotyczy dostawy cz甓ci samochodowych z tworzywa EPP. Przewidywany

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) spad砤 o 1,3% r/r w czerwcu

; Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em -1,3   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci -6,4 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe -10,9 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -5 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,8% m/m w pa糳zierniku

pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,8% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,5% wzrostu. (ISBnews)

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 5,2% r/r w styczniu

sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 5,2   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci -0,9 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 6 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 5,2 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

w du縠j cz甓ci wynika ze zwi阫szenia warto禼i importowanych elektronicznych uk砤d體 scalonych, odzie縴, obuwia, lek體 oraz p蟪produkt體 farmaceutycznych. Nadwy縦a w obrotach towarowych wynios砤 6,6 mld z. W I kwartale 2019 r. saldo obrot體 towarowych by硂 tak縠 dodatnie i wynios硂 1,7 mld z "

BP Europa SE z硂縴硂 wniosek do UOKiK ws. przej阠ia cz甓ci mienia sp蟪ki Tomsol

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - BP Europa SE z siedzib w Hamburgu (Niemcy) z硂縴砤 wniosek do Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 (UOKiK) w sprawie przej阠ia cz甓ci mienia Tomsol Sp. z o.o. z siedzib w Koszalinie, poda Urz眃.  Data wp硑wu wniosku: 25.01.2019 r. Sprawa w toku

Sprzeda detaliczna w USA spad砤 o 0,3% m/m

cz甓ci samochodowych spad砤 o 0,1% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,2% wzrostu. (ISBnews)

Groclin mia 0,78 mln z zysku netto z dzia砤ln. kont. w II kw. 2019 r.

poszy samochodowych wygasza nierentowne kontrakty, ogranicza koszty i przenosi produkcj za granic. Dzi阫i sprzeda縴 cz甓ci biznesu, obecnie Groclin nie posiada zad硊縠nia. Zarz眃 wierzy, 縠 dzi阫i temu otwieraj si przed sp蟪k nowe mo縧iwo禼i rozwoju" - stwierdzono w komunikacie. "Na

Polska Grupa Motoryzacyjna i jej cz硂nkowie wspieraj walk z koronawirusem

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Cz硂nkowie Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM), kt髍a zrzesza rodzimych producent體 cz甓ci samochodowych, podejmuj szereg dzia砤 w ramach og髄nopolskiej walki z koronawirusem COVID-19, poda砤 organizacja. Najszybciej zareagowa硑 firmy, kt髍e mia硑 mo縧iwo舵

Sprzeda detaliczna w USA bez zmian w uj阠iu procentowym m/m w lipcu

wy潮czeniem pojazd體 i cz甓ci samochodowych spad砤 o 0,3% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,4% wzrostu. (ISBnews)  

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 6,9% r/r w listopadzie

% r/r Og蟪em 6,9   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci -1,4 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 7,6 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 3 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 6

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 0,6% m/m w czerwcu

wy潮czeniem pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,7% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,4% wzrostu. (ISBnews)

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 4,6% r/r w pa糳zierniku

w cenach sta硑ch wzros砤 o 5,6% r/r. Poni縠j dane o zmianach sprzeda縴 detalicznej w sierpniu w uj阠iu rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 4,6   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 6,8 Paliwa

Groclin: Zysk i rentowno舵 b阣 ros硑 w kolejnych kwarta砤ch

dzia砤lno禼i, przynajmniej w naszym segmencie. St眃 decyzja o zamkni阠iu cz甓ci naszych zak砤d體 w Polsce lub znalezienie dla nich inwestor體. Je秎i to si nie uda, sprzedamy te nieruchomo禼i" - powiedzia Gerstner, cytowany w komunikacie.  Doda, 縠 pozytywny wp硑w na wyniki mia砤 r體nie sprzeda

Groclin mia 20,54 mln z zysku netto z dzia砤lno禼i kontynuowanej 2018 r.

wcze秐iej. Zysk operacyjny wyni髎 2,48 mln z wobec 51,9 mln z straty rok wcze秐iej. Skonsolidowane przychody ze sprzeda縴 si阦n瓿y 174,08 mln z w 2018 r. wobec 222,68 mln z rok wcze秐iej. W 2018 r. grupa przesz砤 istotn reorganizacj polegaj眂 na sprzeda縴 cz甓 aktyw體 Groclin Sedistec GmbH

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 11,9% r/r w kwietniu

detalicznej w uj阠iu rocznym (ceny sta砮) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 11,9   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 13,3 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 3 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 18,2

NBP: Eksport liczony w euro wzr髎 o 9,3% r/r, import wzr髎 o 4,3% w IX

samochod體 osobowych, cz甓ci samochodowych, odzie縴 i obuwia, wyrob體 tytoniowych, lek體 oraz p蟪fabrykat體 z tworzyw sztucznych. Warto舵 importu towar體 w por體naniu do wrze秐ia 2018 r. zwi阫szy砤 si o 4,4 mld z, tj. o 5,6% i osi眊n瓿a poziom 81,9 mld z" - napisano w komentarzu banku centralnego

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 7,8% r/r w pa糳zierniku

  w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 9,7 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 11 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe 1,5 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 5,9 Farmaceutyki, kosmetyki, sprz阾

GUS: Liczba firm na obszarach przygranicznych wzros砤 o 2,8% r/r w 2019 r.

rokiem odpowiednio: 74,2 i 81,4). [...] Spo秗骴 poszczeg髄nych cz甓ci obszaru przygranicznego w 12 wojew骴ztwach, najwi阠ej podmiot體 na 1000 ludno禼i przypada硂 na strefy w: zachodniopomorskim (140,8), nast阷nie pomorskim (138,8) i lubuskim (121,8). Warto禼i te by硑 wy縮ze ani縠li wska糿iki dla

Sprzeda detaliczna w USA wzros砤 o 1,3% m/m w kwietniu

wy潮czeniem pojazd體 i cz甓ci samochodowych wzros砤 o 0,8% m/m. Konsensus rynkowy wynosi 0,5% wzrostu. (ISBnews)

GUS: Sprzeda detaliczna (ceny sta砮) wzros砤 o 1,8% r/r w marcu

) Wyszczeg髄nienie % r/r Og蟪em 1,8   w tym:   Pojazdy samochodowe, motocykle, cz甓ci 11,3 Paliwa sta砮, ciek砮 i gazowe 1,6 痽wno舵, napoje i wyroby tytoniowe -10,4 Pozosta砤 sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach

Rekordowe p蟪rocze dla bran縴 motoryzacyjnej

i akcesoria samochodowe, kt髍e zatrudniaj ponad dziewi赕 os骲, pierwszy raz w historii Polski mia砤 warto舵 72,4 mld z, czyli o 9 mld z wy縮z ni przed rokiem. Lwia cz甓 tych przychod體 (70,8 mld z) przypada na zak砤dy 秗ednie i du縠, a w秗骴 nich prym wiod dostawcy cz甓ci samochodowych (57