roboty publiczne jakie jest wynagrodzenie

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Kto zapłaci podwykonawcy?

Odpowiedzialność solidarna zamawiającego wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy - zamówienia publiczne Inwestor i wykonawca oraz zawierający umowę z podwykonawcą ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonane przez podwykonawcę (przepis art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego).

Kontrola nad wykonywaniem umów

Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. Ingerencja zamawiającego w umowy jest dopuszczalna jest już na etapie siwz.

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z ofert złożonych w postępowaniu, zgodnie z

Konsorcjum ze spółką Bumechu wykona prace dla Bogdanki za maks. 26,26 mln zł

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) – Konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Kobud – spółki zależnej Bumechu – zawarło umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na roboty górnicze, podał Bumech. Maksymalne wynagrodzenie dla konsorcjum to 26,26 mln zł brutto. "W oparciu o przetarg

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego autorem jest Urząd Zamówień Publicznych, zakłada przede wszystkim ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji. Nowe prawo precyzyjnie definiuje koncesję oraz rozróżnia ją od

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zapłata wykonawcy i podwykonawcom Art. 143a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy umów o roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Poza tym zapłata całości wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych

Unibep zbuduje I etap osiedla Ursa-Smart City w Warszawie za 43,7 mln zł

podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Inwestycja jest zlokalizowana przy ul. Hennela w Warszawie - dzielnica Ursus" - czytamy w komunikacie.  Wynagrodzenie ryczałtowe Unibep za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 43,7 mln zł netto. Z kolei

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

spełnianie przez umowę o podwykonawstwo wymagań określonych w siwz. Zmiany dotyczące zasad płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom Ważnym elementem nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest zapewnienie płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

wykluczone jest zatem określenie wynagrodzenia np. w czterech równych częściach? Odpowiedź Przepis art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normuje kwestię zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w przypadku zamówień na roboty

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. Art. 143a. 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

robotami dodatkowymi, które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia podstawowego , a nad którymi konsultant ma sprawować nadzór w ramach zawartej umowy. Powyższym pojęciem "zadań dodatkowych" miało więc zostać objęte sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na

Unibep ma umowę na realizację Galerii Północnej w Warszawie za 85,3 mln euro

składa się z: - wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 73,3 mln EUR netto co stanowi równowartość 309,6 mln zł (…), - kwoty tymczasowej w szacowanej wysokości 11,9 mln EUR netto co stanowi równowartość 50,3 mln zł - za roboty nie wchodzące w zakres kontraktu podstawowego, które mogą być

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

płatności na ich podstawie? Odpowiedź: Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy odpowiednie regulacje ustawy kodeks cywilny. Generalnie należy uznać, że możliwa jest zapłata wynagrodzenia

Dolnośląskie. Ponad 400 mln zł na walkę z bezrobociem w 2016 r.

. przedsiębiorcy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie w przypadku zatrudniania bezrobotnych, czyli np. częściową refundację zatrudnienia osób do 30 roku życia. "Planowane jest również szersze wykorzystanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej m.in. zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace

Ekspert: przy przetargach zatrudnianie na etat powinno być normą

Ekspert: przy przetargach zatrudnianie na etat powinno być normą

. zrównoważonych zamówień publicznych, obecnie prawo zakłada, że zamawiający może wymagać "zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem

Ekspert: przy przetargach zatrudnianie na etat powinno być normą

. zrównoważonych zamówień publicznych, obecnie prawo zakłada, że zamawiający może wymagać "zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

, według jakich zamawiający zobowiązany jest to uczynić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na okoliczność, iż dnia 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

pkt 8 wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez

Czy zamawiający może kontrolować wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie?

Czy zamawiający może kontrolować wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie?

zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

? Odpowiedź Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym". W świetle powyższych opinii, w

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

podwykonawstwa w zamówieniach publicznych - warunki zakazywania podwykonawstwa. - Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane. - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. - Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania

Unibep ma zlecenie rozpoczęcia inwestycji grupy Okam w Warszawie za 61 mln zł

zamawiającego oświadczenia o rozpoczęciu robót. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest: 1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

dłuższy niż rok, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą zamawiającego, może być również tworzone przez potrącenia z należności (wynagrodzenia wykonawcy) za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku jednak w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71).Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku lokalizacji wszystkich lokali. W styczniu musimy

Unibep zbuduje 307 mieszkań na Woronicza w Warszawie dla Okam za 61 mln zł netto

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację, w systemie generalnego wykonawstwa budynku na 307 mieszkań i część usługową przy ul. Woronicza w Warszawie dla grupy kapitałowej Okam Capital, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

000 euro. Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Obowiązek stosowania ustawy powstaje więc w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: - zamówienie udzielane jest przez podmiot określony w art. 3 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, - przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy lub roboty

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez: - objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

określa takie informacje; 12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3. 3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 7,756 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach refinansowania obligacji serii B. Konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Kobud – spółki zależnej Bumechu – zawarło umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na roboty górnicze, podał Bumech. Maksymalne wynagrodzenie dla

Astaldi zleciło Unibepowi prace na S8 za szacunkowo 69 mln zł netto

. "Przedmiotem umowy jest wykonanie robót bitumicznych, w tym między innymi: oczyszczenie i skropienie warstw kruszywa łamanego i warstw bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mastyksowo-grysowej. Szacunkowe wynagrodzenie podwykonawcy za przedmiot umowy wynosi 69 mln

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości

Unibep ma umowę na realizację 3 budynków mieszkalnych w Warszawie za 32,5 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibep za wykonanie inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto, a termin realizacji robót wynosi 18 miesięcy począwszy od daty podpisania umowy, podano także.  W budynkach o wysokości od 4 do 6 kondygnacji naziemnych znajdzie się 119 mieszkań i 2 lokale

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Spółka Wikany ma umowę ze Skanską na realizację budynku w Lublinie

ograniczoną odpowiedzialnością Magnolia S.K.A. - spółkę zależną emitenta oraz Skanska S.A. dotyczy wykonania robót budowlanych, przedmiotem których jest realizacja budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Termin realizacji umowy został określony na 14 miesięcy od daty protokolarnego przekazania

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

wykonawcy ustala się za pomocą kosztorysu powykonawczego za wykonane i odebrane roboty. Kilka słów o zamówieniach dodatkowych Brak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

; spadki wystąpiły w dwóch spośród trzech kategorii ZP (dostawy usług -1,23 proc., roboty budowlane -4,14 proc.). Dodatnią dynamikę miesięczną zanotowały przetargi na dostawy towarów – przyrost względem lipca wyniósł +4,48 procent. W ujęciu rocznym (co już nie powinno dziwić) znacznie poniżej &bdquo

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

Pytanie Czy władze miasta mogą wszcząć przetarg nieograniczony na roboty budowlane w sytuacji, gdy realizacja będzie odbywała się na terenie miasta oraz częściowo na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (przy gruntach pokrytych wodami)? Czy w przypadku braku porozumienia

Związkowiec w JSW jest jednocześnie prezesem spółki: Ja tylko podpisuję dokumenty

Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Krupiński. Według informacji "Wyborczej" w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kierowana przez niego firma wygrała kilka przetargów na roboty remontowe na terenie kopalni Krupiński, a także na usuwanie wyrządzonych przez nią szkód górniczych. Jaka była wartość tych

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

potwierdzających spełnianie: - warunków udziału w postępowaniu, - przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Ciebie. Brak wśród nich jest kosztorysu ofertowego. Skoro z istotnych postanowień umowy wynika, że wynagrodzenie jest kosztorysowe, to brak kosztorysu powoduje niemożność

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

maja 2010 r. (sygn. akt KIO 717/10): "W umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, co zresztą sam Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ." - Wyrok Krajowej Izby

Ogromny spadek PKB Japonii. Ale spokojnie, to kontrolowana katastrofa

drukuje nowe jeny, a Abe między innymi rozkręcił roboty publiczne, podniósł wspomniany podatek, by nie rozsadzić i tak rekordowo zadłużonego budżetu, i zastanawia się nad obniżką podatku od firm. Docelowo ma to doprowadzić do spadku bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń w firmach i ponownego wzrostu konsumpcji

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

należy, iż zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym, za zamówienie publiczne można uznać tylko i wyłącznie odpłatne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Należy również zauważyć, iż odpłatność oznacza

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

podstawie umowy o pracę przy przetargu na świadczenie usług przewozowych dla niepełnosprawnych. Łódź? Na 88 wszczętych postępowań (dostawy, usługi, roboty budowlane) premia za etaty była w dziewięciu. Dawano je na przykład za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (użyczenie szaletów publicznych), zatrudnienie

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia publicznego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe ? Ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

podobnej sytuacji, rząd postanowił skierować do Sejmu projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zgodnie z projektem zamawiający roboty budowlane będzie musiał wiedzieć o wszystkich umowach zawartych przez wykonawcę z podwykonawcami (także podwykonawcami podwykonawców) oraz z dostawcami materiałów i

Przegląd informacji ze spółek

2005 roku, podała linia lotnicza. Elektrorim i jego spółka zależna Mawilux zrealizują roboty na zlecenie Strabag Infrastruktura Południe w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu. Wartość prac realizowanych przez grupę Elektrotim wyniesie 21 mln zł netto, podała spółka

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Pytanie Czy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Prawo zamówień publicznych, przy czym przedmiot zamówienia stanowić będą wszystkie roboty niezrealizowane na mocy pierwotnej umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1, art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Barter to też zamówienie publiczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych z zamówieniem publicznym mamy do czynienia w przypadku wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta odpłatna umowa, której przedmiotem będzie wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Kluczowe jest tutaj słowo "odpłatne

Mimo zastrzeżeń rząd za projektem PO dot. Prawa zamówień publicznych

podstawie może odrzucić ofertę. Propozycje rządowe w zakresie rażąco niskiej ceny przewidują badanie jej zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu zatrudnienia, a także warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane są roboty budowlane, usługi lub dostawy

Upadająca Hydrobudowa walczy o należności ogłoszeniami w gazetach

rozstrzygnie się w sądzie. Z kolei dziś NCS poinformowało że zaproponowało podwykonawcom, wobec których konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine zalega z płatnościami, rozwiązanie polegające na zapłacie w najbliższym możliwym terminie wynagrodzenia za roboty budowlane. - Zapłata wynagrodzenia będzie możliwa po

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Zatrudnienie bezrobotnego z pomocą Funduszu

;związanej z tym pomocy publicznej. Podstawowym wymogiem jest, aby sytuacja finansowa pracodawcy nie była zła. Nie może on więc znajdować się w upadłości lub w likwidacji. Organizowane przez niego roboty publiczne lub prace interwencyjne nie mogą też zagrażać upadłością albo likwidacją

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

Środki zostaną przekazane samorządom powiatowym, a te poprzez Powiatowe Urzędy Pracy przeznaczą je na realizację dla bezrobotnych m.in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń zawodowych, dotacji dla zakładających własną działalność gospodarczą, a dla pracodawców - refundację

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne, o 5,2%. O 7,2% r/r spadła produkcja w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków. Widać, ze wzrost inwestycji który obserwujemy w gospodarce nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych a raczej publiczne inwestycje w

Obama ujawnił projekt budżetu. Będzie kolejny spór z Kongresem

, mostów i inne roboty publiczne. Ta jednorazowa propozycja jest częścią większej reformy systemu podatkowego dla korporacji. Obama chce obniżyć z 35 proc. do 28 proc. obecną stawkę podatku korporacyjnego, która jest najwyższą wśród 34 wysoko rozwiniętych państw należących do Organizacji Współpracy

Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detal. nieznacznie rozczarowują analityków

o 1,6% r/r w czerwcu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach jest to w dużej mierze efekt wygasania inwestycji infrastrukturalnych. W stosunku do lipca ubiegłego roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

interwencyjne, roboty publiczne, staże, adresowane są tylko do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Urząd będzie mógł elastycznie stosować usługi i instrumenty rynku pracy do poszczególnych bezrobotnych, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej osoby. Jednocześnie ograniczona ma zostać grupa osób

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle

Były minister: Trzeba skończyć z nieopłacalną eksploatacją kopalń

potrzebni w innym miejscu. Przecież pod ziemią pracuje dziś 26 tys. pracowników z zewnętrznych firm. Czyli to oni częściowo stracą pracę? - Dla kopalń te firmy są tańsze, ale jednocześnie wchodzimy w sprawy bardziej kryminogenne. Jak jest przetarg na roboty w kopalni, to ktoś musi go wygrać. Jak jest

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i

Właściciel sieci InPost: Dorobiono mi gębę wrednego kapitalisty

16 i nie odbierają telefonu służbowego albo wyłączają od razu za progiem. Po 16 całkiem wypisują się z życia firmy - i to właśnie jest przychodzenie do roboty. Natomiast człowiek, do którego mogę zadzwonić z pytaniem o 21 albo wysłać maila, a on odpisuje po pół godziny - to dla mnie wartościowy

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

opisie przedmiotu zamówienia. Do ustawy Pzp wprowadzono nowy punkt 4 w art. 29 ust. 4, który pozwala zamawiającemu na postawienie wymogu, aby czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - jednak pod warunkiem, iż jest to

Inowrocław. Mieszkańcy odpracowują zadłużenie za czynsz

. Umieszczona jest w niej informacja o liczbie odpracowanych godzin oraz wypracowana kwota" - podkreśliła Dąbrowska. Wynagrodzenie przysługujące osobom uczestniczącym w projekcie określone jest na podstawie zarządzenia prezydenta Inowrocławia. Do 15 maja stawka wynosiła 6,62 zł za godzinę, a obecnie - po

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 2) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 3) roboty budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

dla robót budowlanych Trybu zapytania o cenę nie można zastosować do zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na ich rodzaj i wartość. Zapytanie o cenę to tryb zarezerwowany wyłącznie dla dostaw lub usług. Usługi i dostawy tylko o charakterze powszechnym? W zapytaniu o cenę można

Przedsiębiorca podaje urzędników do prokuratury

branży, Izdebski przerzucił się z budownictwa prywatnego na zamówienia publiczne. Zaczął wygrywać przetargi. 28 stycznia ub.r. podpisał z miastem umowę na przebudowę Prezydentówki - zabytkowego dworku przy ul. Grunwaldzkiej, który służy hospicjum Światło. Roboty miał wykonać do 10 lipca ub.r. i

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

10.000,00 zł. Roboty budowlane Poniżej 5.278 mln Euro 20.000,00 zł. Roboty budowlane Powyżej 5,278 mln Euro 40.000,00 zł

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

Pytanie Przeprowadzamy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej. Nastąpiły pewne zmiany, które wpłynęły na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Były one przewidziane w siwz i zostały zawarte w aneksie do umowy. Ponadto

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

, Płocku i Warszawie" - poinformowała Lipińska. Rzeczniczka WUP przypomniała, że z Funduszu Pracy mogą być finansowane m.in. szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pośrednictwo zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne, bezzwrotne dotacje na utworzenie własnej firmy. Pomoc

Chorzów. Porozumienie tramwajów i wykonawcy ws. projektu ze starych środków UE

spór z wykonawcą dotyczył jakości części materiałów użytych w podbudowie torowisk. Choć na etapie zwożenia materiałów na budowę sprawdzono dostarczone przez wykonawcę atesty i dopuszczenia, spółka - jako dysponent środków publicznych - skontrolowała te materiały. Podczas jednej z takich kontroli

Zaliczki na poczet realizacji zadania

, lub przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. To ograniczenie dotyczy jednostek szczebla centralnego. Powyższe ograniczenia przy udzielaniu zaliczek nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

środków Unii Europejskiej. 2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro; 2) dostaw lub usług

Produkcja i handel det. dają szanse na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

produkcji w podmiotach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,5%) i w przedsiębiorstwach wznoszących budynki (o 0,6%), a spadek o 2,2% w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne. […] Opublikowane dziś dane potwierdzają, że Q4

Modlitwa o wzrost

program, zwany "Abenomiką", składa się z trzech punktów: wzrostu podaży pieniądza drukowanego przez Bank Japonii, wzrostu wydatków na roboty publiczne i - najtrudniejszych do przeprowadzenia - reform strukturalnych. Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Japonii, trzeba ośmiu procedur, które

Modlitwa o wzrost

skończyć i zaczął wszelkimi siłami popychać gospodarkę. Jego program, zwany "Abenomiką", składa się z trzech punktów: wzrostu podaży pieniądza, drukowanego przez Bank Japonii, wzrostu wydatków na roboty publiczne i - najtrudniejszych do przeprowadzenia - reform strukturalnych. Aby rozpocząć

FOR-u przepis na pensje

gospodarce, tak zwany keynesizm, który opiera się na faworyzowaniu roli wzrostu popytu wewnętrznego. Zgodnie z takim poglądem państwo powinno m.in. polityką socjalną i robotami publicznymi wspierać konsumpcję. Jednak ekonomiści, którzy są zwolennikami tej teorii, nie liczą się z konsekwencjami takiej

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Pytanie W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia przekracza kwotę 14 000 euro? Czy

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

Doradca zarządu Lewiatana Jeremi Mordasewicz uważa, że nie może być tak, iż dla zamawiających liczy się wyłącznie jak najniższa cena, a nie interesuje ich, z czego to wynika. W efekcie powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie do realizacji publicznych zleceń (np. budowlanych) pracowników na umowach

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

oczekiwań. W ujęciu rok do roku wzrost poziomu zrealizowanych robót o 31,4% odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, o 0,3% spadł poziom robót w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane

Ministerstwo Pracy ma plan dla młodych bezrobotnych

niego plan działania. Nie będzie mógł go wysłać na roboty publiczne czy prace interwencyjne, tak jak najchętniej robiły urzędy pracy. Bezrobotny dostawał przez kilka dni pieniądze, np. za sprzątanie miasta i wracał do pośredniaka. Teraz ma być inaczej. Oprócz dotychczasowych szkoleń i staży młody

Eksperyment Nysa. Bezrobotnym opłacą studia

wynagrodzenie w wysokości ok. 30 tys. zł w okresie trzech lat studiów - mówi Kordian Kolbiarz, szef nyskiego PUP, współpomysłodawca projektu. - Pieniądze mamy z puli przeznaczonej na roboty publiczne. Z tej kwoty studenci będą mogli opłacić czesne, które wyniesie około 10 tys. zł za całe studia, resztę

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest to jednak kwot netto czyli 75.000 zł + VAT, czy

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy: - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, - zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - roboty publiczne jakie jest wynagrodzenie

Bestsellery