roboty publiczne jakie jest wynagrodzenie

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Kto zapłaci podwykonawcy?

Odpowiedzialność solidarna zamawiającego wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy - zamówienia publiczne Inwestor i wykonawca oraz zawierający umowę z podwykonawcą ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonane przez podwykonawcę (przepis art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego).

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego możliwe jest uwarunkowanie płatności całości wynagrodzenia od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych płatności podwykonawcom.

Unibep wybuduje infrastrukturę przejścia granicznego w Połowcach za 14,4 mln zł

obejmuje między innymi: roboty drogowe, rozbiórkowe, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy z kruszyw, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej"- podano w komunikacie. Zamawiającym jest Wojewoda Podlaski. "Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy wynosi 14 382 746,75 zł netto

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

wykluczone jest zatem określenie wynagrodzenia np. w czterech równych częściach? Odpowiedź Przepis art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normuje kwestię zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w przypadku zamówień na roboty

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

spełnianie przez umowę o podwykonawstwo wymagań określonych w siwz. Zmiany dotyczące zasad płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom Ważnym elementem nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest zapewnienie płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

, według jakich zamawiający zobowiązany jest to uczynić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na okoliczność, iż dnia 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

pkt 8 wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez

Unibep zbuduje odcinek drogi nr. 686 za Podlasiu za 8,77 mln zł netto

Warszawa, 24.09.2014 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród, podała spółka. Wartość umowy wynosi 8,77 mln zł

Unibep ma umowę z PZDW w Białymstoku na DW 686 o wartości 26,97 mln zł

Warszawa, 10.06.2014 (ISBnews) – Unibep podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

?OdpowiedźGdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy bez

Unibep ma umowę na odcinek DW 686 w podlaskim za ok. 18 mln zł netto

. podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród" - czytamy w komunikacie. Zamówienie obejmuje trzeci etap realizacji budowy i rozbudowy

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71).Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku lokalizacji wszystkich lokali. W styczniu musimy

Będzie więcej praw dla podwykonawców w przetargach

pomocy podwykonawców, nowelizacja nakłada na wykonawców, podwykonawców lub dalszych podwykonawców obowiązek okazywania zamawiającemu projektu umowy na roboty budowlane pomiędzy nimi oraz zgody wykonawcy na jej podpisanie.Termin zapłatyNowelizacja ustanawia nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

000 euro.Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatnaZgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Obowiązek stosowania ustawy powstaje więc w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:- zamówienie udzielane jest przez podmiot określony w art. 3 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,- przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy lub roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawcy

, który ma umowę z głównym wykonawcą, jest dołączenie do wniosku m.in. oświadczenia, że przedsiębiorca taki nie zalega wobec innych podmiotów, przy pomocy których wykonywał prace związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane, z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace, bądź że

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez:- objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych).Zgodnie z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze

Związkowiec w JSW jest jednocześnie prezesem spółki: Ja tylko podpisuję dokumenty

Związkowiec w JSW jest jednocześnie prezesem spółki: Ja tylko podpisuję dokumenty

Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Krupiński. Według informacji "Wyborczej" w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kierowana przez niego firma wygrała kilka przetargów na roboty remontowe na terenie kopalni Krupiński, a także na usuwanie wyrządzonych przez nią szkód górniczych. Jaka była wartość tych

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Elektrobudowa wybuduje kotłownię dla EDF Polska za 55,8 mln zł netto

Krakowie'. Wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynosi: 55 800 000,00 zł netto" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 8 tygodni od podpisania umowy. Planowane zakończenie realizacji robót: II połowa 2016 roku, podano również. Elektrobudowa świadczy

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy

Unibep wybuduje budynek mieszkalny dla Dom Development za 53,0 mln zł netto

podziemny dysponujący 349 miejscami parkingowymi" - czytamy w komunikacie. Terminy realizacji inwestycji: Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 18.06.2014. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2015, podano także. "Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

PytanieCzy władze miasta mogą wszcząć przetarg nieograniczony na roboty budowlane w sytuacji, gdy realizacja będzie odbywała się na terenie miasta oraz częściowo na terenach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (przy gruntach pokrytych wodami)? Czy w przypadku braku porozumienia z

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie

Ogromny spadek PKB Japonii. Ale spokojnie, to kontrolowana katastrofa

drukuje nowe jeny, a Abe między innymi rozkręcił roboty publiczne, podniósł wspomniany podatek, by nie rozsadzić i tak rekordowo zadłużonego budżetu, i zastanawia się nad obniżką podatku od firm. Docelowo ma to doprowadzić do spadku bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń w firmach i ponownego wzrostu konsumpcji

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym, za zamówienie publiczne można uznać tylko i wyłącznie odpłatne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Należy również zauważyć, iż odpłatność oznacza uzyskanie przez

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest obiektywnie nieprzewidywalna, przed wszczęciem postępowania podstawowego (głównego). W Twoim przypadku nie ma mowy o takich okolicznościach. Twój wykonawca realizuje roboty przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Nie ma więc konieczności

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

potwierdzających spełnianie:- warunków udziału w postępowaniu,- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Ciebie.Brak wśród nich jest kosztorysu ofertowego.Skoro z istotnych postanowień umowy wynika, że wynagrodzenie jest kosztorysowe, to brak kosztorysu powoduje niemożność

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania.Zasady ustalania wartości zamówieniaZgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

. (sygn. akt KIO 717/10): "W umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, co zresztą sam Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ."- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

podobnej sytuacji, rząd postanowił skierować do Sejmu projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zgodnie z projektem zamawiający roboty budowlane będzie musiał wiedzieć o wszystkich umowach zawartych przez wykonawcę z podwykonawcami (także podwykonawcami podwykonawców) oraz z dostawcami materiałów i

Mimo zastrzeżeń rząd za projektem PO dot. Prawa zamówień publicznych

podstawie może odrzucić ofertę. Propozycje rządowe w zakresie rażąco niskiej ceny przewidują badanie jej zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu zatrudnienia, a także warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane są roboty budowlane, usługi lub dostawy

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą

Bilfinger Infrastructure i Polbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Góry Kalwarii

minimalnymi a średnimi cenami na rynku, która dla stali zbrojeniowej wynosi 11% a dla wynagrodzenia - 27%, która może tłumaczyć różnice pomiędzy najniższą i najwyższą ofertą" - czytamy w komunikacie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (pod uwagę brana jest cena, termin wykonania oraz okres gwarancji

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia publicznego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe ?Ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

PytanieCzy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty?OdpowiedźWartość zamówienia

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Prawo zamówień publicznych, przy czym przedmiot zamówienia stanowić będą wszystkie roboty niezrealizowane na mocy pierwotnej umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego.Podstawa prawna: art. 144 ust. 1, art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U

Przegląd informacji ze spółek

, spółka zależna Kopeksu, ma aneks do umowy z KGHM Polska Miedź na wykonanie wyrobisk chodnikowych, podał Kopex. Szacunkową wartość wynagrodzenia za roboty w 2015-20 ustalono na 427,5 mln zł. Adecco Polska szacuje, że dynamika wzrostu rynku pracy tymczasowej w Polsce w 2015 roku wyniesie ok. 15% r/r

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Barter to też zamówienie publiczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych z zamówieniem publicznym mamy do czynienia w przypadku wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta odpłatna umowa, której przedmiotem będzie wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Kluczowe jest tutaj słowo "odpłatne

Upadająca Hydrobudowa walczy o należności ogłoszeniami w gazetach

rozstrzygnie się w sądzie. Z kolei dziś NCS poinformowało że zaproponowało podwykonawcom, wobec których konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine zalega z płatnościami, rozwiązanie polegające na zapłacie w najbliższym możliwym terminie wynagrodzenia za roboty budowlane. - Zapłata wynagrodzenia będzie możliwa po

Obama ujawnił projekt budżetu. Będzie kolejny spór z Kongresem

, mostów i inne roboty publiczne. Ta jednorazowa propozycja jest częścią większej reformy systemu podatkowego dla korporacji. Obama chce obniżyć z 35 proc. do 28 proc. obecną stawkę podatku korporacyjnego, która jest najwyższą wśród 34 wysoko rozwiniętych państw należących do Organizacji Współpracy

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

opisie przedmiotu zamówienia. Do ustawy Pzp wprowadzono nowy punkt 4 w art. 29 ust. 4, który pozwala zamawiającemu na postawienie wymogu, aby czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - jednak pod warunkiem, iż jest to

Ministerstwo Pracy przeznaczy miliardy dla bezrobotnych

(zatrudnienie w wyniku umowy pracodawcy z urzędem pracy) i społecznie użyteczne (organizowane przez gminę w jednostkach pomocy społecznej czy organizacjach zajmujących się pomocą charytatywną), a także na roboty publiczne (prace zlecone przez samorządy czy administrację publiczną). Pochłoną one w tym roku ponad

Erbud wykona biurowiec w Warszawie dla Capital Park za min. 22,4 mln euro netto

usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Były minister: Trzeba skończyć z nieopłacalną eksploatacją kopalń

potrzebni w innym miejscu. Przecież pod ziemią pracuje dziś 26 tys. pracowników z zewnętrznych firm. Czyli to oni częściowo stracą pracę? - Dla kopalń te firmy są tańsze, ale jednocześnie wchodzimy w sprawy bardziej kryminogenne. Jak jest przetarg na roboty w kopalni, to ktoś musi go wygrać. Jak jest

Inowrocław. Mieszkańcy odpracowują zadłużenie za czynsz

. Umieszczona jest w niej informacja o liczbie odpracowanych godzin oraz wypracowana kwota" - podkreśliła Dąbrowska. Wynagrodzenie przysługujące osobom uczestniczącym w projekcie określone jest na podstawie zarządzenia prezydenta Inowrocławia. Do 15 maja stawka wynosiła 6,62 zł za godzinę, a obecnie - po

Zatrudnienie bezrobotnego z pomocą Funduszu

publicznej. Podstawowym wymogiem jest, aby sytuacja finansowa pracodawcy nie była zła. Nie może on więc znajdować się w upadłości lub w likwidacji. Organizowane przez niego roboty publiczne lub prace interwencyjne nie mogą też zagrażać upadłością albo likwidacją innym podmiotom realizującym

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle przytoczonych

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

interwencyjne, roboty publiczne, staże, adresowane są tylko do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Urząd będzie mógł elastycznie stosować usługi i instrumenty rynku pracy do poszczególnych bezrobotnych, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej osoby.Jednocześnie ograniczona ma zostać grupa osób

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

budowlanychTrybu zapytania o cenę nie można zastosować do zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na ich rodzaj i wartość. Zapytanie o cenę to tryb zarezerwowany wyłącznie dla dostaw lub usług.Usługi i dostawy tylko o charakterze powszechnym?W zapytaniu o cenę można nabyć dostawy lub usługi

Modlitwa o wzrost

program, zwany "Abenomiką", składa się z trzech punktów: wzrostu podaży pieniądza drukowanego przez Bank Japonii, wzrostu wydatków na roboty publiczne i - najtrudniejszych do przeprowadzenia - reform strukturalnych. Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Japonii, trzeba ośmiu procedur, które

Modlitwa o wzrost

skończyć i zaczął wszelkimi siłami popychać gospodarkę. Jego program, zwany "Abenomiką", składa się z trzech punktów: wzrostu podaży pieniądza, drukowanego przez Bank Japonii, wzrostu wydatków na roboty publiczne i - najtrudniejszych do przeprowadzenia - reform strukturalnych. Aby rozpocząć

FOR-u przepis na pensje

gospodarce, tak zwany keynesizm, który opiera się na faworyzowaniu roli wzrostu popytu wewnętrznego. Zgodnie z takim poglądem państwo powinno m.in. polityką socjalną i robotami publicznymi wspierać konsumpcję. Jednak ekonomiści, którzy są zwolennikami tej teorii, nie liczą się z konsekwencjami takiej

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

PytaniePrzeprowadzamy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej. Nastąpiły pewne zmiany, które wpłynęły na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Były one przewidziane w siwz i zostały zawarte w aneksie do umowy. Ponadto wystąpiła

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

Doradca zarządu Lewiatana Jeremi Mordasewicz uważa, że nie może być tak, iż dla zamawiających liczy się wyłącznie jak najniższa cena, a nie interesuje ich, z czego to wynika. W efekcie powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie do realizacji publicznych zleceń (np. budowlanych) pracowników na umowach

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

, Płocku i Warszawie" - poinformowała Lipińska.Rzeczniczka WUP przypomniała, że z Funduszu Pracy mogą być finansowane m.in. szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pośrednictwo zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne, bezzwrotne dotacje na utworzenie własnej firmy.Pomoc

Zaliczki na poczet realizacji zadania

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. To ograniczenie dotyczy jednostek szczebla centralnego. Powyższe ograniczenia przy udzielaniu zaliczek nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

20.000,00 zł. Roboty budowlane Powyżej 5,278 mln Euro 40.000,00 zł. Zapamiętaj!Należną kwotę wpisu należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych podany na jego stronie internetowej. Wpis musi

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

zawierających azbest i robotach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem. Przeciętna emerytura pomostowa to dziś ok. 2300 zł brutto. Prawo do pomostówki mają (trzeba spełnić wszystkie wymienione niżej warunki): (osoby, które przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. pracowały w warunkach szczególnych lub o

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

PytanieW trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia przekracza kwotę 14 000 euro? Czy zamawiający

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT WAIT

;upowszechnienie robotyki konsumenckiej poprzez dostarczenie modułów pozwalających tworzyć roboty bez specjalistycznej wiedzy i dużych nakładów finansowych. Moduł RoboCORE to elektroniczne „serce robota" połączone z platformą internetową.   Źródło: spółka  

Eksperyment Nysa. Bezrobotnym opłacą studia

wynagrodzenie w wysokości ok. 30 tys. zł w okresie trzech lat studiów - mówi Kordian Kolbiarz, szef nyskiego PUP, współpomysłodawca projektu. - Pieniądze mamy z puli przeznaczonej na roboty publiczne. Z tej kwoty studenci będą mogli opłacić czesne, które wyniesie około 10 tys. zł za całe studia, resztę

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Ministerstwo Pracy ma plan dla młodych bezrobotnych

niego plan działania. Nie będzie mógł go wysłać na roboty publiczne czy prace interwencyjne, tak jak najchętniej robiły urzędy pracy. Bezrobotny dostawał przez kilka dni pieniądze, np. za sprzątanie miasta i wracał do pośredniaka. Teraz ma być inaczej. Oprócz dotychczasowych szkoleń i staży młody

Prywatna firma blokuje samochody. "Sprawa trafi do prokuratury"

obywatelskich. Irena Lipowicz zwróciła uwagę na rozbieżność przepisów. Pisała, że według niektórych interpretacji samo założenie blokady na koło pojazdu na terenie znajdującym się poza drogą publiczną nie jest przestępstwem lub wykroczeniem. - Natomiast według drugiej interpretacji założenie blokady wyczerpuje

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

PytanieWartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest to jednak kwot netto czyli 75.000 zł + VAT, czy

Komisja Europejska: poprawia się stan gospodarki Grecji

27 proc. i było o 0,3 pkt proc. wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 5 pkt proc. wyższe niż przed rokiem. Szczególnie zła sytuacja jest na rynku pracy wśród ludzi młodych. KE wskazuje, że rozwiązaniem mogą być programy robót publicznych i większy nacisk na kształcenie zawodowe.Mimo złej sytuacji na

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy:- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,- zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT. Jeśli w kilku, to gorzej. Musi

Zmiana przepisów pomoże firmom budowlanym?

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź też konieczność wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych prac. Zmiany projektu często mają wpływ się na termin realizacji, za dotrzymanie którego pod rygorem zapłaty wysokich kar umownych odpowiada wykonawca. Roboty dodatkowe i nieprzewidziane oprócz

Patologia przetargów, czyli stawki niższe niż życie. "6 zł/h to poniżenie".

. Gdy zatrudnia się pracownika przez miesiąc na etacie, musi on dostać co najmniej wynagrodzenie minimalne. Bez względu na to, czy jest rozliczany godzinowo, czy nie. PIP śpi, a świstak zawija cukierki na umowę o dzieło Jednym głosem z pracodawcami wypowiada się Marek Lewandowski, rzecznik "

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

dla nich inwestorów lub tworzenie z nich spółek pracowniczych. Jak jednak zaznaczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes KW Krzysztof Sędzikowski, o ile w przypadku np. Makoszów przewidziana jest ew. sprzedaż przez SRK po zrestrukturyzowaniu tego wydzielonego zakładu inwestorowi, tzw

"Sprawiedliwość" wymierzyła w Nawalnego zza węgła

, dostaną wyrok. Prawnicy rosyjscy są zaskoczeni tym niebywałym przyspieszeniem ruchów wymiaru sprawiedliwości. Przywykli do tego, że sąd tutejszy jest może niekoniecznie sprawiedliwy, ale z reguły nierychliwy i procesy się ciągną ponad miarę. A tu raptem taka niespodzianka wywołana ponoć tym, że pani

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

realizacji danej usługi lub roboty budowlanej.Wykonawcy, którzy dotychczas nie uczestniczyli w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub czynili to jedynie w sporadycznych przypadkach powinni zadbać o posiadanie aktualnych dokumentów, które najczęściej wymagane są przez zamawiających

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

spowodować zmiany wynagrodzenia brutto (będącego odpowiednikiem ceny oferty). Według innych taka zmiana jest dopuszczalna, jeśli tylko została przewidziana w treści umowy.OdpowiedźZaproponowany przez Ciebie zapis umowy, zgodnie z którym w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że Wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione."Izba w

FIDIC w zamówieniach publicznych

polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są zrozumiałe zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów. Dzięki opracowaniu

Panie Premierze, reformuj w imię sprawiedliwości

. osłabienie złotego kosztowałoby kasę państwa 1-1,5 mld zł więcej. Dziś rząd się cieszy uspokajającymi pomrukami agencji ratingowych. Ale czy może czuć się spokojny? Wystarczy, że Europa zyska nowego lidera albo kilku liderów. Takich, którzy z zapałem zabierają się do tej niewdzięcznej roboty, jaką jest

Wpływ zmian stawek VAT na zawarte umowy

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Sporo firm miało z tego powodu problemy kilka lat temu, gdy stawki podatku VAT na roboty budowlane zostały podwyższone z 7% do 22%. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt III CZP 54/06 wskazał, że podwyższenie stawek podatku od

Miliardowe straty stoczni. Skąd się biorą kłopoty państwowych firm

Aziewicza, przewodniczącego sejmowej komisji skarbu państwa, który w ubiegłym roku w sprawie przemysłu stoczniowego zwołał specjalne posiedzenie komisji. Crist zatrudnia na etatach minimalną liczbę pracowników. Jeśli jest robota, skrzykuje stoczniowców, którzy muszą jednak założyć własne firmy. W efekcie

Podwyższenie ryczałtu czy jest możliwe?

Wynagrodzenie ryczałtowe polega, na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac, bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.Wykonawca

MPiPS: na początek ok. 3,5 mln zł na pomoc dla bezrobotnych kredytobiorców

na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne. 1,2 proc. dochodów Funduszu to wydatki na dodatki aktywizacyjne dla bezrobotnych, 0,2 proc. przeznaczone jest na świadczenia integracyjne, 2,6 proc. na wynagrodzenia

Przegląd informacji ze spółek

. Spółka, która chce pozyskać z rynku do 60 mln zł planuje debiut na początku sierpnia, poinformowali przedstawiciele zarządu. Hydrobudowa Polska i Alpine Construction Polska podpisały z konsorcjum, które wykonuje roboty elektroenergetyczne, słaboprądowe oraz BMS na Stadionie Narodowym aneks do umowy

Prawny spór nie może zaszkodzić budowie stadionu

zostały już wykonane i pewnych rzeczy do stanu pierwotnego przywrócić się już nie da. Roboty trwają, inwestycja jest wykonywana, wykonawca otrzymuje wynagrodzenie na bieżąco. Więc jeśli nawet sąd miałby orzec o niekonkurencyjności trybu wyboru wykonawcy, to co najwyżej trzeba będzie szybko zorganizować

Pracodawcy nie chcą rozliczać się z fiskusem za pracowników

życie.Pracodawcy już dziś przygotowują informacje dla podatników o ich dochodach i zaliczkach pobranych na podatek. Te dane wysyłają też do urzędów skarbowych. Po zmianie przepisów będzie trochę więcej roboty papierkowej, zmienią się formularze, dojdzie konieczność dopisania ulg. Wyższe koszty obsługi pracowników

Konsorcjum Polimeksu na umowę na budowę odcinka A1 na 1,15 mld zł brutto

( Słowacja ), 5. Partner : Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice. „Udział Polimex-Mostostal w pracach i wynagrodzeniu wynosi 25% całości. Wartość umowy brutto: 1.158.689.880,68 złotych, wartość umowy netto: 949.745.803,84 złotych"

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

OdpowiedźNie ma zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, jakie na

Po podwyżce VAT wykonawcy kontraktów mogą stracić część marży

. Możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w świetle prawa o zamówieniach publicznych są ograniczone. Nie przewiduje ono takiej sytuacji jak zmiana stawki VAT" - wyjaśnia ekspert. Jego zdaniem, jeżeli wykonawca nie umówił się z zamawiającym, że cena za usługę stanowi daną kwotę powiększoną o stawkę VAT

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i uzupełniającego o nowej, wyższej wartości można skorzystać również w

Piechociński spotka się z ambasadorami w sprawie ich skargi na GDDKiA

profesjonalnie działający wykonawca powinien uwzględnić czynniki ryzyka w cenie ofertowej. Tymczasem wielu skalkulowało koszty wykonania robót na poziomie, który oceniają obecnie jako niewystarczający. Byłoby jednak nieuczciwe ze strony GDDKiA, gdybyśmy w takiej sytuacji zwiększali wynagrodzenie wykonawcy

Wielki kłopot ze zmianami, czyli VAT po nowemu

rozwiążą zapewne nawet ewentualne postępowania sądowe. W 2006 r. analogiczną sprawę badał bowiem Sąd Najwyższy, który podjął uchwałę, która przyjmowała interpretację prawną korzystną dla inwestora: "Podwyższenie z dniem 1 maja 2004 r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane

Pierwszy miliard Crista, czyli jak stocznia może zarabiać

, wiceprezes stoczni Crist. - Na stałe pracuje tam jakieś dwieście osób i one gwarantują funkcjonowanie zakładu. A jak jest do wybudowania statek, to w ciągu tygodnia z całego świata zjeżdża się ze dwa tysiące pracowników i biorą się do roboty. Gdy skończą, wracają do siebie. W latach 80. Kulczycki pracował

Ile warta jest godzina pracy w Polsce? Średniak ma 17 zł, a nauczyciel?

w umowach-kontraktach, które podpisują lekarze z ZOZ-ami, ich średnia stawka godzinowa to 46 zł brutto. Netto 35 zł.Rekord wynagrodzenia pracownika najemnego? Jemu wypłacili w jednym roku... 8,7 mln zł!Sprawdź, czy dobrze płacą ci za nerwową robotę: Ranking najbardziej stresujących zawodówFryzjer ma

Czy bankructwo to koniec świata? Niezdrowe mity ekonomii

procedur, nie służy rozumieniu tego, co się stało. Kłopoty niektórych firm deweloperskich biorą się właśnie z tego, że planowały i zabrały się do roboty wtedy, gdy Polacy przymierzali się do zakupu mieszkań 80-90-metrowych, a skończyli wtedy, gdy najlepiej się sprzedają 45-metrowe. To błąd w sztuce, za

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Roboty publiczne

ekonomiczne i społeczne.Roboty publiczne mają szczególne znaczenie dla reaktywizacji grup bezrobotnych długookresowo. Przeprowadzane są one głównie w ramach programów specjalnych bądź planów. W Polsce refundowane jest wynagrodzenie każdej z osób, w wysokości nie przekraczającej 75% przeciętnego wynagrodzenia

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane – rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jest odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kodeksowe postanowienia dotyczące umowy o dzieło można posiłkowo stosować do umowy o roboty budowlane. Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu. Zamówienie publiczneNa gruncie prawa

Budżet obronny

wegetatywne) – np. utrzymanie sił zbrojnych, czyli wynagrodzenie, zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie armii; szkolenie np. eksploatacja sprzętu wojskowego oraz inne np. transportowe inwestycyjne – tzn. praca naukowo-badawcza, zakup sprzętu wojskowego, uzbrojenia, wyposażenia oraz inwestycje

Polityka budżetowa

budżetoweja. Aktywna polityka budżetowa (dyskrecjonalna) – polega na stosowaniu przez rząd określonych środków oddziaływania na popyt globalny (zmiany stawek i struktury podatków, zmiany wypłat przelewów – np. dla samorządów, zmiany wydatków na roboty i inwestycje publiczne), w celu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - roboty publiczne jakie jest wynagrodzenie