raport o innowacyjności gospodarki polski

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to, że stworzymy w Polsce zaawansowane

Polska awansowała na 39. pozycję w rankingu globalnego wskaźnika innowacyjności

oceny krajów w ramach trzech subindeksów, tj. pod względem rezultatów innowacyjności, działań proinnowacyjnych i efektywności innowacji. Polska w tych ocenach została zestawiona na pozycjach odpowiednio: 46, 39 i 66. Autorzy raportu wykazują słabe i mocne strony gospodarek, kształtujące ogólny poziom

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Polska potrzebuje nowego modelu dla wzrostu gospodarczego, opartego na innowacyjności gospodarki, wynika z raportu Banku Światowego "Lekcje z Polski, wnioski dla Polski".  "Dalszy wzrost polskiej gospodarki bez innowacji będzie trudny do

Deloitte: Redukcja zużycia mat. i energii o 1% przyniesie 19,5 mld zł korzyści

". "Raport Deloitte wskazuje na to, że Polsce wciąż daleko do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeżeli chodzi o zużycie surowców (biomasa, rudy metali, niemetaliczne minerały i paliwa kopalne) zajmujemy trzecie miejsce w UE, zaraz za Niemcami i Francją. Jednocześnie wysokie zużycie w

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

brutto. BCC rekomenduje rządowi działania skierowane na  zwiększenia efektywności wydatków budżetowych, wzrost aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a także podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. "Polski

ZPP: Polska nie powinna szybko wprowadzać wspólnej waluty

funkcjonuje fakt, że Polska zobowiązała się wejść do strefy euro. "Choć z pozoru jest to prawda, to warto przypomnieć, że nie został określony termin w jakim miałoby to nastąpić. W dodatku wejście do strefy euro miało odbyć się w oparciu o kryteria z Maastricht, które już dziś nie obowiązują. Raport

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) mają duży potencjał stania się hubem innowacyjności w regionie, wynika z raportu specjalnego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i finansowanie". 

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

w 2017 r. Polska przeznaczyła 1,03% PKB na badania i rozwój, natomiast średnia unijna była dwukrotnie większa (2,07%). Niski poziom wydatków ma negatywny wpływ na poziom innowacyjności polskiej gospodarki i może stanowić w przyszłości przeszkodę w dalszym rozwoju polskich firm. Wychodząc naprzeciw

PAIH, K&P: Sektory smart cities, OZE, farmacji szansą dla japońskich inwestycji

dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności sektorów czy większe zwroty z inwestycji, niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych. Polska ma do zaoferowania jedną z najwyższych wśród krajów rozwiniętych ulg

Instytut Kościuszki: Po pandemii - zwiększony popyt na usługi i produkty ICT

początki ma w Chińskiej Republice Ludowej. Musimy podejść do tego wyzwania tak jak w swoim sposobie myślenia mają zakorzenione Chińczycy, czyli już teraz Polska musi myśleć o strategii gospodarczej na przyszłość, identyfikując szanse ekonomiczne, które powstaną wraz z narodzinami nowego cyfrowego świata

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

doradczej McKinsey, według których, jeśli Polska byłaby na poziomie innowacyjności krajów nordyckich, to wzrost naszego PKB byłby o 1,5 pkt proc. wyższy. "Rok 2019 będzie okresem dobrego wzrostu PKB - powyżej 4% - głównie dzięki konsumpcji. Ale to, co najbardziej nas martwi to powolny wzrost

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

cyklem koniunkturalnym, co z kwestiami strukturalnymi" - wskazał Wetmański. Zwrócił uwagę na niedawno ogłoszone badania firmy doradczej McKinsey, według których, jeśli Polska byłaby na poziomie innowacyjności krajów nordyckich, to wzrost naszego PKB byłby o 1,5 pkt proc. wyższy. "Rok 2019

NBP: Polska gospodarka potrzebuje wyższego poziomu innowacyjności

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Międzynarodowe rankingi innowacyjności wskazują, że gospodarka polska jest - w porównaniu z innymi krajami OECD - mało innowacyjna. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki musi wzrosnąć, jeżeli proces gospodarczego doganiania krajów ze strefy euro ma

KIGEiT i Fundacja Digital Poland: 5G to warunek wdrożenia gospodarki 4.0

identyfikowała zorganizowane cyberataki informacyjne oraz informowała o nich opinię publiczną. Według nich, obecny wzrost gospodarczy Polski jest zbyt wolny, aby zmniejszać dystans do krajów wysokorozwiniętych, a nie może być szybszy, ponieważ w minimalnym stopniu opiera się na wzroście innowacyjności i

Spółki celowe o raporcie NIK: Komercjalizacja badań w gestii jednostek naukowych

rynku wizerunku, a raport NIK, - według Porozumienia - bezpodstawnie i bezpośrednio w tenże uderza. Spółki celowe w Polsce funkcjonują od 2011 roku i działają w warunkach narzuconych przez polski system nauki i szkolnictwa (ustawy, regulacje) oraz przez polskie uwarunkowania gospodarcze (jako podmioty

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

" - czytamy w komunikacie Izby. Tworzenie przez instytuty naukowe PAN lub instytuty badawcze spółek prawa handlowego, a w przypadku uczelni wyższych tzw. spółek celowych, miało pomóc w podniesieniu pozycji Polski w rankingu innowacyjności państw Unii Europejskiej. Ich zadaniem miała być

Polska awansowała o 5 miejsc na 36. pozycję w rankingu konkurencyjności WEF

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Polska awansowała o 5 pozycji na 36. miejsce w tegorocznym rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF), podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna, wynika z tegorocznego rankingu Światowego

GEI: Polska na 34. miejscu globalnego indeksu przedsiębiorczości

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Polska zajmuje 34. miejsce spośród 132 krajów pod względem przedsiębiorczości, wynika z raportu Global Entrepreneurship Index opracowanego przez Global Entrepreneurship Network. Wśród krajów europejskich Polska plasuje się na 22. miejscu. "Na

ExMetrix: Liczba startupów w Polsce rzędu ok. 3 tys. to 'poziom nasycenia'

Stołecznej NOT. Dodał, że startup rozumiany jest jako spółka kapitałowa, związana z innowacyjnością i historią nie dłuższą niż 3 lata, o relatywnie wysokim stopniu ryzyka działalności. Poziom nasycenia ok. 3 tys. startupów w Polsce – według jego słów – związany jest m.in. z wielkością

Colliers,EY,PAIH:Ustawa o wspieraniu inwest. to zachęty także dla polskich firm

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji uchwalona w maju br. ułatwi inwestowanie, pobudzi innowacyjność firm i zachęci krajowych i zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce, wynika z raportuPolska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne

IK: Potrzebujemy rozpoznawalnej 'marki' polskiej branży cyberbezpieczeństwa

innowacyjności oraz budowy infrastruktury cyfrowej. To nie tylko konieczność, ale także szansa na podźwignięcie gospodarek regionu" - podkreśliła Albrycht. Największą przewagę konkurencyjną polskiego sektora ICT, a w szczególności branży cyberbezpieczeństwa, tworzą przede wszystkim ludzie. Polscy

KPMG: 40% inwestorów z USA chce otwierać biura sprzedaży, działy marketingu

-rozwojowy oraz prowadzą działalność CSR-ową. Przeszło połowa ankietowanych amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz podnoszą etyczne standardy prowadzenia biznesu" - powiedziała

Ranking konkurencyjności gospodarki. Awans Polski o pięć miejsc

konkurencyjności gospodarki? Globalny raport konkurencyjności klasyfikuje państwa zarówno w oparciu o twarde wskaźniki ekonomiczne, jak i o ankiety wśród przedsiębiorców. W tym roku (badanie przeprowadzono między lutym a kwietniem) przepytano 214 firm. Na całym świecie wzięło udział 14 tys. firm. Polscy

KE: Polska na 4. miejscu od końca w UE pod wzgledem innowacyjności

od końca z 54,8 pkt w 2016 r. (wobec 52,8 pkt w 2010 r.)  "Polska to 'umiarkowany innowator'. Z biegiem czasu jej wyniki poprawiły się o 2% w stosunku do poziomu UE z 2010 r." - czytamy w raporcie Wskaźnik innowacyjności dla Polski wyniósł 54,8 pkt w 2016 r. wobec 52,8 pkt w 2010 r

XIX Konferencja IDM w Bukowinie 7-10 III nt. rynku kapitałowego wobec innowacji

rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi do zwiększenia innowacyjności gospodarki, to trzeba się zastanowić, co należy zrobić, aby on się rozwijał. Trzeba budować świadomość publiczną, że rozwój rynku kapitałowego jest dziś polską racją stanu" – zaznaczył Markiewicz. Unia

Yozma i DNB Bank: Polska mu duży potencjał w sektorze startupów

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Polska ma duży potencjał dla rozwoju innowacyjności i sektora startupów, a polski rząd robi wiele, żeby ten potencjał rozwinąć, ocenił Yigal Erlich z Yozma Management & Investments. Natomiast ze wspólnego raportu DNB Bank Polska i firmy doradczej

Andrzej Kensbok został wiceprezesem ARP

podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. (ISBnews)  

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

New Direction" kancelarii CMS. "Inwestorzy i wykonawcy projektów infrastrukturalnych wiążą duże nadzieje z Europą Środkową i Wschodnią, gdzie lokalne gospodarki przeżywają obecnie okres silnego wzrostu. Na pozycję Polski debiutującej w tegorocznym raporcie złożyły się przede wszystkim

Exact Systems: 30% fabryk automotive w Polsce produkuje części do ekopojazdów

innowacyjności" - czytamy w materiale. Przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych zapytani o to, ile Polska potrzebuje czasu, że dogonić najbardziej zaawansowane rynki motoryzacyjne pod względem technologicznym i mentalnym, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny, są optymistami. Niemal połowa twierdzi, że

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - W Polsce na badania i rozwój (B+R) przeznacza się zaledwie 1% PKB. Średnia unijna jest ponad dwa razy większa, wynika z raportu przygotowanego dla Zespołu Usług Technicznych NOT przez Ex Metrix. Szwecja, która jest liderem w tej dziedzinie, na R&D przeznacza

DNB: Automatyzacja produkcji to antidotum na problemy z dostępem do pracowników

3,75, a na Słowacji 3,52. "Problemem jest również niewielki stopień innowacyjności polskiej gospodarki, co przekłada się na trudności we wdrażaniu nowych, bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Należy jednak przyznać, że pod tym względem w ostatnich latach dużo się zmieniło. Udział

Deloitte/PZPK: Wartość rynku kosmetycznego wzrosnie do 20 mld zł w 2021 r.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku kosmetycznego wzrośnie do 20 mld zł w 2021 r. wobec 16 mld zł w 2016 r. wynika z "Raportu o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017. 15 lat rozwoju" wydanego z okazji 15-lecia Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego (PZPK

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

publicznych w sposób, który uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.  "Warto podkreślić, że na zamówienia publiczne nasze państwo co roku wydaje gigantyczne kwoty. Mówimy bowiem aż o ok. 163,2 mld zł w 2017 r. To

EY: Zmiana mikroprzedsiębiorstw w małe firmy mogłaby zwiększyć PKB o 2,7%

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Dla polskiej gospodarki bardzo korzystne byłoby upodobnienie struktury wielkościowej przedsiębiorstw do występującej w UE, polegające na awansie części mikroprzedsiębiorstw do kategorii firm małych. Dzięki takiej zmianie polski PKB mógłby być wyższy o 2,7%, wynika

Kalendarium ISBnews

finansowych TFI za 2015 r.    PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca  --14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym oraz o wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kw. --14:00: Konferencja "Jaka energia będzie napędzać polską gospodarkę? – prezentacja raportu Instytutu

Savills: Ok. 75% producentów autoczęści planuje inwestycje w nieruchomości

polskiej gospodarki" – powiedział  dyrektor w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych Savills Michał Śniadała, cytowany w komunikacie. W branży motoryzacyjnej w Polsce wyraźną dominację zaczyna zdobywać segment części i akcesoriów, których wartość produkcji już od siedmiu lat

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Deloitte nt. "Dlaczego Polska pozostaje w tyle za liderami innowacyjności w Europie Środkowej" --11:00: Orange Fiber Show --14:00: III Kongres Branży Spirytusowej --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w czerwcu  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ochronę regulacyjną. Indie i Wielka Brytania znajdują się w pierwszej piątce największych inwestorów w gospodarkach innych krajów od 2010 r. Według danych brytyjskiego urzędu statystyki krajowej bezpośrednie inwestycje zagraniczne Anglików w Indie wzrosły o 9,7 proc. w 2017 r. Na polskim

Przegląd informacji ze spółek

. Introl odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

Polski. Należy pamiętać, że niepewność, choćby najmniejsza, jest dodatkowym kosztem każdej inwestycji. Jeżeli jest on zbyt duży, może zastopować przedsięwzięcie. Walczyć o talenty Polska przegrywa w konkurencji na innowacyjność nie tylko z najbardziej rozwiniętymi krajami na świecie. W rankingu

Accenture: Bez zaangażowania w cyfrowe zmiany miejsca pracy wypłyną z Polski

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Polska musi zaangażować się w cyfrowe zmiany gospodarki, gdyż w innym razie miejsca pracy zaczną wypływać z naszego kraju, ocenia dyrektor zarządzający Accenture Labs Technology Jacek Borek. Jednocześnie cyfrowa transformacja jest szansą dla polskich firm na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ICT oraz cyberbezpieczeństwa. Jednak w krótkim okresie sektor doświadczy spadków – wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Kościuszki przy wsparciu Związku Cyfrowa Polska. Eksperci prognozują, że wsparty przez państwo sektor ICT może rozruszać polską gospodarkę po kryzysie i rekomendują

WEF: Polska awansowała o 2 miejsca na 41. pozycję w rankingu konkurencyjności

miejsc, na 46." - powiedział prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski. Jak podają autorzy raportu, polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych. Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

50% przetargów składano tylko 1 ofertę. Tymczasem w systemie zamówień co roku państwo wydaje ogromne kwoty. W 2018 r. było to ok. 202 mld zł, co stanowiło ok. 10% PKB. Chcemy, aby te pieniądze m.in. zwiększały innowacyjność naszej gospodarki i pomogły nam osiągnąć strategiczne cele gospodarcze i

Analizy Online: Styczeń przyniósł poprawę nastrojów, co widać w wynikach TFI

stanowisko - widmo podwyżek stóp procentowych się oddaliło. W efekcie w styczniu na globalnych rynkach akcji dominował popyt, co przełożyło się na wysokie stopy zwrotu funduszy akcji" - czytamy w raporcie Analiz. Styczeń przyniósł długo wyczekiwaną poprawę nastrojów na globalnych rynkach - indeks MSCI

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

stopniu niż dotychczas, wspierać krajową gospodarkę, co powinno ułatwić Polsce dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, podano w materiale.  Grupa GPW ma zamiar skoncentrować się na rozwoju technologicznym oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania, które zdywersyfikują przychody grupy

Bank Pekao: Nastroje małych i mikrofirm wyraźnie poprawiły się w 2017 r.

rezultatem wywiadów telefonicznych z właścicielami 6 900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

2020 r., poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który jest jednostką wspierającą udział polskich podmiotów programie.   Źródło: ISBnews Startupy: Polska ma duży potencjał dla rozwoju innowacyjności i sektora startupów, a polski rząd robi wiele, żeby

"Wszyscy jesteście prawą ręką Jeffa Bezosa". Raport o pracy w Amazonie

: - Rodzi się pytanie, czy przyciąganie inwestycji zagranicznych w obecnej formule jest właściwym pomysłem na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki. Cały raport można przeczytać tutaj: Amazon po polsku - warunki pracy i stosunki z pracownikami

ARP: Innowacyjność małych firm może wspierać potrzeby dużych przedsiębiorstw

potencjał polskich innowacji?" zorganizowanego przez PKN Orlen w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.  Z badań przedstawionych w raporcieInnowacyjność MŚP. Pod lupą" wynika, że wdrażanie innowacji w firmach najbardziej hamują zmieniające się przepisy i brak zasobów finansowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

start-upów i blisko 100 aktywnych funduszy Venture Capital (VC), a wartość ich inwestycji dochodzi już do 1,2 mld zł rocznie. Z raportu przygotowanego przez Dealroom i Polski Fundusz Rozwoju wynika, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby rund finansowania i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologię uruchomić skutecznie, szybko i bezpiecznie – to podstawowe wnioski z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dot. szans i perspektyw związanych z wdrożeniem 5G w Polsce.   Źródło: spółka Cyberobrona: Pandemia, podobnie jak inne zdarzenia o globalnym zasięgu, jest 

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

obserwujemy rozwój elektromobilności w Polsce, zwłaszcza w obszarze transportu publicznego. Jest on postrzegany jako szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym rząd kładzie silny nacisk na stworzenie odpowiednich ram regulacyjnych i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

aktywnych klientów sięgnęła 17,49 mln (wzrost o 7,21% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Źródło:ISBnews Automatyzacja: Co trzeci pracownik w Polsce

Tania siła robocza? Zagraniczne koncerny przyciągają do Polski głównie dobrzy pracownicy

. Wykształcenie naszą siłą Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że kołem napędowym naszej gospodarki są dobrze wykształceni pracownicy. - Od lat głównym parametrem inwestowania w Polsce są stabilność i jakość kadr. Stawiamy na biznes intelektualny. Standardem naszych inwestycji stają się centra nowoczesnych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Innowacje: W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) sięgnie 200 tys. osób, wynika z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 7. edycji raportu "Monitoring trendów w innowacyjności".  

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

korporacjami, wynika z najnowszego raportu "The Polish Tech Scene. 5 years" opracowanego przez Fundację Startup Poland.  Źródło: ISBnews IT: Polska branża producentów oprogramowania rośnie dynamicznie, a łączne obroty tego młodego sektora sięgają już ok. 1 mld zł rocznie, wynika z z badań

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tego, by Polska za 10 lat była krajem high-tech, który będzie zdumiewał inne państwa swoją innowacyjnością i nowoczesnością.     Źródło: ISBnews Automatyzacja: Ponad 70% menedżerów i 80% młodych pracowników cieszy myśl o nadchodzącej automatyzacji, wynika z badania A.T. Kearney "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zarówno w Polsce, jak i na świecie technologie bezpieczeństwa danych są najważniejsze w ich rozwoju w perspektywie najbliższych pięciu lat - wynika z raportu "Navigator - now, next and how for business" przygotowanego przez HSBC. Z kolei rozwiązania oparte o sieć 5G są istotne dla 25% badanych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

– B2B) Polska plasuje się dokładnie na poziomie europejskiej średniej wynoszącej ok. 18%. Jest to o tyle interesujące, że jednocześnie pod względem liczby firm oferujących swoje towary lub usługi w Internecie Polska znajduje się nieznacznie poniżej średniej unijnej – 16% polskich firm

Deutsche Bank: Ponad 60% firm notuje zyski, 70% chce zwiększyć moce produkcyjne

Deutsche Bank Polska Leszek Niemycki, cytowany w komunikacie. Zdecydowana większość firm, które wzięły udział w badaniu "Polskie firmy w obliczu wyzwań" (ponad 60%) zadeklarowała, że w pierwszym półroczu br. odnotowała zysk. Jeśli chodzi o obroty w tym samym okresie, ich zwiększenie odnotowało

Europejski Kongres Gospodarczy. 7 tysięcy ludzi zjechało do Katowic [ZDJĘCIA]

Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Zakłada on wydanie w ciągu trzech lat na inwestycje 315 mld euro. Polska też ma skorzystać z tego planu. Zgłoszony do niego będzie ogłoszony w poniedziałek program modernizacji gospodarczej Śląska i Małopolski Zachodniej. Mówi o nim planowana ustawa o

McKinsey: Morska energetyka wiatrowa może dodać 60 mld zł do PKB do 2030 r.

perspektywie roku 2030. [...] Taka skala morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pozwoli na zlokalizowanie w kraju znaczącej części łańcucha dostaw, co przełoży się na istotny wpływ na gospodarkę" – czytamy w raporcie. Z analiz wynika, że dzięki rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej Polska

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

do rozdysponowania jest w sumie 350 mln zł. Źródło: ISBnews Polska cyfrowa: Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych, co w perspektywie średnioterminowej przyniesie wymierne korzyści polskiej gospodarce; 9.    GPW Data - wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych i obniżenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

system SAP HCM o Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform, podała spółka. Narzędzie wspiera budżetowanie i prognozowanie wynagrodzeń oraz planowanie stanu zatrudnienia. Wdrożenie objęło ok. 2 050 pracowników z Polski i 1 000 pracowników z Czech.  Źródło: ISBnews Sonka: W związku z obecną

Akcjonariat pracowniczy Morawieckiego bez konkretów

wskazywany jako ważny element rozwoju gospodarczego Polski". Dorota Gardias, szefowa Forum Związków Zawodowych: - Adresatem planu Morawieckiego jest biznesmen. Wicepremier nie zauważył roli pracownika w rozwijaniu gospodarki. Po rozmowach z ministrem odnoszę wrażenie, że nawet związki zawodowe mają

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

rozwój polskiego rynku venture capital, a w dłuższej perspektywie wzrost liczby pierwotnych ofert publicznych. Dzięki inwestycjom w startupy technologiczne, nastąpi także zwiększenie innowacyjności GK GPW; 6.    Rozwój Rynku BondSpot - zapewnienie pełnej oferty produktów i usług w

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę" - podkreśliła. Pawlak wskazała, że z punktu widzenia inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej szczególnie istotne jest nieobejmowanie zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

własnego biznesu i krajowej gospodarki, wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. Źródło:ISBnews Inwestycje: Szansą dla polskiego sektora tekstylnego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego (TCLF) będzie w

Biznes bez retuszu. Eksperci brutalnie i szczerze o przedsiębiorcach

inwestycje. A teraz proszę przestać myśleć tylko o ciągnikach, ale ten przykład odnieść np. do ośrodków badawczo-rozwojowych czy innych większych przedsięwzięć. Gdybyśmy sobie ufali, byłoby taniej i skuteczniej. Bez współpracy nie ma innowacji - Ciągle rozmawiamy o innowacyjności, zmianie profilu polskich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kw. 2018 r., wynika z badania IAB AdEx, realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC. Źródło: ISBnews Gospodarka: Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska, a ostatnie zmiany prawne rozwiązują tylko niektóre z problemów, wynika z dokumentu Komisji Europejskiej "Ocena postępów w

PwC: Na GPW w Warszawie doszło do zaledwie 5 IPO w I kw. 2016 r.

przez PwC raportu "Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów" firma wskazała, że z listy 2000 największych polskich przedsiębiorstw ponad 900 firm ma potencjał, aby wejść na giełdę. Na europejskim rynku IPO łączna wartość ofert spadła o 80% r/r (do 3,5 mld euro

Getin Holding miał 13,87 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

przychodów naszej grupy" - dodał prezes. W minionym kwartale Grupa Idea Bank Polska koncentrowała się na porządkowaniu struktury i podnoszeniu efektywności procesów wewnątrzgrupowych w celu zwiększenia rentowności i podwyższenia poziomu kapitałów własnych, podkreślono w materiale. "Na wyniki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

firmy, które stanowią siłę napędową polskiej gospodarki, to przede wszystkim innowacyjność" - powiedział Styczyński ISBnews.   Źródło: ISBnews Dodał, że przedsiębiorstwa te powinny jeszcze więcej inwestować w automatyzację procesów, w niestandardowe i innowacyjne rozwiązania oraz

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

przedsiębiorczości. Małopolskę doceniono przede wszystkim za ukierunkowanie gospodarki na innowacyjność i eksport. Choć wyróżnienie jest dowodem dynamicznego rozwoju regionalnego biznesu, nie należy przesadzać w optymistycznych prognozach. Wciąż nieosiągalne są dla nas wyniki najbardziej przedsiębiorczych województw

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został Finansistą Roku 2014

-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - "za sukces we wdrażaniu funduszy unijnych przez polskich przedsiębiorców, wkład w budowanie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz przygotowanie Polski do efektywnego wykorzystania środków w perspektywie finansowej UE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

digitalizacji oraz sporym wahnięciom sprzedaży urządzeń drukujących, polski rynek druku nie musi bać się o swoją przyszłość. W najbliższych latach motorem napędowym dla tego segmentu będą rozwój druku przestrzennego oraz nowe modele oferowanych przez producentów rozwiązań. A to spowoduje wzrost wartości tego

Raport Pekao i PBS DGA: małe firmy oczekują poprawy swojej sytuacji

segmentu polskiej gospodarki. Jego wyniki zostały zaprezentowane 16 grudnia w trakcie gali finałowej III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, którego mecenasem jest Bank Pekao SA. W kontekście tego konkursu przeprowadzono badanie dotyczące innowacyjności - ponad 27 proc. badanych firm w

Coraz więcej małych firm podbija świat. Dla nich Polska to za mało

. produkcji wysyłamy za granicę. Tam konkurencja jest nie mniejsza niż w kraju, ale chcemy dywersyfikować swoich odbiorców, bo polski rynek jest chimeryczny - mówi Krzysztof Rek, współwłaściciel Sumi, której produkty - mimo że nieznane przeciętnemu Polakowi - docierają do 30 krajów w Europie i nie tylko

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podało CIR. Źródło: ISBnews Marketing: Aż 75% polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zleca działania online specjalistom e-marketingu, wynika z raportu "Rynek marketingu online dla MSP w Polsce

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

„Drag Rivals 3D: Fast Cars & Street Battle Racing" w sklepie Google Play, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska: Rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Narodowego Banku Polskiego (NBP), podał operator. Kontrakt o wartości ponad 7,3 mln zł obejmuje świadczenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kwoty 617,78 mln zł przeciwko T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtelowi oraz P4, podała spółka.  Źródło: ISBnews E-commerce: Zadłużenie e-sklepów zwiększyło się o 1/3 w ciągu roku i sięga ponad 172 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Ventures: Kupił platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do grupy Wirtualna Polska, poinformowała spółka. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, grupa Wirtualna Polska została akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures z udziałem 2%, podano także.   Źródło: ISBnews

Sprzeciw "pokolenia 2000 zł brutto" to nie wymysł rozkapryszonej młodzieży [POLEMIKA]

pozarządowych. Dlatego polityka państwa nie może być prowadzona jedynie z uwzględnieniem potrzeb elit. Musi uwzględniać interes całego społeczeństwa. Jednak nie chodzi jedynie o realizację pewnych szczytnych ideałów, ale także o stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi dzisiaj Polska. Młodych nie stać na

E-resort potrzebny od zaraz

informatyczny i innowacyjność nie są polską drogą w przyszłość - to najsmutniejszy wniosek z badania. W żadnym z programów ani w żadnej z ankiet partii zagadnienia te nie mają wysokiego priorytetu i nie są traktowane jako propozycja zmiany cywilizacyjnej i awansu Polski do grupy krajów najlepiej rozwiniętych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zebrania informacji na temat wiedzy i opinii odnośnie sytuacji telemedycyny oraz e-zdrowia w Polsce. Twórcy raportu chcieli sprawdzić, co lekarze i pacjenci sądzą o cyfryzacji służby zdrowia i jak zapatrują się na zapowiadane zmiany.     Źródło: spółka Chmura: 97% – aż tyle

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

miesięczna oferowana specjalistom i menedżerom IT w Polsce wzrosła o 16% r/r i wyniosła w 2017 roku 12 600 zł brutto, wynika z "Raportu Płacowego Antal 2017". Źródło: ISBnews Cyfryzacja: VMware, światowy lider w dziedzinach wirtualizacji i infrastruktury chmury obliczeniowej, opublikował wyniki

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wzrośnie w br. do 201,31 mln zł, tj. o 22,75% w stosunku do roku ubiegłego (164 mln zł), pomimo załamania na rynku wojskowym, wynika z raportu z badań pt. "Rynek dronów w Polsce 2016", przygotowanego przez Instytut Mikromakro.  Źródło: ISBnews Trendy: Zettabajty danych, które

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podano również.     Źródło: spółka Indeks gospodarki cyfrowej: Polska uplasowała się ponownie na 22. miejscu w Unii Europejskiej w ramach DESI 2016 (tj. Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), podała Komisja Europejska.   Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

utrzyma dynamikę wzrostu obserwowaną w I półroczu, wynika z raportu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska "Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce".   Źródło: ISBnews Media: Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń resortu i

Radomskie ma potencjał, by zaistnieć na gospodarczej mapie Polski?

Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową za rok 2015 atrakcyjność inwestycyjna podregionu radomskiego nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla działalności przemysłowej Instytut ocenia wciąż naszą atrakcyjność jako przeciętną. Podobną ocenę dostał region kielecki

Nasze dzieci nie udźwigną tego długu

wszystkich porównaniach międzynarodowych Polska wypada słabo. A popatrzmy na Finów. Ich system szkolnictwa, badań i rozwoju sprawia, że Finlandia jest krajem bardzo nowoczesnym. A co za tym idzie, ich wydajność pracy jest bardzo wysoka. Jak innowacyjność bezpośrednio może się przełożyć na zniwelowanie

Haruj całe życie, będziesz biedny

na dorobku", kraju ludzi tyrających, by spłacić kredyty i pchać gospodarkę do przodu - utopijnie. - Nie o to chodzi, by pozbawić dochodów tych, którzy i tak z trudem wiążą koniec z końcem - przekonuje jednak Anna Coote, jedna z autorek raportu "21 godzin". - Dlaczego pracujemy tak dużo