racjonalny ustawodawca

sprawdź też:

ustawa

Krzysztof Hodt

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Organizacja wydarzeń kulturalnych jest objęta zarówno art. 4d ust. 1 pkt 2, jak i przepisami dotyczącymi usług społecznych. Z samej ustawy nie da się wyciągnąć wniosku, który z tych trybów jest nadrzędny.

Wycofanie oferty przetargowej

Wycofanie oferty przetargowej

Określając wyżej wskazane uprawnienie ustawodawca nie sprecyzował niestety procedur związanych z wycofaniem oferty (w przeciwieństwie do zasad zwrotu oferty złożonej po terminie, w którym to przypadku ustawa PZP wskazuje sposób działania). Biorąc pod uwagę fakt, że wycofanie oferty jest

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

Określając wyżej wskazane uprawnienie ustawodawca nie sprecyzował niestety procedur związanych z wycofaniem oferty (w przeciwieństwie do zasad zwrotu oferty złożonej po terminie, w którym to przypadku ustawa Pzp wskazuje sposób działania). Biorąc pod uwagę fakt, że wycofanie oferty

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

podatkowej musi być jedynym lub zdecydowanym uzasadnieniem dla dokonania danej czynności. Z uwagi na niezwykle 2 szeroką definicję korzyści podatkowej, niemalże każde, racjonalne działanie podejmowane przez firmy czy osoby fizyczne, może stanowić schemat podatkowy. Korzyścią podatkową jest m.in. niepowstanie

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

stanowiącej zabezpieczenie udzielonej gwarancji jako dokumentu zupełnie odrębnego od zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zamawiający analizując sytuację, odnosi się również w myśl przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych do racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania własnymi

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Prezydenta. "Ustawodawca założył, że przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym oraz innym przewidzianym ustawą osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym i przeznaczanie jej na cele charytatywne jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania zjawiska marnotrawienia żywności"

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

;deregulacyjnej" z 9 listopada widać, że tego typu ustawy powinny być absolutnym wyjątkiem, a nie stałą praktyką ustawodawcy, podkreślił ekspert. Zauważył, że 31 z 34 ustaw zmienionych ustawą z 9 listopada była już znowelizowana, albo nawet wprowadzona do porządku prawnego jako nowa ustawa, także w 2018 r

Roboty budowlane

Roboty budowlane

dokumentacji posiadanej już przez zamawiającego , w szczególności projektu budowlanego i programu funkcjonalno-użytkowego, nie sposób dokonać takiej oceny, ale wydaje się, że racjonalne względy przemawiają za udzieleniem takiego zamówienia w częściach lub przynajmniej za dopuszczeniem składania ofert

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

. Można jedynie przypuszczać, że intencją ustawodawcy było właśnie umożliwienie „ignorowania” aktualnych danych. Po drugie, przepis posługuje się sformułowaniem „zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy” znanym m.in. z

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

rolników i organizacje rolnicze krytykowana. Rada Legislacyjna uznaje prawo ustawodawcy do wprowadzania regulacji przy obrocie ziemią rolną, także prywatną, bo to "dobro wspólne i powinno pozostawać pod ochroną władz publicznych". Ma jednak wiele wątpliwości co do konstytucyjności poszczególnych

Klauzula obejścia podatków w zaniku. Powód? Wybory

rządu w sprawie projektu nowelizacji ordynacji podatkowej zapadnie w najbliższym czasie. - Każde bardziej radykalne rozwiązanie ma zwolenników i przeciwników. Ja stoję na stanowisku, że dla racjonalnych podatników powinniśmy mieć marchewkę, a dla nieracjonalnych i oszustów - kij - tłumaczył. I dodał, że

Sąd sensacyjnie o kredytach frankowych: "można je zmienić ustawą"

Trybunał Konstytucyjny orzekł w poniedziałek, że w pewnych okolicznościach dopuszczalna prawnie jest sytuacja, w której ustawodawca zmienia odgórnie umowę kredytową zawartą między bankiem i klientem. I że taka zmiana może nawet działać wstecz. O zbadanie takiej możliwości zwrócił się do Trybunału węgierski

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur łagodniejszych, całe zamówienie możesz potraktować jako usługę o charakterze niepriorytetowym i

Wykonawca może wycofać ofertę

Wykonawca może wycofać ofertę

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zwrotu oferty złożonej po terminie.* Ustawodawca w odniesieniu do ofert złożonych po terminie określił również terminy ich zwrotu przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych określają również prawa wykonawcy w

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ryzykowne rozwiązanie. Czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy na dziecko? Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji. Matka musi wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, żłobki nie działają, zapisów nie ma lub sytuacja z uruchomieniem jest niepewna. Pula dni urlopu wypoczynkowego niedługo

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

racjonalne, aby ustawodawca nakazywał przepisywać do siwz dodatkowo to, co wynika już z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Taki odrębny charakter wymagań zamieszczanych w siwz potwierdza np. art. 143b ust. 3 pkt 1, dotyczący zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej

Instytut Staszica: Wpływy z podatku od sprzedaży detal. mogą być poniżej planu

Instytut Staszica. "W stanowisku, ogłoszonym w grudniu 2015 r., eksperci Instytutu Staszica zwrócili uwagę na potencjalne pułapki dla rządu i handlowców, jakie mogą pojawić się w związku z opracowywaniem koncepcji opodatkowania sprzedaży detalicznej. Podkreślono również, że najbardziej racjonalną

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

ustawodawcy było, aby prowadzić odrębny rejestr dla celów podatku obrotowego pozwalającego na określenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Ten specyficzny rejestr dla celów podatku obrotowego byłby rejestrem bardzo zbliżonym do rejestru sprzedaży VAT, zauważył ekspert. "Dopuszczono także opcję, w

Senat USA mówi "nie" ratowaniu innych krajów

Zjednoczone. Nie spodobało się to amerykańskim ustawodawcom. W poniedziałek Senat USA przy 94 głosach poparcia i żadnym głosie sprzeciwu przyjął nowelizację ustawy finansowej, która ogranicza możliwość udzielania pomocy obcym państwom. Nowe prawo zakłada, że w przyszłości amerykański rząd musiałby potwierdzać

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej, nie uwzględniającej

Ile wart jest jeden grosz?

: "Komornik () nie może odmówić z jakichkolwiek względów przyjęcia prawidłowo sporządzonego i złożonego wniosku, () co oznacza, że jeżeli wierzyciel żąda kwoty 1 mln zł czy też 1 tys. zł, czy może 1 zł, to komornik musi sprawę przyjąć, zarejestrować i egzekwować". Racjonalne urzędy skarbowe

Opodatkowanie usług doradczych za granicą na rzecz polskich firm wciąż budzi wątpliwości

 uwagi na fakt, że podmiotom stosującym tę regulację trudno wyprowadzić z jej literalnego brzmienia racjonalne, praktyczne uzasadnienie dla opodatkowania środków pieniężnych, wypłacanych zagranicznym kontrahentom. Owa trudność wynika z przymusu skonfrontowania zwrotu użytego przez ustawodawcę

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

liderami rynku - niejednokrotnie o międzynarodowym kapitale - nowelizacja zakłada wzmocnienie ochrony prawidłowości przebiegu postępowań, w których w jednym postępowaniu uczestniczą samodzielnie małe firmy, jak i firmy wchodzące w skład grup kapitałowych. Ustawodawca wprowadza do postępowań ogłoszonych od

Definicja istotnej zmiany treści oferty

art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca nie przewidział sposobu ,,uzgodnienia" treści oferty z treścią SIWZ, dlatego można zrobić to w każdy, racjonalnie uzasadniony sposób, również w sposób wyżej opisany. Rzeczywiście, na skutek takiego poprawienia oferty Odwołującego

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

celu zmniejszenia liczby ofert, które z powodu błędów formalnych nie mogą zostać uznane za najkorzystniejsze, ustawodawca zdecydował się nałożyć na zamawiającego obowiązek podjęcia próby uzupełnienia otrzymanej oferty o brakujące dokumenty. Pogląd, że zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (nie dotyczy zatem innych zamawiających, w tym sektorowych (3)). W tym zakresie ustawodawca wymaga, aby zamawiający wykazał, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi

Szef komisji gospodarki Sejmu o pracodawcach, atomie, węglu i Rosji

racjonalność działań ustawodawcy. Celem ustawodawcy nie jest uderzenie w przedsiębiorców, tylko wyeliminowanie patologii. Przedsiębiorcy narzekają, że PIP będzie miała zbyt duże uprawnienia. Inspektorzy będą mogli wejść do firmy za okazaniem legitymacji służbowej, bez uprzedzenia. I po skontrolowaniu

Jeśli zmienić KRUS to teraz

te 17,5 zł za hektar płacili po prostu z własnej kieszeni. Wówczas ustawodawca mógłby darować ją właścicielom najmniejszych gospodarstw, np. jednohektarowych. PSL uważa że to niesprawiedliwe, bo każdy podatnik i przedsiębiorca odlicza sobie składkę zdrowotną od podatku, obojętnie dochodowego czy

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

marca 2013 r., ustawodawca wprowadził do systemu istotne z punktu widzenia realizacji przetargów zmiany dotyczące m.in. korekty zasad ustalania metod naliczania stawek od właścicieli nieruchomości. Zmiany te opóźniły "obiektywnie" akcję ankietową i spowodowały, że możliwość uzyskania ważnych z