racjonalne przesłanki

Wycofanie oferty przetargowej

Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy wycofanie oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego .

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

udzielania zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa

BGK otworzył przedstawicielstwo we Frankfurcie, w Londynie - w II półr.

RPA, a także Azerbejdżan i Szwecja). W 2019 roku BGK planuje dalszy wzrost liczby rynków, na których BGK wspiera polskich przedsiębiorców. "Niewątpliwie pierwszą przesłanką, dla której chcemy być blisko naszych klientów jest to, by mieli poczucie, że również za granicą mogą uzyskać wsparcie

Esaliens TFI: PPK mogą okazać się cennym wsparciem polityki kadrowej firm

opłacalne: oszczędzanie w PPK części środków czy też lokowanie wszystkich środków w banku. Racjonalne przesłanki powinny skłaniać do dywersyfikowania struktury oszczędności obywateli zamiast koncentrowania zasobów w jednej formie, jak dziś to ma miejsce dla większości Polek i Polaków" - ocenił

Wakacje.pl z grupy WP kupią spółkę My Travel za 10-19 mln zł

), szacowany na poziomie 60%. W racjonalnej perspektywie nie widać przesłanek, by współczynnik ten miał drastycznie spadać. Chcemy być maksymalnie blisko klienta, w szczególności tego, który nie jest jeszcze gotowy na zakup wakacji online. Tym bardziej, że turystyka zorganizowana otwiera się na klientów

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

.  KRD wskazuje, że wielu zadłużonych konsumentów wierzy, że upadłość to dla nich druga szansa. Tymczasem nie każdy może liczyć na automatyczne oddłużenie, ponieważ upadłość, z założenia, ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest sytuacja, w której

Ewentualne dalsze spadki indeksu WIG20 nie powinny przekraczać 30-40 pkt

jednak ani zmiany poziomu stóp procentowych, ani retoryki Rady. "Od ostatniego posiedzenia RPP w otoczeniu gospodarczym nie pojawiły się nowe przesłanki, które mogłyby skłaniać Radę do podjęcia nowych decyzji. Patrząc przez pryzmat kontraktów terminowych, wyceniana jest podwyżka stóp procentowych

Skarbówka żąda od Ropczyc 6 mln zł plus odsetki. "Nie zgadzamy się"

, w tym biegłych sądowych, co zamierzamy wykazać w drodze postępowania odwoławczego. Posiadamy ekspertyzy wykazujące, iż prawie wszystkie przesłanki, na których UKS oparł swoją ocenę naszych rzekomo 'nieracjonalnych' działań w sprawie opcji, są obarczone elementarnymi błędami rachunkowymi i

Sąd wojewódzki oddalił skargę ZM Ropczyce ws. podatków, spółka odwoła się do NSA

sądowych", co zamierzały wykazać w drodze postępowania odwoławczego. Spółka podkreślała, że posiada ekspertyzy wykazujące, iż prawie wszystkie przesłanki, na których UKS oparł swoją ocenę "rzekomo nieracjonalnych" działań spółki w sprawie opcji, są obarczone elementarnymi błędami

Ropczyce zapowiadają odwołanie do Izby Skarbowej ws. decyzji UKS

; – czytamy w komunikacie. Spółka podkreśla, że posiada ekspertyzy wykazujące, iż prawie wszystkie przesłanki, na których UKS oparł swoją ocenę „rzekomo nieracjonalnych" działań spółki w sprawie opcji, są obarczone elementarnymi błędami rachunkowymi i metodologicznymi. "

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale

Bogdanka złoży skargę na decyzję MŚ ws. odmowy na koncesję na K-6 i K-7

, dostarczającą ponad 25% węgla dla polskich elektrowni. "To także gwarancja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką i rozpoznanym już obszarze zostałyby wykorzystane w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, co leży przecież w żywotnym interesie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić się także z

Lody z Lidla: 29 składników. Numer jeden to woda, a później...

- Ale w Skandynawii jest znacznie zimniej, a per capita konsumuje się więcej lodów niż w Polsce. W Polsce sprzedaje się ok. 3,5 litra lodów na głowę, a w Norwegii i Szwecji powyżej 11 litrów. Jakie są tego racjonalne przesłanki? Trudno sobie wyobrazić, że producenci w innych krajach potrafią

Wykonawca może wycofać ofertę

Wykonawca może wycofać ofertę

publicznych. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, nie jest ona brana pod uwagę podczas potencjalnej kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

drodze postępowania odwoławczego. Posiadamy ekspertyzy wykazujące, iż prawie wszystkie przesłanki, na których UKS oparł swoją ocenę naszych rzekomo 'nieracjonalnych' działań w sprawie opcji, są obarczone elementarnymi błędami rachunkowymi i metodologicznymi" - czytamy w oświadczeniu prasowym władz

Zarobił w miesiąc 1450 proc. Zwykli ludzie chcą mu oddać swój majątek

kapitału, pewne racjonalne argumenty do nas nie trafiają. Widzimy tylko te przesłanki, które nam sprzyjają. Brakuje obiektywizmu. Codzienna obserwacja zachowania rynku, dodaje wprawy i inwestycyjnej intuicji. Aby wygrać, trzeba ta intuicje w sobie wyrobić poprzez trening i nabieranie doświadczenia. W

Nabino: Budowa oprogramowania wyborczego od podstaw to błąd

Nabino: Budowa oprogramowania wyborczego od podstaw to błąd

racjonalne przesłanki, aby KBW wydawało pieniądze podatników na trzeci już system informatyczny w sytuacji, w której dysponuje pełnymi prawami autorskimi do działającego rozwiązania. Tego, że system Nabino jest w pełni sprawny, miała dowieść ostatecznie druga tura wyborów samorządowych. Teraz wystarczy go

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

wychowawczego (który jest co do zasady bezpłatny, chociaż można ubiegać się o zasiłek wychowawczy w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych) albo wnioskowanie o obniżenie wymiaru etatu do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Oba wnioski pracodawca jest zobowiązany uwzględnić

Petru i kredyty we frankach. Co innego mówił, a co innego robił?

Petru i kredyty we frankach. Co innego mówił, a co innego robił?

emocji, a nie z racjonalnych przesłanek - mówił Ryszard Petru. Z naszej internetowej analizy (zapewne niepełnej) innych publicznych wypowiedzi Petru wynika, że od wybuchu kryzysu w 2008 roku ekonomista nie wypowiadał się zdecydowanie ani za przewalutowaniem frankowych kredytów, ani od tego nie odwodził

Trybunał Konstytucyjny: Należały się odsetki od odsetek

latach sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten stanął w środę po stronie podatniczki. Stwierdził, że "trudno doszukać się racjonalnych przesłanek uzasadniających wyłączenie oprocentowania nienależnie uiszczonych odsetek za zwłokę". Tłumaczył, że zarówno niesłusznie zapłacony podatek

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

zachowania szczególnej staranności w realizacji przesłanek skorzystania z tej ulgi. W konsekwencji to na nim spoczywa ciężar dowiedzenia się o warunkach, które musi spełnić, aby skorzystać ze swojego prawa i jeśli nie dowiedział się o konieczności złożenia oświadczenia, nie wypełnił wymaganego obowiązku, w

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

racjonalne, ale mogą okazać się nadmiernie rygorystyczne i przez to naruszające zasadę proporcjonalności". Nie do pogodzenia z konstytucją jest uznanie za rolnika indywidualnego (a więc dania mu prawa do kupna ziemi) wyłącznie osoby, która co najmniej od pięciu lat mieszka w gminie, na obszarze której

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

przedmiotu zamówienia. Odstępstwo od tej zasady poprzez kierowanie się wyłącznie najniższą ceną będzie możliwe tylko w przypadku spełnienia łącznie dwóch określonych w przepisie przesłanek. Pierwsza z tych przesłanek dotyczy wszystkich zamówień publicznych: stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny jest

Konsekwencje upadłości wykonawcy

, w którym materializuje się określona w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanka wykluczenia wykonawcy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie musi być prawomocne, aby zachodziła podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Z

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

. Dialog techniczny - nowe możliwości wsparcia zamawiającego Dialog techniczny wprowadzany jest między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień. Istotne znaczenia ma również przesłanka celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania posiadanych

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający musiał bowiem zapewnić: - efektywne funkcjonowanie jednostki, - sprawną i bezpieczną realizację jej celów oraz - ekonomiczne i racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami w trakcie eksploatacji sprzętu. Skład orzekający przyjął, że zakup sprzętu od danego

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

jednoczesnym nierealnym czasie na jego wykonanie, to dowód na to, że nie dokonano odpowiedniego rozeznania rynku. Dopóki nie przyjmiemy za naturalne, że racjonalna realizacja zamówień musi być poprzedzona czasochłonnym i kosztownym przygotowaniem, takie sytuacje będą się powtarzać. Przejrzystość razy 15

Bizneswoman z kompleksem Nike

potrafią one myśleć racjonalnie. Kobiety potrzebują większej liczby przesłanek, aby podjąć ważne decyzje. Jednak kiedy już je podejmą, są konsekwentne. W wielu przypadkach bardziej niż mężczyźni. Nie mają przy tym problemu zmyśleniem strategicznym. Mniej narzekają, poszukują sposobów obejścia problemów lub

Pięć powodów, żeby wyjść na parkiet. Jak zarabiać na giełdzie?

wydarzenia nie mają żadnego znaczenia. Zmiany wartości spółek w dłuższej perspektywie wynikają z dużo bardziej racjonalnych przesłanek: oczekiwań co do tego, jak zmienią się warunki działania i wyniki finansowe danej firmy za dwa-trzy lata. Nie ma w tym żadnej magii: spółka ze słabymi perspektywami wzrostu

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

Konfederacja Lewiatan prosi o podejmowanie w walce z epidemią COVID-19 wyłącznie uzasadnionych restrykcji na podstawie wiarygodnych przesłanek i dobrych praktyk innych krajów, ogłaszanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Funkcjonowania gospodarki jest dziś równie istotne jak

Dlaczego nie lubimy jeść lodów zimą? Upodobania polskich konsumentów

lodów niż w Polsce. W Polsce sprzedaje się ok. 3,5 litra lodów na głowę, a w Norwegii i Szwecji powyżej 11 litrów. Jakie są tego racjonalne przesłanki? Trudno sobie wyobrazić, że producenci w innych krajach potrafią wykształcić w konsumentach zachowania skłaniające do konsumpcji lodów poza sezonem

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

publicznych. Wprowadzi się mianowicie zasadę, iż celem tych postępowań będzie m.in. racjonalne wydawanie środków budżetowych. Celem tej zmiany jest taka interpretacja przepisów PZP, by zamawiający mieli na względzie wspomnianą oszczędność. Chodzi tu przykładowo o uniknięcie sytuacji, by wartościowe

Pragniesz sukcesu, pytaj "dlaczego?"

, gdy zabraknie telefonów z tarczą. Oczywiście najcenniejsi są wizjonerzy - pewni, szybcy, impulsywni. Dopiero gdy się obkupią, ożywiają się pragmatycy, czyli wczesna większość, która dla odmiany kieruje się racjonalnymi przesłankami. Generalnie, im więcej pierwszych, tym więcej drugich. Rosną szanse na

Niech fundusze emerytalne obniżą opłaty za prowadzenie naszych kont

. Jego zdaniem winne są nie tylko towarzystwa emerytalne, ale także my sami, bo wybierając OFE, nie kierujemy się racjonalnymi przesłankami. - Nie patrzymy ani na opłaty, jakie zapłacimy, ani na wyniki inwestycyjne, od których przecież zależy wysokość naszych przyszłych emerytur - mówi Chybalski

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przepis zgodnie z którym do usług z zakresu kultury zastosowanie znajduje norma wyrażona w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis wyłącza obowiązek stosowania przez zamawiającego szeregu wymogów proceduralnych związanych między innymi z przesłankami wyboru trybu, terminami prowadzenia

Czarne złoto nadal w cenie

znaczące. Wiadomo, że w przypadku tak dużej firmy okrzepnięcie i dotarcie się nowej struktury musi trochę potrwać. - Przesłanką do budowy nowej struktury organizacyjnej Kompanii Węglowej był zakres zmian możliwy do wdrożenia w krótkim czasie, biorąc pod uwagę oczekiwane tempo osiągnięcia korzyści

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

ZUS to mniejsza skala "zamiatania pod dywan", i lepsza wiedza o stanie finansów publicznych, a co za tym idzie umożliwia bardziej racjonalne decyzje wydatkowe i podatkowe. 2. Pieniądze dalej od polityków, którzy (zarówno ci dobrzy, jak ci mniej dobrzy) zawsze podlegają presji bieżących