racjonalizacji wydatków

PGE zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów o łącznej wartości 1 mld zł

zarząd postanowił zamknąć projekty i programy o łącznej wartości ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Planowane wydatki na te projekty w 2020 r. wynosiły blisko 200 mln zł, a skumulowane oszczędności w związku z ich zamknięciem wyniosą 1 mld zł w ciągu najbliższych 5 lat. "W oparciu o

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

. wyniki budżetowe Rzeszowa były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 75 mln zł (74 mln zł w I poł. 2017r.), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 10% w stosunku do analogicznego

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych, podano także. Spółka podkreśliła również, iż od momentu dokonania zmian w składzie zarządu w połowie stycznia br., nowy zarząd podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji

PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech. "Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym

Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do BBB+ i A+(pol), perspektywa stabilna

oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11% rocznie i nadwyżką operacyjną 2,5-3 - krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody

Fitch podtrzymał rating BBB+ Bydgoszczy, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitch, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 11% i nadwyżkę operacyjną od 2,5 do 3 razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

rekomendacji. Eksperci proponują - w ramach drugiej rekomendacji - działania na rzecz ograniczenia deficytu strukturalnego, w tym ograniczenie sztywnych wydatków budżetu, oraz racjonalizację systemu transferów socjalnych. "Trzecia rekomendacja -to jak zwiększyć aktywność zawodową Polaków oraz czwarta

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

celu racjonalizację wydatków, oraz rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym w kraju" - czytamy dalej. W I połowie 2017r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 68,5 mln zł (65,8 mln zł w I poł. 2016r.) i stanowiła ponad 11% dochodów operacyjnych, podano również

Fitch potwierdził ratingi Bydgoszczy, podniósł perspektywę do pozytywnej

zmieniona na pozytywną ze stabilnej. "Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne miasta dalej będą się poprawiały oraz pozostaną mocne w rezultacie kontynuacji przez Władze Miasta racjonalizacji wydatków operacyjnych. Dobre zarządzanie pozwoliło na osiągnięcie mocnej marży operacyjnej na poziomie 9,5% w

Rząd przyjął założenia do reformy systemu budżetowego

klasyfikacja zadaniowa (funkcjonalno-programowa), która sprzyja efektywnemu planowaniu i racjonalizacji wydatków. Klasyfikacja ta powinna być powiązana z nowym podziałem budżetu państwa. 5. Uporządkowanie systemów zbierania danych - sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

okresie. Ratingi odzwierciedlają również ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" - czytamy w komunikacie. Rating na poziomie BBB+ odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

60 mln zł, których Podkarpacie w przyszłym roku nie otrzyma. Jak podaje urząd, w nowym postępowaniu dla "racjonalizacji wydatków" zawieszono kursy o małym zainteresowaniu i niskiej rentowności. Główną przyczyną czasowego ograniczenia kursów ma być także małe zainteresowanie pasażerów

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

mogłoby być utrzymanie stawek VAT na obecnych poziomach po 2018 r., ujednolicenie tych stawek, racjonalizacja obecnych wydatków poprzez ich przegląd, a także stopniowe odchodzenie od preferencji w zakresie wieku emerytalnego. (ISBnews)  

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa obu stabilna

również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków, wyniki operacyjne Katowic pozostaną solidne. W latach 2015-2017 marża operacyjna ustabilizuje się na poziomie 13%. "Prognozujemy nadwyżkę operacyjną w wysokości średnio 200 mln zł rocznie w latach 2015-2017, w porównaniu do średniej nadwyżki w

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

polityki województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2016r. będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Agencja prognozuje, że w latach 2016-2019 wydatki majątkowe Małopolski mogą wynieść łącznie 2,9 mld zł (średnio 45% wydatków ogółem rocznie) w

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

zagranicznej (IDR) na poziomie „F2". „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący bardzo dobrych wyników operacyjnych Szczecina. Ratingi odzwierciedlają również, ostrożne zarządzanie finansami i racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

. Ratingi odzwierciedlają ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" – czytamy w komunikacie. Agencja oczekuje, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11-12

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

2019 r. zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł. Koszt świadczenia dla emerytów i rencistów wyniesie 10,8 mld zł. Wzrost wydatków na renty i emerytury będzie również rezultatem zmiany zasad ich waloryzacji (od 1 marca 2019 r. wysokość najniższej

MRiRW liczy na połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w 2018

racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków" - czytamy także. Do tej pory działania organizacyjne polegające na połączeniu instytucji kontrolnych przeprowadzono w 23 spośród 28 krajów UE. Głównym celem tych przemian była poprawa koordynacji i wzrost skuteczności, jednak wśród

Fitch prognozuje 22 mld zł nadwyżki operacyjnej samorządów w l. 2016-2017

;Oczekujemy, że JST będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. Jednak naszym zdaniem wynikające z tych działań oszczędności będą malały wraz z upływem czasu i mogą być częściowo zniwelowane przez rosnące wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury. W rezultacie

Przewozy Regionalne oczekują ok. 50 mln zł zysku netto w tym roku

m.in. racjonalizacji wydatków - np. w obszarze usług doradczych i konsultingowych czy zakupu materiałów i usług zewnętrznych. Ponadto pozytywny wpływ na finanse miało zwiększenie liczby pasażerów, a tym samym wpływów z biletów. W okresie styczeń - październik przewoźnik miał o 2,25 mln pasażerów więcej

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

politykę racjonalizacji i kontroli wydatków bieżących, jak również ostrożną politykę finansową. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2015-2017 pozostanie na bezpiecznym poziomie 45% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji. "

Mobilis: Elektromobilność może przyspieszyć liberalizację rynku komunikacyjnego

konferencji prasowej.    Według przedstawicieli Mobilis, władze miast i organizatorzy transportu będą dążyć do racjonalizacji i optymalizacji wszystkich nakładów finansowych na ten cel. Koszty organizacji transportu publicznego stanowią obecnie znaczącą pozycję w budżetach poszczególnych ośrodków

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

miejskich" - czytamy w komunikacie.  Fitch oczekuje w scenariuszu bazowym, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre w wyniku prowadzenia ostrożnej polityki budżetowej, jak również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków operacyjnych. "Zgodnie z naszą prognozą marża

Przedsiębiorcy: Rok 2010 będzie lepszy

społecznych poprzez system KRUS, odciążenie publicznej służby zdrowia poprzez wdrożenie systemu ubezpieczeń dobrowolnych oraz racjonalizacja innych sfer wydatków społecznych, np. szkolnictwa wyższego.

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) dla Białegostoku, perspektywa stabilna

;nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 7-8% dochodów operacyjnych. "Powyższa prognoza oparta jest na założeniu, że dochody Białegostoku z podatków dochodowych będą rosły w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, a władze miasta będą kontynuowały działania zmierzające do racjonalizacji

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

- gdzie przy założeniu maksymalnie uproszczonej formy tych załączników (i racjonalizacji ich zakresu), nie sposób było osiągnąć efektu w postaci wiernego przełożenia (na zasadzie 1:1) odpowiednich symboli, podano w materiale. "Projekt ustawy przewiduje również zmianę w przepisach ustawy z dnia 29

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

była "racjonalizacja wydatków, spowodowana tym, że powiat zamierza zaciągnąć kredyty w wysokości 3,8 mln zł". Oszczędności dla samorządu z cięcia wypłaty wyniosłyby 10 tys. zł. PiS w powiecie wyszkowskim poległ, bo pomysł nie zyskał większości, ale wygrał w powiecie w trzebnickim w

PGNiG odnotowało spadki w upstream i obrocie w I poł. 2016 r.

roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8%). "Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3%) w stosunku do analogicznego okresu roku

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

zgodnie z obowiązującymi warunkami środowiskowymi i przepisami prawa i wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny dążyć do racjonalizacji kosztów i wydatków" - tłumaczy. Jak podkreślił, największym sukcesem na obecnym etapie jest podjęcie przez stronę publiczną i branżę rozmów i wspólne

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

partnerów o równie dużej skali działalności (i idącej ze skalą produkcji racjonalizacją kosztów), znikają lokalni odbiorcy produkujących na rynek krajowy firmy MSP - budownictwo odradzało się wolniej (biorąc pod uwagę skalę spadku w roku ubiegłym) niż wszyscy na to liczyli. Uderza też w dostawców usług i

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Morawiecki: Gdy poskładamy wysoki nominalny wzrost PKB z wysiłkami na rzecz poprawy w podatkach i racjonalizacją wydatków, to zaplanowana przez nas konsolidacja fiskalna na poziomie 0,25% PKB w 2018 r. jest mało ambitna Gazeta Wyborcza --Wiosną zacznie się budowa 18 km południowej

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

. "W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede

Cięcie prognoz dla świata

. o dalsze polepszenie klimatu dla biznesu czy lepszą alokację środków publicznych (chodzi m.in. o większe wydatki na infrastrukturę, racjonalizację wydatków w sektorze zdrowia czy reformę KRUS). - To, co się będzie działo w polskiej gospodarce, zależy też od rozwoju sytuacji na świecie - dodaje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 7 – 11 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK IT: Wydatki na innowacje stanowią w Polsce 19% budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

Polsce nadal niezwykle wysokie. Polski budżet wymaga zwłaszcza racjonalizacji wydatków społecznych. Do zreformowania są przede wszystkim dwa obszary - renty inwalidzkie i ubezpieczenia społeczne dla rolników. Ponadto trzeba unikać programów umożliwiających różnym grupom pracowniczym przechodzenie na

Na czym firma może zaoszczędzić?

benzynową, dzięki której rozlicza się po cenach hurtowych. Dlatego kiedy rok temu poważnie wzięto się do oszczędności, zarządzający najpierw przyjrzeli się właśnie tym wydatkom. - Na początku trzeba zrobić tak, żeby ludzi nie kradli. To możliwe, ale wymaga kontroli na każdym kroku - radzi Artur Augustyn

Emerytury mundurowych: mundurowi dłużej w służbie

zł podwyżki. Rząd już podliczył, ile na reformie w wojsku zaoszczędzi. Pierwsze oszczędności - ok. 6 mln zł - związane z wydłużeniem służby żołnierzy mają pojawić się w 2028 r. Rok później będzie to już 18 mln zł. Łącznie w latach 2028-42 ok. 7 mld zł. Dziś wydatki na emerytury i renty w resorcie

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

zmniejszaniu w czasie udziału zadłużenia sektora finansów publicznych w PKB. Naprawa finansów państwa na obecnym etapie musi oznaczać radykalne obniżenie wydatków bieżących, zmniejszanie w czasie sztywnych wydatków poprzez głęboką ich racjonalizację oraz zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych, a

Gdyby reklamę wymyślono teraz, byłaby zakazana

mamy pewnych informacji o tym, co człowiek czuje, dokonując zakupu, wiemy tylko, co człowiek myśli, że czuje. To, co mówią nam konsumenci, jest raczej racjonalizacją decyzji, a nie jej motywem. Dlatego wygrają narzędzia, które dadzą firmom informację o prawdziwych motywach klientów. Czy potrafiłbyś