racjonalizacji koszt

LPP przygotowuje się na spowolnienie w gospodarce, bez głębokiego kryzysu

scenariusz" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews. Dodał, że wiele budżetów w firmie zostało okrojonych ze względu na racjonalizację kosztów. Musi ona działać bardziej efektywnie. Nie dotyczy to jednak części nakładów inwestycyjnych na budowę centrów dystrybucyjnych czy sklepów. Te pozostały

KPMG: E-pojazdy to kluczowy trend do 2030 wg 52% kadry zarządzającej automotive

trendami są downsizing (37%), a także racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej (34%). W tegorocznej edycji globalnego badania KPMG, 76% badanych ocenia, że w 2030 r. w Europie Zachodniej nadal będzie produkowany co najwyżej jeden na dwadzieścia samochodów. Nie będzie jednej dominującej na świecie

Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP

rejestracyjnej), lepiej zarządzać danymi oraz kontrolować jakość począwszy od surowców aż po gotowy produkt. Oprócz oszczędności czasu (przeprowadzenie rejestracji środków ochrony roślin na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat), nie bez znaczenia jest też racjonalizacja kosztów, która

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych, podano także. Spółka podkreśliła również, iż od momentu dokonania zmian w składzie zarządu w połowie stycznia br., nowy zarząd podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Legnica

globalnej firmy e-commerce Spreadshirt. Umożliwia ona konsumentom wyrażenie siebie dzięki spersonalizowanym dostosowanym do ich potrzeb produktom. [...] Ze względu na planowany rozwój, a także optymalizację i racjonalizację produkcji i logistyki zdecydowało się zmienić dotychczasowy wieloletni obiekt na

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

się naszą specjalnością" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, cytowana w komunikacie. Wskazane w analizie korzyści z integracji sektorów to: - optymalne wykorzystanie zasobów energii pierwotnej; - racjonalizacja kosztów; - zapewnienie elastyczności Krajowego

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w br.

opublikowanym przez URE dokumentem "Koszty operacyjne dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020", - optymalizację zarządzania majątkiem oraz racjonalizację usług obcych - prace nad poprawą jakości usług (obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI) W obszarze wydobycia Enea liczy na

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

Nowe prawo to projekt nowelizacji "ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw". Już jest w konsultacjach społecznych. – Widać, że państwo, mając coraz większe wydatki na świadczenia socjalne 500 plus, 13. i 14. emeryturę, koszty związane z obniżeniem

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

/ przychody netto ze sprzedaży] ukształtowała się na poziomie 8,9% i była wyższa niż w roku ubiegłym o 3 pkt proc. co w znacznym stopniu wynikało z racjonalizacji przez zarząd jednostki dominującej kosztów produkcji oraz świadczonych usług" - czytamy także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie

KPMG: Nie oczekujmy gwałtownego przenoszenia produkcji motoryzacyjnej do CEE

produkcji motoryzacyjnej, w tym produkcji części samochodowych, do krajów, gdzie poziom kosztów pracy jest niższy, przy utrzymaniu jakości i wydajności pracy. Jakąś szansę [dla Polski] bym widział, ale przestrzegam przed tym, by oczekiwać gwałtownego powrotu produkcji do krajów, z której ona wyszła, by

IQVIA: Wykorzystanie kompetencji farmaceutów w systemie opieki to konieczność

zabezpieczenia medycznego, który przy rosnących kosztach technologii, deficycie kadr medycznych, bardzo napiętych przychodach ze środków publicznych zyskuje sposób poprawy i racjonalizacji farmakoterapii oraz profilaktyki w drodze bezkosztowej. Dodatkowo, jak wynika z badań Centrum BioStat, zawód farmaceuty

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

2,8% w 2021 - sama inflacja bazowa jest powyżej celu inflacyjnego" - podkreślił Mrowiec. Eksperci EKF prognozują w perspektywie 2-3 lat stopniowy wzrost stopy referencyjnej NBP i stawek na rynku międzybankowym, co wiąże się ze wzrostem kosztów finansowania banków i automatycznym wzrostem ceny

Alior ma porozumienie ze związkami dot. procesu zwolnień grupowych

również. "Koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników, którzy będą zwalniani w związku z restrukturyzacją zatrudnienia zostaną uwzględnione w ramach rezerwy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej. Pod koniec listopada Alior Bank przystąpił do optymalizacji struktury organizacyjnej

Zysk netto z działalności kontynuowanej ATM wyniósł 3,33 mln zł w I kw. 2018 r.

sprzedażowym. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 1,5% kw./kw., głównie dzięki sprzedaży usług segmentu data center. Równolegle kontynuowane były działania mające na celu racjonalizację strony kosztowej – w rezultacie osiągnięto poprawę rentowności sprzedaży o ok. 2 punkty procentowe w porównaniu do

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

kontekście procedury nadmiernego deficytu. "Po 2019 r., jeśli zostaną wdrożone ambitne pro-wzrostowe reformy strukturalne, tempo konsolidacji mogłoby zostać dostosowane do bezpośrednich kosztów fiskalnych. Jednakże średniookresowy cel - deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB - należy osiągnąć nie

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

racjonalizacji kosztów zatrudnienia oraz zreorganizowaliśmy procesy w ramach Grupy" - czytamy także.  W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła 3,7 mld zł na inwestycje, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. "W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2

Wszystkie spółki Taurona przystąpiły do TUW PZUW

. "Przystąpienie spółek Grupy Tauron do TUW PZUW jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji i racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej" – powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

racjonalizacji poziomu konkurencji oraz utrzymującej się mocnej podaży portfeli ze strony banków i innych instytucji finansowych.  "Sądzimy, że w najbliższych kwartałach będziemy widzieli silne działania na polskim rynku zakupu wierzytelności. Cały zestaw regulacji sektora bankowego przyspiesza

Zysk netto Alchemii wyniósł 7,42 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

konkurencji. Największym wyzwaniem na nadchodzący rok będzie dla nas pozyskiwanie nowych klientów, a także optymalizacja procesów produkcyjnych, między innymi poprzez ich maksymalne wykorzystanie oraz programy racjonalizacji kosztów produkcji. Przed nami rok intensywnej pracy koncepcyjnej nad projektami

Rada Mieszkalnictwa odbyła pierwsze posiedzenie

inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących, podano także. Obok Prezesa Rady Ministrów w Radzie

Santander Bank Polska miał 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

, odzwierciedlając wpływ inicjatyw rozwojowych oraz presji otoczenia, z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat: * Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 10,5% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A

Prezes BOŚ: Bank będzie zbierał depozyty w euro na rynku niemieckim

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Realizując strategię optymalizacji kosztowej, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) rozpoczyna pozyskiwanie depozytów w euro na rynku niemieckim, dzięki czemu obniży koszt finansowania portfela walutowego, poinformował ISBnews p.o. prezesa Stanisław Kluza. Według niego

Zysk netto Energi spadł r/r do 68 mln zł w III kw. 2017 r.

polityki racjonalizacji kosztów" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 552 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

; - czytamy w dokumencie. Będzie ona polegać na: - wprowadzeniu nowej obniżonej stawki PIT w wysokości 17% dla dochodów nieprzekraczających 42 764 zł rocznie, - podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, - wprowadzeniu zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku

NBP: Banki oczekują spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w III kw.

przyznawania kredytów mieszkaniowych. Ponadto banki podniosły marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii banków, które zmieniły politykę kredytową, do zaostrzenia przyczyniła się przede wszystkim bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku

Alior Bank może zwolnić do 2,6 tys. pracowników do końca 2017 r.

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

politykę racjonalizacji i kontroli wydatków bieżących, jak również ostrożną politykę finansową. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2015-2017 pozostanie na bezpiecznym poziomie 45% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji. "

Intercity wycofuje się z gorących posiłków w I klasie i podnosi ceny biletów

stolicy do Trójmiasta, Katowic czy Krakowa za bilet w klasie I trzeba zapłacić już co najmniej 139 zł zamiast dotychczasowych 89 zł. Intercity informuje, że zmiany zostały wprowadzone ze względu na "racjonalizację kosztów". Nasi czytelnicy sygnalizują, że Intercity od miesięcy ograniczało pulę

Grupy Kopex: Tagor zwolni 120 spośród 282 pracowników

poprawa efektywności operacyjnej i racjonalizacja kosztów" - poinformował prezes Tagoru Jarosław Obrzud, cytowany w komunikacie. "Zgodnie z propozycją zarządu, rozpoczęte w czerwcu zwolnienia obejmą 120 pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w spółce. Przy doborze

NBP: Zysk za 2015 r. wyniósł 8,275 mld zł, z czego 95% trafi do budżetu

mld zł (po uwzględnieniu planowanej wpłaty za 2015 rok, która wyniesie około 7,9 mld zł). Od sześciu lat koszty działania NBP oscylują wokół 1 mld zł, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu zadań realizowanych przez bank centralny, dotyczących m.in. obsługi nadzoru makroostrożnościowego, czy budowy

ME chce zakończyć prace zespołu nad programem dla górnictwa do końca roku

przeprowadzonych dotychczas, - ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania i prawa pracy (do końca 2017 r.) i jego wprowadzenie (od 2018 r.). Wśród szczegółowych działań znalazły się m.in. racjonalizacja kosztów, reorganizacja struktury spółek, ukierunkowanie produkcji na potrzeby

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

mln zł (2%) r/r dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7%. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2%) r/r w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia" – czytamy dalej. Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za I-III kw. 2016 roku wyniósł 301 mln

Alior i Meritum szykują zwolnienia. Pracę straci nawet tysiąc osób

Idą chude czasy dla bankowców. W obawie przed pogorszeniem wyników banki rozpoczynają masowe zwolnienia pracowników. Banki tną koszty, bo przygotowują się na trudne czasy po rekordowym pod względem zyskowności 2014 r. Zwolnienia pracowników to też efekt fuzji. Prawie przy każdym połączeniu banki

PGNiG odnotowało spadki w upstream i obrocie w I poł. 2016 r.

poprzedniego o 68%. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 80 mln zł. "Na słabsze wyniki operacyjne segmentu wpływ miały niższe ceny węglowodorów, które spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie. Ponadto zawiązane odpisy aktualizujące na aktywach oraz spisane w koszty odwierty

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 65% na koniec III kw.

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wzrósł w skali roku do 65% na koniec III kw. br. wobec 53% rok wcześniej. Wartość odpisów była dodatnia i wyniosła 22,3 mln w porównaniu do dodatniego wyniku odpisów w III kw. 2014 r. w wysokości 7,8 mln zł

Mobilis: Elektromobilność może przyspieszyć liberalizację rynku komunikacyjnego

konferencji prasowej.    Według przedstawicieli Mobilis, władze miast i organizatorzy transportu będą dążyć do racjonalizacji i optymalizacji wszystkich nakładów finansowych na ten cel. Koszty organizacji transportu publicznego stanowią obecnie znaczącą pozycję w budżetach poszczególnych ośrodków

Przedpłaty na auta - wieczysta czkawka po PRL. Niedoszli nabywcy "maluchów" i "dużych fiatów" pilnie poszukiwani

co powołany rząd gen. Wojciecha Jaruzelskiego przyjął uchwałę o racjonalizacji systemu sprzedaży aut dla ludności i postanowił sprzedawać je wyłącznie na przedpłaty. Samochód można było odebrać dopiero w latach 1982-85. Na ten cel przeznaczono 600 tys. samochodów, co teoretycznie pozwoliłoby

MIB: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych jest organem niezależnym

stopniu nie narusza niezależności Komisji" - czytamy w komentarzu ministerstwa. Wykonywanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obsługi administracyjnej PKBWK ma na celu racjonalizację kosztów funkcjonowania tej instytucji, podkreślono. "Przepisy ustawy o transporcie kolejowym

Najprostszy sposób na 4 tys. zł oszczędności rocznie. Ekokalkulator

Kino domowe, iPhone 7 albo wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie - wystarczy rok oszczędzania, aby niewielkim kosztem zapewnić sobie kilka tysięcy złotych więcej w portfelu. Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju przygotowała kalkulator, który na podstawie naszych deklaracji dot. dojazdów do pracy oblicza

Rząd podjął uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego

wynajęcie po cenach komercyjnych: - zwiększenie podaży mieszkań o niskim czynszu; - obniżenie kosztów budowy mieszkań, w szczególności przez wykorzystanie gruntów publicznych pod budownictwo mieszkaniowe oraz optymalnych technologii i projektów architektonicznych; - zachęcanie do

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

partnerów o równie dużej skali działalności (i idącej ze skalą produkcji racjonalizacją kosztów), znikają lokalni odbiorcy produkujących na rynek krajowy firmy MSP - budownictwo odradzało się wolniej (biorąc pod uwagę skalę spadku w roku ubiegłym) niż wszyscy na to liczyli. Uderza też w dostawców usług i

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

przez niego decyzje. To osobisty koszt, jaki ponosi za odsuwanie polityków od władzy w mieście i przywracanie Zduńskiej Woli mieszkańcom - tak w imieniu Niedźwiedzkiego "Wyborczej" odpowiedziała Anna Paszkiewicz-Banaś z Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej. Podwyżka

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

zgodnie z obowiązującymi warunkami środowiskowymi i przepisami prawa i wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny dążyć do racjonalizacji kosztów i wydatków" - tłumaczy. Jak podkreślił, największym sukcesem na obecnym etapie jest podjęcie przez stronę publiczną i branżę rozmów i wspólne

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Morawiecki: Gdy poskładamy wysoki nominalny wzrost PKB z wysiłkami na rzecz poprawy w podatkach i racjonalizacją wydatków, to zaplanowana przez nas konsolidacja fiskalna na poziomie 0,25% PKB w 2018 r. jest mało ambitna Gazeta Wyborcza --Wiosną zacznie się budowa 18 km południowej

Przez centralizację do lepszych cen

. Ocena w końcu roku W Katowickim Holdingu Węglowym cały czas trwają zmiany, mające na celu zwiększenie efektywności i racjonalizację kosztów. W grudniu 2006 roku w KHW SA scentralizowano system zakupów. Obecnie to w biurze zarządu KHW, a nie na poziomie poszczególnych kopalń, negocjuje się zakup

Przegląd prasy

opcji --Cena maksymalna w IPO Selvity ustalona na 10,3 zł za akcję --Elbit i BLML objęły nowe akcje Plaza Centers za 20 mln euro --Wikana zbyła działki za 10,5 mln zł, celem dalsza racjonalizacja banku gruntów --MF: Rezerwa środków złotowych i walutowych to ponad 51 mld zł na koniec XI --MF

Przegląd informacji ze spółek

Kempner Capital Management LP - za łączną kwotę 20 mln euro, podała Plaza. Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia

Nie istnieje uzasadnienie by dopłacać do emerytur górniczych i rolniczych

tutaj niestety pojawią się problemy, ponieważ grupa osób pobierająca nieproporcjonalnie duże bądź niezasłużenie świadczenia jest zbyt liczna i niestety jest to grupa zdecydowanie silniejsza, od tej która mogła by skorzystać na racjonalizacji systemu. Podstawowy skład tej grupy został przedstawiony w art

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;Źródło: spółka PizzaPortal.pl: Oferuje restauratorom otwarcie kanału online i mobile, flotę własnych dostawców oraz walkę o lepsze ceny na usługi i produkty gastronomiczne.   Źródło: spółka Onex Group: Ocenia że niższe koszty to nie jedyna zaleta chmury. Optymalizacja, racjonalizacja

Na czym firma może zaoszczędzić?

dziś 5,79 zł za litr. To o ponad złotówkę więcej niż dwa lata temu. Można tu zaoszczędzić? W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Łodzi mówią wprost: - Jak się nie pilnuje pracowników, to paliwo ginie W MPO koszty paliwa to ważny element budżetu. Firma ma blisko 100 samochodów i własną stację

Banki na cało zło czy całym złem?

kosztów finansowania. Dlatego słychać opinie, że banki muszą się koncentrować na innych produktach, niewymagających zaangażowania kapitałowego. W tej chwili nowy model dopiero się tworzy, trwa "wycinanie tłuszczu", odnajdywanie rentownych klientów, racjonalizacja sieci sprzedaży czy też dalsza

Czarne złoto nadal w cenie

firmę wyprowadzić na prostą. Zmiany dla zysk u W Katowickim Holdingu Węglowym cały czas trwają zmiany mające na celu zwiększenie efektywności i racjonalizację kosztów. W grudniu 2006 roku w KHW SA scentralizowano system zakupów. Obecnie to w biurze zarządu KHW, a nie na poziomie poszczególnych

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

, to Polska mogłaby się rozwijać jeszcze szybciej niż obecnie. Musimy poza tym pamiętać, że obecnie średnie dochody w Polsce, skorygowane, jeśli chodzi o koszt utrzymania, czy mówiąc inaczej "ważone" kosztami utrzymania, w dalszym ciągu osiągają wartość mniej więcej 50 proc., czyli połowy

Ogromne długi PRL: Do dziś państwo oddaje Polakom przedpłaty za auta

Afera zaczęła się 26 lutego 1981 r., gdy powołany dwa tygodnie wcześniej rząd premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego przyjął uchwałę nr 49: "w celu racjonalizacji" systemu sprzedaży aut dla ludności, "zgodnie z postulatami załóg pracowniczych oraz opiniami i wnioskami wynikającymi z

Drzemiący potencjał

. Oczywiście jest to niemożliwe ze względu na rynki, na których działają banki spółdzielcze, niemniej różnica pomiędzy wskaźnikami C/I wskazuje na konieczność racjonalizacji kosztów działania. Na koniec września średni wskaźnik C/I dla banków spółdzielczych wynosił 70,8 proc., natomiast dla banków komercyjnych

Huty do redukcji

i administrację kadrowo-płacową. Zastosowanie outsourcingu przynosi wiele korzyści: obniżkę kosztów pracy i kosztów operacyjnych, racjonalizację zatrudnienia, oszczędność czasu i lepszą organizację pracy. Korzyści to również zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje kapitałowe, dopływ kapitału oraz

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu państwa w roku 2002 bez zmian systemowych.Patrz Tabela 1. Aby utrzymać podwyższony o 8,6 mld zł deficyt z bieżącego roku, rozmiar dostosowań w budżecie 2002 r. musi sięgnąć 59,1 mld zł! (bez ewentualnego wzrostu kosztów obsługi długu z tytułu wyższego niż w roku 2001