rachunkowości jednostki

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej - to tylko część zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawie o rachunkowości.

Zysk netto Larq spadł r/r do 19,01 mln zł w I poł. 2017 r.

poł. 2017 r. wobec 3,48 mln zł rok wcześniej. "W wyniku zaadaptowania zasad rachunkowości w ramach których Larq przyjął status jednostki inwestycyjnej, począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka wycenia inwestycje portfelowe w wartości

MF przedstawi wkrótce projekt ustawy o rachunkowości dot. m.in. spółek z GPW

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej przez spółki m.in. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostanie wkrótce przedłożony na posiedzeniu rządowym i przesłany do parlamentu

PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje EBITDA na poziomie ok. 4,3 mld zł i stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 5 mld zł w I półroczu 2015 r., podała spółka. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

postanowiło zysk emitenta za 2015 r. w kwocie 3 052 936,87 zł przeznaczyć na: 1) pokrycie straty zatrzymanej wynikającej z zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości - w kwocie 358 578,89 zł, 2) zwiększenie kapitału zapasowego emitenta - w kwocie 2 130 648,10 zł, 3) wypłatę dywidendy

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)" - podano w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Grant Thornton wchłania F5 Konsulting, rozmawia o kolejnych akwizycjach

rozwoju Grant Thornton w Polsce. W ostatnich latach firma przejęła dwie spółki – FPA (outsourcing rachunkowości i HR) oraz Dorfin (doradztwo europejskie). W niedalekich planach są kolejne przejęcia. Grant Thornton prowadzi aktualnie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi podmiotami do akwizycji

Zysk netto PKBM spadł r/r do 4,83 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 97,21 mln zł wobec

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 50,9 mln zł w 2016 r.

Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W okresie I-III kw

J.W.Construction: IV kw. 2017 ma większy potencjał przekazań niż okres I-III kw.

rozpoczęliśmy przekazania lokali z części mieszkaniowej etapu C osiedla Bliska Wola w Warszawie, 185 z 224 przekazanych lokali pochodziło z tej inwestycji. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości dopiero po przekazaniu klientom lokali możemy rozpoznać przychody w rachunku wyników. W kolejnym kwartale

GPW: Nowe zasady raportowania danych niefinansowych obejmą min. 100 spółek

istotne jak odpowiedzialnie zachowują się spółki" - dodała prezes GPW. Od początku 2017 roku ok. 300 największych spółek, banków, funduszy inwestycyjnych i innych jednostek zainteresowania publicznego w Polsce będzie musiało raportować dane niefinansowe oraz informacje dotyczące różnorodności, w

Zysk netto z dz. kontynuowanej Idea Banku wyniósł 51,67 mln zł w III kw. 2016 r.

Jarosław Augustyniak, cytowany w komunikacie. W ujęciu działalności kontynuowanej i zaniechanej, Idea Bank odnotował 47,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 86,44 mln zł zysku rok wcześniej. W raporcie podkreślono, że

Zysk netto Selvity spadł r/r do 2,72 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Selvita odnotowała 2,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za 2016 rok bez uwzględnienia

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

(licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy dalej. W projekcie przewidziano

Koszty zastępstwa procesowego - sprawdź księgowanie

przychodów w dacie ich poniesienia. Poniesione przez jednostkę koszty związane z windykacją należności, jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki , zalicza się - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

. 3,2%, głównie w wyniku zmniejszenia pozycji w bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w raporcie. W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 372,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 471,27 mln zł zysku rok wcześniej

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

jednym z mieszkań. Przesłuchaliśmy już świadków, materiały przekazaliśmy do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Szefowa jednostki nie chce potwierdzić, czy materiały trafią do Łodzi. - Nie mogę udzielić w tej sprawie żadnej informacji - powiedziała "Wyborczej" prokurator Jolanta Janikowska

Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniuPodatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podmiotami i stronami czynności cywilnoprawnych. Wskazać należy, że na gruncie ww. ustawy o

Faktura wydrukowana z systemu - czy stanowi dowód księgowy

to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 6. stwierdzenie sprawdzenia i

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

rachunkowości jednostki; 2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywania wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Zatem kontrole, o których mowa w art. 54

Bank Światowy będzie szkolił polskich biegłych rewidentów

podobnych reform na Bałkanach. *John Hegarty - szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej, jednostki Banku Światowego zajmującej się pomocą we wprowadzaniu w życie reform sprawozdawczości finansowej i rachunkowości

Główny księgowy może zostać członkiem komisji przetargowej

. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: - prowadzenia rachunkowości jednostki; - wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; - dokonywania wstępnej

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

zewnętrznej. Tyle że w wielkich korporacjach to nie jest takie proste. Prowadzenie ksiąg, rachunkowości wiąże się z koniecznością przekazywania bardzo wrażliwych danych. Wiele firm nie zdecyduje się na to ze względów bezpieczeństwa. Zatem w Polsce prowadzenie biznesu będzie dla nich znacznie kosztowniejsze

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. Jest pozew zbiorowy

poszkodowanych, biorących udział pozwie zbiorowym, skarb państwa działając poprzez jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej, funkcjonariuszy publicznych oraz inne osoby wykonujące władzę publiczną, umożliwił gdańskiej spółce prowadzenie bezprawnej działalności - tłumaczy mecenas. Jaka duża to

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

przeprowadzenie zarejestrowania spółki będzie postanowienie sądu rejestrowego. Spółka z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców w KRS uzyskuje osobowość prawną, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości spółki

Lech Wałęsa ratuje córkę. Zapłacił za nią grzywnę i nieźle "objechał"

ustawy o rachunkowości. Takich spraw na Pomorzu było w sumie kilka tysięcy. Wśród nich pojawiła się też spółka Cottonsushi i jej zarząd. Prokurator umarza postępowanie Przed rokiem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ powiadomił Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze". Co oznacza wprowadzenie rachunkowości? Upraszczając, chodzi o rejestrację przychodów i kosztów. Małe

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki podatkowe i księgowe

Odpowiedź: Wniesienie aportu do spółki kapitałowej wywołuje skutki zarówno w rachunkowości, w podatku dochodowym, jak i VAT. Jeżeli wkładem do spółki kapitałowej, w celu pokrycia udziału, ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

. 17) traktowany jako leasing operacyjny , ilustruje przykład. Przykład Jednostka otrzymała na podstawie umowy leasingowej środek trwały o wartości 10.000 zł, który amortyzuje się metodą liniową, przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy są następujące: Opłata wstępna 2.080

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

PKN Orlen boi się wrogiego przejęcia i chce zmienić statut

niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący

Prokuratorzy nie znają się na gospodarce

. Przecież nie przechodzą przez was faktury. Co ten prezes może na ten temat wiedzieć? Czy on te faktury płaci? Czy on je podpisuje? Oczywiście, że nie. Urząd Kontroli Skarbowej zrobił w firmie kontrolę. Odpowiedzialnym w jednostce organizacyjnej zgodnie z przepisami jest jej kierownik. Czytaj prezes. Kogo

Ile kosztuje edukacja?

. Lublin Kierunek ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Warszawa Kierunek Finanse i Rachunkowość na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Massachusets Institute of Technology MIT Prywatnie Państwowo

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

jak jednostek samorządowych przynoszą już negatywne efekty. Zadłużone państwo i zadłużone samorządy ograniczają inwestycje, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na prace budowlane. Dodatkowo na spadek poziomu inwestycji ma wpływ wyczerpywanie się funduszy unijnych, a poprawę być może

Drzemiący potencjał

standardy rachunkowości) do wyceny aktywów, zaś wszystkie banki spółdzielcze stosują zasady PSR (polskie standardy rachunkowości). Tak czy inaczej, saldo rezerw spółdzielców stanowiło 25 proc. wyniku działalności bankowej banków komercyjnych. W bankach spółdzielczych ten stosunek wyniósł 2,1 proc. W bankach

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

wyniku zmiany zasad rachunkowości w NBP z kasowej na memoriałową, wprowadzenie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przekazanie samorządom wpływów z tytułu opłat, kar i mandatów z powiatowych służb, inspekcji i straży; przesunięcie dochodów budżetu państwa w postaci 5% dochodów

Adam Szejnfeld: Przedsiębiorcom wolność i zaufanie

konkretne prawne zmiany. Jakie więc konkretne, dotyczące biurokracji przepisy, pierwsze pójdą pod nóż? - No, na przykład te, które właśnie leżą na moim biurku... A co na nim leży? - Propozycja nowelizacji ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorcy rozliczają się albo za pomocą pełnej księgowości, albo

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Polaków tworzących OFE do kont zarządzanych przez ZUS jest sztuczką księgową pozwalającą MF odsunąć to zagrożenie o parę lat w przyszłość. Sztuczka ta jest możliwa dzięki temu, że środki przepływające przez konta Polaków zarządzane przez PTE podlegają rachunkowości memoriałowej, czyli brane są pod uwagę

Jak zaksięgować fakturę krygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów za poprzedni rok obrotowy?

- Ma Rozrachunki z tytułu VAT - Korekty VAT należnego - Ma Przychody ze sprzedaży towarów. Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 25 stycznia 2010 r. Czytaj więcej w www.portalfk.pl

Umowa cesji - jak zaksięgować?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc