publikuje sprawozdania

Piotr Skwirowski

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Tajemnice wokół 1 proc. podatku

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania pieniędzy z 1 proc. podatków nie publikują swoich sprawozdań finansowych albo trudno się z nich dowiedzieć, na co poszły pieniądze.

Nie jest źle ze sprawozdaniami organizacji pożytku publicznego

Nie jest prawdą teza autorów raportu Grant Thornton opisanego w tekście ?Tajemnice wokół 1 proc. podatku? Piotra Skwirowskiego, że organizacje pożytku publicznego nie publikują swoich sprawozdań finansowych.

UKNF proponuje przesunięcie publikacji raportów finansowych za 2019 o 2 miesiące

: * sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.; * publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący

Prezes i członek zarządu Stalproduktu powołani na nową kadencję (aktual.)

Publikujemy ponownie dzisiejszą depeszę - z właściwym brzmieniem nazwy spółki w tytule (treść depeszy pozostaje bez zmian) Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalproduktu powołała prezesa Piotra Janeczka oraz członka zarządu Łukasza Mentla na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały: - brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za

Libet miał wstępnie ok. 112 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

niniejszy raport nie stanowi jakiejkolwiek prognozy wyników (nie zmienia dotychczasowej polityki spółki o niepublikowaniu prognoz wyników, nie ma charakteru informacji cyklicznej, jak również spółka nie podjęła żadnej decyzji w sprawie systematycznego publikowania określonych, wybranych danych finansowych

Cherrypick Games złożył wniosek do KNF o zawieszenie procedowania prospektu

. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, co spowodowało

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ofercie publicznej dot. m.in. prospektów

finansów, podał CIR. "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie. Zaproponowano m.in.: rozwiązania ułatwiające spółkom, których

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych w I kw. 2019 r.

, przede wszystkim szpitali), - obowiązek (dla dużych firm ) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni, zarazem resort finansów będzie zobowiązany do publikowania tych informacji (to rozwiązanie

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 18% r/r do ok. 17 mln zł w VII

związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie

Redan: Przychody Top Secret spadły o 31% r/r do ok. 16 mln zł w czerwcu

w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów, podkreślono. W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji

Strata netto Biotonu wyniosła 522,86 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

zysków i strat publikowanym przez spółkę w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. jest na poziomie, odpowiednio 555 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz 621 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym (uwzględniając saldo niegotówkowych różnic kursowych)" - czytamy w piśmie zarządu. Strata operacyjna

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

przyjęli sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej banku, a także sprawozdania finansowe i ostatecznie skwitowali działania wszystkich członków rady nadzorczej oraz wszystkich członków zarządu, co do których były zgłoszone wnioski o udzielenie absolutorium za 2018 r., także osobom objętym

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok obrotowy 2019, publikowanym 26 czerwca 2020 roku, podsumowano. Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych , a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

zobowiązany do publikowania tych informacji (to rozwiązanie wzorowane jest na regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii), pierwsze sprawozdanie będzie składane w roku 2021 (za rok 2020), - ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga obowiązuje w przypadku VAT) - zapisana w projekcie w odpowiedzi na

Monnari: Aktualizacja wyceny nieruchomości zwiększy zysk za 2017 o ok. 6 mln zł

dzień bilansowy ostatnio publikowanego sprawozdania finansowego - 30 września 2017 r. - wynosiła około 37,5 mln zł, dodano. "Na podstawie operatów szacunkowych, obecna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 50,7 mln zł. Powyższa wartości wynika m.in. z otrzymania kilkunastu pozwoleń na budowę

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa. W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z

Nowela o nadzorze nad rynkiem finansowym ponownie przesłana do KFP

, aby Sejm ponownie przesłał projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedłożenia sprawozdania" - powiedziała wicemarszałek Beata Mazurek podczas posiedzenia Sejmu.  Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział podczas debaty m.in., że resort jest otwarty na ewentualne zmiany w

Akcjonariusze Infoscan zdecydują zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect

komunikacie. Przenosiny z NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 11% r/r do ok. 22 mln zł w X

Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji, dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 roku grupy kapitałowej Redan będą

FPP, CALPE zalecają ustalenie szczegółowych zasad okresowych przeglądów prawa

opracowywania planowanej interwencji publicznej, w szczególności projektu aktu prawnego, ramy dokonywania przeglądów obowiązującego prawa powinny być szczegółowo opracowane w formie wzorcowej dokumentacji. Sprawozdania z realizacji programów powinny być obligatoryjnie publikowane, aby ministrowie należycie

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach

Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret wzrosły o 2% r/r do ok. 17 mln zł w IX

marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec września 2019 wyniosła 34,8 tys. m2, tj. była o 4% niższa niż w tym samym momencie 2018 r. "W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z

Redan: Przychody Top Secret spadły o 48% r/r do ok. 9 mln zł w maju

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów

Akcjonariusze Infoscan zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect (aktual.)

NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Władze Infoscanu przewidują

Czystka stacji benzynowych. Ubyło parę tysięcy koncesji paliwowych?

koncesji? Przejrzystość na rynku paliwowym mają zapewnić wykazy, publikowane na stronie internetowej URE. W ostatnim dniu stycznia z tych wykazów można było się dowiedzieć, że koncesje na obrót paliwami mają 7764 przedsiębiorstwa. Jednocześnie według wykazów URE do ostatniego dnia stycznia do Urzędu

Redan: Przychody Top Secret spadły o 82% r/r do ok. 3 mln zł w IV

zmniejszeniu uległa także sieć outletowa" - czytamy dalej. W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej

Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

półroczu Best dokonał także zmiany w zakresie informowania o bieżących wynikach operacyjnych i tak, jak dotychczas podaje informacje o poziomie spłat i nowych inwestycjach, jednak zaprzestaje publikowania informacji o wycenie posiadanych portfeli wierzytelności. "Zauważyliśmy, że precyzyjne i

Rząd zajmie się aktualizacją programu energetyki jądrowej

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Energii aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych publikowanego na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "W

Apator miał szacunkowo 56,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

netto w stosunku do publikowanej prognozy ma przede wszystkim podjęta decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości ok. 3 mln zł), który w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r. zostanie wykazany jako aktywa

Akcjonariusze Seleny FM zdecydują 27 maja o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy. 2. Konsekwentnie, w 2018 roku, na WZA zamykającym rok 2017 zatwierdzono wypłatę dywidendy również w kwocie 6 850 200 zł to jest 30 groszy na jedną akcję. 3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi a co za tym idzie

Rząd nie ma danych o akcyzie. Zawiodła informatyka

paliw silnikowych, dostaliśmy dane tylko za 11 pierwszych miesięcy 2015 r. Resort finansów poinformował nas, że dane o wpływach z podatku akcyzowego za cały zeszły rok będą dostępne później, bo płatnicy tego podatku mogą skorygować swoje sprawozdania do końca kwietnia. Ponownie o te dane poprosiliśmy

"Rz": Bilansu trzeba będzie szukać w rejestrze

publikować swoje sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który dziś jest urzędowym dziennikiem przeznaczonym na ogłoszenia i obwieszczenia spółek. Więcej w "Rzeczpospolitej". ZOBACZ TAKŻE: Serwiskrs.wyborcza.biz z unikalnymi grafami powiązań

Zysk netto Larq wyniósł 25,3 mln zł w 2016 r.

wzrostu wartości naszych aktywów i wypracowywania satysfakcjonujących zwrotów dla naszych akcjonariuszy. Ponieważ publikowane wyniki roczne za rok 2016 nie są porównywalne do tych, publikowanych za trzy kwartały 2016 i za rok 2015, warto spojrzeć na nie przez pryzmat wyników naszych głównych spółek

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

, a ile po upływie 60 dni, zarazem resort finansów będzie zobowiązany do publikowania tych informacji (to rozwiązanie wzorowane jest na regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii), pierwsze sprawozdanie będzie składane w roku 2021 (za rok 2020), - ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga

Zysk netto Apatora spadł r/r do 10,02 mln zł w IV kw. 2017 r.

prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów" - czytamy w raporcie. Wpływ na obniżenie szacowanego zysku netto w stosunku do publikowanej prognozy miała przede wszystkim decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

w tym tygodniu inwestorzy poznają sprawozdania finansowe notowanych za oceanem banków. Swoje wyniki podał już Citigroup i można je uznać za umiarkowanie dobre. Teraz dowiemy się więcej na temat kondycji Goldmas Sachs, JPMorgan czy Morgan Stanley. W Europie tymczasem trwa saga Brexitu. Unijni

Po wystąpieniu szefa FEDu rynki akcji w górę, na walutach zmiany są niewielkie

ten indeks są jeszcze wyżej. Wzrosty na rynkach akcji były kontynuowane w Azji. Na rynku walutowym dolar się osłabił, ale nie są to znaczne zmiany. Jest to spowodowane tym, że jednocześnie ECB opublikowało sprawozdanie z czerwcowego spotkania decydentów banku, gdzie większość ekonomistów oczekuje

PiS wzmacnia "społeczną kontrolę nad firmami". Ujawnią, ile płacą podatków i jakie mają przychody

płacą CIT. Zniesienie tajemnicy skarbowej ma objąć też podatników mających status podatkowej grupy kapitałowej bez względu na wysokości przychodów. Przychody i podatek Zeznania podatkowe publikować ma minister finansów. Wśród nich znajdą się m.in. nazwa firmy, jej przychody, koszty uzyskania przychodów

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

. Publikowane będą także dane identyfikujące podatnika, tj. nazwa i identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który te informacje są publikowane. Podana do publicznej wiadomości będzie mogła być także efektywna stopa podatkowa obliczona jako procentowy udział kwoty podatku należnego w

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 większych i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

Natłok wydarzeń globalnych przesłonił dane z polskiej gospodarki na rynku FX

. Znajduje to odzwierciedlenie w niższych notowaniach PLN i zwyżkach kursu CHF. Tymczasem notowania USD ponownie spadają, po chwilowym umocnieniu dzisiaj w nocy, w reakcji na sprawozdanie z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Wyczekiwany wczoraj protokół z majowego posiedzenia FOMC nie

Kurs złotego jest uzależniony od coraz silniejszego z powodu Fed dolara

wczorajszego sprawozdania z posiedzenia Fed. Od początku tygodnia  dolar zyskał wobec euro 1,7%. Para EUR/USD notowana jest obecnie na poziomie 1,1010 - najniższym od drugiej połowy lipca. Kontrakt CFD na indeks dolara, reprezentujący jego siłę wobec sześciu najważniejszych światowych walut, znajduje

GK Immobile miała 2,21 mln zł zysku netto, 8,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

. Najem aktywów zaś, zanotował w tym okresie wzrost o pół miliona – do pułapu 2,6 mln zł" - czytamy także, Jedną z ważniejszych informacji podkreślanych w publikowanym sprawozdaniu, jest rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty trzeciej z rzędu dywidendy. Jeśli najbliższe walne zgromadzenie

BOŚ wykaże około 12,6 mln zł straty bilansowej za 2015 rok

zbadaniu sprawozdań finansowych przez audytora. Raport roczny BOŚ S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7 marca 2016 r., podano również.  "W związku z art. 142 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe zobowiązującym banki, w razie powstania straty bilansowej, do

VW przez spalinowy szwindel ma problemy z podsumowaniem roku

i zwoła WZA. Nieoficjalnie przedstawiciele koncernu z Wolfsburga mówią, że opóźnienie potrwa cztery do pięciu tygodni. Zgodnie z niemieckim prawem spółki giełdowe powinny publikować dane roczne nie później niż cztery miesiące po zakończeniu roku obrotowego, który w Volkswagenie pokrywa się z rokiem

Zwyżki na GPW mogą być krótkotrwałe, dla dalszego trendu ważne wyniki Apple'a

cyfrowych usług jest w odwrocie. Z tym większą uwagą inwestorzy będą śledzić publikowane dziś sprawozdanie Apple. Ponieważ firma nie wprowadziła ostatnio na rynek nowych produktów, analitycy skupią się na danych dotyczących sprzedaży flagowych produktów, takich jak iPhone X, modele iPhone 8, iPad, a także

Grzyb, mysz i odpadający tynk. Miała być zbiórka pieniędzy dla fundacji, był szybki powrót do domu

Administracji z nadanym numerem 2014/1834/OR. Zbiórki odbywają się regularnie od 2014 roku. Z najświeższego sprawozdania, obejmującego okres od 7 września 2019 roku do 6 marca 2020 roku, wynika, że w tym okresie fundacja zebrała środki na kwotę ponad 111 tys. zł. Koszty, jakie poniosła, oszacowała na 36 tys. zł

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności; - zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach

Zortrax o kontrakcie z Dellem: Nie mówiliśmy o zyskach z niezrealizowanej umowy

wszelkie podstawy ku temu, aby w dobrej wierze informować o planowanym kontrakcie we własnej komunikacji marketingowej oraz w publikowanych w tym okresie dokumentach emisyjnych". Zortrax nie mówi za to, co było przyczyną zerwania kontraktu, zasłaniając się klauzulą poufności. Zortrax: Inwestorzy byli

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Belgii i Austrii. Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

działaniach, czemu sprzyja fakt publikowania przez nie m.in. wieloletnich prognoz finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu. (ISBnews)

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

był tańszy niż opóźnianie płatności dostawcom. Wreszcie prezes UOKiK ma nakładać kary na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują swoją działalność kosztem kontrahentów (nazwy takich ukaranych firm będą publikowane na swego rodzaju czarnej liście). Co to

Inwestorzy na GPW czekają na wyniki kwartalne spółek

WBK) i paliwowego (Lotos). Ostatnie dni pokazały, że nawet sprzyjająca atmosfera na zachodnich parkietach nie jest w stanie powstrzymać odpływu kapitału z naszej rodzimej giełdy, gdy publikowane dane nie spełniają oczekiwań inwestorów. Szansą dla polskiej giełdy jest właśnie optymizm na głównych

Polenergia ma ok. 55 mln zł odpisów zw. z farmami wiatrowymi, odwołała prognozy

użytkowanie farmy wiatrowej), podano również. "Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy, pozostając, zgodnie z

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada m.in., że minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników CIT, podało Centrum

Czarna lista materiałów budowlanych. GUNB ujawnił pierwszego producenta

) udostępnia wyniki badań Szczegółowe sprawozdanie z badań można znaleźć na stronie internetowej GUNB, który - zgodnie z obowiązującą od stycznia tego roku nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych - ma obowiązek publikowania wyników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, łącznie z nazwami producentów. W tym

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

czerwca prezes spółki Mediatel P. Paluchowski publikuje raport Mediatela, spółki zależnej Hawe, w którym z wyceny 400-500 mln zł w większości pozycji są wpisane zera. Po czym koryguje te wartości kilkanaście godzin później. Dwa aż tak różne raporty finansowe za 2016 rok w ciągu kilkunastu godzin. Trudno

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

instytucjonalno-prawnym. Województwo jest przejrzyste w swoich działaniach, czemu sprzyja fakt publikowania przez nie m.in. wieloletnich prognoz finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu, podkreślono. (ISBnews)

Przegląd prasy

granicą --Puchalski z Santander BM: Spadki notowań spółek energetycznych w ostatnim miesiącu to po części pokłosie publikowanych wstępnych wyników, które w przypadku największych graczy okazywały się być poniżej oczekiwań Gazeta Wyborcza --Borowski z Credit Agricole: Potencjał dalszego spadku luki

Jest opinia Sądu Najwyższego. Ustawa Nowoczesnej bublem prawnym?

miały obowiązek publikowania sprawozdań finansowych. Jego zdaniem podawanie przez związki zawodowe do publicznej wiadomości - a więc także do wiadomości pracodawców, u których działają - jakimi środkami dysponują na działalność związkową czy też jaką kwotę zgromadziły w funduszu strajkowym, godziłoby w

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

odpowiedzialności za własne postępowanie na KNF, np. jako usprawiedliwienie się przed akcjonariuszami i kontrahentami", wynika z oświadczenia przesłanego ISBnews przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji spółka giełdowa ma prawny obowiązek publikować rzetelne sprawozdania finansowe i inne istotne

Bezkarne parabanki

Ochrony Konkurencji i Konsumentów dwa lata przygląda się reklamom Amber Gold. I nie niepokoi go, że z tymi "gwarantowanymi zyskami" może coś jednak jest nie tak. Obowiązek publikowania w sądzie sprawozdań finansowych? Amber Gold ich nie składał, bo "inni też nie składają". I co? I nic

Czerwona Torebka: Spadek kursu nie ma podstaw fundamentalnych

informacje bieżące przekazywane przez spółkę, jak i publikowane sprawozdania finansowe, podano także. "Działalność grupy Czerwona Torebka koncentruje się na handlu tradycyjnym (Dyskont Czerwona Torebka oraz Małpka Express) oraz segmencie e-commerce (Merlin.pl): od początku 2014 roku zostało otwartych

BAH chce rekomendować przeznaczanie ok. 80% zysku netto grupy na dywidendy

akcjonariuszy za 2017 r. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach, podano także. "Mając na uwadze czas niezbędny na przygotowanie i zbadanie sprawozdań finansowych, oraz chęć dokonania wypłat w pierwszym możliwym terminie, wypłata I raty dywidendy nastąpić może w maju 2018 r., zaś

ZPPMdB ujawnił wyniki kontroli wyrobów budowlanych

na nieuczciwych producentów zawiera również ustawa o wyrobach budowlanych. GUNB ma obowiązek publikowania wyników badań zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, łącznie z nazwami producentów. W tym drugim przypadku są oni obciążani kosztami badań. Ponadto muszą wycofać z rynku lub zniszczyć

Biznes kontra biurokracja. Tworzymy 56 razy więcej przepisów niż Szwecja

proc. badanych). Zdaniem ekspertów Grant Thornton mikrofirma (zatrudniająca mniej niż 10 osób) musi rocznie złożyć aż 130 różnego typu sprawozdań i deklaracji. Mała firma - zatrudniająca od 10 do 50 osób - takich deklaracji musi już złożyć 202 rocznie. Tradycyjnie przypomniano o zbyt skomplikowanych

Kurs złotego może dziś rosnąć po 'gołębim' Fed, pomimo ostrzeżenia Fitcha

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - Sprawozdanie z posiedzenia Fed zostało odczytane przez inwestorów niejednoznacznie i USD może się nadal umacniać. Dzisiejsze dane ekonomiczne z USA mogą pomóc rynkowi wyrobić sobie opinię o dalszych losach tamtejszej gospodarki. Mimo ostrzeżenia

Przegląd informacji ze spółek

publikowanie nowego indeksu - WIG.Games, skupiającego producentów gier oraz indeksów makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce, podała Giełda.  Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

opanować podwyższoną inflację. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3'19 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4'19 wyniosła ok. 2,9%r/r, gdzie

Rachunek za użytkowanie wieczyste poszedł w górę? Odwołaj się

można znaleźć w internecie, publikują je na swoich stronach niektóre spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Problem w tym, że czasu na złożenie odwołania do SKO jest bardzo mało, bo zaledwie 30 dni od daty otrzymania podwyżki. Niewykluczone, że ich doręczanie w grudniu ma znaczenie psychologiczne &ndash

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

, uznając za wystarczający nadzór nad działalnością przedsiębiorstw wynikający z uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników, analizy sprawozdań zarządu z działalności przedsiębiorstwa i informacji z posiedzeń rady nadzorczej przedsiębiorstwa, a także z weryfikacji projektów wieloletnich planów i wniosków o

Konsekwencja zmian w OFE: nacjonalizacja spółek giełdowych

. Jak wynika z wyliczeń Analiz Online, na koniec 2015 roku (OFE publikują takie sprawozdania raz na rok) fundusze emerytalne miały łącznie ponad 25-proc. udział w kapitale 70 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. - Każda inicjatywa, w której środki zgromadzone w OFE będą w przyszłości zarządzane

Grupa k2 oczekuje poprawy r/r w 2015, pokaże kierunki rozwoju pod koniec XI

, że pod koniec listopada zaprezentujemy inwestorom dotychczasowe dokonania w ostatnich trzech kwartałach, perspektywy na koniec roku i kierunek w którym chcemy zmierzać w ciągu najbliższych trzech lat. Zbiegnie się to ze zmianą raportowania przez nas przychodów począwszy od najbliższego sprawozdania

Alma ma kłopoty. Co się dzieje ze znanymi delikatesami?

bezradnie kręci głową. W sklepie snuje się 5 klientów. W pobliskim tanim Simply w tym samym czasie spory ruch. Godzina później, sklep internetowy Almy. Chcę zamówić 2-litrową Colę. Brak towaru. Pepsi? Też nie ma. Wieczorem Alma publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze: w porównaniu rok do roku

Na co Polacy wydają pieniądze z 500 plus?

) można osiągnąć nie przez rozdawanie pieniędzy (blisko 22 mld zł rocznie), a finansując np. w system powszechnie dostępnych i bezpłatnych żłobków i przedszkoli. W innym wypadku pieniądze będę przejadane, a w niektórych rodzinach wręcz przepijane - ostrzegają. Co chwilę różne instytucje publikują badania

Mniej papierologii dla firm

lekarskiego zarówno przez lekarza, jak i pracodawcę. Informację miałby przesyłać pracodawca w formie elektronicznej, w sytuacji kiedy jego pracownik skorzysta ze zwolnienia. Projekt zawiera także propozycję likwidacji obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w "Monitorze Polskim B". Jedna

Przegląd informacji ze spółek

przesłanego ISBnews przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji spółka giełdowa ma prawny obowiązek publikować rzetelne sprawozdania finansowe i inne istotne informacje, żeby inwestorzy i analitycy mogli prawidłowo ocenić jej sytuację finansową, perspektywy i ryzyko. Analitycy Domu Maklerskiego

UOKiK nałożył karę na serwis internetowy Pobieraczek.pl

zasięgu osób dysponującym ograniczonym budżetem" - czytamy na jej stronie internetowej. To spółka cywilna, więc nie publikuje swoich sprawozdań finansowych. Jednak nałożona przez UOKiK kara nie może przekraczać 10 proc. rocznych przychodów przedsiębiorstwa, co oznacza, że obroty Eller Service

Amber Gold obnażył słabość państwa

jest zabezpieczona złotem''. Po poniedziałkowej konferencji prezesa Marcina Plichty nie zyskał on w moich oczach na wiarygodności. Dziwne były jego tłumaczenia o tym, że firma nie składa od 2010 r. sprawozdań finansowych, bo ''czeka na audyt'', a poza tym ''80 proc. firm ich nie składa''. Gdy szef

Jak się nie dać wykiwać agentom OFE

akwizycji są znacznie wyższe, bo większość funduszy zamiast księgować je jednorazowo, rozkłada je w czasie. W ostatnich latach wydały na akwizytorów o ponad 600 mln zł więcej, niż pokazały w oficjalnych sprawozdaniach. Za nowego klienta, który dopiero rozpoczyna pracę, OFE płacą jeszcze akwizytorom niedużo

Gigantyczna kradzież ropy? Absurdalne zarzuty dla Chodorkowskiego

po 13,5 roku więzienia. W sentencję wyroku Daniłkin wplótł stwierdzenie, które wywołało głośny śmiech oskarżonych. Sędzia uznał, że Jukos prowadził podwójną buchalterię i aby to ukryć, sprawozdania publikował tylko po angielsku, chociaż większość jego akcjonariuszy była obywatelami Rosji - powiedział

Testy leków mniej tajne

NFZ. Choć firmy dostarczały szpitalom drogie leki i sprzęt za darmo, te nie pokazywały tego w sprawozdaniach. NFZ płacił za chorych tak, jakby to szpital sam wszystko dla nich kupił. Dyrektorzy szpitali tłumaczyli potem, że system rozliczeń z NFZ praktycznie uniemożliwiał wykazanie darmowego leku czy

Kulisy fiaska galerii Solaris Center za 300 mln zł

urzędnicze. W tym czasie szukali kapitału na swoje zamierzenia. Trafili na dwie spółki z branży nieruchomości, notowane na warszawskiej giełdzie: Alterco i Reinhold. Z publikowanych przez obie w 2010 i 2011 r. komunikatów giełdowych wyłania się następujący obraz współpracy: IGI i Alterco postanowiły razem

Podaruj swój podatek

publicznego mają obowiązek publikowania sprawozdań finansowych. Można je znaleźć np. na ich stronach internetowych, do których odsyłacze są m.in. w bazie organizacji pożytku publicznego. W sprawozdaniach są informacje o tym, ile pieniędzy poszczególne organizacje dostały w ramach 1 proc. w poprzednich latach

1 proc. w kilku krokach

pieniędzy. Możesz się też próbować dowiedzieć, jak dana organizacja wykorzystała pieniądze z 1 proc., które dostała w zeszłym roku. W tym celu warto zajrzeć na rządową stronę www.pozytek.gov.pl. Organizacje pożytku publicznego publikują tu swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne. To także może być

A jak sobie radzi Twój fundusz emerytalny?

przedstawiciele obiecują poprawę. Stabilność formy To drugie kryterium brane przez nas pod uwagę. Chodzi o średnią pozycję zajmowaną w copółrocznych rankingach publikowanych przez regulatora rynku - Komisję Nadzoru Finansowego. Urząd ocenia trzyletnie osiągnięcia inwestycyjne funduszy. Dotychczas takich raportów

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

dostępu do rynku zamówień publicznych. Zamawiający pragnący zapewnić sobie rzeczywistą konkurencję, będzie publikować swoje ogłoszenia o procedurach realizowanych na podstawie art. 5a ustawy Pzp zapewne także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co dodatkowo może

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

podstawie dek. VAT-7? jw. Nie mam zatwierdzonego jeszcze sprawozdania finansowego za 2019. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku przychód należy określić na podstawie innych

W 2,5 miesiąca poskarżyliśmy się ubezpieczycielom prawie 50 tys. razy

piśmie, jak i mailowo czy nawet ustnie. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego udostępnionych "Wyborczej", w 2014 r. klienci zgłosili do towarzystw ubezpieczeniowych 73 810 skarg. Takie dane ubezpieczyciele podają w sprawozdaniach rocznych składanych do KNF. Nadzór finansowy informuje