publikacji ogłoszeń

Kancelaria Zamówień Publicznych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie.

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Pytanie: W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz po wysłaniu ogłoszenia do TED , 48 godz. po wysłaniu do publikacji, czy po

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Pytanie: Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym  jesteśmy zobligowani do umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno? Odpowiedź: W tym przypadku publikacji dokonuje zamawiający , który

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne . Gdzie należy je zamieścić?  Ustawa Pzp w poprzednim brzmieniu nakazywała publikację na własnej stronie WWW zamawiającego. Obecnie stanowi, iż na stronie internetowej. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych . Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED? Odpowiedź: Przepisy w tym zakresie są niestety niespójne. Doradzam jednak w tym przypadku publikację ogłoszenia. Z art. 95 ust. i 2 ustawy Pzp wynika

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej. Co należy rozumieć przez

Nowe rozporządzenie ws. publikacji ogłoszeń

Urząd Zamówień Publicznych informuje o nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 Nowe rozporządzenie zostało

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

zawarciu umowy. Nie można jednak automatycznie stawiać zamawiającemu zarzutu naruszenia ustawy Pzp, jeśli ogłoszenie takie zamieści dopiero po zawarciu wszystkich umów objętych jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek publikacji ogłoszenia Ustawa Pzp przewiduje, że w

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8

MSP zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń w prasie

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń resortu i spółek z udziałem Skarbu Państwa w ogólnopolskiej prasie, podało MSP. Zmiana ma przynieś oszczędności rzędu 6-8 mln zł rocznie. Zgodnie z propozycjami zmian przepisów

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia służy generalnie celom statystycznym i jest czynnością zamawiającego już poza procedurą zamówienia publicznego Oficjalne publikatory Zgodnie

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin jest liczony od dnia przekazania ogłoszenia czy jego przesłania do publikacji? Przykładowo zamawiający

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Pytanie: W postępowaniu powyżej kwoty 221.000 euro jeden z wykonawców zadał pytanie o wydzielenie pozycji do nowego pakietu/części. Wyraziliśmy zgodę i w związku z tym sprostowaliśmy ogłoszenie o zamówieniu. Otrzymaliśmy odmowę publikacji w Dz.Urz. UE, z uzasadnieniem, że nie można dodawać

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

ogłoszenia do Dz.Urz. UE czy też robi to w odwrotnej kolejności? Publikacja zmiany ogłoszenia może potrwać nawet do 5 dni od jej przesłania. Co w przypadku omyłkowego opublikowania zmiany fakultatywnego ogłoszenia w BZP przed ogłoszeniem w Dz.Urz. UE? Czy zamawiający, dokonując jeszcze raz zmiany terminu

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Przetargi powyżej kwoty 14.000 euro Zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach. Przetargów o wartości wyższej niż 14.000 euro należy szukać: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, - na stronie internetowej ogłaszającego przetarg, - na stronie internetowej Biuletynu

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Miejscem

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Prawo zamówień publicznych umożliwiają publikację ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej. Ze względu na wymogi dotyczące jawności i zapewnienia konkurencji (poprzez wykazanie aktywnego poszukiwania potencjalnych uczestników lub wykonawców) statystycznie istotną grupę ogłoszeń stanowią publikacje

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zasadę jawności postępowania, nie ma przeszkód prawnych aby ogłoszenia, które nie podlegają obowiązkowej publikacji w Biuletynie ZP zostały w nim opublikowane. Taka możliwość jest wskazana w art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, stosownie do treści zawartego pomiędzy zamawiającymi porozumienia. Jeżeli zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, to powinni dokonać wszystkich stosownych ustaleń przed publikacją ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy, nie ulega zmianie. Natomiast zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

uwzględnione. Brak ofert na około 6% wymaganych produktów. Czy ogłaszając ponowne postępowanie w celu uzyskania propozycji na brakujące pozycje z pierwszego postępowania zobowiązani jesteśmy ponownie umieścić ogłoszenie w biuletynie UE. Orientacyjna wartość drugiego postępowanie powinna być poniżej progu

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

dokonanych zmianach, a nie treść zmienionego ogłoszenia.  Czynność ta powinna zostać podjęta niezwłocznie po przekazaniu zmiany Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Taka wykładnia wynika wprost z literalnej treści art. 12a ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Odpowiedź Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO , które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz , a tym samym uprawniają do

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

mieszkalnym 8% zaś na gospodarczym lub gruncie 23%). W trakcie realizacji umowy zawarto aneks w związku ze zmianą lokalizacji montażu. Czy zamawiający ma obowiązek publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 144 ust. 1c czy jest to jego uprawienie, ponieważ dokonał zmiany zgodnie z art. 144

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z a

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

; muszę przedłużyć termin składania ofert, mimo że od przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do pierwotnego terminu składania ofert pozostało więcej niż 15 dni (dokładnie 26 dni)? Odpowiedź: Moim zdaniem w opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się posiedzenie FOMC, a także wstępne publikacje danych dotyczących PKB w II kw. w USA i strefie euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Na bieżący tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony) Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego

UKNF proponuje przesunięcie publikacji raportów finansowych za 2019 o 2 miesiące

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Ogłoszony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zawiera zmiany pozwalające spółkom publicznym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) i firmom

BOŚ Bank: Dane PKB w III kw. i umowa USA-Chiny w centrum uwagi w przyszłym tyg.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - W przyszłym tygodniu uwagę inwestorów na rynku krajowym przykuje publikacja wstępnego PKB za III kw., ponadto dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz informacje nt. negocjacji dotyczących umowy handlowej USA - Chiny, wskazują ekonomiści

Uwikłać sądy w cenzurowanie mediów. "Dobra zmiana" próbuje torpedować wolne media procesami

przypadek celowego mnożenia spraw sądowych za jeden artykuł. W 2018 roku nasz dziennikarz opisał stworzony w Ministerstwie Sprawiedliwości rejestr pedofilów i ujawnianych w nim przypadków przestępstw seksualnych także z udziałem księży. Autor publikacji sformułował opinię, że rejestr jest tak skonstruowany

GDDKiA: Przetargi na autostradę A2 Mińsk M.-Siedlce ruszą w najbliższych dniach

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Przetargi na budowę 37-kilometrowego odcinka autostrady A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce ruszą w najbliższych dniach, wynika z komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Na razie dyrekcja skierowała do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Nowością jest możliwość skrócenia 35 dniowego terminu składania ofert do 15 dni w następujących przypadkach: 1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie

MZN Property miało 1,73 mln zł zysku netto, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

obszarach działalności Grupy. W obszarze nieruchomości ważnym dla Grupy wydarzeniem było nawiązanie współpracy z wiodąca platformą e-commerce w Polsce: serwisem Allegro. Na mocy zawartej umowy, na jego łamach została rozpoczęta publikacja ogłoszeń nieruchomościowych gromadzonych w bazie Morizon.pl. Dzięki

Rząd chce, by przy przetargach używać transmisji w czasie rzeczywistym

, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego. Planowane jest też rozszerzenie obowiązku informacyjnego organów i wprowadzenie wymogu publikacji ogłoszenia o przetargu oraz informacji o sposobie rozpatrzenia skargi w Biuletynie Informacji Publicznej

Australia przyjęła nowe prawo. Google i Facebook będą płacić za udostępniane treści

przynosi wyniki zgodne z zamierzeniami polityki rządu”. Jak Facebook odblokował Australię Po burzy, jaka przetoczyła się przez media na całym świecie, we wtorek Facebook ogłosił, że przywróci dostęp do treści swoim użytkownikom w Australii . To dlatego, że australijski rząd zgodził się na poprawki

GDDKiA: Przetarg na pierwszy podlaski odcinek S19 przed końcem lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód wraz z węzłem, podała GDDKiA. To

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na I etap przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Gdyni jest w trakcie uzyskiwania kolejnych pozwoleń dla inwestycji. Przetarg, pomimo iż ogłoszony wcześniej, otwarty zostanie dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń. Projekt planujemy ogłosić w 3 przetargach: pierwszy, który zgłoszono do publikacji 31.12.2017 r

PSE nałożyły na Elektrobudowę 20,2 mln zł kar umownych

umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosiło ok. 68%. Spółka przeanalizuje zasadność działań

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

FFiL Śnieżka przedłużyła ograniczenie części produkcji w ukraińskiej spółce

marca do 3 kwietnia 2020 r. i szacowała, że poziom produkcji w tym okresie spadnie do ok. 50% dotychczasowego poziomu. "Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację na ukraińskim rynku. Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd Śnieżki nie jest w stanie oszacować skutków

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

, podała Elektrobudowa. "Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę ok. 13,2 mln zł jest związana z realizacją przez spółkę kontraktu pn: 'Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą', za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł. Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dokumentację przetargową na 16-kilometrowy odcinek przyszłej A18, podała Dyrekcja. Wraz z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu na platformie

Bank Pekao nie ma jeszcze rekomendacji ws. dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2019, podał bank. "Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zarząd Banku Pekao S.A. nie podjął decyzji w sprawie

Grupa ZUE ma portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy ZUE posiadają obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł, podała spółka "Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł. ZUE

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. 5

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

;. Musimy teraz pilnie udzielić zamówienia . Czy wolno nam zastosować negocjacje bez ogłoszenia? Czy elektronizacja dotyczy również tego trybu? Czy jeżeli wykonawca w naszym przypadku odstąpił od podpisania umowy, to np. przeprowadzając negocjacje bez ogłoszenia, możemy podpisać umowę na 3 lata, jak

Orlen przejmuje Polska Press. Medialny koncern PiS

"Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press" – ogłosił w poniedziałek po południu na Twitter Daniel Obajtek, prezes Orlenu, największego polskiego koncernu paliwowego.  Obajtek dodał, że dzięki transakcji Orlen zyska dostęp do 17,4 mln użytkowników portali należących do wydawnictwa

GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w dzienniku urzędowym UE ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn o długości 33 km. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni

Konfederacja Lewiatan powołała Radę ds. Zielonej Transformacji

Witucki. Rok 2020 ma być kluczowy dla uzgodnienia wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Już w marcu br. ogłoszone zostały przez Komisję Europejską ważne projekty regulacji tj. nowe prawo klimatyczne, ale również strategia przemysłowa UE oraz Plan Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu

BOŚ Bank: Sytuacja w handlu międzynar. i polityczna w Niemczech w centrum uwagi

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - W tym tygodniu w centrum uwagi pozostanie rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym oraz sytuacji politycznej w Niemczech. Ważnie dla inwestorów będą również publikacje danych z USA, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Tym samym rozwój

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto w 2022

stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2020-2022. W związku z zatwierdzeniem strategii przez radę nadzorczą, bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania

Forte spodziewa się znaczącego pogorszenia wyników, szczególnie w II kw. 2020

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 będzie miało istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Forte, ze szczególnym uwzględnieniem II kwartału 2020 r., podała spółka "Skutki ogłoszonej przez Światową Organizację

PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19

rozpatrzono, z czego tylko 5% negatywnie. W programie dedykowanym średnim przedsiębiorstwom wnioski o dofinansowanie złożyło 6 391 firm - co oznacza, że aż 42% przedsiębiorstw zaliczanych do firm średniej wielkości zwróciło się o pomoc unijną do PARP (zgodnie z publikacją PARP "Raport o stanie sektora

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Newag spodziewa się, że w tym roku na polskim rynku ogłoszone zostaną przetargi m.in. na dostawy ok. 80 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i ok. 10 spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT), podała spółka. Ponadto Newag oczekuje m.in. postępowań na modernizacje

No Fluff Jobs: Najbardziej poszukiwani są specjaliści od aplikacji mobilnych

zacząć pracę z domu i nie będą potrzebowali większej pomocy zespołu" - podsumowano w materiale. No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy. (ISBnews)  

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem oraz jego strony internetowej jako miejsca publikacji

BOŚ Bank: Rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym pozostaje w centrum uwagi

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - W tym tygodniu w centrum uwagi pozostanie rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym. Ważnie dla inwestorów będą publikacje wstępnego czerwcowego odczytu indeksu HICP w strefie euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Generalnie jednak z

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

zamówienia/części (bez VAT) łączną wartość wszystkich umów wynikającą z oferty ? Przetargi z całego kraju Odpowiedź: Jeżeli zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, tj. nie podzielił zamówienia na części, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podlegającym publikacji w Dzienniku

Autorzy ustawy dot. jawności płac w NBP: Projekt nie narusza autonomii banku

kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja" - napisano w projekcie ustawy. Według projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na ważny interes państwa. "Projekt zwiększa przejrzystość życia publicznego, wywołuje więc

Złoty mocniejszy, korzysta z poprawy nastrojów na rynkach finansowych

na rynkach finansowych (np. po publikacji popołudniowych danych makroekonomicznych z USA), ale potencjał dla tego ruchu jest już mocno ograniczony. Każde pogorszenie nastrojów natomiast dość szybko zredukuje do zera poranne umocnienie złotego. Wydarzeniem środy na krajowym rynku walutowym jest

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1)      na 6 dni przed upływem terminu składania ofert , 2)      na 4 dni przed upływem terminu składania ofert − w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

części nr 6? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Jeżeli nie, to czy zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji „udzielenie zamówienia” ma pominąć daną część postępowania i nie wykazywać jej w ogłoszeniu? Czy jest techniczna możliwość przebrnięcia przez formularz ogłoszenia

BOŚ Bank: Posiedzenia EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która może ogłosić pakiet działań luzowania polityki monetarnej, a także posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) pozostaną w centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu, uważają ekonomiści Banku Ochrony

BM Reflex: Na stacjach paliw ceny powinny się stabilizować

rynkowy BM Reflex: Ceny paliw na stacjach wracają do poziomów, jakie notowaliśmy w marcu już po ogłoszeniu pandemii. Na rynku hurtowym ceny pozostają stabilne, co ogranicza skalę podwyżek na stacjach. Aktualny poziom cen paliw na stacjach na dzień 20-08-2020 r.: benzyna bezołowiowa 95 - 4,46 zł/l

Triumf PiS. Polska zwyciężyła przed TSUE w sprawie podatku handlowego. Jest legalny

Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości wydano we wtorek o 9.30. Zgodnie z nim polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od publikacji reklam (organy prasowe, media audiowizualne, podmioty zajmujące się publikacją ogłoszeń) nie naruszają prawa Unii w dziedzinie

Projprzem miał 1,58 mln zł zysku netto, 4,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

w początkowej fazie i realizowane jedynie w dwóch oddziałach (oddział Wrocław był w organizacji). Spadek przychodów odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych (1,2 mln zł tj. 4%). Produkt ten skierowany jest głównie na rynki eksportowe - ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii spowodował

Co czeka rynki surowcowe na przełomie lat 2019 i 2020?

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Obecny czas jest okresem podsumowań całego 2019 roku na rynkach surowcowych oraz publikacji prognoz na 2020 rok. Nie ulega wątpliwości, że kończący się rok 2019 na globalnych rynkach finansowych, w tym również na rynkach surowcowych, był okresem

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny

Sprzedaż pod kreską. Handlowcy liczą straty, a zaraz nowy lockdown

Przed publikacją danych o lutowej sprzedaży detalicznej eksperci wskazywali, że najprawdopodobniej zaliczy ona spadek. Średnia ich prognoz zakładała ok. 2,5 proc. na minusie (liczony w cenach stałych). Tymczasem spadek był jeszcze większy. Według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż zaliczyła w

NCBR rozpoczęło nabór w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R

-tureckim będzie otwarty od 17 stycznia do 18 marca 2020 r. "Partnerstwo NCBR i TÜBTAK ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W latach 2014-2018 ogłoszono trzy konkursy na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Wszystkie konkursy cieszyły się

Obawy o niemiecką gospodarkę ciążą indeksowi WIG20

indeksowi WIG20 ciąży perspektywa możliwych strat polskich banków w przededniu orzeczenia TSUE ws. kredytów frankowych. Wycenom akcji może pomóc właśnie ogłoszona zapowiedź kolejnej tury negocjacji handlowych między Chinami i USA, która ma nastąpić za dwa tygodnie. Ostatnie dni nie są dla warszawskiej

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

wolnej ręki. Natomiast ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne. Ustawa Prawo zamówień publicznych w każdym przypadku, niezależnie od trybu postępowania, przewiduje obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie

Rainbow Tours widzi możliwość utrzymania zyskowności w 2020 r.

ograniczeniem w ruchu lotniczym na dzień publikacji niniejszego raportu spółka odwołała realizację imprez turystycznych do dnia 28 marca 2020 roku włącznie) i odnotowuje zainteresowanie zakupem (chociaż też w ograniczonym zakresie) imprez turystycznych dla wylotów w miesiącach czerwiec-wrzesień sezonu "

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

. 31,13 mln zł. Wskazana kwota obniży również skonsolidowany wynik netto. "Emitent informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 3 439 189 akcji KB DOM, która to liczba stanowi 34,65% udziału w kapitale zakładowym. Emitent podjął decyzję o dokonaniu

Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

netto na rzecz Cedrobu. Sąd wezwał również wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, na

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji. "W ramach planowanej transakcji emitent zamierza: 1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Na rynku walutowym panuje zwiększona zmienność, która ciąży złotemu

mogą zostać ogłoszone przez rząd chiński plany odwetowe względem USA za wprowadzenie kolejnych sankcji, w tym praktyczne wykluczenie z rynku największego chińskiego producenta telefonów komórkowych, firmy Huawei. Jednym z narzędzi, które Państwo Środka może wdrożyć, jest ograniczenie eksportu do

GDDKiA: Ogłosimy przetargi na 226 km dróg ekspresowych do końca br.

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) od początku września ogłosiła przetargi na realizację ok. 113 km autostrad i dróg ekspresowych, a do końca roku w przetargu znajdzie się kolejne 226 km dróg ekspresowych oraz ok. 20 km dróg klasy GP, podała

Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony

; - powiedział prezes Hollywood Adam Konieczkowski, cytowany w komunikacie. Grupa Hollywood jest jedynym podmiotem z branży pralni przemysłowych i wynajmu tekstyliów w Polsce, który jest spółką publiczną i w związku z tym jest zobligowany do publikacji szczegółowych informacji o swojej działalności, w tym

Ile zarobił "Cyberpunk 2077"? Szacunki mówią o miliardach, ale są kolejne rysy na wizerunku

szacunki SuperDaty? Kiedy poda nowe, oficjalne dane? "Na ten moment nie mamy w planach publikacji kolejnych danych dotyczących sprzedaży 'Cyberpunka 2077'. Najbliższą okazją do skomentowania wyników finansowych i podsumowania premiery będzie publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok"

URE odwołał aukcje na sprzedaż energii z OZE zaplanowane do końca roku

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) odwołał zaplanowane w tym roku kolejne aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w związku z publikacją rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących aukcji, podał Urząd. "Zgodnie z dyspozycją przepisów powołanych