publikacje urzędu zamówień publicznych

Andrzej Łukaszewicz

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający po wszczęciu postępowania może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych . Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

; zamieszczono publikację pt.: "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" (Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych/Zasady sporządzania

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

opublikowaną na stronach internetowych[2] publikację omawiającą praktyczne aspekty dopuszczenia zaliczki w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Podjęte przez Urząd Zamówień Publicznych działania powinny "ośmielić" zamawiający do przewidzenia zaliczki jako elementu użytecznego przy

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

ustalaniu czasu zamieszczania danych osobowych w BIP w postępowaniach z zakresu działalności kulturalnej należy posiłkować się terminem ich przechowywania w Biuletynie Zamówień Publicznych, który określa prezes Urzędu Zamówień Publicznych , na podstawie art. 11 ust. 6b ustawy Pzp . Niestety

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przetargi z całej Polski Unieważnienie postępowanie a terminy Pzp Trzeba podkreślić, że ustalone przez

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

. Potwierdzenie tej odpowiedzi znajdziemy w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”, gdzie czytamy: „(...) Jeżeli zamawiający decydują się na wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

czym ogłosił zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą . Z przepisów wynika, że zamawiający powinien zsumować zamówienia i przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Czy teraz zamawiający ma obowiązek na

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp   zamawiający może zmienić ogłoszenie

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

;listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego , aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

częściowe płatności, klauzule abuzywne czy zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy. Kierując ten projekt do konsultacji, jesteśmy otwarci na sugestie zmian" - dodała Emilewicz.   Zdaniem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony) Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawiera

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Odpowiedź: Wstępne ogłoszenie informacyjne zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamówień Publicznych - w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Tak więc również w sytuacji, gdy

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

przekazywania ogłoszeń W przypadku  zamówień  , których wartość jest wyższa niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Nowością jest możliwość skrócenia 35 dniowego terminu składania ofert do 15 dni w następujących przypadkach: 1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie

Zmiany w Pzp w 2016 roku

regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst nowej ustawy

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. 5

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Prezydent powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na wicepremiera

.   Jako minister przedsiębiorczości i technologii Emilewicz wprowadziła szereg ułatwień dla biznesu, takich jak m.in.: nowe Prawo Zamówień Publicznych, Mały ZUS, Mały ZUS Plus, ustawa o zarządzie sukcesyjnym, Pakiet MŚP, ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, Pakiet Przyjazne Prawo czy

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Prawo

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649) próg: - 130.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych - dotyczy zamawiających z sektora finansów publicznych (np. ministerstwa i ich jednostki organizacyjne, policja, wojsko, straż pożarna), - 200.000

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

certyfikatu. 3. (uchylony) Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Bądź przygotowany do licytacji Sprawdź jak krok po kroku przebiega licytacja komornicza W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 130.000 przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 134.000

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

: a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem, a) 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. uchylony Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wynosi 15 000 zł. Ponadto rozporządzenie precyzuje również sposób ustalania kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wnoszenia postępowania odwoławczego przez

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju Kiedy

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

zamawiającego terminie, nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105 ust. 5 stosuje się. Art. 108. 1. Niezwłocznie po

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować o

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 3, 3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Miejscem

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Podobne stanowisko zostało przedstawione w publikacji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 roku", pod redakcją Jacka Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również w Informatorze Urzędu Zamówień

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 125.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 130.000 euro, - 4.845.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi

MIB: Ostatnie odcinki A1 i zachodnia obwodnica Łodzi przekazane do przetargu

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy ostatnich odcinków autostrady A1 na terenie województw łódzkiego i śląskiego, podało Ministerstwo Infrastruktury i

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert; 4) wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień: 1) udzielanych przez zamawiających

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 Prawa zamówień publicznych) obniżono dotychczas obowiązujące progi. Obecnie dla zamawiających sektorowych obowiązek przekazania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powstaje gdy wartość zamówienia przekracza równowartość: 387.000

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowania: 1) obejmującego ogłoszenie o zamówieniu lub wszczęcie postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 2) prowadzonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2a. 2a. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

Konstytucją ustawa zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw, a nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1

PKB pikuje, Polska w największym dołku od 30 lat. Ale jest i dobra wiadomość

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, polskie PKB w roku pandemii koronawirusa i kryzysu skurczyło się o 2,8 proc. To wstępne dane, które mogą jeszcze ulec pewnym zaokrągleniom. Nie będą one jednak z całą pewnością duże. Spadek PKB to dla całego pokolenia Polaków nowość, ale nawet w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. 2

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Publicznych Art. 135. 1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub umowach ramowych, których wartość dla: 1) robót

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7 500 zł; 2) równa lub przekracza kwoty

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). Pierwsze z wyżej wymienionych rozporządzeń wprowadza stały kurs euro, stanowiący przelicznik wartości progowych określonych

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

przypadku zakupu nowych publikacji, których nabycie jest możliwe praktycznie w każdej księgarni lub hurtowni zajmującej się dystrybucją książek. Natomiast tryb zamówienia z wolnej ręki, jako niekonkurencyjny może być zastosowany tylko w przypadkach wyjątkowych. Stosownie do opinii wydanej przez Urząd

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przypadku robót budowlanych jest to 14 dni. Natomiast dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące: - 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Nowe rozporządzenie ws. publikacji ogłoszeń

Urząd Zamówień Publicznych informuje o nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 Nowe rozporządzenie zostało

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr

GDDKiA: Ogłosimy przetargi na 226 km dróg ekspresowych do końca br.

Podwarpiem i Dąbrową Górniczą (ok. 8 km). Na przełomie roku ogłosimy jeszcze przetarg na obwodnicę Oświęcimia łączącą się z S1 (ok. 9 km). Przypomnijmy, że w końcowej fazie jest kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca S1 Przybędza - Milówka, a na odcinku Pyrzowice - Podwarpie trwa budowa

Rekordowo niskie bezrobocie (znowu). Komentarz walutowy z dnia 26.06.2017

Coraz mniej bezrobotnych. Nowy tydzień rozpoczął się od publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Rynek przede wszystkim zwracał uwagę na odczyt dotyczący rynku pracy. W maju stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 7,4%, czyli w porównaniu z kwietniem spadła o 0,2 punktu procentowego. Na

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego. Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.: - obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) precyzuje, że ten odsetek dotyczy ogromnej większości zamówień, których wartość nie przekraczała progów unijnych. Wyjaśnijmy, że w ubiegłym roku wynosiły one w przypadku dostaw lub usług - w zależności od zamawiającego - równowartość 130-400 tys. euro, zaś dla robót

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

zgodnie z którą, zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znanych sobie

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku

Nowe terminy składania ofert

skrócone po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do: - 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną; - 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

. spadek zamówień eksportowych w badaniach PMI w kraju i zagranicą) sugeruje niższy popyt eksportowy, dodatkowo ograniczając plany inwestycyjne firm (co pokazuje ankieta inwestycyjna GUS). Inwestycje publiczne także będą rosły ale wolniej" - główny ekonomista ING BSK Rafał Benecki. "Październik

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Pytanie W siwz wpisano kryteria ocen ofert jako zestawienie ceny - 80% oraz dwa inne parametry - łącznie 20%. Natomiast wypełniając ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu Urzędu zamówień publicznych, omyłkowo zaznaczono kryterium cena jako 100%. Rozbieżność ta ujawniła się po otwarciu

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

przypadku szczególnie istotnego naruszenia polegającego np. na: - niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. nr 224, poz. 1795). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

tym że termin ten nie może być krótszy niż: 1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

naruszenia skutkujące nałożeniem 100 % korekty finansowej wymienia się między innymi: - niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

udzielenia zamówienia publicznego ponieważ to zamawiający arbitralnie decyduje których wykonawców zaprosić do udziału w postępowaniu. Również brak obowiązku publikacji ogłoszenia o prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o zamówienie publiczne zmniejsza jego transparentność oraz dostępność do

Budujący "orliki" odzyskał dobre imię. Winny jest... jego oskarżyciel

"Wyborczej" w czerwcu 2009 r. Na Sobeckiego zwróciliśmy uwagę, bo w naszym rankingu największych graczy na polskim rynku budowlanych zamówień publicznych jego niewielka firma zajęła bardzo wysokie, szóste miejsce. Okazało się, że jedną z jej specjalności są "orliki", boiska dla

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 3. Zamawiający może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia udziela się na podstawie umowy ramowej. 4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

12, poz. 69); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795). * Autor jest wieloletnim praktykiem w

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wszczyna postępowanie przez publikację ogłoszenia o koncesji. 2. Koncesjodawca zamieszcza ogłoszenie o koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Koncesjodawca przesyła ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę mieć stuprocentową pewność, że przetarg na laptopy był prawidłowo

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

Publicznych; 2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Art. 120. 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania