publikacje dotyczące siwz

Justyna Andała-Sępkowska

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Kwestię rażąco niskiej ceny odnosi się do przedmiotu zamówienia i gdy budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas należy ją zbadać.

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

Pomyłka zawarta w złożonej ofercie może być bezpiecznie skorygowana jeżeli nie prowadzi do zmiany treści oferty np. ceny.

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Zamawiający może wskazać preferowane formaty danych, w jakich wykonawcy złożą dokumenty. Jeśli jednak wybiorą inny format wskazany w rozporządzeniu, zamawiający nie powinien wyciągać z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

siwz taki zapis? Jeśli tak, to w jaki sposób i na jakim etapie zamawiający powinien zweryfikować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich? Odpowiedź: Na podstawie uprawnienia z art. 22a ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

większości nie wynikają one wprost z przepisów ustawy Pzp (poza m.in. informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i jej publikacją oraz przygotowaniem stosownych dokumentów - siwz i zaproszenia do negocjacji). Do tzw. umów realizacyjnych nie korzysta się bowiem z trybów opisanych w ustawie Pzp , a

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

odpowiedzi? Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentu ZUS, ale czy ten punkt dotyczy właśnie tego dokumentu? Odpowiedź: Wskazaną w pytaniu podsekcję części II JEDZ – Informacje dotyczące wykonawcy , lit. a) – Informacje na temat wykonawcy , polski wykonawca wypełnia poprzez wskazanie

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie. Znajdź przetarg dla swojej firmy Wzór formularzy Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

Przyświecająca procesowi legislacyjnemu idea dotycząca ochrony podmiotów podwykonawczych w procesie inwestycyjnym wyrażona została szeregiem ograniczeń prawnych nakładanych na wykonawców przez zamawiającego już na poziomie zapisów SIWZ oraz warunków przyszłej umowy. Analizując zapisy samej

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

ma wykazać się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat, albo, że podwykonawca ma spełniać warunki postawione w SIWZ, tego typu zapisy choć niezgodne z prawem, nie mają wpływu na ważność procedury. Błędy pojawiają się także w kwestiach dotyczących udziału konsorcjów. Otóż oświadczenie o

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

. Przeszkody kontraktowe (takie jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące dokumentacji geodezyjnej i stanu obiektów, wyniki specjalistycznych ekspertyz, zmiany w

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

dotyczących: - stron na jakich zamieszczane będą ogłoszenia (strony redakcyjne, miejskie, ogłoszeniowe, ogólnopolskie), szacowanej ilości ogłoszeń oraz ich łącznej powierzchni. Ponieważ wydawcy różnicują ceny publikacji w zależności od strony (np. ostatnia strona jest droższa) warto zamieścić w SIWZ

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie których zostaną zawarte umowy realizacyjne. Zatem proszę o wyjaśnienie, jakie zapisy dotyczące odwołań winny być wniesione w siwz w związku z powyższą niespójnością przepisów prawa. Odpowiedź W siwz należy zawrzeć pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

. 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat jest autorką licznych profesjonalnych publikacji poświęconych

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

postępowania, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne jest publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP. Po czynności publikacji zamieszczasz treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie ZP na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. Kluczowe znaczenie dla

Kryterium jakości opinii prawnej

Kryterium jakości opinii prawnej

. Przewodniczący stałej komisji przetargowej i komisji roboczych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obydwa etapy prowadzone są przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego. W obu etapach oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje przekazywane są drogą elektroniczną. Oferty składane przez

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wprowadziła bardzo istotne zmiany w definicji robót budowlanych. Problematyka ta wykracza jednak poza przedmiotowy zakres niniejszego opracowania, dlatego osoby szerzej zainteresowane tematyką odsyłam do poniższych publikacji . Dla potrzeb niniejszego artykułu należy zaznaczyć, iż nowelizacja ta nie miała

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ogłoszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybów nie wymagających publikacji ogłoszenia - w zaproszeniu do negocjacji. Wprowadzono (w ust. 4) w sposób bezpośredni (niezależnie od zasad zamówień publicznych) obowiązku, zgodnie z którym sposób oceny spełniania warunków winien być zgodny z przedmiotem zamówienia i