publikacje dotyczące pzp

Marek Okniński

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Zamawiający nie może z własnej inicjatywy unieważnić umowy na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

. 1–3, art. 137 oraz art. 138 ust. 1–3 ustawy Pzp , zaś wartość tak udzielonego zamówienia nie przekraczała równowartości kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp , zamawiający nie uwzględnia przedmiotowego zamówienia w tabeli X w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Wspólne prowadzenie postępowania Z art. 16 ust. 7, 8 i 9 ustawy Pzp wynikają zasady odpowiedzialności w sytuacji wspólnego

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

większości nie wynikają one wprost z przepisów ustawy Pzp (poza m.in. informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i jej publikacją oraz przygotowaniem stosownych dokumentów - siwz i zaproszenia do negocjacji). Do tzw. umów realizacyjnych nie korzysta się bowiem z trybów opisanych w ustawie Pzp , a

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 7 ustawy  Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Dotychczasowa doktryna oraz orzecznictwo stały na stanowisku, że w tym zakresie nie jest wystarczające odwołanie się w ogłoszeniu o zamówieniu

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Pytanie: W świetle zmian wprowadzonych od 18 października br. do rozporządzenia w sprawie dokumentów proszę o odpowiedź dotyczącą wymaganej formy dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę . Czy np. wykaz dostaw, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

odpowiedzi? Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentu ZUS, ale czy ten punkt dotyczy właśnie tego dokumentu? Odpowiedź: Wskazaną w pytaniu podsekcję części II JEDZ – Informacje dotyczące wykonawcy , lit. a) – Informacje na temat wykonawcy , polski wykonawca wypełnia poprzez wskazanie

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

wyznaczonych miejscach odpowiednio liczbą i słownie. W przypadku gdy oferta nie jest składana w danej części przedmiotu zamówienia , należy wykreślić odpowiedni pkt dotyczący tej części lub wpisać »nie dotyczy«. Wszystkie pola (wolne miejsca przeznaczone do wypełnienia) w tabelach nr 1–6 w

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

siwz taki zapis? Jeśli tak, to w jaki sposób i na jakim etapie zamawiający powinien zweryfikować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich? Odpowiedź: Na podstawie uprawnienia z art. 22a ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas należy ją zbadać. W takiej sytuacji zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp . Na przedmiot zamówienia składa się

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wzrost innowacyjności naszej gospodarki oraz realizację celów gospodarczych i społecznych" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.      Dodała, że resort zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. było już

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

obowiązują nadal przepisy dotyczące trybów zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp; b) w przypadku zamówień na roboty budowlane: - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w szczególności: 1) określenie przedmiotu zamówień objętych

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Pytanie Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

stronie WWW? Odpowiedź Jeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami. Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

miejscu i terminie otwarcia ofert, czego nie było w Biuletynie ZP. Jak powinno wyglądać prawidłowe zamieszczanie informacji w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej? Czy można zamieścić kopie ogłoszenia z Biuletynu ZP (bez informacji z pkt 12, 13 art. 41 ustawy Pzp)? Odpowiedź Momentem wszczęcia

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X. Wskazał, że podczas otwarcia ofert byli obecni przedstawiciele

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

spełniania tych warunków; 10) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 11) termin związania ofertą; 12) termin wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 13) wymagania dotyczące

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamówienia ". Najbardziej ogólnym przepisem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, odnoszącym się zarówno do dostaw i usług, jak i do robót budowlanych, jest art. 29 ustawy Pzp. Zobowiązuje on zamawiającego do jego dokonania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego. Sprawdź definicję Przetargu nieograniczonego Przetarg nieograniczony w słowniku Pzp Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. W zależności od wartości

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

) wymagania dotyczące wadium; 9) termin związania ofertą; 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 12) opis sposobu obliczenia ceny; 13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:(...) g) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy". Ustawa Pzp

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

, obowiązkowi publikacji we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach (o ile zamawiający decyduje się na sporządzanie takiego ogłoszenia), podlegają zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, których suma wartości w

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

dalszemu podwykonawcy. 4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

przez Ciebie zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wysokość zwróconej kwoty zależna będzie od podjętej na etapie postępowania o zamówienie publiczne decyzji zamawiającego dotyczącej pozostawienia części zabezpieczenia na okres rękojmi za wady

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oraz sposób współdziałania z centralnym zamawiającym. 6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 16. 1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

toczący się w doktrynie przez długi czas spór dotyczący treści kryjących się pod pojęciem "sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu". Zmiana rozstrzygam, że opis sposobu oceny spełniania warunków to uszczegółowienie ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych należało się spodziewać przede wszystkim w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.: - dyrektywę nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obydwa etapy prowadzone są przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego. W obu etapach oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje przekazywane są drogą elektroniczną. Oferty składane przez

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony) Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

internetowej określonej w dyrektywie. Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 2. Regulamin konkursu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 5. (uchylony) Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Art

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji: 1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących: a) ogłoszenia o zamówieniu, b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, c) określania terminów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 4. uchylony 5. uchylony Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 5

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przepisów o finansach publicznych; 9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

dostawy lub usługi. 3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych w formie pisemnej uwag dotyczących