publikacja zamówień publicznych

Marek Okniński

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno? Odpowiedź: W tym przypadku publikacji dokonuje zamawiający , który

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

wymaganego na mocy art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , ponieważ dotyczy on "nowych" umów. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Prawo zamówień publicznych umożliwiają publikację ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej. Ze względu na wymogi dotyczące jawności i zapewnienia konkurencji (poprzez wykazanie aktywnego poszukiwania potencjalnych uczestników lub wykonawców) statystycznie istotną grupę ogłoszeń stanowią publikacje

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Urzędowym Wspólnot Europejskich. Publikowany jest on w wersji elektronicznej (również w języku polskim) na stronie internetowej http://ted.europa.eu Brak publikacji ogłoszenia o prowadzonym przetargu skutkuje z mocy prawa unieważnieniem zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego.** Przetargi poniżej

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą złożą

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych należało się spodziewać przede wszystkim w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.: - dyrektywę nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Projektanci basenu idą z miastem na wojnę

udowodnić swoją rację, zamierzają odwołać się do prezesa Biura Zamówień Publicznych. Wciąż są jednak gotowi na rozmowę z magistratem. - Miasto cały czas ma szansę uniknąć złego wyboru - komentuje Przemek Łośko z Modern Construction Design. Wczoraj w zielonogórskim ratuszu radni PiS oraz PO spotkali się z

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

dnia 18 maja 2018 r. Od dnia publikacji ww. raportu łączna wartość wszystkich pojedynczych zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej wyniosła 11,3 mln euro netto, z czego ok. 8,8 mln euro netto łącznie to zamówienia pozyskane przez MZKP w 2020 roku do realizacji w bieżącym roku i latach kolejnych

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

; zamieszczono publikację pt.: "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" (Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych/Zasady sporządzania

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

opublikowaną na stronach internetowych[2] publikację omawiającą praktyczne aspekty dopuszczenia zaliczki w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Podjęte przez Urząd Zamówień Publicznych działania powinny "ośmielić" zamawiający do przewidzenia zaliczki jako elementu użytecznego przy

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

, że jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe. Zgodnie z

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

czym ogłosił zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą . Z przepisów wynika, że zamawiający powinien zsumować zamówienia i przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Czy teraz zamawiający ma obowiązek na

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) ma wartość ponad 3,5 mld zł

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu (wraz z PBDiM Kobylarnia) do 2024 roku ma wartość ponad 3,5 mld zł, poinformował prezes Mirbudu Jerzy Mirgos. "Z chwilą publikacji raportu za III kwartał br. Mirbud wraz z PBDiM Kobylarnia posiada w portfelu zamówień kontrakty

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

jednoosobowo. Ponadto na etapie realizacji umowy wprowadzone zostanie postępowanie koncyliacyjne (dla określonego typu spraw), obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu zamówieni oraz raport z realizacji zamówienia" - dodał Nowak. Według resortu, zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

zamawiającego . Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

;listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej. Więcej na www.portalzp.pl

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp   zamawiający może zmienić ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

tym zakresie. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony) Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawiera

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138 ustawy Pzp .   Znajdź zlecenie dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Publikacja na stronie BIP Wskazany przepis

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

wolnej ręki. Natomiast ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne. Ustawa Prawo zamówień publicznych w każdym przypadku, niezależnie od trybu postępowania, przewiduje obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

. Drugą kwestią jest obowiązek uwzględnienia zasady przejrzystości towarzyszącej udzielaniu zamówień publicznych. Skracanie wyznaczonego i ogłoszonego wykonawcom terminu składania ofert nie będzie przejrzystym działaniem zamawiającego. Oferenci organizują swoją pracę, dostosowując ją do wyznaczonego przez

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Odpowiedź: Wstępne ogłoszenie informacyjne zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), oraz - art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, Termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od daty przekazania ogłoszenia do publikacji. Zatem dla celów liczenia terminów istotne jest

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

mogłaby zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy . Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień

Zmiany w Pzp w 2016 roku

regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst nowej ustawy

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy Pzp Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy   Pzp

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Prawo zamówień publicznych), a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w chwili publikacji tego ogłoszenia, i zostało

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do

Stalprofil: Portfel zamówień Izostalu ma obecnie wartość ok. 450 mln zł

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Izostalu, spółki z grupy Stalprofilu, ma obecnie wartość ok. 450 mln zł, podał Stalprofil w raporcie za I kw. 2019 r. "W roku bieżącym Izostal S.A. posiada historycznie największy portfel zamówień - według stanu na dzień publikacji

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

FO Dębica miała wstępnie 21,23 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

czy prognoz w odniesieniu do wyników spółki w kolejnych okresach" - czytamy dalej. Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za I półrocze 2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 września 2020 r., podsumowano Firma Oponiarska

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

szczegółów) jedno zamówienie mogłoby obejmować: przygotowanie, opracowanie graficzne, druk materiałów-promocyjnych, przygotowanie; opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych. Drugie zamówienie: wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety. Trzecie zamówienie

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. 5

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Mirbud: JHM Development planuje oddanie do użytku 408 mieszkań w IV kw. 2019 r.

w portfelu zamówień kontrakty o historycznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł do przerobienia do 2024 roku. W portfelu zamówień coraz większy udział mają kontrakty publiczne, w tym tak prestiżowe jak budowa stadionu miejskiego w Łodzi, czy kontrakty drogowe takie jak budowa autostrady A1 w

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów

Prezydent powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na wicepremiera

.   Jako minister przedsiębiorczości i technologii Emilewicz wprowadziła szereg ułatwień dla biznesu, takich jak m.in.: nowe Prawo Zamówień Publicznych, Mały ZUS, Mały ZUS Plus, ustawa o zarządzie sukcesyjnym, Pakiet MŚP, ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, Pakiet Przyjazne Prawo czy

Ile trwa przetarg ?

daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu do daty zawarcia umowy wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w roku 2014 wyniósł 34 dni podczas gdy w roku 2013 wynosił 32 dnia a w latach 2011 - 2102 było to 31 dni. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp W podziale na poszczególne tryby

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

certyfikatu. 3. (uchylony) Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. W obowiązującym stanie prawnym największy stopień sformalizowania procedur

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik

Elektrobudowa miała wstępnie 55 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

przedstawiają się następująco: - Elektrobudowa: zamówienia 365,4 mln zł, przychody ze sprzedaży 484,2 mln zł, strata netto 46,1 mln zł, - Grupa kapitałowa Elektrobudowa: przychody ze sprzedaży 513,6 mln zł, strata netto 55,1 mln zł, strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 55,1 mln zł

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. uchylony Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju Kiedy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

: a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem, a) 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68). * Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , od których jest

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Umowa ramowa a tryby zamówień publicznych W celu zawarcia umowy ramowej zamawiający jest

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP