publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Justyna Andała-Sępkowska

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Na jakich zasadach należy opublikować ogłoszenie w przypadku wspólnego prowadzenia postępowania? Czy każdy zamawiający dokonuje publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych? Prawnik odpowiada.

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Prawo zamówień publicznych umożliwiają publikację ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej. Ze względu na wymogi dotyczące jawności i zapewnienia konkurencji (poprzez wykazanie aktywnego poszukiwania potencjalnych uczestników lub wykonawców) statystycznie istotną grupę ogłoszeń stanowią publikacje

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, stosownie do treści zawartego pomiędzy zamawiającymi porozumienia. Jeżeli zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, to powinni dokonać wszystkich stosownych ustaleń przed publikacją ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO , które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz , a tym samym uprawniają do

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Odpowiedź Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

zamówienia/części (bez VAT) łączną wartość wszystkich umów wynikającą z oferty ? Przetargi z całego kraju Odpowiedź: Jeżeli zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, tj. nie podzielił zamówienia na części, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podlegającym publikacji w Dzienniku

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przetargi z całej Polski Unieważnienie postępowanie a terminy Pzp Trzeba podkreślić, że ustalone przez

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając działalność transportową powtórzyliśmy takie zamówienie w 2019 roku. Podsumowując – udzieliliśmy

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zamawiający , prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, może udzielić wykonawcy z którym zawarł umowę, zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1]. By nie

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

;. Musimy teraz pilnie udzielić zamówienia . Czy wolno nam zastosować negocjacje bez ogłoszenia? Czy elektronizacja dotyczy również tego trybu? Czy jeżeli wykonawca w naszym przypadku odstąpił od podpisania umowy, to np. przeprowadzając negocjacje bez ogłoszenia, możemy podpisać umowę na 3 lata, jak

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , − pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego , aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

części nr 6? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Jeżeli nie, to czy zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji „udzielenie zamówienia” ma pominąć daną część postępowania i nie wykazywać jej w ogłoszeniu? Czy jest techniczna możliwość przebrnięcia przez formularz ogłoszenia

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, b) nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; 3

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu uprawniony jest podział zamówienia na części i przeprowadzenie „mniejszej” procedury zgodnie z art. 6a ustawy Pzp . Możliwe jest

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni. W przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia termin

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

wolnej ręki. Natomiast ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne. Ustawa Prawo zamówień publicznych w każdym przypadku, niezależnie od trybu postępowania, przewiduje obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Usługi ochrony jako usługi społeczne

nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP , na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu , które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

dla wykonawców, zwiększenia dostępności do zamówień i konkurencyjności ofert zaproponowano, aby roczne plany zamówień były publikowane w jednym miejscu (BZP) i aktualizowane kwartalnie, jeśli ulegną zmianie, zaproponowano również obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach dla zamówień powyżej 50 tys

Ile trwa przetarg ?

daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu do daty zawarcia umowy wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w roku 2014 wyniósł 34 dni podczas gdy w roku 2013 wynosił 32 dnia a w latach 2011 - 2102 było to 31 dni. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp W podziale na poszczególne tryby

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 2 jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 3. uchylony

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego; 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

internetowej określonej w dyrektywie. Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

usług będących przedmiotem zamówienia sektorowego, które ma zostać udzielone; 2) zawiera wskazanie, że zamówienie sektorowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

, przygotować siwz oraz zaproszenia do wykonawców? Czy należy powiadomić wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikować przedmiotową informację na stronie internetowej, a następnie sporządzić protokół i opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ? Czy ofertę wykonawcy , która

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w inny sposób niż określony w pkt 1. 3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz . Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów. Art. 106. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

i zakupy wagonów i lokomotyw przez PKP Intercity. "Grupa według swojej najlepszej wiedzy przewiduje w kolejnych kwartałach 2018: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Art. 31d. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Art. 31d. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

; - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zaznaczając jedną z trzech wskazanych okoliczności w treści ogłoszenia o zamówienia przeprowadzasz dalsze czynności charakterystyczne dla udzielenia zamówienia, zawarcia umowy ramowej bądź ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

przy zamieszczaniu takiego ogłoszenia należy jednak pamiętać o zaznaczeniu w odpowiedniej rubryce, iż jest to publikacja nieobowiązkowa. Kiedy możesz dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu? Jeżeli natomiast dojdzie do omyłkowego zaznaczenia, iż wyżej omawiana publikacja jest obligatoryjna, istnieje

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wynosi 15 000 zł. Ponadto rozporządzenie precyzuje również sposób ustalania kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wnoszenia postępowania odwoławczego przez

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu. Odpowiedź Wyznaczenie krótszego niż minimalny

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju Kiedy

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, powinni złożyć najpóźniej wraz z ofertami. Natomiast po podpisaniu umowy, powinieneś przekazać do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia niezależnie, czy postępowanie było w trybie negocjacji z ogłoszeniu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Miejscem

Czy możesz unieważnić tylko część postępowania o zamówienie publiczne?

Pytanie Ogłosiłem postępowanie o zamówienie z podziałem na 7 pakietów z możliwością składania ofert częściowych. Na dwa pakiety nie wpłynęła żadna oferta. Czy przed ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania mogę ogłosić postępowanie na dwa pakiety, na które nie wpłynęła żadna oferta, lub zamieścić

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć: 1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż: a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem, c) 15 dni od dnia przekazania

MIB: Ostatnie odcinki A1 i zachodnia obwodnica Łodzi przekazane do przetargu

infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

stabilność finansów państwa” – tłumaczy ZUS. I dodaje: – Udzielenie zamówienia na dostawę laptopów umożliwi pracownikom zdrowym i przebywającym na kwarantannie wykonywanie dotychczasowych obowiązków w trybie pracy zdalnej, przy jednoczesnym ich odizolowaniu od miejsca pracy i zapewnieniu im

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowania: 1) obejmującego ogłoszenie o zamówieniu lub wszczęcie postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 2) prowadzonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2a. 2a. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przypadku robót budowlanych jest to 14 dni. Natomiast dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące: - 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 3, 3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt

Jak ogłosić dialog techniczny?

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu, jeszcze przed formalnym ogłoszeniem przetargu, zwrócenie się do potencjalnych wykonawców zamówienia o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do opracowania przez zamawiającego zgodnego z przepisami Prawa zamówień

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

) lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy zamówień o wartości przewyższającej progi unijne). Publikacja ogłoszenia o prowadzonym przetargu ma bardzo istotne znaczenie dla procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wskazać bowiem należy, że konsekwencje braku publikacji ogłoszenia prowadzą

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 3. Zamawiający może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienia udziela się na podstawie umowy ramowej. 4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). Pierwsze z wyżej wymienionych rozporządzeń wprowadza stały kurs euro, stanowiący przelicznik wartości progowych określonych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

kompetencji w zakresie tego rodzaju, a także wprowadzenia nowych gwarancji ustawowych, dotyczących m.in. konieczności publikacji ogłoszeń, eliminowania konfliktów interesów, opisu przedmiotu zamówienia nie godzącego w uczciwą konkurencję, opisania procedury udzielania koncesji, kwalifikacji podmiotowej do

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

13 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą dodania dodatkowych przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2012 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

Nowe terminy składania ofert

ofert wynoszące: - 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną; - 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej, mogą zostać

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Pytanie Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

zgodnie z którą, zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znanych sobie

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15 000 zł. 2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; - zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; - uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych

Przegląd informacji ze spółek

Freedom", udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienie praw do assetów związanych z grami, podała spółka. Czerwona Torebka złożyła wniosek o zawieszenie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 r., podała spółka

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

kwalifikacji wykonawców ustanowiony jest na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega corocznie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ustanawiając system kwalifikacji wykonawców zamawiający zobowiązany jest udostępniać na swojej stronie internetowej ogłoszenie o

Siwz musi być jawna dla wykonawców

internetowej. Adres tej strony został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w oficjalnym publikatorze. Jeśli zatem rzuty pięter budynku są elementem siwz, to w trybie przetargu nieograniczonego bezwzględnie wraz z całym siwz powinny być udostępnione wykonawcom na stronie

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

kwalifikacji wykonawców można ustanowić wyłącznie na czas oznaczony. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje górnej granicy czasu trwania systemu kwalifikacji wykonawców. W przypadku gdy system kwalifikacji wykonawców ustanowiony jest na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

tym że termin ten nie może być krótszy niż: 1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

naruszenia skutkujące nałożeniem 100 % korekty finansowej wymienia się między innymi: - niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

; - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Po około tygodniu od ogłoszenia okazało się, że jeden z pakietów został zmodyfikowany, ponieważ zostały zwiększone ilości potrzebnych produktów. W jaki sposób wpływa to na wartość szacunkową naszego zamówienia? Czy pozostaje ona bez zmian, a tylko kwota

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

przypadku szczególnie istotnego naruszenia polegającego np. na: - niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane