publicznym wezwaniu

Marek Okniński

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Emerycie, płać za TVP

Trwa obława na osoby niepłacące abonamentu RTV. Poczta Polska rozsyła setki tysięcy wezwań do zapłaty. Naciska na nią KRRiT, twierdząc, że od tego zależy przyszłość publicznych mediów

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na Twoje wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

Zatrzymanie wadium

z art. 46 ust. 4a sankcję utraty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Jednak jak wykazała

Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

wezwanie, z których nadal nie będzie wynikało, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

KPMG: Premie płacone w wezwaniach do sprzedaży akcji systematycznie spadają

zamiarem przejęcia kontroli i wycofania akcji spółki z obrotu publicznego w 2019 roku, prawidłowość dotycząca wyższej premii w przypadku takich wezwań jest widoczna w całym analizowanym okresie tj. w latach 2010- 2019. Inwestor chcąc wycofać spółkę z giełdy musi zapłacić więcej. Taka prawidłowość

KMW Investment nabył w wezwaniu 841 224 akcje Mostostalu Zabrze

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - KMW Investment Sp. z o.o. nabył w wezwaniu 841 224 akcji Mostostalu Zabrze, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BDM. "Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze, ogłoszonym 

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

wezwanie? Czy jeśli wykonawca nie uzupełni tego dokumentu, powinniśmy zatrzymać wniesione przez niego wadium Odpowiedź Przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej

UKNF: Zmiana ceny w wezwaniu częściej niż co 5 dni tylko jeśli jest 2. wezwanie

rynku kapitałowego w zakresie stosowania § 8 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych

E-papierosa nie zapalisz w restauracji?

Eksperci WHO opowiedzieli się za zakazem palenia e-papierosów w zamkniętych miejscach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zabronione jest palenie tradycyjnych papierosów. Zakaz powinien obowiązywać "przynajmniej do czasu, aż nie zostanie udowodnione, że wydychana para nie jest niebezpieczna dla

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze, poinformowała

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2), ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA, podała spółka. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.  Zapisy w

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

spółki publicznej nie wpłynie w inny sposób na interes spółki. Wezwanie nie będzie miało także wpływu na zatrudnienie w spółce. Wskazane w wezwaniu strategiczne plany wzywającego zmierzające do posiadania 100% akcji spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym w ocenie zarządu spółki

Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

zakładowym Primetech. Famur podał, że wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co umożliwi potencjalne umieszczenie w porządku

KE do polskiego rządu: Pokażcie, jak naprawicie finanse

Komisja Europejska wezwała polski rząd, by do końca stycznia przedstawił zapowiedzi reform strukturalnych, które w przyszłym roku pozwolą ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych do 3 proc. PKB List w tej sprawie minister finansów dostał od unijnego komisarza ds. budżetu Olli Rehna

PKO Leasing podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23 zł za akcję

zwiększona z 11,38 zł do 23 zł za jedną akcję spółki. W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje spółki w ramach wezwania, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Wskazana powyżej podwyższona cena akcji

ZE PAK: Cena w wezwaniu Argumenol mieści się w zakresie wartości godziwej

cena mieści się w szacowanym zakresie wartości godziwej akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Pod koniec lipca Argumenol Investment Company Limited - spółka należąca do IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - ogłosił wezwanie na sprzedaż 34 823 241 akcji Zespołu

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Pytanie: Wykonawca złożył w terminie prawidłowe oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Jednak mimo jasnych instrukcji co do formy komunikacji, wysłał je na adres e-mail zamawiającego . Nie zareagował także na wezwanie zamawiającego do złożenia oświadczenia przez Platformę

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 obliguje zamawiających do wezwania wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 14 października 2019 r. przez norweską spółkę Glamox, odpowiada wartości godziwej spółki, podał ES-System. Wzywający

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

publicznego wezwania na wszystkie akcje emitenta również po cenie 115 zł za jedną akcję emitenta, o zamiarze ogłoszenia którego AccorInvest jutro planuje zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z uzyskaną od Accor S.A. informacją zamknięcie transakcji sprzedaży akcji emitenta ma nastąpić do końca

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

ostatniego półrocza. Zarząd emitenta, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach okresowych stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39 zł jest niska. W ocenie zarządu

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak jest ona z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.  Jednocześnie zarząd ocenia

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

transakcyjna wyniosła 7,47 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji nastąpiło 27 września 2019 r., podano także. Pod koniec lipca Argumenol Investment Company Limited - spółka należąca do IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - ogłosił wezwanie na

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Argumenol Investment Company Limited - spółka należąca do IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - ogłosił wezwanie na sprzedaż 34 823 241 akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), stanowiących ok. 68,52% kapitału zakładowego

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiana dokonana nowelizacją ustaw Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 11 czerwca br. rozszerzyła katalog dokumentów, które podlegają wezwaniu do ich uzupełnienia. W aktualnie

Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia

Protektor: Cena w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa

cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej wynikającymi z art. 79 ustawy [o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych]" - czytamy w stanowisku. Protektor przypomina, iż w wezwaniu

Polenergia uważa cenę w wezwaniu za nieodpowiadającą wartości godziwej

wymogów art 80 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu [20,5 zł za akcję] nie odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku zarządu Polenergii. "W ocenie zarządu plany strategiczne wzywających dotyczące spółki zostały

PCM: Cena w wezwaniu Hitachi Capital nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu Hitachi Capital Polska za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podał PCM. "W ocenie zarządu spółki, zaproponowana w wezwaniu cena akcji nie odzwierciedla wartości godziwej spółki" - czytamy

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,25 zł za akcję. W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs spółki wyniósł 4,3 zł. Proponowana cena jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

wezwanie do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi podstawy do stwierdzenia możliwości zmiany daty spełniania wymogów – jest to tylko dodatkowy termin na przedstawienie prawidłowego dokumentu 1. Autor: Marek

Zarząd ZM Ropczyce uważa cenę w wezwaniu na niższą od wartości godziwej

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) uważa cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje spółki za niższą od wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarząd ocenił, że cena w wezwaniu jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ofercie publicznej, podano w

W wezwaniu FIPP FIZAN na akcje Ferrum nie złożono żadnego zapisu

Niepublicznych (FIPP FIZAN) nie złożono żadnych zapisów, podała spółka. "W związku z tym, że w okresie przyjmowania zapisów w ramach wezwania nie złożono żadnych zapisów na sprzedaż akcji spółki, stan posiadania akcji spółki określony w pkt 2 nie uległ zmianie w wyniku wezwania"- czytamy w

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

. - Santander Biuro Maklerskie ogłosiło dziś publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ABC Data S.A. Podmiotem nabywającym akcje będą Grupa MCI i Grupa ALSO Holding. Wzywający zamierzają skupić do 46 534 172 akcji spółki, reprezentujących 37,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka. "Wezwanie na arbitraż dotyczy zawarcia

Rażąco niska cena

wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Słownik

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji Netii w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się jednego warunku, podano w komunikacie. „Podmioty nabywające akcje w wezwaniu tj. wzywający oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

wyznaczonego w wezwaniu, czy to z art. 26 ust. 1/ust. 2, czy też z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem tego terminu, z formalnego punktu widzenia nie jest ponownym wezwaniem, ale zmianą pierwotnego wezwania (pod warunkiem, że zostanie dokonane przed upływem wyznaczonego terminu

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję

Fortbet z grupy Penta skupi 467 tys. akcji Fortuny zamiast 410 tys.

papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisanych było 467 028 akcji spółki w związku z czym: - ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania, zgodnie z art. 92 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

KIPF podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Pelionu do 59,04 zł za akcję

) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych

Bricks Acquisitions Limited nabędzie w wezwaniu ponad 98% akcji Robyg

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na Robyg, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r., podano w komunikacie. "Bardzo się cieszymy, że w wezwaniu przekroczyliśmy

Warunek wezwania PRA Group dot. mininalnej liczby akcji DTP został spełniony

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Liczba akcji DTP objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie PRA Group Polska przekroczyła minimalną, zakładaną liczbę ok. 28,57 mln, co oznacza ziszczenie się warunku zamieszczonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka

Trzy OFE nie sprzedadzą akcji Tarczyńskiego w wezwaniu po 14 zł za szt.

trwającym do 26 lutego publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania. Wcześniej

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

29,99% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie umowy inwestycyjnej członkowie porozumienia zobowiązali się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki [...] oraz do zniesienia dematerializacji akcji spółki i w konsekwencji przekształcenia jej w spółkę niepubliczną

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 34,24% akcji Netii po 5,77 zł/ sztuka

w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netii w wezwaniu oraz umowę zobowiązującą do sprzedaży akcji.  "Dodatkowo, w dniu 30 listopada 2017 r. spółka zawarła z jednym ze znaczących akcjonariuszy Netia - FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie

Czy wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie podpisać ofertę w imieniu spółki?

, tj. pełnomocnictwa albo umowy spółki? Jeśli tak, to w jakiej formie umowa spółki albo pełnomocnictwo powinno być złożone i na jakiej podstawie prawnej dokonać wezwania? A może umocowanie do podpisania oferty przez jednego ze wspólników spółki cywilnej należy uznać za czynność zwykłego zarządu i

Globalworth REI ma ogłosić wezwanie na Griffin Premium po 5,5 zł za akcję

. à r.l oraz Griffin Topco III s. à r.l. (jako gwarantami) zgodnie z którą: - kupujący zobowiązał się, że w ciągu jednego dnia roboczego od zawarcia umowy inwestycyjnej ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki; - sprzedający, posiadający łącznie 74

Glamox ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad ES-System

;Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką w drodze nabycia przez wzywającego akcji" - czytamy w komunikacie. Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się

Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 2 857 120,00 zł i kwocie na jedną akcję 0,08 zł. Tym samym

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, powstaje pytanie czy uprzednie przewidzenie jej zastosowania uniemożliwia wykorzystanie art. 26 ust. 2f Prawa zamówień publicznych. Przetargi z całej Polski Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów Biorąc pod uwagę fakultatywny charakter "procedury odwróconej" - (art. 24aa stanowi, że

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski

Mo-Bruk: Cena akcji w wezwaniu Value FIZ odbiega od wartości godziwej

;Zarząd spółki stwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej, określonymi w art. 79 ustawy o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższego, stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o spółkach publicznych, zarząd spółki stwierdza, że w jego ocenie, cena za akcje

Colian: Cena w wezwaniu na akcje spółki odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Cena za akcje Colian Holding oferowana w wezwaniu przez akcjonariuszy, którzy zawarli w tym celu porozumienie zawiera się w przedziale wartości godziwej akcji spółki, oszacowanej przez zarząd, podała spółka. "W oparciu zaś o informacje zawarte w

Akcjonariusze sprzedadzą 79,79% akcji Polcoloritu w wezwaniu Unilin Poland

. 13 647 872 akcji spółki, co odpowiada 16 881 083 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 79,79% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki ogłoszonym zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, a kupujący jest zobowiązany

Watchet ogłosił wezwanie na 19,79 mln akcji Ferrum po cenie 4,39 zł/szt.

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

KE wzywa Polskę, by umożliwiła składanie skarg z powodu złej jakości powietrza

funkcjonowania różnych zasad sektorowych, Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do tych dwóch państw wezwań do usunięcia uchybienia" – zaznaczyła KE. Oba państwa mają cztery miesiące na zaradzenie tej sytuacji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o

EJT Investment rozważa odstąpienie od transakcji przejęcia Tarczyńskiego

lutego br. i w konsekwencji sfinalizowanie wezwania" – wyjaśnił Tarczyński. EJT Investment S.à r.l. 22 lutego  podjął decyzję o podniesieniu ceny w trwającym do 26 lutego publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat i Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabyły łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. "W ramach transakcji zawartych w wykonaniu

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

momencie rozpoczęcia czynności (np. wezwania do złożenia pierwszych oświadczeń) zdecydować się na pokrycie 80% wartości zamówienia podstawowego (w siwz mamy zapis, że gwarantujemy realizację zamówienia podstawowego na poziomie 80%)? Czy nie mając środków finansowych na 100% wartości zamówienia a

Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło warunek w wezwaniu na Gekoplast

jako inwestycję długoterminową i zamiarem wzywającego jest nabycie do 100% akcji oraz ogólnej liczby głosów na WZA i wycofanie akcji z obrotu na rynku publicznym. Ostateczna liczba akcji, które zostaną nabyte przez wzywającego będzie zależeć od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. "

W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji

podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję Peliona. W połowie marca br. Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na

KNF: Zmiany ceny przed rozpoczęciem zapisów w wezwaniu mogą być manipulacją 

istotny wpływ" - czytamy dalej.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów, podsumowano. (ISBnews)

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do

DM BOŚ podniósł wycenę Pelionu do 75,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

jedną akcję płacono  wynosił 57,3 zł. 13 marca główni akcjonariusze spółki ogłosili wezwanie publiczne - za pośrednictwem KIPF (Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji) - na 8,27 mln akcji Pelionu stanowiących 50,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 82,76% kapitału. Cena za

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. W praktyce udzielania zamówienia w przypadku zaistnienia faktu nieotrzymania powiadomienia mailowego o skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy wezwaniu usprawiedliwia brak reakcji wykonawcy na takie wezwanie. Powyższe potwierdzają między innymi

Capital Park: Zawarto umowę dot. zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.

akcje spółki w trybie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby

KE wzywa 15 państw do usunięcia uchybień dot. zamówień publicznych i koncesji

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa 15 państw członkowskich, w tym Polskę, do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i koncesji, podała Komisja. "Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 15

Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Termin zakończenia wezwania na akcje Komputronika w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski. "Czas wezwania Marinera Invest na akcje Komputronik mija 7 lipca

KIPF uzyskał kredyt w bankach na nabycie wszystkich akcji Pelionu w wezwaniu

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF), akcjonariusz Pelionu, uzyskała kredyt w bankach finansujących na nabycie akcji Pelionu w publicznym wezwaniu na wszystkie akcje, podał Pelion w opóźnionej informacji poufnej. W odrębnym komunikacie o

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

, podano także. Zarząd spółki Cyfrowy Polsat [...] w dniu 26 września 2018 r. podjął decyzję o nabyciu 58 709 376 akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie łącznie 338 753 099,52 zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję) równej cenie, za którą Karswell nabył ww. akcje w wezwaniu" - czytamy w

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podało MCI Capital

KNF nałożyła na Murapol kary finansowe wys. 10,4 mln zł

; 5 000 000 zł. Komisja informuje, że zawiadamianie o zmianach stanu posiadania, w przypadkach "parkowania akcji" spółki publicznej w innych podmiotach, a także realizowanie obowiązków związanych z obowiązkiem wezwania do zamiany lub sprzedaży akcji, jest istotne dla inwestorów i

Straszą kontaktem z osobą zakażoną i wyłudzają dane. Plaga fałszywych pism

Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przypominał, że „rzetelna, zgodna z prawdą odpowiedź na wezwanie – także negująca – jest obowiązkiem każdego obywatela RP, którego niedopełnienie podlega z mocy prawa karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności”. Do

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

Wezwanie Marinera Invest na akcje Komputronika nie doszło do skutku

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika nie doszło do skutku z powodu nie ziszczenia się warunku zawieszającego, poinformowała spółka. "Ogłoszone przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w

LW Bogdanka analizuje warunki wezwania ogłoszonego przez Eneę

wezwania ogłoszonego przez Enea S.A. W przewidzianym prawem terminie przekażemy do publicznej wiadomości stanowisko zarządu dotyczące wezwania, wraz z opinią na temat ceny akcji w wezwaniu przygotowaną przez niezależny podmiot (tzw. fairness opinion)" – powiedział Stopa, cytowany w komunikacie

Marinera podniosła cenę w wezwaniu na akcje Komputronika do 7,18 zł z 6,5 zł

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. Kilka dni temu prezes Komputronika Wojciech

KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w ustawie o sądownictwie

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wszczęła dzisiaj postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowej ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., obowiązującej od 14 lutego 2020 r

Spółka Cognoru wykupiła 6,96 mln obligacji Cognor International Finance

odpowiadającą 53,8% skupionego nominału obligacji, podał Cognor. Pod koniec listopada HSJ ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100

EJT Investment podniosło cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający

Spółka Abrisu ogłosi wezwanie na akcje WDX po 14,88 zł, wycofa spółkę z GPW

. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie. W ramach umów strony Porozumienia przewidziały, że WOHO ogłosi wezwanie do zapisywania się na

Akcjonariusze Tarczyńskiego nie zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania. Wcześniej akcjonariusze spółki Tarczyński

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

jest wystawiona 1 marca a wykonawca przedłożył dokument na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 2 kwietnia br., nie oznacza, że dokument ten jest nieaktualny na dzień jego złożenia. Jeżeli dany stan, który został wskazany w dokumencie się nie zmienił, dokument ten jest nadal

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Grupo Industrial Saltillo (GIS) nabędzie w wezwaniu akcje Automotive Components Europe (ACE) pomimo niespełnienia warunku objęcia zapisami 95% wszystkich walorów ACE, podała spółka. GIS zastrzegało wcześniej taką możliwość. "Wzywający niniejszym

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron

Cedrob skupił w wezwaniu 16,98% akcji Gobarto, nie wycofa spółki z GPW

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Cedrob w ramach wezwania skupił 4 720 882 akcji, stanowiących 16,98% kapitału i głosów na WZ Gobarto (d. PKM Duda), podała spółka. Tym samym Cedrob zwiększył zaangażowanie w Gobarto do ok. 83%. Jednocześnie Cedrop zrezygnował z planów wycofania akcji spółki z

Paged złożył zapis na sprzedaż 49,47% akcji DTP na rzecz PRA Group po 4,9 zł szt

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Paged Capital - spółka zależna Pagedu - złożyła zapis na sprzedaż 49,47% akcji DTP na rzecz PRA Group Polska po cenie 4,9 zł za jedną akcję w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DTP, podał Paged. "Paged Capital sp. z o.o

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest  stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

GPW wykluczy z obrotu akcje DTP od 13 czerwca

4,9 zł za jedną akcję w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DTP. W połowie marca DTP oceniło, że cena 4,9 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP. PRA Group

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

zakresie rażąco niskiej ceny stwierdzając *1 "powtórzenie wezwania do złożenia wyjaśnień musi wynikać z obiektywnych okoliczności uzasadniających uszczegółowienie wyjaśnień złożonych przez wykonawcę na pierwsze wezwanie zamawiającego. Przyjąć zatem należy, że uzasadnieniem do skierowania

Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator pisma zawierające odstąpienia od umów o wartości ok. 53 mln zł wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz Enea 

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator

Paged: Wezwanie Mespila Inv. jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Zarząd Pagedu uważa, że wezwanie ogłoszone przez Mespila Investments Limited jest zgodne z interesem spółki, a zaproponowana cena 57,63 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podał Paged. "Zamiary wzywającego są uzasadnione następującymi względami

DTP ocenia, że cena 4,9 zł za akcję w wezwaniu PRA Group Polska jest godziwa

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - DT Partners (DTP) ocenia, że cena 4,90 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP, poinformował zarząd spółki w stanowisku. "Zarząd