publicznie konkretnej

Marek Okniński

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia należy do czynności związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne i stanowi nieodłączny oraz podstawowy element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Precyzyjna deskrypcja, co konkretnie ma zostać zakupione, jest jednocześnie obowiązkiem, jak i uprawnieniem zamawiającego.

Fundusz chce czyścić powietrze, ale pieniądze daje na geotermię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad miliard złotych na programy poprawy jakości powietrza. Konkretnie na wsparcie rozwoju geotermii i ocieplania budynków publicznych i sakralnych.

Rozdział V - Środki karne

Art. 39 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne Art. 40 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne Art. 41 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne Art. 42 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne Art. 43 KK CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne Art. 44 KK CZĘ

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

przewidziana dla kosztorysu. Przyjmuje się, że jeśli kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym żądany był jedynie w celach pomocniczych i informacyjnych, oferty go nie zawierającej nie należy odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żądają z reguły kosztorysów

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówień publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Okres trwania umowy ramowej Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych

Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 10 określa tryby - czyli procedury - w jakich mogą być udzielane zamówienia publiczne. Decyzja o wyborze konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

Zasada Zamawiający może korzystać z możliwości przewidzianej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącznie gdy jest to obiektywnie uzasadnione. Decydujące znacznie dla spełnienia wskazanej powyżej zasady mogą mieć specyficzne potrzeby zamawiającego, charakter prowadzonej przez niego

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

zamawiającego parametry np. zamawianych urządzeń muszą być uzasadnione faktycznymi potrzebami zamawiającego. Przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego nie może co do zasady wskazywać konkretnych produktów. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Słownik Pzp Wykonawca Słownik Pzp

Oferta równoważna

Oferta równoważna

dołączyć do niej dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań w porównaniu z wskazanymi konkretnie w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Negocjacje z ogłoszeniem Pzp w pigułce Negocjacje bez

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

Niejednokrotnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, że zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców lub też konkretne zapisy projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

dostępne zamawiającym , które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w szczególności efektywność wydatkowanych środków publicznych. Ustawodawca wprowadzając możliwość negocjacji nie pominął kwestii sprawnego prowadzenia

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

zapłaty kar umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy przez ich kontrahenta, może w konkretnych okolicznościach faktycznych stanowić pomoc publiczną – mówi mec. Karpiński. Dodaje, że istota pomocy publicznej jako formy wspierania gospodarki sprowadza się do wywierania wpływu w sposób

Senat za nowelą umożliwiającą przeprowadzenie spisu w czasie pandemii COVID

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. , mającą na celu umożliwienie przeprowadzenia 2 spisów powszechnych - rolnego w

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Technologii. Usługi Brokerów świadczone są bezpłatnie a wybór konkretnej platformy na której zamawiający będzie odbierał ustrukturyzowane faktury elektroniczne jest całkowicie dowolny i zależy od decyzji zamawiającego . Jednocześnie warto zauważyć, że wykonawca zamówienia publicznego nadal może

Gdzie są pieniądze z 1 procentu? Fundacje się skarżą. Resort finansów: w tym roku były rekordowe kwoty

Gdzie są pieniądze z 1 procentu? Fundacje się skarżą. Resort finansów: w tym roku były rekordowe kwoty

Od 2004 r. możemy przekazywać 1 proc. podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Nas to nic nie kosztuje, a dla wielu organizacji jest ogromnym wsparciem. 1 proc. można przekazać też konkretnym podopiecznym fundacji. Dla nich te pieniądze pozwalają kontynuować leczenie czy odbywać

Prezes UOKiK chce w II połowie lipca wydać nowe wytyczne dot. analiz przejęć

czas, do którego dążymy, to jest 30 dni na wydanie decyzji. Jeżeli rzeczywiście będzie tego wymagał interes publiczny, mamy prawo wydłużyć o 120 dni, żeby przeprowadzić szczegółową kontrolę" - dodał. Zaznaczył, że Urząd pracuje nad procedurami wewnętrznymi, by zapewnić jak najszybszą ścieżkę dla

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

środków publicznych musi poniekąd zejść na drugi plan, a Zamawiający nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, że dane zamówienie można było zrealizować taniej czy korzystniej – gdyż kluczowe znaczenie w tym konkretnych okolicznościach ma czas. W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie:  Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych ?musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny oraz sprzęt do rehabilitacji, a także meble do

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Pytanie: Jako jednostka publiczna otrzymaliśmy nowe, nieplanowane na rok 2020 środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Czy zamawiający powinien nieplanowane zadania projektu EU zsumować

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia określenie przez zamawiającego , w przypadku udzielania zamówień o szczególnych cechach, w treści opisu przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, konkretnego oznakowania. Zamawiający musi jednak pamiętać o

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

; Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka

Jak procedować, jeśli w postępowaniu złożono niewłaściwie zaszyfrowaną ofertę?

internetowej oraz przygotowana przez  wykonawcę oferta . ID postępowania i klucz publiczny można także pobrać ze strony miniPortalu z zakładki »Lista wszystkich postępowań, po wybraniu konkretnego, interesującego wykonawcę postępowania«”.  Więcej na portalzp.pl Anna

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

; specjalności uprawnień wymaganych do wykonania usługi, czy przeznaczenie dokumentacji pod kątem specyfiki obiektu budowlanego, jego funkcji technicznych, itp.?  Odpowiedź: Najpierw należy uznać, że wskazane części stanowią jedno zamówienie publiczne : 1 − obiekty kubaturowe, 2 i 3 instalacje, 4

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

wykonawcom klauzuli informacyjnej, w której zostanie wskazana podstawa przetwarzania danych osobowych. W mojej ocenie są to przepisy prawa, a konkretnie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Klauzula informacyjna powinna zostać:  przekazana wraz z

NCBR ogłosił konkurs na wsparcie uczelni ze średnich miast

publiczne na konkretne działania podnosimy jakość życia mieszkańców, zwiększając jednocześnie atrakcyjność inwestycyjną tych miast. Wyższy poziom kształcenia i dobre warunki współpracy uczelni z przedsiębiorcami to ważny element wspierania rozwoju regionalnego, tak ważnego dla rozwoju całego kraju"

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

W Polsce nie brakuje sytuacji, gdy firmy wspomagają szlachetne przedsięwzięcia prowadzone przez konkretne organizacje pożytku publicznego lub wspierają leczenie ciężko chorych osób. W określonych przypadkach tego typu darowizny można odliczyć od podatku. Kto może być darczyńcą - W ramach umowy

Gigantyczny wyciek danych z Facebooka. Dane ponad 500 mln osób (w tym wielu Polaków) dostępne w sieci

wówczas, że do wycieku danych doszło z powodu luki w Facebooku załatanej w 2019 r.  Do sprzedaży najwyraźniej nie doszło. Dostępne publicznie dane pochodzą od osób ze 106 krajów. Najwięcej, bo 32 mln, należy do Amerykanów, 11 mln do Brytyjczyków, a nieco ponad 2,6 mln wpisów to dane osób z Polski

Co z podatkiem od umorzonej subwencji PFR? Fundusz zabiera głos

umorzenia (bądź części). Zgodnie z regulaminem PFR subwencja jest pożyczką, choć wcale nie wynika to z przepisów prawa, ale konkretnie - prawa podatkowego. Gdyby od umorzonej części firmy musiały odprowadzić podatek, to jego wartość wyniosłaby ponad 11 mld zł. Obowiązujący byłby bowiem podatek dochodowy

Elektrotim zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych spółek zależnych

poszanowaniem interesu wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli dzienny indeks śledzący aktywność gospodarczą

połączenie wewnętrznych danych bankowych na temat aktywności klientów, przy zachowaniu pełnej ochrony danych osobowych i informacji handlowej oraz danych dostępnych publicznie" - powiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk, cytowany w komunikacie. Zadaniem nowego indeksu jest śledzenie

KE uruchomiła platformę danych dotyczących COViD-19

świecie w walce z pandemią koronawirusa. "Uruchomienie europejskiej platformy danych dotyczących COVID-19 jest ważnym konkretnym działaniem służącym wzmocnieniu współpracy w zakresie walki z koronawirusem. Przez wiele lat zdecydowanie wspieraliśmy otwartą naukę i otwarty dostęp do danych, a teraz

Mamy miliardy na zeroemisyjne autobusy. Tyle że to droga donikąd, bo smogu nie zlikwidują

, producent pociągów.  Korzystna będzie też promocja elektromobilności. Do tego inwestycje sprowokują działania, by zapewniać dla transportu źródła energii, najlepiej zielonej.  Na koniec korzystać ma klimat i nasze zdrowie, ze względu na ograniczenie emisji spalin z transportu publicznego. Pomoże

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

są zapisane w Extensible Markup Language używane przez konkretne aplikacje.  Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców

Definicja aktualności dokumentów

„Aktualność oświadczeń własnych” winna być zatem rozumiana nie tyle jako aktualność w konkretnym punkcie na osi czasu (np. dzień składania ofert), ale jako trwający przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stan ciągły, którego punktem początkowym może być, np. termin

Artifex Mundi rozpoczął przegląd opcji strategicznych

dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej, jak również wskazuje, że nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, podano także. "Informacje o dalszym przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych

GPW wprowadziła certyfikaty typu Long oparte na kontraktach na ropę Brent

serie kontraktu terminowego są rolowane przed wygasaniem, instrumentem bazowym wprowadzonych certyfikatów partycypacyjnych są konkretne serie kontraktów notowanych na Intercontinental Exchange (ICE). Zastosowanie konkretnej serii kontraktu jako instrumentu bazowego spowoduje, że zmiany ceny certyfikatu

FDA: Podgrzewany tytoń jest 'właściwy dla promocji zdrowia publicznego'

szkodliwych substancji, niż palenie papierosów, podało ISBzdrowie.pl. FDA oceniła go jako "właściwy dla promocji zdrowia publicznego", który może przynieść korzyść w skali całej populacji. To przełomowa i historyczna decyzja w obszarze zdrowia publicznego w skali globalnej. "Dane

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

publicznych ”, gdzie wskazano: „(...) należy podkreślić, że z orzeczenia w sprawie Esaprojekt wynika, że wykonawca , który w celu potwierdzenia spełnienia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, w sytuacji ustalenia, że

Rząd przyjmie nowelę dot. planowania działalności administracji w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych dotyczący m.in. poprawy procesu planowania działalności administracji i wzmocnienie systemu zarządzania i kontroli ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i

Bloober Team rozpoczął przegląd opcji strategicznych

. "Niemniej jednak, w ocenie zarządu spółki, podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór konkretnej opcji strategicznej może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu. Zarząd emitenta będzie przekazywał do publicznej

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

ustawy Prawo zamówień - dotyczy jednak konkretnego obszaru tj. rażąco niskiej ceny i nie może być interpretowany rozszerzająco na brak wyjaśnień udzielonych w związku z uprawnieniem przewidzianym w art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. [1] Patrz: art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. [2

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed

MC: Premier podpisał 'Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli. W dokumencie określono najważniejsze cele, jakie ma

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

odwołującego. Reasumując: zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis obowiązującego prawa i określić sposób jego naruszenia gdyż po upływie terminu

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej ma charakter ogólny tzn. nie jest ograniczony zakres jego stosowania do konkretnych trybów udzielenia zamówienia publicznego . Wobec powyższego obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej istnieje również w odniesieniu do trybu zamówienia z

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona

KE wszczęla postępowanie wyjaśniające ws. pomocy państwa dla LG Chem

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy wsparcie publiczne w wysokości 95 mln euro udzielone przez polskie władze przedsiębiorstwu chemicznemu LG Chem na inwestycje w rozbudowę zakładu produkującego baterie do aut

ZBP: Banki przekazały m.in. 10 tys. testów i 30 mln zł na walkę z koronawirusem

; Ponadto, wyasygnowano kwotę ponad 20 mld zł dodatkowych kredytów, jaką jeszcze w tym roku banki przeznaczą  do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Angażując się w konkretną pomoc dla klientów, banki w Polsce, jednocześnie od kilku tygodni wzmacniają także swoje - zarówno sektorowe

LOT odwołał pasażerce lot, którego nie ma w rozkładzie. A potem i tak pobrał z jej konta pieniądze za bilet

zastąpić starą. Jakie są konkretne plany, nikt jednak nie zdradza. I co się stanie ze zobowiązaniami starej spółki. Przewoźnikowi przydałaby się, jak wszystkim liniom, pomoc publiczna. Nie jest to proste rozwiązanie, gdyż trzeba będzie je uzgodnić z Komisją Europejską. A LOT jest jeszcze w okresie

Qumak: QPS urozpoczął przegląd opcji strategicznych w celu pozyskania inwestora

opcji strategicznych ma na celu pozyskanie inwestora strategicznego zainteresowanego objęciem pakietu udziałów spółki zależnej QPS oraz wsparciem jej dalszego funkcjonowania i rozwoju. "Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma

Unia Europejska zdjęła rękawiczki i bierze się do techgigantów

;Technologia ta mogła być stosunkowo łatwo stosowana do dezinformacji i wywierania wpływu na opinię publiczną na dużą skalę poprzez precyzyjne mikrotargetowanie grup odbiorców. Wykorzystanie tego rozwiązania widziałem choćby w trakcie wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 r. Od tego czasu była

Akcjonariusze MedApp zdecydowali o emisji 4 mln akcji serii G

przeznaczone na komercjalizację rozwiązania CarnaLife Holo oraz systemu telemedycznego CarnaLife. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej. "Bardzo cieszy nas decyzja podjęta przez akcjonariuszy spółki. Środki z emisji pozwolą nam rozpocząć konkretne działania dotyczące

Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata

wstępnych szacunków, to będą 2 lub 3 lata. Należy pamiętać jednak, że jesteśmy teraz w fazie bardzo dużej niepewności i patrzymy w przyszłość raczej przez pryzmat scenariuszy, niż konkretnych prognoz gospodarczych. Jesteśmy w momencie, gdy niepewność dotycząca przyszłego rozwoju gospodarki jest bardzo duża

MRPiPS: Stały Komitet RM przyjął Politykę społeczną wobec osób starszych 2030

).  "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030, jako pierwszy dokument rządowy wyznacza konkretne obszary działań, a - co najważniejsze - wskazuje podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację. Uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

miesięcy wcześniej. W momencie bowiem, gdy termin składania ofert był przedłużany przez zamawiającego, musiało być to podyktowane jakimiś konkretnymi przyczynami. Skrócenie tego przedłużonego terminu przeczyłoby istnieniu tej okoliczności i dokonanej wcześniej przez zamawiającego jej obiektywnej ocenie

Braster rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

wariantu dalszego rozwoju emitenta i realizację przyjętej przez spółkę strategii rozwoju do 2021 r." - czytamy w komunikacie. Spółka dokonał wyboru doradców finansowych wspierających zarząd spółki przy przeprowadzeniu przeglądu wymienionych opcji strategicznych. "Spółka przekaże do publicznej

Do 2040 r. nowe ciężarówki tylko na prąd i wodór. Trzeba jedynie kosztami wyciąć diesle

CO2. A konkretnie postulują pilne wprowadzenie opłat drogowych dla ciężarówek zależnych od emisji CO2, a także systemu opodatkowania energii (czyli także paliw), zależnego od zawartości węgla i energii. W tym przypadku w uproszczeniu chodzi o podbicie cen oleju napędowego.  Pomoc publiczna

KIR przekazał 0,5 mln zł na pomoc szpitalom w walce z COVID-19

Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.  Darowizny przeznaczone są na zakup specjalistycznego sprzętu

NFOŚiGW i unijny program LIFE 2020 dofinansują do 95% projektów klimatycznych

konkretnej daty). Termin obowiązujący dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 r. Wyznaczone daty brzegowe są dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie

Polregio wprowadza bilety miesięczne za 1 zł dla służb ochrony zdrowia od 4 IV

wszystkich czasie epidemii jesteśmy szczególnie wdzięczni pracownikom ochrony zdrowia za ich poświęcenie, odwagę i heroizm w ratowaniu ludzkiego życia i przeciwdziałaniu epidemii. Jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce należący do Grupy ARP nadal zapewniamy transport publiczny m.in. dla osób, które

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

odbyło się dziś w Warszawie. Zdaniem BCC, wynik budżetu państwa powinien mieścić się w przedziale od maksimum 3% PKB deficytu w okresie słabej koniunktury do 3% PKB nadwyżki w okresie dobrej koniunktury, a w latach dobrej koniunktury - rośnie relacja wydatków publicznych w stosunku do produktu krajowego

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

MedApp odnowił certyfikację systemu CarnaLife i podniósł jej poziom na IIb

;analizować zbierane dane w czasie rzeczywistym i w ten sposób wspierać klinicystę w szybkiej ocenie konkretnych parametrów diagnostycznych oraz może być wykorzystywany w szpitalach jako diagnostyczny monitor medyczny na odległość, podano. "Ciągle pracujemy nad rozwojem naszej technologii

Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł

; według specjalnego algorytmu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje. "Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

Sylwester inny niż zwykle. Na wygaszany handel ratunkiem mogą być taksówki i aplikacje

 Poznania uzupełnienie transportu publicznego i są jego ważnym aspektem - mówi Tomasz Gapczyński z M1 Taxi w Poznaniu. Także Uber wysłał informację do klientów, że normalnie działa w sylwestra: "Zamawiaj przejazdy w dozwolonych przypadkach i podróżuj bezpiecznie". - Obawiamy się jednak

Niemcy w pandemii. Berlin traktuje kryzys jako szansę i jasno określa reguły. A Polska?

. Oszczędni Niemcy wydają z rozmachem Berlin przed pandemią był znany w Europie z tego, że nie lubił niepotrzebnie wydawać pieniędzy. Tylko w pierwszej połowie 2019 r., ostatniego przed pandemią, nadwyżka budżetowa Niemiec wyniosła ponad 45 mld euro. Zbyt wielka oszczędność i niechęć do publicznych

Prezes Murapolu: Debiut giełdowy na pewno nie w 2019 roku

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Murapol na pewno nie przeprowadzi publicznej emisji akcji (IPO) w 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Nikodem Iskra. "Debiut na pewno nie nastąpi w 2019 roku, nie przesądzałbym również, że będzie to rok 2020" - powiedział Iskra w rozmowie z

Oto pismo ministra finansów pokazujące, jak fatalnie jest z kasą państwa

Jak PiS wydaje i oszczędza pieniądze? Dwa przykłady.  25 listopada. Przewodniczący komisji finansów publicznych, poseł Henryk Kowalczyk składa poprawkę do projektu budżetu na przyszły rok doprecyzowującą przekazanie TVP prawie 2 mld zł. Ma być to rekompensata z tytułu utraconych w roku 2021

Rząd ma czarną listę firm, którym nie chce dać pomocy z "tarczy". I nie podaje dlaczego

, nie podając konkretnej przyczyny. Gdy przedsiębiorcy składają reklamację, PFR uzasadnia odmowę swoim regulaminem: „PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć

Weber z MI: Pierwsze połączenia autobusowe w ramach nowej ustawy ruszą 1 IX br.

regulujące zasady współpracy przy realizacji postanowień Ustawy. "Wojewodowie w tym tygodniu ogłaszają nabory. Nabór będzie krótki, 12-dniowy. W tym czasie potencjalni organizatorzy, czyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie składają wnioski na konkretne linie, które chcą uruchomić. Później

Przedsiębiorcy 11 razy odmówiono pieniędzy z tarczy. PFR zrzuca winę na system komputerowy

polskie firmy. Jak już pisaliśmy w "Wyborczej", PFR stworzył czarną listę firm, którym odmawia subwencji, nie podając konkretnej przyczyny. Gdy przedsiębiorcy składają reklamację, PFR uzasadnia odmowę swoim regulaminem: „PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz

Białoruskie IT szykuje CV. Polska musi powalczyć o talenty

strony, ale skonstruowanie dla nich konkretnej oferty, lepszej od konkurencji. Te kwestie wymagają uwzględnienia m. in. w przygotowywanej strategii migracyjnej Polski. - Pandemia przyspieszyła automatyzację i robotyzację zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, więc będziemy potrzebowali

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

aktualny. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii pt.: „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp ” stwierdził, że: „Pojęcia aktualności dokumentów nie należy

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

wspólnik, który podpisał ofertę , jest do tego umocowany? Czy zamawiający ze względu na fakt, iż nie jest w stanie stwierdzić w tym konkretnym przypadku, że złożenie oferty jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu, nie może uznać oferty za ważną i powinien ją odrzucić na podstawie art. 89

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

dokumentów przez podmioty zagraniczne, nie stanowi o braku możliwości udziału tych podmiotów w postępowaniu. Wykonawca jako profesjonalista jest zobowiązany znać przepisy. Trudno zatem mówić tutaj o naruszeniu jakiejś konkretnej regulacji ustawy Pzp . Z treści pytania wynika, że zamawiający

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

zasadniczo nie powinna być ubezpieczana przez państwo ani przez ubezpieczycieli korzystających ze wsparcia publicznego. W komunikacie podano, że "po zasygnalizowaniu przez niektóre państwa członkowskie, że z powodu epidemii koronawirusa przewidują globalne skurczenie się prywatnego rynku ubezpieczeń w

Rzecznik MŚP apeluje o odmrożenie gospodarki, najpóźniej do 1 lipca

wszystkie niewątpliwe sukcesy - czas, aby już teraz polski rząd przystąpił do wdrażania planu 'odmrażania gospodarki', podając konkretne terminy kolejnych etapów wychodzenia z blokady" - apeluje Abramowicz. Proponuje, by uruchomienie żłobków, przedszkoli i klas 1-3 nastąpiło jeszcze w maju. "

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

wskazanej powyżej możliwości musi być ograniczone do przypadków szczególnych, odpowiednio uzasadnionych przez zamawiającego stanem faktycznym występującym w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.               

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

;Trzeci filar, te dodatkowe środki na służbę zdrowia, na walkę z koronawirusem to również środki budżetowe z dodatkowej emisji obligacji" – dodał. W ramach jednego z filarów ma powstać Fundusz Inwestycji Publicznych. Środki z tego Funduszu "będziemy wydatkować wraz z konkretnymi

Kościński: Nie ma ryzyka krachu, będziemy się rozwijać nadal w dobrym tempie

koronawirusa cały czas będziemy się rozwijać. I to w dobrym tempie" - powiedział ISBnews Kościński.  Jego zdaniem, jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki dla polskiej gospodarki, finansów publicznych i budżetu będzie miała walka z koronawirusem. "W tym momencie skupiamy

IPO Saudi Aramco w centrum uwagi na rynku ropy naftowej

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Ostatnie dni na rynku ropy naftowej upływają pod znakiem wyczekiwania na kolejne informacje dotyczące planowanej emisji publicznej spółki Saudi Aramco. O zamiarze wejścia tego giganta naftowego na giełdę mówiono już od kilku lat, ale temat

Termin wykonania zamówienia publicznego

publicznych. Niejednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia, bez podania konkretnego terminu jego zakończenia świadczy o dyskryminowaniu wykonawców , którzy nie mają pełnej wiedzy o sposobie i terminie wykonania zamówienia. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wynikający z

Nowy podatek potwierdzony. 'Ekonomiczna presja na niezależne media'

. - W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie społeczeństwa ustawodawca widzi konieczność wprowadzania szczególnych rozwiązań ułatwiających podejmowanie działań minimalizujących jego skutki dla zdrowia publicznego - piszą

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może nastąpić między innymi w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki[1]: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość

Microsoft: Rozwój cyfrowych kompetencji kluczowy dla 82% polskich menedżerów

;Umiejętności pracowników w zakresie chmury obliczeniowej są niezbędne do tego, by skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację, która stanowi dzisiaj najwyższy priorytet i jednocześnie wyzwanie dla instytucji publicznych i firm niezależnie od sektora, w jakim działają. Dostrzegamy wyzwania, przed którymi

Gazprom wznowił budowę Nord Stream 2. Wyzwanie dla Joego Bidena i UE

listę przez rząd odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa na podstawie ustawy CAATSA o sankcjach na Rosję z 2017 r.,  uchwalonej niemal jednogłośnie przez Kongres USA.  Joe Biden jako wiceprezydent w administracji byłego prezydenta USA Baracka Obamy publicznie wypowiadał się przeciw projektowi

NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi

finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Nabór, który dziś uruchamiamy, jest właśnie przykładem takich działań. Na przyszłych beneficjentów czeka aż 60 mln zł unijnych dotacji na wsparcie projektów

Echo może 'być gotowe' do kolejnej publicznej emisji obligacji w I kw. 2018 r.

konkretne potrzeby związane z projektami dewelopera i zakupami działek. "Będziemy to robić na pewno" - podkreślił jednak Drozd. W październiku tego roku Echo zakończyło II Program Emisji Obligacji Publicznych, o łącznej wartości 300 mln zł. Oferowane w całym programie obligacje były

InPost wchodzi na giełdę. Paczkomaty mają trafić do Francji i Hiszpanii

, że oferta publiczna obejmie prywatną ofertę istniejących akcji inwestorów instytucjonalnych. Umowę nabycia akcji o wartości 1,03 mld euro zawarły już fundusze zarządzane przez BlackRock, Capital World Investors oraz GIC Pte. Koordynatorami oferty zostały Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs

Qumak szuka inwestora dla spółki zależnej Qumak Professional Services

obejmujących nabycie udziałów należących do emitenta" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie zarząd zawiadamia, że nie podjął decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej dla spółki zależnej, nie ma pewności czy i kiedy taką decyzję podejmie oraz, czy ewentualna transakcja zostanie

Skandaliczna wrzutka do projektu. Takiego numeru nie pamiętają najstarsi posłowie

społecznym. Konkretnie chodziło o to, by minister i wiceminister zdrowia nie odpowiadali za zakup bezwartościowych maseczek i respiratorów, a premier Morawiecki i wicepremier Sasin za wybory korespondencyjne. Podobnie było w przypadku podatku – opłaty cukrowej. Została wmontowana do ustawy o

Będzie kolejny strajk przedsiębiorców. Dołączy do nich służba zdrowia?

Drugi strajk przedsiębiorcy zaplanowali na sobotę 16 maja. Wyjdą na warszawskie ulice, ale konkretnego scenariusza – czy rozbiją miasteczko, czy też będą tylko maszerować - jeszcze nie mają. Wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiedziała w mediach, że jest gotowa do rozmów z przedsiębiorcami. To

Kuriozum z PPK. PiS nie wie, kto powinien tam należeć

. do PPK będą mogły się zapisać podmioty publiczne. Okazuje się jednak, że przez buble prawne nie wszyscy – nawet jakby chcieli – będą mogli do PPK przystąpić. Z programu wykluczono bowiem pracowników biur poselskich i senatorskich. Pisaliśmy o tym kilka dni temu. – Zgodnie z ustawą