publicznego zobowiązania

Marek Okniński

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu podwykonawcę, który będzie realizował określony zakres zamówienia publicznego.

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

W przypadku postępowań przetargowych, których wartość przekracza tzw. próg unijny*1  zamawiający oceniając spełnienie warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do badania złożonych dokumentów łącznie, tzn. badanie informacji zawartych w jednolitym dokumencie (tzw. JEDZ) wraz z

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawa Pzp określa dwie grupy przepisów konwalidacyjnych: - Pierwsza z

Zakres świadczenia wykonawcy

Zakres świadczenia wykonawcy

poglądowe. Odpowiedź: Jeżeli proponowany sprzęt sportowy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaganych posiadanych certyfikatów i dodatkowo, wykonawca nie był zobowiązany do wskazania w ofercie modelu/producenta sprzętu, to w ocenie autora, możliwe jest

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

proponowanej formie jest nieprawidłowy. Przesądza o tym uregulowanie zawarte w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - cyt.: "Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie". Nie ma natomiast prawnych przeciwwskazań, aby w projekcie umowy załączonym do

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp . Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z podpisywaniem umów z dostawcami. Produkty i usługi są

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Uzasadnienie odrzucenia oferty

publicznych zobowiązany* jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedstawić uzasadnienie decyzji o odrzuceniu złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne oferty. Czynność odrzucenia oferty podlega ocenie w oparciu o wskazane na jej uzasadnienie powody i nie jest wobec powyższego dopuszczalne

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

przypadku upadłości jednego z wykonawców zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego trwa nadal pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum, którzy w dalszym ciągu są zobowiązani do wykonania tej umowy. Ponieważ umowa konsorcjum nie została uregulowana w polskich przepisach

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

ofert, do której ustawodawca zobowiązał zamawiającego jest przekazanie informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do podania: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

wypisane zostały tylko dwie substancje z trzech wskazanych potwierdzone referencjami. Czy należy wykonawcę nr 2, wezwać do uzupełnienia dokumentów ponieważ brakuje jednego produktu i dokumentów potwierdzających wykonanie takich dostaw? Odpowiedź Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który złożył ofertę nr

Już w czwartek Sejm zajmie się tzw. dużą ustawą medialną. Organizacje obywatelskie: Złamaliście, państwo, obietnicę

Już w czwartek Sejm zajmie się tzw. dużą ustawą medialną. Organizacje obywatelskie: Złamaliście, państwo, obietnicę

takie się odbędą. Organizacje obywatelskie zarzucają jednak rządzącym, że ci z obietnic się nie wywiązują. Organizacje społeczne: Łamiecie, państwo, złożone publicznie zobowiązania Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych wysłał list do ministra kultury Piotra Glińskiego. Koalicja ponad 70

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

, systemowych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie musiała mieć decydującego znaczenia. Wprowadzane zmiany

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje). Odpowiedź: W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie 126 747 PLN netto), przy udzielaniu zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający działa więc w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki. Podstawa prawna

Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

Niedochowanie obowiązków związanych z poinformowaniem adresata o próbie doręczenia pisma może być istotnym argumentem przy wnioskowaniu o przywrócenie terminu, na przykład na wniesienie skargi do Sądu. W obowiązującym stanie prawnym organ administracji publicznej lub samorządowej będący stroną

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

Pytanie W jakim terminie można zawrzeć umowę na roboty budowlane po wyborze oferty? Odpowiedź Termin, o którym mowa w pytaniu, zwany jest terminem  standstill.  Jest to najkrótszy termin, w którym zamawiający jest zobowiązany powstrzymać się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

do zasady czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Jednocześnie osoby te zobowiązane są do wyłączenia się z postępowania m.in. w sytuacji, gdy pozostają z wykonawcą w takim

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wyjaśnienie Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do żądania od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp). Ustawa Pzp nie przewiduje jednak sankcji, w przypadku

Wzory klauzul waloryzacyjnych

waloryzacyjnej Ustawodawca odpowiadając na wnioski płynące ze strony przedsiębiorców, zobowiązał zamawiających aby w przypadku gdy umowa o zamówienie publiczne zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy określali w jej treści postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

Wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia robót zamiennych może nastąpić tylko w zakresie niewykraczającym poza pierwotny przedmiot zamówienia, gdyż zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ponieważ istotą robót zamiennych jest

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych - a więc przeprowadzić 2 postępowania. Wartość zamówienia ustalasz z należytą starannością, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotu zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że roboty budowlane

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

zatem pełną swobodę w tym zakresie. Wyjaśnienie Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć

Zdolność kredytowa wykonawcy

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Katalog dokumentów na

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

uwzględnienia zarzutów, powinna być uznana za najkorzystniejszą i dane postępowanie powinno zakończyć się zawarciem umowy z odwołującym. W przeciwnym razie wykonawca nie ma legitymacji do wniesienia odwołania na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe wynika z faktu, że

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zamówień Publicznych - wpisu nie można wpłacić w kasie UZP, ani wnieść w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy. Zapamiętaj: Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, dołączając do treści odwołania dowód wniesienia wpisu . Jeżeli wpis nie

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis niektórych projektowanych zmian do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - "PZP". Opis ten ukazał się ostatnio na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych. Jej celem jest

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

określając wskazany wymóg ustala również minimalną kwotę sumy gwarancyjnej na jaką musi opiewać przedstawiana polisa ubezpieczeniowa. W praktyce udzielania zamówień publicznych pojawia się zatem pytanie - czy możliwe jest przedstawienie kilku polis, które po dodaniu sum gwarancyjnych potwierdzają spełnianie

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Pytanie: Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą fakturę, np. „zastosowano ustawę Pzp na podstawie art. 39” lub „zamówienie nie podlega

Przetarg na bony towarowe?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartości 14.000 optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury wyboru podmiotu, który dostarczy bony towarowe, w trybie przetargu

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający zobowiązani są przyjąć, w

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Przypomnijmy: w poprzednim stanie prawnym¹  zamawiający zobowiązany był w

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

na rachunek bankowy. Zapamiętaj: Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, dołączając do treści odwołania dowód wniesienia wpisu. Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawozdanie sporządza każdy zamawiający, który udzielił w 2009 roku co najmniej jednego zamówienia publicznego (bez względu na tryb

Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty na podstawie wyżej wymienionego przepisu zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z obowiązującym

Zasada uczciwej konkurencji na gruncie PZP

Szerszą definicje tego pojęcia odnajdujemy w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Zasada ta znajduje swoje rozwinięcie m.in. w przepisie art. 29 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiającemu nie wolno określać

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

ujawniać tego rodzaju wewnętrzne dokumenty? Czy należy potraktować je jak informację publiczną? Odpowiedź: Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia. W ten sposób może wykazać swoją należytą staranność w wykonaniu tej czynności.  Takimi

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

). Poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Celem nowelizacji jest - jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW). Nowelizacja wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie, przez 94 senatorów. Celem nowelizacji jest - jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 = 4,2249 zł. Prawo zamówień

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych! Sprawdź nowy kurs EURO » Realizując wskazaną dyspozycje Prezes Rady Ministrów w dniu 23 grudnia 2009 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu. Celem nowelizacji jest – jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Przychodami zobowiązania wieloletniego

Nowa wysokość wpisu od odwołania

Roboty budowlane Powyżej 4.845 mln euro 20.000,00 zł Wyżej wskazane kwoty wpisu należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, podany na stronach internetowych Urzędu: www.uzp.gov.pl Wykonawca wnosząc odwołanie do

Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

Treść tekstu nie odpowiada zapisom obowiązującej od 24 paźdzernika 2008 r. nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualny tekst: Uzupełnianie dokumentów według nowych zasad Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki zostały wprowadzone między innymi w celu ułatwienia, zwłaszcza

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

W celu dochowania ważności wniesionego odwołania wykonawca musi między innymi spełnić wymogi określone w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazana norma określa terminy w których odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz nakłada na obowiązek

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Pytanie: Czy istnieją przepisy (lub może jakieś wyroki w tym temacie), które regulują sprawę załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Czy obowiązują względem nich regulacje dotyczące ich formy? Czy tego rodzaju dokumenty jak siwz , harmonogram itp. wiążą na równi z umową? Odpowiedź

Nowy kurs euro

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Realizując wskazany obowiązek Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 19 grudnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

publicznego , nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia. Jednak musi pamiętać, że niedopuszczalne jest zaciągnięcie zobowiązania, tj. zawarcie umowy w sytuacji nieposiadania środków finansowych na jej realizację. Zamawiający nie może podpisać umowy bez zabezpieczenia wynikających z

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość przekracza tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ), obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej (patrz

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki ?

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie Wykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń, wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, co ogranicza go w

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa minimalny zakres informacji

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

zlecenia. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający sektorowi są zobowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98 ustawy Pzp (tj. w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach przekazywanym prezesowi UZP do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wskazana ustawa

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

MF chce zmienić wzór prognozy finans. JST, dodając wiersze dot. wyłączeń

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) planuje zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Chce je uzupełnić o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding w związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Publicznych? Gdzie wykonawcy wysyłają oferty i jak zamawiający je otwiera? Czy należy założyć jakieś dodatkowe konto internetowe? Odpowiedź: Zamawiający nie jest zobowiązany do opatrywania dokumentów postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dopuszczalny jest skan dokumentu). Powyższe dotyczy

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

Niejednokrotnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, że zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców lub też konkretne zapisy projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

stanowi kluczowy element dokumentacji przygotowywanej przez zamawiającego oraz jest obligatoryjnym elementem SWZ (art. 134 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ). Powyższe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie mogą zostać zastąpione poprzez zobowiązanie wykonawców do udziału w wizji

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Japońska agencja ratingowa R&I ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A z poziomu A- dla zobowiązań w walucie zagranicznej, podało Ministerstwo Finansów. Ocena ratingowa dla zobowiązań w walucie krajowej pozostała na dotychczasowym

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Z dniem 01 sierpnia 2019 roku obowiązek odbierania przez zamawiających , zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy wszystkich zamówień publicznych bez względu na ich wartość. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

zawarcia nowej umowy, której przedmiotem jest usługa? dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego .?Formalnie, bez względu na okoliczność wynikającą z istniejącego monopolu w tym zakresie, zamawiający w pierwszej kolejności był zobowiązany oszacować wartość zamówienia. W

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

, którzy będą zobowiązani do udzielania zamówień spełniających wskazane w art. 6 przesłanki. Ustawodawca przyjął, że wskazane powyżej wyłącznie z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa wejdzie w życie z

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

zobowiązani są przyjąć je do wiadomości przy czym ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom nie wzięcie udziału w negocjacjach. Z powodu nie przystąpienia przez wykonawców do negocjacji ich oferty podstawowe nie mogą zostać odrzucone. Wykonawcy mogą bowiem zdecydować, że chcą uczestniczyć w

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

sprawozdanie (zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ).   Wskazany termin jest terminem zawitym tzn. nie podlega przedłużeniu np. ze względu na dużą liczbę udzielonych zamówień lub inne powody po stronie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania. Nie przekazanie

GUS: PKB wyniósł nominalnie 2 273,6 mld zł w 2019 roku

państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego" - wyjaśniono w komunikacie. Pod koniec kwietnia br. GUS podał, że wzrost produktu krajowego brutto w 2018 r. był wyższy

Zamówienia w czasie epidemii

działające w obszarze ochrony zdrowia, jak np. podmioty lecznicze, ale wszyscy, zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych . Tym samym pomijając skrajne przypadki wszystkie zamówienia udzielane w ramach walki z COVID-19 powinny być oceniane przez pryzmat tej szczególnej sytuacji, a instytucje

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

zamawiającego, do których zobowiązany jest przepisami ustawy PZP. Wprowadzono prawo wnoszenia odwołań na projektowane postanowienia umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierały między innymi projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia

ATM Grupa: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł

nieprawidłowościami i określonym zobowiązaniem podatkowym oraz że zamierza wnieść odwołanie od tej decyzji" - czytamy dalej. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych. Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 103,02 mld zł na koniec I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 5,5% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1045,47 mld

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

. Zagadnienia pomocy publicznej są bardzo ważne w kontekście funkcjonowania wspólnego rynku unijnego. – Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna jest to jakiekolwiek oddziaływanie podmiotów dysponujących środkami publicznymi na rzecz podmiotów działających w sferze

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

zobowiązań dłużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podsumowano w informacji. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r

Ghelamco Invest rozważa niepubliczną emisję obligacji serii PK w I kw.

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Ghelamco Invest rozważa przeprowadzenie niepublicznej oferty obligacji serii PK w ramach dostępnego limitu 57,8 mln zł w I kwartale 2019 roku, podała spółka. Oferta skierowana byłaby do indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych. Obligacje

MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zarząd MCI Capital informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych przez spółkę w dniu 20 czerwca 2017

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

: Zamawiający w przypadku zamiaru udzielenia zamówienia publicznego , którego przedmiotem jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego o kodzie CPV 75252000-7 jest zobowiązany przeprowadzić procedurę przetargową na podstawie jednego z trybów podstawowych zgodnie z przepisami ustawy Pzp , jeżeli wartość

MSWiA: Bezpośrednia obsługa w urzędach zostanie wznowiona od poniedziałku

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych od poniedziałku, 25 maja br., podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens

Dialog konkurencyjny

Tryb dialogu konkurencyjnego ma umożliwić zamawiającemu zobowiązanemu do stosowania przepisów ustawy Pzp udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień. Dialog konkurencyjny został wprowadzony do polskiego systemu zamówień publicznych w związku z wymogami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

zarówno ustawa o dostępie do informacji publicznej jak i przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiających takiego obowiązku. Zakres informacji publicznej wynikający z obowiązujących przepisów odnosi się do dokumentów już wytworzonych. Zasada jawności nie odnosi się do zobowiązania

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono. Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest niższa od tzw. progów UE, treść art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

przetargowego, (w tym - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „ progi unijne ”); - zobowiązanie Zamawiającego do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek - w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

/jego pracowników poprzez dokumentowanie i przechowywanie informacji z przeprowadzenia czynności szacowania (notatka służbowa/mail od wykonawcy), jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. Realizacja obowiązku informacyjnego odbywa się poprzez przekazanie

TSUE: Nie stosując się do mechanizmu relokacji, Polska naruszyła unijne przepisy

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Poprzez odmowę zastosowania się do tymczasowego mechanizmu relokacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii Europejskiej, wynika z wyroku Trybunału

MOL odwołał walne zgromadzenie zaplanowane na 16 IV dot. m.in. podziału zysku

przepisami oraz publicznie dostępnymi informacjami, spółka niniejszym ogłasza, że nie widzi możliwości odbycia WZ 16 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązała się monitorować sytuację i ogłosić datę walnego zgromadzenia w późniejszym terminie, podano także. Węgierski koncern MOL

Elektrobudowa poinformowała banki i ubezpieczycieli o ofertach inwestorów

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, mając na uwadze zobowiązanie, aby do 20 sierpnia przedstawione zostały przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania spółki, przekazała bankom oraz ubezpieczycielom informację o otrzymaniu wstępnych ofert inwestorów

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

; Zgodnie z art. 2 pkt 7b ustawy Pzp protokół jest dokumentem sporządzanym przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Obowiązek jego sporządzenia jest odniesiony do każdego z trybów wskazanych w ustawie zaś jego udostępnienie

MIR: Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dostępności

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dostępności, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).   "Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana została informacja o rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji o rezygnacji, zniesienie większości wprowadzonych uprzednio ograniczeń spowodowało, że zobowiązani mogą uzyskiwać dochody, a co za tym idzie, regulować swoje

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

? Usługę sprzątania na cały rok tj. do 31 grudnia 2019 r. oszacowaliśmy na 240.000 zł. Odpowiedź: Zamawiający może wszcząć procedurę zamówienia publicznego na usługę sprzątania na okres 12 miesięcy, mimo że umowa na wynajem budynku, w którym będzie świadczona usługa, została podpisana tylko do 31

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

której jednostki administracji publicznej zobowiązane są z mocy prawa w normalnych warunkach". (ISBnews)