publiczne realizują

Europoseł Janusz Lewandowski: W gospodarce wyczerpaliśmy już limit błędów

- Rozrasta się sektor publiczny w gospodarce kolonizowany przez "miernych, ale wiernych". Spada wartość spółek skarbu państwa, ale rosną pensje i odprawy prezesów, skłonnych realizować szkodliwe zlecenia polityczne - mówi Janusz Lewandowski, europoseł PO i były komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu.

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu podwykonawcę, który będzie realizował określony zakres zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

umowie w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, oczywiście z zastrzeżeniem zaistnienia pozostałych elementów przesłanki wskazanych w przepisie

Założenie fundacji - praktyczne wskazówki

Fundacja to, najprościej rzecz ujmując, organizacja posiadająca osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Nie chodzi tu tylko o działalność charytatywną - bo z takową fundacja głównie się może kojarzyć. Celami społecznie użytecznymi mogą

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną. W takiej sytuacji jednostka nie będzie zobligowana do zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień

Konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum - ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia udział konsorcjum w ubieganiu się i realizowaniu zamówienia publicznego. W rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych (patrz: art. 23) konsorcjum to co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego

Poczta chciała wstrzymania wykonywania umów z PGP. Sąd: Unieważnienie niemożliwe. ''Nie ma zwrotki od... Poczty Polskiej''

. - W aktach sprawy brak jest zwrotki potwierdzającej datę odbioru przez Pocztę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, wysłanego za pomocą Poczty Polskiej 20 grudnia - informuje dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Brak zwrotki, jak dodaje

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

Finansowe imperium Osamy bin Ladena. Doskonały terrorysta i ekonomista

jej finansowo. W nagrodę otrzymał kontrakt na wszystkie projekty budowlane, które mają być realizowane w przyszłości. Jego firma była odpowiedzialna m.in. za budowę pałacu królewskiego i budynków religijnych w Mekce. ''Królewski budowniczy'', jak nazywano ojca Osamy, zginął w 1967 r. w wypadku

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Pytanie: Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócono się do nas o wskazanie w formie tabelarycznej, jakie w latach 2019 roku realizowaliśmy zamówienia i w jaki sposób szacowaliśmy ich wartość. Zainteresowany wnosi także o przesłanie protokołu z dokonanego szacowania. Czy musimy

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

wartości 2,4 mln euro netto. "Zamówienie będzie realizowane w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych i typowych dla realizowanych przez MZKP projektów" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość wszystkich pojedynczych

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

przekazania placu budowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną

Rada nadzorcza NFOŚiGW ogłosiła nabór na prezesa

formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. (ISBnews)  

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego . Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli wykonawca w wykazie usług wskaże usługę realizowaną na rzecz

Rząd przyjął uchwałę ws. programu GovTech Polska

. Realizowane w ramach programu projekty mają wytworzyć mechanizmy dialogu ze społeczeństwem pozwalające na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach oraz wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu sektora publicznego do ułatwienia wdrażania pomysłów obywateli;  - dofinansowywanie lub finansowanie

Mostostal Zabrze ma umowę dot. sprzedaży nieruchomości w Katowicach 

% kapitałów własnych, podała spółka.  "Nieruchomość w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 objęta była programem optymalizacji majątku, realizowanym w ramach przyjętych kierunków rozwoju Grupy na lata 2018-2020 mających na celu zwiększenie wartości grupy poprzez m.in. obniżenie kosztów stałych

Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital, podała spółka. "Pan Paweł Kapica nie wskazał przyczyny rezygnacji" - czytamy w komunikacie. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący publicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł, podała spółka. Victoria Dom zakłada, że ze sprzedażą pierwszej transzy papierów korporacyjnych wystartuje

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. poboru opłat drogowych

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, który tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych, podało Centrum

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Konsultacje publiczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 rozpoczną się 14 lutego, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Uwagi można zgłaszać do 20 marca 2020 r. "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na

Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

przedsiębiorców - zarówno kapitałowe jak i w formie różnych instrumentów finansowych. Może również realizować te zadania, które będą realizowane  jako V filar (inwestycje publiczne) – infrastrukturę, służbę zdrowia, nowe technologie i inne" – zaznaczył. Minister podkreślił, że specustawa

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

Pytanie: Zamawiający przygotował umowę z datą zawarcia 30 grudnia 2019 r., na wykonanie usługi która będzie realizowana w 2020 roku. Zamawiający przesłał ją wykonawcy , lecz wróciła podpisana z datą 24 stycznia 2020 r. przy podpisie wykonawcy . W umowie jest podany czas obowiązywania umowy od

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki ?

realizowanych zamówień, jednakże obawa przed nadużywaniem dobrodziejstwa tej instytucji przez nierzetelnych Wykonawców, zdaje się skutecznie marginalizować jej praktyczne zastosowanie. Warto wskazać, że pojęcie zaliczki nie zostało zdefiniowane zarówno na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych , jak również

URE: Koszty pomocy publicznej dla KDT wyniosą ponad 109 mln zł w 2021 r.

elektrycznej (zawartych latach 1994-1998 z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi), które nie mogły być realizowane na europejskim, zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym. Wytwórcy, wymienieni w

Budimex ma umowę na rozbudowę szpitala w Lublinie za 96,4 mln zł brutto

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Budimex i Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego nr 1 w Lublinie podpisały umowę na rozbudowę szpitala o nowy budynek obejmujący m.in. nowy blok operacyjny, SOR, oddział intensywnej terapii oraz zakłady diagnostyki i laboratoria, podała spółka. Wartość

Zarząd Mostostalu Zabrze powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

: Dariusza Pietyszuka - prezesa zarządu spółki oraz Witolda Grabysza - wiceprezesa zarządu spółki, a następnie powołała wymienione osoby na te same stanowiska w zarządzie emitenta na nową, wspólną, trzyletnią kadencję" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

17,34 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną

MI: Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic zostały wydłużone do 10 kwietnia br., podało Ministerstwo Infrastruktury. "Z związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze zmiany, jakie zaistniały w

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł

Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w

Pure Biologics rozpoczęło przygotowania do niepublicznej emisji akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Pure Biologics podpisał z DM Navigator oraz Navigator Capital umowę na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu emisji akcji, podała spółka. Oznacza to, że spółka rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania kapitału w drodze niepublicznej emisji akcji. Nie

DataWalk przeprowadzi pilotaż u integratora systemów w USA

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) -DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała umowę projektu pilotażowego z północnoamerykańskim integratorem systemów, podała spółka. "Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Pytanie: Czy jeśli udzielenie zamówienia miało miejsce w grudniu 2018 roku (umowa została więc zawarta w 2018 roku), ale dotyczyło usług, które będą realizowane w 2019 roku, to takie zamówienie należy wpisać do sprawozdania za rok 2018? Odpowiedź: Tak. Tego rodzaju zamówienie należy ujawnić w

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital

NCBR ogłosiło III konkurs w ramach Gospostrateg, o wartości 100 mln zł

się 1 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. "Cele programu realizowanego przez NCBR są zbieżne z założeniami SOR, to znaczy mają pobudzić polskie środowiska naukowe i innowacyjne, a także administrację publiczną do prowadzenia projektów B+R, których efekty przełożą się na wzrost

Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

Transfuzjologii oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w celu wykonania niezbędnych badań zgodnie z harmonogramem projektu" - czytamy w komunikacie. Biomed-Lublin 30 lipca br. zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz z Instytutem Hematologii i

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

Regionalnych Izb Obrachunkowych z prośbą o włączenie do planu kontroli zamówień publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwestii zawierania wymogu zatrudnienia zawartego w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, co spotkało się z pozytywnym odzewem dużej liczby Regionalnych Izb Obrachunkowych

Portfel zamówień Grupy Mirbud wzrósł do 4,9 mld zł w I kw. 2020 r.

4,9 mld zł w I kw. 2020). * Wzrost rentowności sprzedaży usług budowlano-montażowych, działalności deweloperskiej oraz wystawowo-targowej. * Zdywersyfikowanie rodzajów realizowanych inwestycji (rozszerzenie zakresu realizacji o obiekty w ramach zamówień publicznych, m.in. komendy policji, szkoły i

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

brutto). "Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności

Asseco wdroży e-usługi dla przedsiębiorców w 5 polskich miastach

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems zostało wybrane na wykonawcę samorządowego projektu "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" (CUMP), podała spółka. Projekt ten będzie realizowany w Zabrzu, Pile, Skierniewicach, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. "

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

dnia 18 maja 2018 r. Od dnia publikacji ww. raportu łączna wartość wszystkich pojedynczych zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej wyniosła 11,3 mln euro netto, z czego ok. 8,8 mln euro netto łącznie to zamówienia pozyskane przez MZKP w 2020 roku do realizacji w bieżącym roku i latach kolejnych

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

. Termin realizacji prac objętych zamówieniem przypada na grudzień 2020 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami

Lewiatan: 79% przedsiębiorców uważa, że brakuje strategii wsparcia gospodarki

na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych.  "79% przedsiębiorców uważa, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe kilkanaście miesięcy. 76% jest przekonanych, że po trzech miesiącach wsparcia przedsiębiorcy zostaną sami ze

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Ekologicznej - Egzotarium i zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego, podano w komunikacie. "Termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty przekazania placu budowy" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Mostostal Zabrze miał 10,09 mln zł zysku netto, 20,42 mln zł EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 601,37 mln zł w 2019 r. wobec 614,96 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,34 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego

Rząd przyjął nowelę ustawy o RTV doprecyzowującą kwestię misji publicznej

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, którego celem jest m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal wartą ok. 27 mln zł netto

prac objętych umową wynosi ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

KNF zatwierdziła prospekt Polwaksu w związku z ofertą akcji serii E

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Polwaksu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

granicą" - podsumowano w komunikacie. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage

Unibep rozważy transzę skupu akcji własnych w 2019 r.

możliwości finansowe. Możemy go realizować partiami. Analizujemy, przymierzamy się, żeby taką transzę zrobić" - powiedział Kiszycki dziennikarzom. Upoważnienie do skupu obowiązuje do maja 2022 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to sierpień 2020 r." - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obu zamówień realizowanych przez MZRP dla BASF w ramach projektu

DataWalk ma zamówienie na pilotaż z integratorem systemów w USA

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, pozyskała zamówienie na realizację projektu pilotażowego z integratorem systemów w USA, podała spółka. "Pilot realizowany będzie w celu demonstracji platformy analitycznej DataWalk w zakresie wsparcia rozwiązań

publiczne realizują

państwowych, poinformowała organizacja. "Uważamy, iż kilka elementów projektu tzw. ustawy frankowej realizuje kryteria pomocy publicznej i zgodnie z prawem UE powinien on zostać przedstawiony do oceny Komisji Europejskiej. Wśród nich wskazać można podział wpłaconych do Funduszu Konwersji i

Balcerowicz i Rzońca ostrzegają: banki centralne błądzą. Pompowanie popytu produkuje tylko firmy zombi

inwestycje publiczne ważniejsza jest ich jakość. Tymczasem ponad jedna trzecia inwestycji publicznych na świecie jest całkowitym marnotrawstwem. Ten problem nie dotyczy wyłącznie krajów zacofanych. Inwestycje publiczne często są realizowane pod publiczkę, czego Polska jest doskonałym przykładem. Wnioski dla

Ekopark rozpocznie projekt o wartości 12,5 mln zł do końca września br.

, jak i społecznych. Czytelnie wpisuje się również w planowane projekty badawcze, które będą realizowanie w budowanym obecnie Centrum Badawczo-Rozwojowym OZE. Zapewnia ochronę i komfort użytkownikom przystanków autobusowych poprzez swoją żelbetonową konstrukcję oraz zastosowane tam innowacyjne

DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach

;w raporcie za rok 2019. W efekcie, rozwój przebiega zgodnie z przyjętą strategią i w ramach etapu komercjalizacji, wzrost przychodów wyniósł 100% r/r przy zmniejszeniu straty o 20% r/r.  "W czasach ograniczeń związanych z tzw. lockdown projekty realizujemy zdalnie. Wierzymy, że

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

mostu nad Renem w Leverkusen w Niemczech, podał Mostostal Zabrze. Wcześniej spólka podawała, że szacunkowa wartość umowy wynosi 5,8 mln euro. "Oświadczenie PORR ma związek z rozwiązaniem przez inwestora publicznego kontraktu na budowę nowego mostu nad Renem w Leverkusen w Niemczech, co

Spółka zależna Unibepu kupiła działkę na warszawskim Bemowie pod ok. 300 lokali

przeprowadzono z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z II i III etapem inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez spółkę zależną od Unidevelopment, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 300 lokali mieszkalnych, podano w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa

Backlog Mostostalu Zabrze to 395 mln zł na koniec lipca

podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 235 mln zł, co łącznie stanowi 630 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska

Mostostal Zabrze chce w przyszłości wypłacać dywidendę

. "Naszym przyszłościowym celem jest wypracowanie dużych zysków i wypłacanie dywidend" - dodał. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Rzecznik rządu: Decyzje ws. zdejmowania pierwszych ograniczeń - w środę-czwartek

pierwszej fazie na pewno rozpatrujemy kwestie związane ze zdjęciem ograniczeń w zakresie chociażby limitów w sklepach - one pozostaną, ale być może będą realizowane w inny sposób, czy chociażby aktywności w ramach lasów czy innego typu przestrzeni publicznych" - dodał. Harmonogram będzie przyjęty w

Spółka Marie Zélie rozpoczęła emisję akcji serii J, chce pozyskać 0,5 mln zł

dzisiejszych kobiet. Wierzymy, że nasza marka spełnia wszystkie przesłanki, by odnieść sukces także za granicą. Chcemy odważnie realizować cele założycielskie marki, czyli globalny wpływ na modę damską. Już dziś wysyłamy sukienki i inne produkty do krajów całego świata, ale dzięki publicznej emisji akcji oraz

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

/w stronami, a rozliczenia (płatności) z tytułu realizacji umowy będą realizowane bezpośrednio na rzecz Unibepu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, podawała wcześniej spółka. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i

DataWalk rozpoczął pilotaż platformy analitycznej w USA

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna od DataWalk S.A. rozpoczęła realizację projektu pilotażowego z Praesidium Partners LLC, prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego, podała spółka. "Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

wpłynęły na realizowane przez Grupę Famak długoterminowe kontrakty, powodując konieczność aktualizacji ich budżetów. "Przeprowadzona analiza wykazała, że długookresowy charakter kontraktów opartych o zamówienia publiczne, będących dominującą formułą w modelu biznesowym Surface, można uznać za główne

DataWalk Inc. przeprowadzi projekt pilotażowy ze Stanową Agencją Policyjną w USA

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała ze Stanową Agencją Policyjną w USA umowę na realizację projektu pilotażowego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją

Asseco Poland miało 81,7 mln zł zysku netto, 250 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyniósł 42,7 mln zł wobec 43,3 mln zł w I kwartale 2019 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie 3 miesięcy 2020 roku za 10% sprzedaży grupy" - czytamy w raporcie finansowym.  W I kw. 2020 roku spółka kontynuowała prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowała m.in

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

Best odwołał dalsze oferty publiczne obligacji w zw. z obecną sytuacją rynkową

obligacji będą realizowane zgodnie z harmonogramem.  "Decyzja ta wynika z bieżącej sytuacji rynkowej - mamy zabezpieczone finansowanie na długoterminową działalność, stąd nie ma potrzeby korzystania z publicznych emisji obligacji. Jednocześnie podkreślamy, że zabezpieczyliśmy płynność finansową

Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony

akcjonariuszy Hollywood, a także sama spółka Hollywood. "Konsekwentnie realizujemy cele porozumienia akcjonariuszy. Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury formalnego opuszczenia GPW. Naszą wizję rozwoju spółki i wyznaczone cele strategiczne zrealizujemy efektywniej jako spółka niepubliczna"

Huawei chce rozwijać projekty z AI w Polsce, widzi potencjał m.in. w rolnictwie

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Huawei widzi ogromny potencjał adopcji sztucznej inteligencji (AI) przez polskie firmy i sektor publiczny oraz tworzenia rozwiązań AI przez rodzimych specjalistów. Realizuje już w Polsce projekty w zakresie AI w branży medycznej, handlowej, systemów zabezpieczeń i

Echo rozważa publiczną emisję obligacji na 50 mln zł jeszcze w IV kw.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że może wyjść na rynek z publiczną emisją obligacji o wartości ok. 50 mln zł w IV kw. br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Resztę publicznego programu emisji obligacji spółka będzie starała się wykorzystać w I kw. 2019 r. "

Rząd przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym wspierającą 'Kolej+'

województwa - poprawi to komunikację na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych; - rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania

Tender Hut odnotował szac. 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

jest prowadzenie działań sprzedażowych na lokalnym rynku, przypomniano. "W 2019 roku firma sukcesywnie realizowała politykę konsolidacji branży IT. W połowie maja sfinalizowała umowę przejęcia 100% udziałów warszawskiej firmy Javeo Software, która została włączona w struktury SoftwareHut

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

informowała, że wartość umowy to 31,5 mln zł netto. "Podstawą odstąpienia podaną w oświadczeniu zamawiającego są przyczyny niezależne od GPBP - jako podstawę prawną odstąpienia zamawiający wskazał art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i oparł ją o twierdzenie o złej sytuacji finansowej gminy oraz

EBI udzielił 350 mln euro ośrodkom naukowym w Warszawie i Krakowie na B+R

publiczne lub prywatne, podano także. "Narodowe Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie, wspiera badania podstawowe i projekty realizowane przez badaczy na różnych etapach ich kariery we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych, technologii i nauk humanistycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z

CM International wydłuża zapisy na akcje do 30 stycznia 2020 r.

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - CM International zdecydował o przedłużeniu zapisów na akcje serii D w ramach oferty publicznej do 30 stycznia 2020 r., poinformowała spółka. "Widzimy istotne zainteresowanie objęciem akcji serii D zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i funduszy

Unibep ma umowę na podwykonawstwo z Hyundai Engineering za ok. 52,8 mln zł netto

logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego' realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A." - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kw. 2020 r., a zakończenie w III kw

Spółka DataWalk ma umowę na pilotaż ze spółką północnoamerykańską

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Spółka zależna DataWalk podpisała umowę na realizację projektu pilotażowego (tzw. pilota) z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu, podała spółka. "Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy

MIR: Oddano gmach sądu w Nowym Sączu, pierwsze PPP z udziałem Skarbu Państwa

autostrad mają większe szanse na powodzenie. PPP sprawia, że administracja może wyjść z roli 'zamawiającego', a firmy z roli 'wykonawców', tak aby jedni i drudzy stali się przede wszystkim 'partnerami' i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne" - podsumował Słowik. (ISBnews)

Portfel zleceń Grupy Erbud na 2019 rok wynosi 1,07 mld zł

zł na dalsze lata (2020-2022)" - czytamy w komunikacie.  Erbud podał, że udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w pierwszym półroczu wyniósł 43%. Największym kontraktem publicznym realizowanym przez Grupę Erbud jest umowa spółki PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) z GDDKiA na

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz

Echo: Widzimy wielki potencjał w projekcie na Kabatach; będzie 'destination'

"destinations", będące miksem funkcji mieszkaniowych, handlowych i biurowych, połączonych z przestrzenią publiczną i zielenią to obecnie 42% realizowanych i przygotowywanych przez Echo Investment inwestycji. Należą do nich np. projekty Browary Warszawskie czy łódzka Fuzja. Na przełomie lipca

Ryvu: Realizujemy własną strategię, oczekujemy wzrostu wartości NodThery

finansowania, kiedy oprócz Epidarex dołączyła także Sofinnova i F-Prime, spółka stała się niezależna, nasz status zmienił się na status obserwatora, co oznacza, że uczestniczyliśmy w zebraniach zarządu, ale nie wpływaliśmy bezpośrednio na strategię realizowaną przez spółkę" - powiedział Brzózka. Łącznie

Mobilis zainaugurował przewozy 61 autobusami hybrydowymi w Warszawie

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Mobilis oficjalnie zainaugurował realizację kontraktu na przewozy autobusowe dla Warszawskiego Transportu Publicznego, realizowane flotą 61 autobusów hybrydowych, poinformowali przedstawiciele spółki. "Jest to już 10. istotny kontrakt Warszawy zawarty z

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

GPW przewiduje start testów platformy opartej na blockchain na II poł. 2021

technologii blockchain, która będzie kojarzyć ze sobą spółki, na wczesnym etapie ich rozwoju, z potencjalnymi inwestorami. Obecnie projekt jest realizowany równolegle na trzech płaszczyznach: inicjatywy prawne, wytwarzanie technologii platformy, działania biznesowe, tj. konsultacje z potencjalnymi

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Zapisy na 499 999 akcji Moonlit ruszają dzisiaj, spółka chce pozyskać 2,5 mln zł

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Zapisy na 499 999 nowych akcji Moonlit potrwają w dniach 11-25 sierpnia, podała spółka. Moonlit chce pozyskać z drugiej oferty publicznej 2,5 mln zł, które planuje przeznaczyć m.in. na dokończenie i produkcję symulatorów "Model Builder" i "Dog

ZUS: Dotychczas aktywowano 500 tys. bonów turystycznych na kwotę 429 mln zł

36 mln zł" - podano także. Na PUE ZUS od dwóch tygodni mogą rejestrować się także przedsiębiorcy turystyczni, którzy będą przyjmować płatności bonem. Chodzi o firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski

Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

okresie (r/r) jej poziom jest o 16,8% wyższy i osiągnął poziom 146,4 mln zł. Systemy przeładunkowe zanotowały również duży wzrost w sprzedaży zagranicznej - eksport do państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej stanowi ok 28,5% wielkości sprzedaży tego segmentu i realizowany jest głównie ze spółek