publiczna krajowa izba odwoławcza

Marek Okniński

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.

Informacja z banku nie musi być podpisana

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę".

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 3. Prezes Izby kieruje pracami

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 3. Prezs Izby kieruje pracami

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej. PZP - Dział V: Prezes

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie wstrzymuje procesu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . Zakaz zawarcia umowy obowiązuje do czasu ogłoszenia wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą lub

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

dla innych trybów udzielenia zamówienia. Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, zasadniczo należałoby się odwołać do Kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie do przepisów art. 1154-1217 k.p.c. Nie tylko

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej. PZP - Dział V: Prezes

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

portalu SN. Ponadto, mimo wysokiej wartości zamówienia, sąd nie ogłosił przetargu na wykonanie modernizacji strony. Będzie kara dla urzędników? Urząd Zamówień Publicznych zarzucił SN, że ten złamał prawo. Potwierdziła to również Krajowa Izba Odwoławcza, rozpatrująca odwołanie sądu. "Zamawiający nie

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo rodzajowe dla reprezentacji przed KIO Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

odrzucona przez lubelski oddział GDDKiA z powodu błędów w dokumentacji. Dlatego za najkorzystniejszą uznano wtedy o 15 mln zł droższą ofertę konsorcjum FCC Construccion i Erbudu. Dragados odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnić pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty. Przy

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

działalności gospodarczej, nie jest dopuszczalne aby byli członkami rad nadzorczych czy zasiadali w zarządzie fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Powołanie członków Krajowej Izby Odwoławczej nie zmieniło progów, które uprawniają wykonawców do wnoszenia odwołań od rozstrzygnięć protestów podjętych

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

problemów poniżej przedstawiam zebrane tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie musi wymieniać członka konsorcjum (wyrok KIO z dnia 05 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 99/09) Izba podtrzymuje

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

zamówień wszczynanych w drugiej połowie roku ma istotne znaczenie. Nowelizacja zakłada, że odwołanie nie zawsze zakończy się rozprawą. Zamawiający uzyska bowiem uprawnienia do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w treści odwołania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jeżeli

Nowa wysokość wpisu od odwołania

Nowa wysokość wpisu od odwołania

Krajowej Izby Odwoławczej nie ma innej możliwości wpłacenia wymaganej kwoty wpisu niż wpłata na wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rachunek bankowy. Wpłaty w gotówce oraz np. w formie gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych są niemożliwe. Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli wpis w

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

zamówienia bowiem firma X złożyła skutecznie ofertę najkorzystniejszą cenowo i niepodlegającą odrzuceniu. Protestujący wykonawca złożył odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że w części I złożono 2 oferty, jedną odwołującego z ceną 15.669.421,89 zł, a drugą firma X z cena 12.983.183,99 zł. Jedynym

KIO

KIO

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) - jest organem administracji publicznej, której zadania określa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 172 -176a. Istotnym zadaniem KIO jest rozpatrywanie odwołań wnoszonych przez wykonawców kwestionujących czynności wykonane przez zamawiających w postępowaniu o

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych odnoszących się do rozpatrywania odwołań. Wobec

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

jednoczesnego przekazania kopii odwołania do zamawiającego. Wykonawca który nie dochowa terminu przewidzianego na wniesienie odwołania lub nie wypełni obowiązku jednoczesnego przekazania jego treści naraża się na odrzucenie odwołania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej. Nadanie kopii odwołania

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

- Odwołanie zostało uwzględnione - usłyszeliśmy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Decyzja KIO oznacza, że ratusz powinien kontynuować procedurę przetargową uruchomioną w marcu. Urząd postanowił ją unieważnić w maju, gdy okazało się, że Grzegorz Wójcikowski, jeden z członków komisji przetargowej

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

zgłosiło do Krajowej Izby Odwoławczej. W poniedziałek przyszła odpowiedź. Po rozpatrzeniu sprawy KIO przyznała rację miastu. - Izba stwierdziła, że zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki było w tamtej sytuacji uzasadnione - mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. - To orzeczenie zamyka sprawę, bo

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

przystąpić do postępowania odwoławczego musi działać w imieniu całego konsorcjum a nie wyłącznie we własnym. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej [1] członek konsorcjum nie składa samodzielnie oferty, nie jest zatem wykonawcą w przetargu do którego złożył

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

czerwca br. Budimex podał, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu GDDKiA na to zamówienie. W osobnym komunikacie GDDKiA poinformowała, że wybór ofert był możliwy po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wniesione

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą . Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

dotyczących w szczególności: - uruchomienia, aktualnie zawieszonego, rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą – planowane jest tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania, - zwiększenia elastyczności w wypłacaniu

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych , [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2020 r. sygn.. akt: KIO 892/20

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

nadaje jej przepis art. 87 Pzp; po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty”. (źródło: Urząd Zamówień Publicznych, opinia pn. „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Konsorcjum Ursus Bus wybrane przez Szczecin na dostawę 11 autobusów elektr.

ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej" - czytamy w komunikacie. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. (ISBnews)  

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Krajowej Izby Odwoławczej 16 lipca 2020 r[2]. W wydanym wyroku wskazano, że nie są zasadne argumenty odwołującego, zgodnie z którymi nie mógł on podnieść zarzutu wcześniej, gdyż z uwagi na „długi weekend” zamawiający udostępnił mu ofertę przystępującego dopiero 5 dnia od dokonania wyboru

MON: Umowa na zakup samolotów dla VIP-ów zawarta została prowidłowo

(VIP) została zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, po uprzednim uchyleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku (art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), podkreślił resort. "Ogłoszony w dniu 3 kwietnia 2017

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Krajowej Izby Odwoławczej [3] rozstrzygnięto brak możliwości przedstawienia JEDZ zawierającego oświadczenia złożone w języku angielskim, będące odpowiedziami na zawarte we wzorze formularza JEDZ pytania przedstawione również w języku angielskim. Powyższe, zdaniem Izby, zakwalifikować należało zarówno jako

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

przewagę konkurencyjną oraz czy jej ewentualne pozyskanie przez konkurencję może przysporzyć korzyści lub zaoszczędzić kosztów (zakłócić konkurencję). W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn.. akt: KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

; - ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych,  -nieefektywny system kontroli zamówień publicznych. (ISBnews)

Decyzja zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

punktów. W wyroku z dnia 2 grudnia 2019 r. sygn.. akt.: KIO 2284/19 skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej  stwierdził, że wymóg podania uzasadnienia faktycznego oznacza, że zamawiający nie może ograniczyć się do podania wyłącznie liczby przyznanych punktów, ale ma także obowiązek wskazać

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

pytanie, czy oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu kierowanym na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podlega odrzuceniu. Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej [2] brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje automatycznym

KIO uwzględniło odwołanie konsorcjum Mirbudu w przetargu na drogę S14

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez wykonawcę znajomości określonej branży. Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego kryterium odnoszące się do wysokości kary za nieterminową realizację zamówienia publicznego uznać należy za mieszczące się w ramach przepisów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych . W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażany jest pogląd, iż kryterium

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

;                                          Autor: Marek Okniński [1] Patrz wyrok Krajowej Izby

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego prawidłowo sporządzony i wypełniony dokument JEDZ – w przeciwnym razie wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w prowadzonym przetargu. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r. sygn. akt: 430/20 w którym skład orzekający

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie, - koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, - ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

odwołującego. Wobec powyższego odwołanie składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej musi być skonkretyzowane w zakresie stawianych zarzutów. Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych treść odwołania powinna wskazywać czynności lub zaniechania czynności do której realizacji zobowiązany

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

wyroki Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt: KIO 1748/19; KIO 415/20. We wskazanych wyrokach skład orzekający KIO nie podzielał stanowisk wyrażanych przez zamawiających , którzy twierdzili, że „ wykonawca powinien monitorować tok postępowania logując się na platformę bez względu na

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza podczas posiedzenia niejawnego poprzedzającego otwarcie rozprawy rozpatruje między innymi dochowanie terminu wniesienia odwołania. W objętej poniższą analizą sytuacji wnoszący odwołanie przesłał jego treść (opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Krajowej Izby Odwoławczej[3] podkreślono, że: –  zamawiający posługując się narzędziem do walidacji podpisu elektronicznego pochodzącego od kwalifikowanego podmiotu uprawnionego do dokonywania walidacji takich podpisów jest w stanie zweryfikować, czy złożony podpis jest

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2018 r. sygn.. akt: 1453/2018, w którym Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego w zakresie każdorazowego obowiązku przedkładania dowodów na okoliczność kosztów pracy, w szczególności oczekiwania załączania do wyjaśnień umów o pracę jako dowodów

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

opisie przedmiotu zamówienia kryteria, jakie będą stosowane w celu oceny równoważności. W powyższym zakresie niejednokrotnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza – przykładowo w wyroku z dnia 11 lipca 2018 r. (sygn. akt KIO 1292/18), który znajduje za KIO wskazała, że „Przedmiot

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

obowiązku „jednoczesnego przedłużenia ważności wadium przetargowego” wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, w ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej który wydał w dniu 11 lipca 2019 r. wyrok o sygn. akt: KIO 1206/19 nie powinno być interpretowane w ten sposób, że

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej . Przykładowo wskazać można na wyrok z dnia 26 czerwca 2020 r. sygn. akt: KIO 866/20, w którym przedmiotem sporu było zdefiniowanie słowa „park”. W stanie faktycznym sprawy objętej wskazanym wyrokiem rozstrzygnięcie zarzutów odwołania wymagało wykładni

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2020 r. sygn. akt: KIO 2591/20 [3] art. 84 ust. 1 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

wszczęte bez zabezpieczonych środków finansowych, może się toczyć i możliwe jest również dokonanie w nim wyboru najkorzystniejszej oferty. Na marginesie warto wspomnieć, że dokonanie wyboru powinno nastąpić w terminie związania ofertą, gdyż jak wskazuje część orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej : &bdquo

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza między innymi w wyroku z dnia 13 marca 2020 r. sygn. akt: KIO 439/20, wskazując na dyspozycję art. 26 ust. 6 Prawa zamówień publicznych . Skład orzekający w wydanym wyroku uzasadniał, że jeżeli zamawiający dysponuje

KIO uwzględniła odwołanie InPost w przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

oceny[1]. Autor: Marek Okniński [1] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 r. sygn. akt: KIO 1926/19.

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

Krajową Izbę Odwoławczą. Wysokość wpisu od odwołania Wykonawca wnosząc odwołanie zobowiązany jest wpłacić kwotę wpisu w wysokości wskazanej poniżej: Rodzaj przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia w zależności od rodzaju zamawiającego Wysokość wpisu od odwołania Dostawy

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione, by uczynić zadość potrzebom zamawiającego, z drugiej zaś – wyznaczają granice, w jakich może poruszać się zamawiający, dokonując oceny złożonych ofert. (...)” (tak w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2015 r., sygn

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

. 3 Prawa zamówień publicznych ma jeden wyjątek dotyczący wezwania konsorcjum do uzupełniania dokumentów. Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej [1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających

Sąd odrzucił skargę CUW na wyrok KIO ws. przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (CUW), działającego w imieniu jednostek administracji publicznej, na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej zapadły w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania wniesionego przez InPost

Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wyrażać wolę przedłużenia terminu związania ofertą

Z Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą nie może przyjąć postaci zgody dorozumianej. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi zakomunikować zamawiającemu wolę przedłużenia terminu związania ofertą w sposób

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych . Teza powyższa zawarta jest w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt: KIO 423/20). W sprawie będącej przedmiotem orzekania

Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

wykonawcy . Przedstawione stwierdzenie znajduje oparcie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 października 2014 roku (sygn. akt: KIO 2067/14) stwierdzono, że ``niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

dopuścić do udziału w przetargach. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie możliwości pracy Krajowej Izby Odwoławczej w trybie zastrzeżonym, by strony nie musiały się spotykać. (ISBnews)

Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

wnioski, inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie znak: KIO 535/18 w wyroku z dnia 05 kwietnia 2018 r. uznał, że okoliczność iż w

Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

Izby Odwoławczej [3]. W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP , to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy. W

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

ma umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sporządzenia oferty (...)”. Dodatkowo, jak czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 lutego 2011 r. (sygn. KIO /122/11): „(...) zamawiający

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

istotności zmiany warunków zamówienia orzekają również składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej wskazując w uzasadnieniu wydawanych wyroków, że za istotną zmianę należy uznać modyfikację pierwotnych warunków zamówienia, polegającą na wprowadzeniu zmian, które - gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych *2 patrz uchwała KrajowejIzby Odwoławczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/KD 8/09) *3 patrz: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2011 r., (sygn. KIO/KD 81/11).

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

zamówienia). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] prezentowany jest pogląd zgodnie, z którym: - ryzyko zmiany kosztów w wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych sytuacjach ponosi w całości zamawiający . Nie jest dopuszczalne, aby dzielić wzrost kosztów między strony umowy, czyli np

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

odpowiedzi znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 8 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2287/11), w którym wskazano, że: „(...) oceniając kwestię badania ceny rażąco niskiej należy mieć na uwadze, iż czynność związana z realizacją serwisu opcjonalnego systemu jest elementem zamówienia. Więcej

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej . Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

;                  Autor: Marek Okniński [1] Teza z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 19.04.2019 r. sygn. akt: 599/19. [2] Patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2018 r. sygn. akt

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

. Również Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, iż nadzór autorski, co wynika z samej jego istoty, może sprawować jedynie autor projektu (por. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 września 2014 roku, sygn. Akt: KIO/KD 75/14). Uwzględniając powyższe należy mieć jednakże na uwadze, iż przepis

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. W kwietniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarzuty Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odnośnie wygranego przez InPost przetargu realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji urzędów centralnych i ministerstw

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

związku z powyższym wykluczenie konsorcjum Kobylarnia w części nr 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp dokonane w dniu 14 marca 2018 pozostaje w mocy" - czytamy w komunikacie. 10 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

Podstawa prawna: *1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016 r. sygn.. akt: KIO 2145/16. *1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Okniński [1] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 44/18. 

GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg

do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert. W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić, że rezygnacja z ogłaszania

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej "Izbą", przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań, b) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, c) koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym; 2) uzasadnione koszty stron postępowania

Oferta konsorcjum Ursusa i Ursus Bus najkorzystniejsza w przetargu w Lublinie 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, podał Ursus. Wartość brutto oferty konsorcjum wynosi 21 734 100 zł. "Dostawy będą realizowane w roku 2019. W przetargu złożono dwie oferty, strony uprawnione są do wniesienia środków ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej. O podpisaniu umowy spółka

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych, - nieefektywny system kontroli zamówień publicznych" - czytamy także. Projekt wprowadza nową zasadę zamówień publicznych - zasadę efektywności, rozumianą jako

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

zamawiającego dokumenty winny być aktualne na datę ich złożenia. Ta aktualność winna dotyczyć nie tylko informacji zawartych w tych dokumentach, ale także osób pełniących określone funkcje na datę ich złożenia wskazaną w wezwaniu zamawiającego . Zgodnie z wyrokiem składu orzekającego Krajowej Izby

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony. 9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

wskazanym terminie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a jego kopia przesłana do zamawiającego oraz wykonawcy wnoszącego odwołanie. * Patrz: art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, których przedmiot mogłyby realizować wyłącznie podmioty z sektora MSP, - wprowadzenie ułatwień i obniżenie kosztów wnoszenia odwołań  do Krajowej Izby Odwoławczej oraz wprowadzenie jednego sądu wyspecjalizowanego w rozpatrywaniu skarg na orzeczenia KIO, - wprowadzenie obligatoryjnych płatności