przetargi budowlane wymagana dokumentacja wykonawcy

sprawdź też:

wykonawca

http://www.cire.pl

Jest krótka lista kandydatów na projekt treminalu LNG

Jest krótka lista kandydatów na projekt treminalu LNG

10 września PGNiG w prowadzonym przetargu publicznym na wykonanie "Dokumentacji projektowej procesowej oraz architektoniczno-budowlanej, wymaganej prawem budowlanym do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu" ogłosiło krótką listę potencjalnych wykonawców projektu.

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

PERN: budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego powinna ruszyć w 2021 roku

Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - PERN zakłada, że prace budowlane przy realizacji II nitki Rurociągu Pomorskiego powinny rozpocząć się w 2021 roku, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Rafał Miland. "Obecnie rozpisany został przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do

Oferta Budimeksu za 484,3 mln zł wybrana do realizacji odcinka drogi S61

zadania to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 - 15.03)" - czytamy w komunikacie. Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

trzy z czterech odcinków S7 pomiędzy granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Krakowem są już w realizacji. Na jednym trwają prace budowlane, na drugim plac budowy wkrótce zostanie przekazany wykonawcy, na trzecim trwa oczekiwanie na ZRID. "Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu

Oferty Budimeksu (1 037 mln zł) i Polaqua (749 mln zł) wybrane na odcinki S61

robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. policji. "Oba odcinki

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyjaśnienie Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Publicznych ukazują się ogłoszenia przetargów na inwestycje w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na czym polega umowa „zaprojektuj - wykonaj”? Zamawiający płaci wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia. Ustalone z góry i niezmienne. Jest ono kalkulowane przez wykonawcę na

Roboty budowlane

Roboty budowlane

Pytanie: Czy w jednym postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych) można zlecić bez podziału na części wykonanie robót budowlanych /budowa szkoły/ zgodnie z projektem, który posiada gmina oraz zlecić zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do szkoły

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S61 Szczuczyn-Raczki

; Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień

GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15

. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. "Inwestycja realizowana będzie w systemie 'Projektuj i buduj'. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Kędzierzyn-Opole za 478 mln zł

wymaganych robót 2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinki S61 - pierwszy na nowych zasadach

nawierzchni, równość podłużna nawierzchni), - kryterium organizacyjne (personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu), - kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego), podano także. GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

Pytanie Zamówienie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Czy zamawiający powinien wymagać od wykonawcy, aby przygotował dokumentację projektową dla tego zadania inwestycyjnego - projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót? Wykonawca będzie realizował

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym czasie ten sam wykonawca. Niestety przez wzgląd na rozliczenie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 5. Jeżeli dane

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane

Roboty zamienne - wystarczy kosztorys powykonawczy czy należy sporządzić również aneks?

Roboty zamienne - wystarczy kosztorys powykonawczy czy należy sporządzić również aneks?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej, gdzie przyjęto rozliczenie kosztorysowe, dokonano na prośbę wykonawcy zmiany opisu jednej pozycji. Zamiast wpisania podbudowę z kruszywa, to wskazano podbudowę z gruntu stablizowanego cementem. Cena jednostkowa tej pozycji nie

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj". Do wykonawcy oprócz robót budowlanych będzie należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp, a

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp; b) w przypadku zamówień na roboty budowlane: - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których

Zamówienie dodatkowe

nieprzewidywalne, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i wycenić na etapie składania oferty. Nie przewidział ich także projektant w dokumentacji projektowej, gdyż zakres i konieczność naprawy i wzmocnienia słupów zostały określona po skuciu tynków i rozpoczęciu prac rozbiórkowych. Bez wykonania zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

szacowaną ilością; 2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów; 3) przewidywane terminy dokonywania zamówień; 4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert. 5) sposób funkcjonowania dynamicznego

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: 1) dla robót budowlanych

Wykluczenie wykonawcy z powodu nierzetelnej realizacji wcześniejszej inwestycji

Pytanie Zamawiający sprawdza oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi. Oferent, który jest drugi w punktacji ogólnej zgłosił do zamawiającego, że wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę nie realizuje robót, które wygrał na terenie innych województw - informacja potwierdzona

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis

Poślizg na nowych drogach. Polscy kierowcy muszą się nastawić na długi post

przygotować projekt budowlany z wybranym w przetargu wykonawcą. W połowie 2012 r. podpisano kontrakt z firmą Transprojekt, która miała przygotować plany do końca 2013 r. Jednak po kilku miesiącach GDDKiA postanowiła, że ta inwestycja od początku będzie wymagać budowy dwóch nowych mostów przez Wisłę, a nie

Program funkcjonalno - użytkowy

obarczone są znacznym ryzykiem dotyczącym zarówno zamawiającego jak i wykonawcy. W przypadku zamawiającego, może on zapłacić za przedmiot umowy więcej, niż gdyby dokonał zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, lub może uzyskać

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

przykładowego charakteru, a wykonawca ma prawo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt bądź jego element inny niż wskazany przez zamawiającego, lecz spełniający wszystkie jego wymagania. Możliwość zaoferowania materiałów równoważnych W myśl postanowienia art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

Pytanie W przetargu na dostawę i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji wymagaliśmy na potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w siwz oraz dokonania oceny w kryterium oceny "funkcjonalność" przeprowadzenia prezentacji ww

Jaki dokument może potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia?

wydanie informacji, że wykonywał w/w dokumentację geodezyjną. Zamawiający wydał wykonawcy taką informację Zamawiający ogłosił kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Warunkiem udziału w postępowaniu było wykazanie się wiedzą i doświadczeniem. Ocena spełnienia tego warunku była dokonywana

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

Pytanie Wygraliśmy przetarg na robotę budowlaną (budowa kanalizacji). W umowie jest przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe. Przeanalizowaliśmy dokumentację i np. w zakresie i w przedmiarze było przewidziane założenie rur osłonowych na kable elektryczne. Wiedzieliśmy, że ich nie będziemy musieli

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

wezwanie? Czy jeśli wykonawca nie uzupełni tego dokumentu, powinniśmy zatrzymać wniesione przez niego wadium Odpowiedź Przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

inwestorskimi. Fakt, że nadzory będą pełnione nad odrębnymi obiektami budowlanymi (wykonywanymi na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej i na podstawie oddzielnego pozwolenia na budowę) o różnej skali trudności technicznych może powodować, iż inne będą twoje wymogi odnośnie posiadanych przez wykonawcę

Wykonawcę stadionu na Euro poznamy w grudniu

budowlany oraz program opisujący część funkcjonalno-użytkową obiektu. Konsorcja mają 40 dni na zapoznanie się z dokumentacją i przygotowanie ofert. Już nikt nie może składać protestów do zakończonej części przetargu. Ostateczny termin na składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej minął 28 października

Protest: Przetarg na stadion do poprawki

Przetarg na pierwszy etap rozbudowy stadionu żużlowego ogłoszono na początku października. Wykonawca miał do 30 kwietnia 2010 r. przebudować południową część obiektu (utworzyć na pierwszym łuku 8 tys. nowych krzesełek). Po publikacji ogłoszenia zaprotestowały poznańska firma AK-BUD KURANT i Lubuska

SNC Lavalin zaprojektuje gazoport w Świnoujściu

2007 r. Zgłosiło się sześć firm, a od jesieni w końcowej fazie przetargu kanadyjski koncern rywalizował z belgijską firmą Tractebel Engineering, która należy do koncernu Suez. SNC Lavalin to jedna z największych firm inżynieryjnych i budowlanych na świecie. W Polsce od 2005 r. jest głównym wykonawcą

Most Północny pół roku później?

nie zdążyć z wycinką drzew pod trasę przed okresem lęgowym ptaków, który zaczyna się 15 marca i trwa do 15 sierpnia. Wymaga tego decyzja środowiskowa. Przeczytaj także: Jest pomysł jak odkorkować Ochotę Teraz wszystko dosłownie wisi na włosku. Po uzupełnieniu dokumentacji Zarząd Miejskich Inwestycji

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

selektywnie od właścicieli nieruchomości; standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. a). Zarzuty

Okoliczności zmiany zawartej umowy

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji

Wymiećmy spod kołdry brudy informatyzacji

podatnika? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Pytanie, czy w ogóle ktoś potrafi. Kurujmy dalej. Następny zabieg? - Patologiczne są przetargi, w których wykonawca systemu sam sobie robi analizę wymagań. Z całym szacunkiem, nie widziałem jeszcze wykonawcy, który by w takiej analizie napisał: "niniejszym

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni przed upływem terminu składania ofert - 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:(...) g) jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy". Ustawa Pzp

Kasują obiecane inwestycje: "Bo most za drogi"

-Aqua - składając ofertę z ceną 977 mln zł, opierała się na "projekcie budowlanym z elementami projektu wykonawczego". Według ZMID oznacza to, że dokumentacja nie była jeszcze kompletna i nie dało się dokładnie obliczyć wartości robót. ZMID nie chciał zaś czekać z przetargiem na dokończenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

stronie zamawiającego lub wykonawcy; 2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą

Politechnika buduje: byle było tanio

czym nam zależy. Jestem przekonana, że wybrany projekt będzie takim, którym zarówno uczelnia, jak i Opole będą się mogły poszczycić. Prezes SARP ma jednak wątpliwości: - Niestety, w drodze przetargu wybierany jest nie projekt, ale najtańszy wykonawca dokumentacji projektowej. Jak wykazuje opolskie

Koleje: remontowcy skazani na PLK

problemy z niewydolnością biur projektowych, skutkujące niewłaściwym i nieterminowym przygotowaniem dokumentacji przetargowej i budowlanej oraz nieterminowe regulowanie należności przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Chodzi przede wszystkim o to, że PKP PLK nie płaci wykonawcom pełnej sumy kontraktu, lecz

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2

Przetarg bubel? Stadionowe plany miasta "szkodliwe, krótkowzroczne, fikcyjne, irracjonalne..."

jasnych zasad napełniania stadionu i hali, * brak powiązań z dworcem kolejowym. Ponadto rozwiązania te są sprzeczne z zapisami planu miejscowego, przez co zapewnienie przez wykonawcę wszelkich wymaganych zezwoleń i opinii jest "nie do zaakceptowania". Porr pisze dalej: "fikcją pozostaje