przetargi biuletyn europejski

Marek Okniński

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o zamówieniu. O wymogach dotyczących ogłoszenia o zamówieniu przeczytasz poniżej.

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Zamawiający nie ma ustawowego obowiązku publikacji takiego ogłoszenia. Sam zatem decyduje, czy chce skorzystać ze zwiększonej ochrony prawnej przed unieważnieniem zawartej umowy oraz z krótszych terminów na wniesienie odwołania.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przetargi z całej Polski Unieważnienie postępowanie a terminy Pzp Trzeba podkreślić, że ustalone przez

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp   zamawiający może zmienić ogłoszenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Przetargi powyżej kwoty 14.000 euro Zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach. Przetargów o wartości wyższej niż 14.000 euro należy szukać: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, - na stronie internetowej ogłaszającego przetarg, - na stronie internetowej Biuletynu

Ministerstwo w sprawie Grodna: Przetarg był zgodny z prawem

Ministerstwo w sprawie Grodna: Przetarg był zgodny z prawem

międzynarodowej, w ramach którego będzie miało miejsce prowadzenie działalności na rzecz integracji międzynarodowej pod auspicjami ambasady lub konsulatu odpowiedniego kraju". Za dzierżawę zwycięzca miałby płacić 22 tys. zł rocznie. Wpłynęła tylko jedna oferta. Przetarg wygrała fundacja Europejski Fundusz

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 25 maja --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych -- Debiut na SAPpeers.com na NewConnect --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - dane m.in. o stopie bezrobocia, nowych zamówieniach przem.  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju  

Usługi prawne bez przetargu

Usługi prawne bez przetargu

udzielania tego rodzaju zamówień. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju BIP Wskazany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego

Kalendarium ISBnews

; --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników   ŚRODA, 25 maja --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - dane m.in. o stopie bezrobocia, nowych zamówieniach przem.  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju  

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne

w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert. Dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia tj. data zawarcia umowy jest w każdej części

Kalendarium ISBnews

. nowego produktu --12:00: Czat z Kredyt Inkaso na stronie agencji ISBnews  --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników   ŚRODA, 25 maja --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - dane m.in. o stopie bezrobocia, nowych zamówieniach

Pół miliona z poślizgiem. Ponowny przetarg dla Widzewa

Pół miliona z poślizgiem. Ponowny przetarg dla Widzewa

o miesiąc dłużej, bo kwota, jaką ma dostać klub z al. Piłsudskiego, przekracza progi unijne. W związku z tym informacja o przetargu musi znaleźć się w biuletynie Unii Europejskiej.

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Miasto już zgłosiło przetarg do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Za kilka dni, gdy otrzyma potwierdzenie, że przyjęto go do publikacji, ogłoszenie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pojawi się na stronie Radomia. - Przetarg obejmuje dostawę energii do urzędu miejskiego i

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

nieważna jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Z nieważnością umowy nie będziemy mieli natomiast do czynienia w sytuacji gdy zamawiający nie zamieści ogłoszenia o prowadzonym przetargu na stronie

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

pochodzi z kasy UE, w styczniu 2010 r. dostała firma Budimex. Jednak pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej uznali, że przetarg na wykonawcę został źle przeprowadzony. - Ogłoszenia o przetargach na inwestycje finansowane z pieniędzy Unii Europejskiej muszą być publikowane także w biuletynach unijnych. I ten

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

certyfikatu. 3. (uchylony) Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE. Najważniejsze

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

inny sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. uchylony Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

niż określony w ust. 1-3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W I półroczu wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostały rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 11,1 mld zł. Uderzyło to w rynek

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

natomiast zarzutem jest ten także dotyczący budynku dla Politechniki Rzeszowskiej. Jak dopatrzyli się kontrolerzy, miasto, ogłaszając po raz trzeci przetarg na dokończenie jego budowy, nie umieściło ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pojawiło się tylko na stronach europejskich. - Będziemy w tej

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego. Zaś w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Miliony złotych na nowe pociągi dla Wielkopolski

. W poniedziałek ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. - Wysłaliśmy też ogłoszenie do biuletynu urzędowego Komisji Europejskiej, bo to przetarg międzynarodowy. Tam ukaże się za 3-4 dni - mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Samorząd województwa chce

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego. Zaś w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony? Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu

Już obowiązują nowe kody CPV.

Zobacz: Nowe kody CPV » W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja WE wydała rozporządzenie nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). Wskazane rozporządzenie zmienia, w zakresie

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przesłania ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej *6). Termin ten może zostać skrócony do 14 dni ze względu na konieczność pilnego zawarcia umowy koncesji. 2. Jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest równa lub

Widzew i ŁKS znów dostaną najwięcej pieniędzy z miasta

Koszykówka Męska 201 tys., a dalej: ŁKS Basket Women, MUKS Widzew i Budowlani SA po 190 tys. i RKS - 80. Informacja o przetargu w biuletynie Unii Europejskiej pojawiła się 16 czerwca. Przez kolejnych 40 dni kluby mogą zapoznać się z jego warunkami oraz zgłaszać swoje oferty. Termin ich nadsyłania minie 26

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

Pytanie Zamierzamy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jaki zapis w siwz powinnam zamieścić odnośnie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitą? Jakich dokumentów należy od nich żądać? Czy w

Bardzo znana firma składa odwołanie. Czy przetarg na stadion miejski będzie unieważniony?

Ostatniego dnia czerwca prezydent Hanna Zdanowska ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę stadionu miejskiego wraz z małą halą. Na całą inwestycję przeznaczono 164 mln zł netto. 23 września miasto opublikowało zmiany w przetargu w biuletynie Unii Europejskiej. Postanowiono m.in., że

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. 2

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia na usługi, a nie zamówienia na dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia na usługi. 4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

Nowe terminy składania ofert

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlane W uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20 dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

platformach: PC (Windows, MacOS, Linux), Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation 4. Źródło: spółka Sescom: Rozpoczął realizację nowej strategii rozwoju do 2020 roku. Z lokalnej firmy  serwisowej urósł do rangi międzynarodowego dostawcy, który za cel stawia sobie bycie w europejskiej czołówce

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przetargach, których wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod adresem

Podstrefa znów na sprzedaż, z marną promocją

unijne na 45 mln zł. Oficjalnie podstrefa została powołana w ostatnich dniach grudnia 2008 roku, jednak przetarg na dwie pierwsze i najmniejsze działki odbył się dopiero we wrześniu ubiegłego roku. Skusił się na nie producent etykiet i opakowań Masterpress, który za około 2 ha zaoferował ponad 6 mln zł

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36-letni przedsiębiorca z

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

W pierwszym miesiącu bieżącego roku liczba ogłaszanych przetargów publicznych spadła wprawdzie względem grudnia ‘11, ale w porównaniu do analogicznego miesiąca rok temu zauważalnie wzrosła – wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Mamy już za sobą sezonowy spadek w

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

do jego bezstronności. 2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie z udziału w kontroli. 3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

Pierwsze półrocze 2011 roku upłynęło pod znakiem zmniejszenia skali inwestycji budowlanych. Liczba ogłaszanych przetargów na wszelkie prace budowlane w okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku była o ponad 11,6 procent mniejsza niż w analogicznym czasie ubiegłego roku – wynika z danych

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

dostępu do rynku zamówień publicznych. Zamawiający pragnący zapewnić sobie rzeczywistą konkurencję, będzie publikować swoje ogłoszenia o procedurach realizowanych na podstawie art. 5a ustawy Pzp zapewne także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co dodatkowo może

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3. Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym ujawniasz swój budżet. Co więcej, niektórzy zamawiający wyrażają opinię, że ujawnienie wartości